Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1821

Na temelju članka 7.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O ISPLATI RAZLIKE IZNOSA UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD RADNICIMA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I.

Radnicima kojima za sate ostvarene u prekovremenom radu nije kumulativno isplaćeno uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada i dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, isplatit će se pripadajući nesporni iznos uvećanja plaće s osnova posebnih uvjeta rada, dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti za sate prekovremenog rada, i to:

– sukladno članku 57. te članku 59., odnosno članku 59.a za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 143/13. i 96/15.)

– sukladno članku 55. te članku 57., odnosno članku 58. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18., 35/19., 78/19. i 92/19.)

– sukladno članku 53. stavku 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17., 47/18., 2/19., 123/19. i 66/20.),

temeljem prethodnog potpisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se detaljnije utvrditi obveze u vezi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad na temelju ove Odluke.

II.

Sredstva za provedbu točke I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na pozicijama Ministarstva zdravstva u iznosu od 200 milijuna kuna, dok će se preostali iznos do 775 milijuna kuna osigurati najkasnije do 31. prosinca 2022., a sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna.

Iznosi iz stavka 1. ove točke utvrđuju se prema podacima iz Centraliziranog obračuna plaća i iz prikupljenih podataka svih zdravstvenih ustanova o pokrenutim tužbama, pravomoćnim sudskim odlukama te prekovremenim satima za koje radnici nisu pokrenuli sudske sporove.

III.

Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za zdravstvene ustanove čiji su osnivač, dostavit će Ministarstvu zdravstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podatke o visini ukupno plaćenog iznosa po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad na dan 31. kolovoza 2021.

Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za zdravstvene ustanove čiji su osnivač, dostavljat će Ministarstvu zdravstva za svako prethodno tromjesečno razdoblje, do petog u sljedećem mjesecu, podatke o ukupno plaćenim iznosima po pravomoćnim sudskim odlukama.

Na temelju dostavljenih podataka iz stavaka 1. i 2. ove točke Ministarstvo zdravstva će, sukladno raspoloživim sredstvima, utvrditi dinamiku refundacije plaćenih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i namjensku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za zdravstvene ustanove čiji su one osnivač.

Iznos sredstava koje su zdravstvene ustanove isplatile po pravomoćnim sudskim odlukama, a koji će se refundirati zdravstvenim ustanovama u skladu sa stavkom 3. ove točke, namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove mogu ih koristiti isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

IV.

Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za zdravstvene ustanove čiji su osnivač, dostavljat će Ministarstvu zdravstva počevši od rujna 2021. za svaki prethodni mjesec, do petog u mjesecu, podatke o sklopljenim sporazumima s radnicima i potrebnim sredstvima za ispunjenje obveza po sporazumima.

Na temelju dostavljenih podataka iz stavka 1. ove točke Ministarstvo zdravstva će, sukladno raspoloživim sredstvima, utvrditi dinamiku plaćanja tijekom 2021. i 2022.

Financijska sredstva koja se doznače zdravstvenim ustanovama u skladu s ovom točkom namjenska su pomoć i mogu se koristiti isključivo za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

V.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da uputom definira okvir koji će ujedno predstavljati temelj za sklapanje sporazuma između radnika i poslodavaca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Za provođenje kontrole zahtjeva za isplatu sredstava temeljem potpisanih sporazuma između radnika i poslodavca u skladu s ovom Odlukom zadužuje se povjerenstvo koje imenuje ministar zdravstva.

VI.

Zadužuju se zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za zdravstvene ustanove čiji su osnivač, kojima će se namjenska pomoć doznačiti u skladu s ovom Odlukom da, u roku od sedam dana od dana doznake namjenske pomoći, dostave Ministarstvu zdravstva na e-mail: planiranje.proracuna@miz.hr izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Nenamjenski utrošena sredstva primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o provedbi ove Odluke izvijesti Ministarstvo financija.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/321

Urbroj: 50301-04/12-21-2

Zagreb, 16. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.