Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod d.o.o., Brinje

NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod d.o.o., Brinje

Vodovod d.o.o., Brinje

1825

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 54/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i članka 23. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19) i čl. 14. Odluke o izmjeni odredbi izjave o osnivanju društva posl.br.: OU-763/2018, Skupština društva na 1. sjednici održanoj 27. kolovoza 2021. donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

I.

Ovom se Odlukom određuje visina, detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja i olakšice.

II.

Naknada za razvoj iznosi:

0,50 kn/m3 za vodu isporučenu kućanstvima,

1,00 kn/m³ za vodu isporučenu poduzećima – pravnim osobama

na području Općine Brinje (dalje u tekstu: obračunsko područje).

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javne vodoopskrbe na obračunskom području, osim ako je ovom Odlukom drukčije uređeno.

III.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se namjenski za sufinanciranje gradnje komunalnih vodnih građevina. U smislu ove odluke podrazumjeva se: izrada projekata, stručni nadzor, rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih mreža za vodoopskrbu i odvodnju te izgradnju drugih vodnih građevina za JLS.

(neovisno o tom da li se pokrivaju troškovi izravnog financiranja ili otplate zajma ili kredita ili dijela koncesionareve cijene usluge koja sadržava troškove gradnje!)

IV.

Naknadu za razvoj korisnicima obračunava Vodovod d.o.o. Brinje, putem računa za vodne usluge.

V.

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u onim rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge.

VI.

Naknada za razvoj prihod je Vodovoda d.o.o. Brinje.

Naknada za razvoj koristi se za:

– izravno plaćanje troškova gradnje komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke

– povrat zajma/kredita iz kojih je (su)financirana gradnja komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke

Namjensko trošenje sredstava od naknade za razvoj sukladno čl. 3. ove Odluke obavlja isporučitelj vodne usluge sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Isporučitelj je u obvezi da prikupljena sredstva od naknade za razvoj evidentira u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu – poziciji za svaku JLS.

Obveze isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka su: vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, izrađivanje i dostavljanje financijskih izvješća Općini Brinje o obračunatim iznosima naknade za razvoj, te prikupljenim i utrošenim sredstvima.

VII.

Na obveznike plaćanja naknade za razvoj primjenjuju se svi kriteriji koji se primjenjuju na obvezu plaćanja vodne usluge, kao i oslobođenja i olakšice koji se primjenjuju i na plaćanje vodne usluge.

VIII.

Nadzor nad obračunom, naplatom i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Brinje obavljat će nadležno tijelo Upravnog odjela Općine Brinje.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, objavit će se u »Narodnim novinama« i dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja, a primjenjivat će se u roku deset dana nakon donošenja pa do opoziva.

Stupanjem na snagu ove Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, odluka o naknadi za razvoj koja se je dosad primjenjivala više ne vrijedi.

Klasa: 325-01/21-01/23

Urbroj: 2125/73-21-01

Brinje, 27. kolovoza 2021.

Predsjednik Skupštine
Zlatko Fumić, v. r.