Presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: UsI-436/20-6 od 14. lipnja 2021.

NN 101/2021 (17.9.2021.), Presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: UsI-436/20-6 od 14. lipnja 2021.

Upravni sud u Zagrebu

1826

PRESUDA

Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Ines Mateša, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja D. K. iz B., kojeg zastupa opunomoćenica N. Đ. T., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe HP-H. p. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatera, 14. lipnja 2021.,

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/19-02/288, urbroj: 376-04-19-5 od 19. prosinca 2019.

II. Odbija se zahtjev za nadoknadu troškova upravnog spora.

Obrazloženje

1. Osporenim rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/19-02/288, urbroj: 376-04-19-5 od 19. prosinca 2019., pod točkom 1. izreke, djelomično je usvojen zahtjev za rješavanje spora korisnika poštanskih usluga tužitelja s davateljem poštanskih usluga HP-H. p. d.d. Z., u svezi s rješavanjem prigovora zbog umanjenja sadržaja paletizirane pošiljke broj: ... Točkom 2. izreke utvrđeno je da je HP – H. p. d.d. Z., obvezna po podnesenom zahtjevu za naknadu štete tužitelju isplatiti propisani iznos naknade štete zbog umanjenja sadržaja palterizrane pošiljke broj: …, u iznosu od 337,50 kuna sa zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja zahtjeva, dok je točkom 3. izreke u ostalom dijelu odbijen zahtjev tužitelja.

2. Tužitelj osporava zakonitost pobijanog akta i u bitnome navodi kako je od Staklopuhačkog obrta L. iz P. naručio opremu i pumpu za ugradbeni bazen, a koja oprema je predana na pošti u P., odnosno 6 paketa na paleti ukupne težine 134400 grama sa sadržajem svih dijelova za ugradbeni bazen. Ističe kako je vrijednost paketa otkupna vrijednost robe u iznosu od 4.500,00 kuna uvećana za iznos poštarine 337,50 kuna. Napominje kako pošiljka pod brojem … nije isporučena, niti njemu niti pošiljatelju, a da mu je od strane djelatnika, HP ekspresa isporučen jedan paket od 8000 grama, iako je naplaćena otkupna cijena za cijelu predanu paletu od 4.500,00 kuna kao i poštarina. Napominje, kako je odmah reklamirao nedostatak paketa te smatra da je osim materijalne štete pretrpio i nematerijalnu štetu u vidu duševnih boli, jer tijekom ljeta nije mogao omogućiti svojoj djeci kupanje u bazenu. Navodi kako se pod uručenjem poštanskih pošiljaka podrazumijeva dostava i isporuka poštanskih pošiljaka s tim da »dostava« podrazumijeva uručenje pošiljaka na adresu primatelja, a da »isporuka« podrazumijeva uručenje pošiljaka u poštanskom uredu/sortirnici ili u poštanski pretinac, a sve sukladno Općim uvjetima H. p. Navodi kako se prema Općim uvjetima djelomična isporuka ne može smatrati isporukom. Smatra kako je ovakvo postupanje suprotno dobrim poslovnim običajima i odredbi članka 56. Zakona o poštanskim uslugama.

3. Predlaže da Sud poništi rješenje tuženika te potražuje trošak upravnog spora.

4. Tuženik u odgovoru na tužbu navodi kako je ista neosnovana iz razloga iznesenih u obrazloženju osporenoga rješenja. U bitnome navodi kako je na temelju priložene dokumentacije utvrđeno da je tijekom obavljanja poštanske usluge dostave paletizirane pošiljke …, propustom HP-a došlo do umanjenja sadržaja predmetne paletizirane pošiljke na način da je umjesto šest paketa koliko je bilo predano bio isporučen samo jedan paket. Navodi kako je tužitelj upoznat s Općim uvjetima HP kojima je regulirana naknada štete i prema kojima je potrebno u predmetnom slučaju dostaviti odgovarajuće dokaze kako bi se u postupku mogla utvrditi stvarna vrijednost nastale štete. Napominje kako je iz dokumentacije koja prileži spisu utvrđeno da je pošiljatelj ugovorio poštansku uslugu dostave paletizirane pošiljke bez označene vrijednosti s dopunskom uslugom Otkupnina te da je jedna pošiljka u postupku dostave bila uručen korisniku. Poziva se na odredbu članka 19. stavak 7. Općih uvjeta za obavljanje ostalih usluga HP, a kojim je propisano kako se označeni otkupni iznos na pošiljci ne smatra označenim vrijednosti pošiljke. Nadalje navodi da je odredbom članka 61. Općih uvjeta HP propisano kako se za paletizirane pošiljke, hpekspres pošiljke i e-pakete bez označene vrijednosti u slučaju djelomičnog oštećenja ili djelomičnog umanjenja sadržaja pošiljke isplaćuje iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do 3.000,00 kuna, a ako se sadržaj ne može dokazati isplaćuje se iznos naplaćene poštarine. Navodi kako iz stavak 4. istog članka Općih uvjeta proizlazi da u slučajevima kada je propisano da se naknada štete isplaćuje u visini vrijednosti potpuno ili djelomično umanjenog ili oštećenog sadržaja pošiljke korisnik će tu vrijednost dokazati računom ili drugim sličnim dokumentom. Navodi kako prema Zakonu o poštanskim uslugama u poštanskom prometu naknada štete isključivo ovisi o vrsti korištene poštanske usluge, dok je člankom 32. Zakona propisano da je korisnik obvezan odabrati onu vrstu poštanske usluge koja odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti sadržaja poštanske pošiljke i značenju poštanske pošiljke za korisnika. Smatra kako je s obzirom na to da u konkretnom slučaju tužitelj nije ugovorio poštansku uslugu sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Općih uvjeta za ostale usluge HP, na način da je isti naznačio vrijednost veću od tri tisuće kuna koja mora odgovarati stvarnoj vrijednosti pošiljke, a da ugovorena dopunska usluga Otkupnina ne zamjenjuje označenu vrijednost, mogao ostvariti samo naknadu štete u maksimalnom iznosu osigurane vrijednosti do 3.000,00 kuna uz uvjet da je isti priložio odgovarajuće dokaze iz kojih bi se mogla utvrditi stvarna vrijednost umanjenog sadržaja pošiljke.

5. Predlaže da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan.

6. Zainteresirana osoba u ovom upravnom sporu H. p. d.d., očitovala se na navode tužitelja i tuženika podneskom zaprimljenim na ovome sudu 19. siječnja 2021. U bitnome navodi kako se u cijelosti priklanja navodima koje je iznio tuženik. Napominje kako predmetna pošiljka nije imala označenu vrijednost, a zbog čega je tužitelj temeljem odredbe članka 61. Općih uvjeta pozvan na dostavu računa temeljem kojeg bi dokazao stvarnu vrijednost pošiljke, a sve kako bi ostvario naknadu štete u maksimalnom iznosu od 3.000,00 kuna. Ističe kako tužitelj nije dostavio račun temeljem kojeg bi se na nedvojben način mogla utvrditi stvarna vrijednost sadržaja pošiljke. Napominje kako iz dostavljenog dopisa pošiljatelja proizlazi da je na uručenje predano 5 paketa i lim dok tužitelj tvrdi da se radilo o 6 paketa paletizirane pošiljke te dijelovima za ugradbeni bazen. Također navodi kako je pošiljatelj u dopisu naveo da je novi bazen u vrijeme kupnje vrijedio 13.000,00 kuna ali da je i dalje nepoznata starost bazena i njegova stvarna tržišna vrijednost u vrijeme kada je isti prodan tužitelju. Poziva se na odredbu članka 32. Zakona o poštanskim uslugama. Predlaže da Sud odbije tužbeni zahtjev.

7. Izvršen je uvid u sudski spis predmeta i uz odgovor na tužbu priloženi spis tuženika te su uzete u obzir činjenice utvrđene u postupku donošenja osporavane odluke.

8. Primjenjujući materijalno pravo na izloženo činjenično stanje, ovaj sud nalazi tužbeni zahtjev neosnovanim.

9. Zakonom o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) propisana je odgovornost davatelja poštanskih usluga i naknada štete u unutarnjem i međunarodnom prometu (članak 56. i 57.), dok su Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređeni uvjeti, način i postupak obavljanja ostalih poštanskih usluga i s njima povezanih dopunskih usluga, a koje pruža HP-H. p. d.d. (u daljnjem tekstu: HP d.d.) te rokovi uručenja, način i uvjeti plaćanja, način označavanja plaćanja na poštanskoj pošiljci, odgovornost HP-a d.d. i naknada štete te postupak.

10. Odredbom članka 13. stavak 1. Općih uvjeta za obavljanje ostalih poštanskih usluga propisano je da se svaka pošiljka mase veće od 50 kg, pošiljka mase manje od 50 kg koju pošiljatelj otprema ili zahtijeva otpremu na paleti koja je sastavni dio pošiljke od zaprimanja pa do uručenja, te pošiljka koja se ne nalazi na paleti (npr. bijela tehnika i sl.) kojom jedan radnik ne može samostalno manipulirati te je za njezinu manipulaciju potrebna transportna tehnologija poput paletarnog viličara i sl. smatra paletiziranom pošiljkom. U cijeni paletizirane pošiljke bez označene vrijednosti sadržana je osigurana vrijednost do najviše 3.000,00 kuna (stavak 2. Općih uvjeta).

11. Odredbom članka 19. stavak 1. Općih uvjeta propisano je da dopunskom uslugom »Otkupnina« pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa. Osim naplate otkupnog iznosa, od primatelja se naplaćuje i naknada za uplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja pošiljke. Naknadu za uplatu otkupnog iznosa primatelj plaća sukladno Cjeniku. Stavkom 7. navedenih Općih uvjeta propisno je da Označeni otkupni iznos na pošiljci ne smatra se označenom vrijednosti pošiljke.

12. Odredbom članka 61. Općih uvjeta, propisan je postupak ostvarivanja naknade štete i drugih potraživanja u unutarnjem prometu. Stavkom 4. istog članka Općih uvjeta određeno je da u slučajevima kada je propisano da se naknada štete isplaćuje u visini vrijednosti potpuno ili djelomično umanjenog ili oštećenog sadržaja pošiljke korisnik će tu vrijednost dokazati računom ili drugim sličnim dokumentom. Nadalje stavkom 6. Općih uvjeta propisano je da HP d.d. može diskrecijskom odlukom, uz dokaz (račun, otpremnica ili neki drugi dokument), a s osnove naknade štete, za hpekspres-pošiljke u unutarnjem prometu i e-pakete isplatiti maksimalan iznos do 3.000,00 kuna, odnosno za poslovni paket do najviše 10.000,00 kn. Ako se sadržaj ne može dokazati, isplaćuje se iznos naplaćene poštarine.

13. Prema podacima spisa nesporno proizlazi da je tijekom obavljanja ugovorene poštanske usluge došlo do umanjenja sadržaja predmetne pošiljke, a zbog neodgovarajućeg postupanja od strane HP-a. Nadalje proizlazi da pošiljatelj prilikom ugovaranja poštanske usluge, dostave paletizirane pošiljke nije označio vrijednost predmetne pošiljke, već samo Otkupninu (dopunsku uslugu), a koja se ne smatra označenom vrijednosti pošiljke i u tijeku upravnog postupka tužitelj nije dokazao stvarnu vrijednost umanjenog sadržaja predmetne pošiljke, a kako bi mu se isplatio iznos koji je propisan naprijed navedenim odredbama Općih uvjeta.

14. Slijedom navedenog, Sud osporavano rješenje tuženika, uz obrazloženje kakvo je njime dano, ne može ocijeniti nezakonitim, pri čemu su neosnovani prigovori koje tužitelj iznosi u tužbi i tijekom spora te isti ne dovode do drukčije odluke u ovoj upravnoj stvari. Naime u predmetnom slučaju postupljeno je sukladno Zakonu o poštanskim uslugama kao temeljnom propisu u području isporuke poštanskih pošiljaka i paketa te Općim uvjetima kojima je uređena naknade štete za poštanske pošiljke i usluge koje nisu obuhvaćene odredbama navedenog Zakona.

15. Sud je o tužbenom zahtjevu tužitelja odlučio bez provođenja rasprave u ovom predmetnom upravnom sporu (članak 36. stavak 4. Zakona o upravnim sporovima, »Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. dalje ZUS).

16. Trebalo je stoga na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a, odbiti tužbeni zahtjev.

17. Odluka o troškovima utemeljena je na odredbi članka 79. st. 4. ZUS-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude dopuštena je žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sve stranke u sporu, u roku od 15 dana od dana dostave ove presude.

Poslovni broj: UsI-436/20-6

Zagreb, 14. lipnja 2021.

Sutkinja
Meri Dominis Herman, v. r.