Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

Grad Petrinja

1823

Na temelju članka 42. u svezi s člankom 20. stavkom 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i člankom 71.ra Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 02/21, 26/21 i 43/21), Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 01/17) i članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr., 59/18, 07/20 i 12/21) u svezi s točkom I. Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 01/21), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 3. sjednici održanoj 6. rujna 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA PETRINJE

Članak 1.

U Odluci o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (»Narodne novine«, broj 09/21 i »Službeni vjesnik«, broj 03/21) ispravlja se preambula na način da ista glasi:

»Na temelju članka 42. u svezi sa člankom 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i člankom 71.ra Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20 i 02/21), Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 01/17) i članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr., 59/18, 07/20 i 12/21) u svezi s točkom I. Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 01/21), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 42. (izvanrednoj) sjednici održanoj 30. siječnja 2021. godine donijelo je«

Članak 2.

U članku 1. spomenute Odluke riječi: »Iza članka 14. Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (»Narodne novine«, broj 01/21 i »Službeni vjesnik«, broj 89/19) dodaje se novi članak 14.a koji glasi:« zamjenjuju se riječima

»Iza članka 14. Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (»Narodne novine«, broj 125/19 i »Službeni vjesnik«, broj 89/19) dodaje se novi članak 14.a koji glasi:«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

Klasa: 410-01/21-01/03
Urbroj: 2176/06-01-21-3

Petrinja, 6. rujna 2021.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Robert Polanščak, v. r.