Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU

NN 103/2021 (24.9.2021.), Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1832

Na temelju članka 86. stavka 7. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 16/20.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I IZGLEDU ISKAZNICE ZA ČUVARA, ZAŠTITARA, ZAŠTITARA SPECIJALISTA, ZAŠTITARA TEHNIČARA I ZAŠTITARA IPU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i izgled iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Obrazac iskaznica iz članka 1. ovog Pravilnika je pravokutnog oblika, veličine 85,6 mm x 53,98 mm (ID-1), izrađene od PVC materijala s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju varijabilni mikrotest i otisak na zaštitnoj podlozi u tehnici sitotiska.

Članak 3.

(1) Obrazac čuvarske iskaznice (Obrazac 1) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ČUVARSKA ISKAZNICA«

– prostor za upis imena i prezimena, OIB čuvara i serijski broj iskaznice

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm

– u donjem desnom dijelu, tekst »ČUVAR« u zelenoj boji.

(2) Na poleđini Obrasca 1 tiskan je tekst o ovlastima čuvara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova. Čuvar je ovlašten postupati u skladu s odredbama članka 45. Zakona i to:

– provjeriti identitet osoba

– izdavati upozorenja i naredbe

– privremeno ograničiti slobodu kretanja

– pregledati osobe, predmete i prometna sredstva

– osiguravati mjesto događaja.«.

(3) Poleđina Obrasca 1 s lijeve strane sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, a s desne strane mjesto za potpis službene osobe i za pečat.

Članak 4.

(1) Obrazac zaštitarske iskaznice (Obrazac 2) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«

– prostor za upis imena i prezimena, OIB zaštitara i serijski broj iskaznice

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm

– u donjem desnom dijelu, tekst »ZAŠTITAR« u plavoj boji.

(2) Na poleđini Obrasca 2 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova. Zaštitar je ovlašten postupati u skladu s odredbama članka 45. Zakona i to:

– provjeriti identitet osoba

– izdavati upozorenja i naredbe

– privremeno ograničiti slobodu kretanja

– pregledati osobe, predmete i prometna sredstva

– osiguravati mjesto događaja

– uporabiti sredstva prisile u štićenom objektu, prostoru i na štićenoj površini:

– uporabiti tjelesnu snagu

– uporabiti raspršivač dozvoljenih neškodljivih tvari

– uporabiti zaštitarskog psa

– uporabiti vatreno oružje

– uporabiti sredstva za vezivanje.«.

(3) Poleđina Obrasca 2 s lijeve strane sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, a s desne strane mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 5.

(1) Obrazac iskaznice zaštitara specijalista (Obrazac 3) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«

– prostor za upis imena i prezimena, OIB zaštitara specijalista i serijski broj iskaznice

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm

– u donjem desnom dijelu, tekst »ZAŠTITAR SPECIJALIST« u smeđoj boji.

(2) Na poleđini Obrasca 3 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara specijalista koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova. Zaštitar specijalist je ovlašten primjenjivati ovlasti u skladu s odredbama članka 45. Zakona, posebice u provedbi tjelesne zaštite visokog rizika sukladno odredbi članka 35. stavak 3. Zakona i to:

– tjelesna zaštita objekata i prostora od interesa za Republiku Hrvatsku

– tjelesna zaštita objekata i prostora razvrstanih sukladno pravilniku o prosudbi ugroženosti osoba, objekata i prostora u I. i II. kategoriju ugroženosti

– neposredna tjelesna zaštita

– osiguranje i pratnja pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te drugih pošiljaka i transporta osoba u prekograničnoj distribuciji

– zaštita osoba i imovine u visokorizičnim okolnostima koje u pojedinačnim slučajevima utvrđuje Ministarstvo na zahtjev pravne osobe ili obrtnika s odobrenjem za privatnu zaštitu«.

(3) Poleđina Obrasca 3 s lijeve strane sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, a s desne strane mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 6.

(1) Obrazac iskaznice zaštitara tehničara (Obrazac 4) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«

– prostor za upis imena i prezimena, OIB zaštitara tehničara i serijski broj iskaznice

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm,

– u donjem desnom dijelu, tekst »ZAŠTITAR TEHNIČAR« u oker boji.

(2) Na poleđini Obrasca 4 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara tehničara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova. Zaštitar tehničar je ovlašten, ovisno o stručnoj spremi, obavljati poslove u skladu s odredbama članka 78. Zakona i to:

– poslove izrade prosudbe ugroženosti

– poslove izrade prijedloga mjera zaštite s grafičkim prilozima ugradnje elemenata, konstrukcija, uređaja te sustava tehničke zaštite za objekte i javne površine

– poslove projektiranja mehaničkih elemenata i konstrukcija, uređaja i sustava tehničke zaštite za objekte i javne površine

– poslove ugradnje elemenata, konstrukcija, uređaja i sustava tehničke zaštite za objekte i javne površine

– poslove tehničkog prijma ugrađene tehničke zaštite za objekte i javne površine

– poslove servisiranja i održavanja mehaničkih elemenata i konstrukcija, uređaja i sustava tehničke zaštite

– intervencije po dojavi s CTN-a

– nadzora nad provedbom tehničke zaštite

– pružanja intelektualnih usluga u području tehničke zaštite«.

(3) Poleđina Obrasca 4 s lijeve strane sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, a s desne strane mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 7.

(1) Obrazac iskaznice zaštitara IPU (Obrazac 5) na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«

– prostor za upis imena i prezimena, OIB zaštitara IPU i serijski broj iskaznice

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm

– u donjem desnom dijelu, tekst »ZAŠTITAR IPU« u ružičastoj boji.

(2) Na poleđini Obrasca 4 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara IPU koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova. Zaštitar IPU je ovlašten u skladu s odredbama članka 79. Zakona i to:

– obavljati poslove izrade prosudbe ugroženosti štićenih objekata, javnih i drugih površina te osoba«.

(3) Poleđina Obrasca 5 s lijeve strane sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, a s desne strane mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje iskaznica za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU podnosi se ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležnoj za nadzor poslova privatne zaštite prema mjestu prebivališta odnosno odobrenog boravka u Republici Hrvatskoj.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– dokaz o radnom odnosu

– dvije fotografije veličine 25 mm × 30 mm

– dokaz o podmirenju troškova izrade odgovarajuće iskaznice.

(3) Službena osoba Ministarstva će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u rješenje kojim je podnositelju zahtjeva izdano dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite.

(4) Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izrade iskaznica iz članka 1. ovoga Pravilnika rješenjem.

Članak 9.

(1) Čuvar, zaštitar, zaštitar specijalist, zaštitar tehničar i zaštitar IPU dužni su pri Ministarstvu pokrenuti postupak zamjene dotrajale ili oštećene iskaznice, iskaznice na kojoj slika više ne odgovara izgledu osobe, u slučaju promjene imena ili prezimena osobe ili drugih okolnosti koje priječe utvrđivanje vjerodostojnosti nositelja iskaznice.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su, u slučaju gubitka uvjeta pod kojim su stekle dopuštenje na način propisan Zakonom ili su prestale obavljati poslove privatne zaštite, bez odgode izvijestiti Ministarstvo i vratiti iskaznicu u roku propisnom Zakonom.

(3) U slučajevima navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka, iskaznica mora biti pohranjena u Ministarstvu.

(4) Vlasnik izgubljene, otuđene ili na drugi način nestale iskaznice mora provesti postupak oglašavanja iskaznice nevažećom u »Narodnim novinama«, nakon čega se može pokrenuti postupak izdavanja nove iskaznice. Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

(5) Ako se osobe koje su evidentirane kao osobe s dopuštenjem za poslove privatne zaštite koje nisu u radnom odnosu ponovno zaposle, izdavanje iskaznica pokreće se podnošenjem zahtjeva, pri čemu Ministarstvo utvrđuje uvjet naveden u članku 8. stavak 2. podstavak 1. ovoga Pravilnika, obavlja uvid u prekršajne i kaznene evidencije te uvid u dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti i ocjenskom gađanju (zaštitar i zaštitar specijalist) radi ispunjenja uvjeta propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti.

(6) Ako osobe, koje su izgubile dopuštenje za poslove privatne zaštite zbog gubitka uvjeta za stjecanje dopuštenja na način propisan Zakonom, ponovno steknu uvjete, izdavanje iskaznica pokreće se podnošenjem zahtjeva, pri čemu Ministarstvo obavlja uvid u dokaz kojim se utvrđuje da su osobe ponovno stekle uvjete, obavlja uvid u prekršajne i kaznene evidencije te uvid u dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti i ocjenskom gađanju (zaštitar i zaštitar specijalist) radi ispunjenja uvjeta propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti.

(7) U periodu izrade iskaznice, osoba koja je stekla dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, mora na radnom mjestu uz sebe imati presliku dopuštenja Ministarstva.

Članak 10.

Obrasci 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Iskaznice čuvara, zaštitara i zaštitara tehničara koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do zamjene radi dotrajalosti ili gubitka, te se po navedenim okolnostima zamjenjuju novima, propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara – tehničara (»Narodne novine«, broj 31/11.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/259
Urbroj: 511-01-152-21-9
Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

Predložak čuvarske iskaznice – Obrazac 1

(prednja strana)

Zadnja strana (poleđina)

PRILOG 2

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar – Obrazac 2

(prednja strana)

Zadnja strana (poleđina)

PRILOG 3

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar specijalist – Obrazac 3

(prednja strana)

Zadnja strana (poleđina)

PRILOG 4

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar tehničar
Obrazac 4

(prednja strana)

Zadnja strana (poleđina)

PRILOG 5

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar IPU – Obrazac 5

(prednja strana)

Zadnja strana (poleđina)