Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

NN 102/2021 (22.9.2021.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1827

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti koje se dodjeljuju studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom, prirodnom te interdisciplinarnom (pretežno STEM) području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti iz članka 1. ovoga Pravilnika imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti mogu ostvariti studenti koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije:

– prvi put upisuju prvu godinu studija (u daljnjem tekstu: studenti prve godine)

– prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina).

Članak 5.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti ne mogu ostvariti studenti koji:

– upisuju mirovanje obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija

– imaju stečenu kvalifikaciju razine visokog obrazovanja

– koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine).

Članak 6.

(1) Državne stipendije u STEM područjima znanosti dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svako pojedino znanstveno područje u postotku od ukupnoga broja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini za koju se dodjeljuju:

– Prirodne znanosti 20%

– Biotehničke znanosti 15%

– Biomedicina i zdravstvo 15%

– Tehničke znanosti i studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija 50%.

(2) Državne stipendije za studijske programe u interdisciplinarnom području znanosti dodjeljuju se u onom području znanosti koje je najviše zastupljeno u interdisciplinarnome studijskom programu.

(3) Rang-liste izrađuju se odvojeno za svako područje, a u svakom području posebno za studente prve godine i posebno za studente ostalih godina.

(4) U sklopu svakog područja za studente prve godine dodjeljuje se 40% ukupnoga broja stipendija toga područja.

(5) Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se prema broju bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike.

(6) Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: količnik prosječne ocjene studenta i prosječne ocjene studijskog programa pomnožen prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

(7) U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanome studijskom programu podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijskim programima.

(8) U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju obveza studenta.

(9) Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2.

(10) Studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijskim programima, od kojih jedan nije u STEM područjima znanosti, broj ostvarenih bodova iz stavka 6. ovoga članka množi se s 0,8.

(11) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 5. ovoga članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i/ili biologije.

(12) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 6. ovog članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili veći broj bodova na ispitu državne mature iz matematike.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar) do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti, razdoblju za koje će se dodjeljivati državne stipendije u STEM područjima znanosti te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Predsjednika Povjerenstva imenuje ministar iz reda predstavnika Ministarstva.

(3) Na temelju podataka iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, svakom studentu se šalje elektronička obavijest na elektroničku adresu koja je evidentirana u sustavu AAI@EduHr o provjeri podataka u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr najkasnije do 5. studenoga tekuće godine.

(4) Obavijest o početku i završetku provjere podataka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(5) Studenti su dužni dostaviti Ministarstvu i visokom učilištu obavijest o netočnim podacima u roku od pet dana od dana objave obavijesti o početku provjere podataka iz stavka 3. ovog članka na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) Ministarstvo i visoko učilište dužni su provjeriti dostavljenu obavijest studenta i ispraviti podatke u skladu sa svojim evidencijama.

(7) Povjerenstvo izrađuje rang-liste u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika i dodjeljuje svakom studentu jedinstvenu identifikacijsku oznaku u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr kojom student može provjeriti svoje mjesto na rang-listi.

(8) Rang-liste iz stavka 7. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, naziv visokog učilišta, izračunate bodove te podatke na temelju kojih su izračunati bodovi. Rang-liste se objavljuju u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr najkasnije 30 dana od dana završetka provjere podataka u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(9) Ministar na prijedlog Povjerenstva u skladu sa stavkom 7. ovoga članka donosi Odluku o dodjeli državne stipendije u STEM područjima znanosti, umanjenu za 10% u odnosu na broj državnih stipendija utvrđen Odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Odluka iz stavka 9. ovoga članka i obavijest o rang-listama iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(11) Student stječe pravo na dodjelu državne stipendije u STEM područjima znanosti nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

(12) Ako student u roku od sedam dana od dana objave obavijesti iz stavka 10. ovoga članka ne prihvati Uvjete stipendiranja u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, smatra se da student ne prihvaća državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

(13) Na rang-liste iz stavka 7. ovoga članka student može podnijeti prigovor Ministarstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke i obavijesti o rang-listama iz stavka 10. ovoga članka.

(14) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

(15) Rang-liste iz stavka 7. ovoga članka ažuriraju se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr ovisno o ispunjenju uvjeta stipendiranja iz stavka 12. ovoga članka te odluci Povjerenstva iz stavka 14. ovoga članka sve do dodjele ukupnoga broja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u skladu s Odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(16) Nakon dodjele ukupnoga broja državnih stipendija u STEM područjima znanosti, Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje rang-listu dobitnika državne stipendije u kojoj se navodi ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i godina studija.

Članak 8.

(1) Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, student koji studira na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija može primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) Student koji je ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti obavijestiti Ministarstvo te će mu u skladu s izmijenjenim okolnostima biti obustavljena daljnja isplata rata stipendije.

(4) Izmijenjene okolnosti iz stavka 3. ovoga članka odnose se na:

1. upis mirovanja obveza

2. gubitak statusa studenta

3. ostvarivanje prava na stipendiju po drugoj osnovi, osim stipendije ostvarene za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

Članak 9.

(1) Državna stipendija u STEM područjima znanosti isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

(2) Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije.

Članak 10.

(1) Za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti Ministarstvo će prikupiti sljedeće podatke:

1. OIB studenta

2. adresa elektroničke pošte studenta

3. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

4. ime i prezime studenta

5. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

6. šifra studijskoga programa iz Upisnika Ministarstva

7. status studenta (redoviti ili izvanredan)

8. status obveza (aktivan ili u mirovanju)

9. status studenta s utvrđenim invaliditetom 60% i više

10. akademske godine s upisanim mirovanjem

11. akademska godina upisa na studijski program

12. broj stečenih ECTS bodova na studiju po svim akademskim godinama studiranja

13. prosjek ocjena u prethodnim akademskim godinama za studente

14. razina i postotak riješenosti ispita državne mature iz matematike, fizike, kemije i biologije.

(2) Visoka učilišta dužna su Ministarstvu dostaviti podatke iz stavka 1. točke 1. – 13. ovoga članka do 15. listopada tekuće godine.

(3) Ministarstvo će podatke pod točkom 14. preuzeti od Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

(4) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskome sustavu visokih učilišta (dalje: ISVU) upisuje podatke o studentima u sustav, nakon čega se podaci preuzimaju u Informacijskome sustavu studentskih prava (dalje: ISSP).

(5) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke upisati u ISSP.

Članak 11.

(1) Ministarstvo provodi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

(2) Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti nisu točni, studentu koji je ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti obustavlja se isplata državne stipendije, a student je dužan izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava.

(3) U slučajevima nastanka okolnosti iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika koje su nastale do 15. dana u mjesecu, student nije dužan izvršiti povrat isplaćenih sredstava za mjesec u kojemu su nastale promijenjene okolnosti.

(4) Ministarstvo može zatražiti od studenta dostavu dodatne dokumentacije radi provjere iz stavka 1. ovoga članka i članka 8. stavka 1.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (»Narodne novine«, broj 78/18).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 604-01/21-02/00002

Urbroj: 533-04-21-0012

Zagreb, 20. rujna 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.