Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

NN 102/2021 (22.9.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1828

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA IZVORNIH PASMINA PERADI ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/281, urbroj: 50301-05/­14-21-2 od. 26. kolovoza 2021. godine.

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) uzgojno valjani kljun je uzgojno valjana životinja čiste pasmine upisana u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi

b) Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi je popis koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

c) uzgojni program je skup sustavnih djelovanja, uključujući bilježenje, selekciju, uzgoj i razmjenu uzgojno valjanih životinja koje je osmišljeno i provodi se radi očuvanja ili poboljšanja željenih fenotipskih i/ili genotipskih obilježja u ciljnoj uzgojnoj populaciji

4) uzgojno-selekcijski rad znači provedbu uzgojnih programa.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Članak 4.

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KLJUNOVA

Članak 5.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina peradi kokoši hrvatice i zagorskog purana koji:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine peradi, kokoš hrvaticu i zagorskog purana a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo

– se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ISPLATA POTPORE

Članak 6.

(1) Korisnik iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(3) Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2021. godini je 20. listopada 2021. godine.

Članak 7.

(1) Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu koji se može dodijeliti na temelju Programa je 110,00 kn (slovima: stodeset kuna) po prihvatljivom kljunu zagorskog purana matičnog jata, te 40,00 kn (slovima: četrdeset kuna) po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice matičnog jata.

(2) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima, koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa, proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 8.

(1) Ministarstvo dostavlja popis prihvatljivih korisnika i broja prihvatljivih kljunova po pojedinom korisniku Agenciji za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja na temelju popisa iz stavka 1. ovoga članka provodi administrativnu kontrolu u skladu sa člankom 140. Zakona.

(3) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013

– Odluku o neudovoljavanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore Programa

(4) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 3. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavak 2. Zakona.

ŽALBA

Članak 9.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom.

POVRAT POTPORE

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/14
Urbroj: 525-14/0869-21-17
Zagreb, 21. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.