Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja

NN 103/2021 (24.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1833

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UČESTALOSTI, SADRŽAJU, OPSEGU I NAČINU IZVOĐENJA POVREMENIH SIGURNOSNIH PREGLEDA NUKLEARNIH POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (»Narodne novine«, br. 94/17) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) osnova za licenciranje odnosi se na niz regulatornih uvjeta koji se tiču nuklearnog postrojenja

2) povremeni sigurnosni pregled je sustavna procjena svih važnih aspekata vezanih uz projekt i rad nuklearnog postrojenja koja se provodi radi potvrđivanja sigurnog rada nuklearnog postrojenja te utvrđivanja svih izvedivih mjera za postizanje razine nuklearne sigurnosti koja će biti što je bliže moguće onoj koja je propisana u trenutno važećim standardima

3) projektna osnova je raspon uvjeta i događaja koji se izričito uzimaju u obzir pri projektiranju nuklearnog postrojenja, uključujući njegove nadogradnje, u skladu s utvrđenim kriterijima, a koje postrojenje može izdržati uz planirani rad sigurnosnih sustava, bez prekoračivanja dozvoljenih granica

4) radni vijek je razdoblje tijekom kojeg se ovlašteno nuklearno postrojenje koristi za namijenjenu svrhu, do razgradnje

5) referentni standardi sigurnosti za povremene sigurnosne preglede sastoje se od zakonom propisanih uvjeta, propisa i standarda koje je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u okviru osnovnog dokumenta povremenog sigurnosnog pregleda ili skup dokumenata koji se koriste pri izvođenju povremenih sigurnosnih pregleda

6) sigurnosna dokumentacija nuklearnog postrojenja uključuje svu dokumentaciju koja sadrži informacije i obrazloženja potrebne da bi se dokazalo da je nuklearno postrojenje sigurno za rad, sukladno važećim propisima i primjenjivim standardima

7) starenje je složen proces u kojem se karakteristike objekata, sustava, dijelova ili opreme vremenom ili korištenjem postupno mijenjaju

8) trenutni standardi sigurnosti i prakse su standardi i prakse koji su na snazi u vrijeme izvođenja povremenog sigurnosnog pregleda

9) upravljanje starenjem je sustav radnji i mjerenja kojima se kontrolira je li degradacija starenjem i istrošenošću objekata, sustava, dijelova i opreme unutar dozvoljenih granica.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu procjene sigurnosti kojom se osigurava poštovanje trenutačne projektne osnove te utvrđivanje daljnjih sigurnosnih poboljšanja, a uzimajući u obzir pitanja starenja, praktično iskustvo, najnovije rezultate istraživanja i razvoj u području međunarodnih normi, nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem tijekom radnog vijeka nuklearnog postrojenja izvodi povremene sigurnosne preglede i o tim pregledima podnosi izvješća Ministarstvu u skladu sa zahtjevima i svim dodatnim uputama Ministarstva.

(2) Nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem snosi glavnu odgovornost za izvođenje povremenih sigurnosnih pregleda.«.

Članak 3.

U članku 7. riječi: »za nuklearno postrojenje« brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. riječ: »riješiti« zamjenjuje se riječju: »ispraviti«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjere zaštite od zračenja i njihovu učinkovitost potrebno je pregledati:

a) kao posebne aspekte sigurnosnih čimbenika vezanih za:

– projekt nuklearnog postrojenja

– stvarno stanje objekata, sustava, dijelova i opreme važnih za sigurnost

– provedbu sigurnosti i postupke ili

b) kao zasebne sigurnosne čimbenike.«.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Nositelj odobrenja mora analizirati i opravdati svako odstupanje od zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom te rezultate analize dostaviti Ministarstvu na odobravanje u okviru osnovnog dokumenta povremenog sigurnosnog pregleda.«.

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi provedbe sveobuhvatnog, dosljednog i sustavnog pregleda, nositelj odobrenja prije početka povremenog sigurnosnog pregleda izrađuje i Ministarstvu dostavlja detaljan program pregleda, s relevantnim informacijama o organizaciji, upravljanju i metodologiji provedbe povremenog sigurnosnog pregleda.«.

U stavku 2. riječ: »stavak« zamjenjuje se riječju: »stavkom«.

U stavku 3. riječi: »Zavod usvoji« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo odobri«.

Članak 8.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako se tijekom pregleda utvrde nedostaci koji bi mogli predstavljati neposredan i značajan rizik za zdravlje ili sigurnost radnika, javnosti ili okoliša, nužno je procijeniti posljedice tih nedostataka, o utvrđenom obavijestiti Ministarstvo te što prije i u suradnji s Ministarstvom provesti odgovarajuće mjere.«.

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem obvezan je provesti dubinsku procjenu mogućih sigurnosnih poboljšanja utvrđenih tijekom pregleda i odabrati razumno provedivo poboljšanje.

(2) Tijekom trajanja povremenog sigurnosnog pregleda uvodi se što je više moguće poboljšanja.

(3) Plan integrirane primjene onih sigurnosnih poboljšanja koja se ne mogu provesti tijekom povremenog sigurnosnog pregleda dostavlja se Ministarstvu na odobrenje.

(4) Procjenjuje se prihvatljivost individualnog i kolektivnog doprinosa riziku tijekom kontinuiranog rada nuklearnog postrojenja u slučaju da se nijedan nedostatak ne riješi.

(5) Rezultati povremenog sigurnosnog pregleda i vezani plan sigurnosnih poboljšanja dostavljaju se Ministarstvu na procjenu.

(6) Smatra se da je povremeni sigurnosni pregled završio onda kad Ministarstvo odobri plan integrirane primjene koji uključuje potpuni plan sigurnosnih poboljšanja.«.

Članak 10.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Da bi se moglo pristupiti povremenom sigurnosnom pregledu, projektne osnove nuklearnog postrojenja te determinističke i probabilističke analize moraju se na odgovarajući način dokumentirati.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka nije ažurirana ili nije dostupna, prije izvođenja povremenog sigurnosnog pregleda potrebno je poduzeti mjere kojima će se takvi nedostaci ukloniti i to kroz projekte neovisne od povremenog sigurnosnog pregleda.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 11.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom provedbe pregleda nužno je primjenjivati ažurnu, sustavnu i dokumentiranu metodologiju koja mora biti u skladu s očekivanim ishodom povremenog sigurnosnog pregleda.

(2) Determinističke i probabilističke metode koje se primjenjuju u procjeni moraju se komplementarno primjenjivati kako bi se utvrdilo koliki je relativni sigurnosni doprinos različitih aspekata nuklearnog postrojenja, radi određivanja značaja sigurnosnog pitanja te radi procjene učinkovitosti korektivnih mjera.

(3) Nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem pri izradi metodologije povremenog sigurnosnog pregleda mora primjenjivati smjernice iz relevantnih vodiča Međunarodne agencije za atomsku energiju.«.

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Popis referentnih standarda sigurnosti mora sadržavati sve trenutno važeće i relevantne nacionalne propise te sigurnosne standarde.

(2) Popis referentnih sigurnosnih standarda mora sadržavati i druge postojeće zahtjeve, kao što su međunarodni sigurnosni standardi i pogonske prakse, nacionalni ili međunarodni vodiči te sigurnosni standardi koje izdaje država podrijetla tehnologije, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se ispunili nacionalni sigurnosni propisi i standardi te se isti primjenjuju u najvećoj mogućoj mjeri.

(3) U osnovnom dokumentu povremenog sigurnosnog pregleda moraju se jasno navesti odabir i hijerarhija sigurnosnih standarda i pogonske prakse.«.

Članak 13.

U članku 21. oznaka stavka: »(1)« briše se.

Članak 14.

U članku 22. stavku 1. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

U stavku 2. riječ: »utvrđuje« zamjenjuje se riječima: »mora utvrditi«.

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Pregledom kvalifikacije opreme mora se utvrditi:

a) je li oprema važna za sigurnost u nuklearnom postrojenju ispravno kvalificirana, uključujući vremenske uvjete i

b) provodi li se kvalifikacija kroz odgovarajući program održavanja, inspekcije i ispitivanja čime se stječe povjerenje u djelovanje sigurnosnih funkcija do idućeg povremenog sigurnosnog pregleda.«.

Članak 16.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Pregledom starenja mora se utvrditi:

a) upravlja li se učinkovito aspektima starenja koji utječu na objekte, sustave, dijelove i opremu važne za sigurnost i

b) je li na snazi efektivan program upravljanja starenjem kako bi sve potrebne sigurnosne funkcije bile provedene tijekom predviđenog radnog vijeka nuklearnog postrojenja i, ako je tako predloženo, za produženi rad.«.

Članak 17.

U članku 25. stavku 1. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

U stavku 2. riječ: »uključuje« zamjenjuje se riječima: »mora uključivati«.

Članak 18.

U članku 27. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

Članak 19.

U članku 28. stavku 1. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Neovisno o odredbama članka 12. stavka 3. ovog Pravilnika, zapisi o ozračenju ljudi i radioaktivnim otpadnim vodama moraju se analizirati u svrhu sigurnosne učinkovitosti kako bi se utvrdilo jesu li vrijednosti unutar dozvoljenih granica, jesu li optimizirane i upravlja li se njima pravilno.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Analize zapisa iz stavka 2. ovoga članka provode se ispitivanjem konkretnih podatka o ozračenju ljudi i radioaktivnim otpadnim vodama te ispitivanjem učinkovitosti postojećih mjera radiološke zaštite.«

Članak 20.

U članku 29. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

Članak 21.

U članku 30. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

Članak 22.

U članku 31. stavku 1. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

U stavku 2. riječ: »stavlja« zamjenjuje se riječima: »mora staviti«.

Članak 23.

U članku 34. riječi: »utvrđuje se« zamjenjuju se riječima: »mora se utvrditi«.

Članak 24.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Pregledom sigurnosnih čimbenika mora se utvrditi status svakog sigurnosnog čimbenika za vrijeme povremenog sigurnosnog pregleda te se ocjenjuje buduća sigurnost nuklearnog postrojenja do sljedećeg povremenog sigurnosnog pregleda i, gdje je prikladno, do kraja planiranog rada.

(2) Pregled iz stavka 1. ovoga članka mora uključivati procjenu sposobnosti operativnih službi da pronađu moguće pogreške te da ih spriječe ili ublaže njihove posljedice prije nego što dovedu do radiološke nesreće.

(3) Pregled iz stavka 1. ovoga članka mora u najvećoj mogućoj mjeri prepoznati starenje vezano uz mehanizme razgradnje koji mogu dovesti do kvarova u objektima, sustavu, dijelovima i opremi važnima za sigurnost, čime bi se mogao ograničiti radni vijek nuklearnog postrojenja.«.

Članak 25.

U članku 36. stavku 1. riječi: »razmatraju se« zamjenjuju se riječima: »moraju se razmotriti«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za svaki neispravljeni negativan rezultat mora se napraviti procjena rizika te osigurati odgovarajuće opravdanje za nastavak rada.«.

Članak 26.

U članku 37. stavku 2. riječi: »za nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »koji upravlja nuklearnim postrojenjem«.

U stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »prikazuju« zamjenjuje se riječima: »moraju prikazivati«.

U stavku 6. riječ: »prikazuje« zamjenjuje se riječima: »mora prikazivati«.

U stavku 7. riječ: »sadrži« zamjenjuje se riječima: »mora sadržavati«.

U stavku 8. riječ: »sadrži« zamjenjuje se riječima: »mora sadržavati«.

Članak 27.

U članku 39. riječi: »za nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »koji upravlja nuklearnim postrojenjem«.

Članak 28.

U članku 40. riječi: »za nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »koji upravlja nuklearnim postrojenjem«, a riječi: »sa Zavodom« zamjenjuju se riječima: »s Ministarstvom«.

Članak 29.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem Ministarstvu podnosi godišnja izvješća o primjeni poboljšanja sigurnosti iz plana integrirane primjene.

(2) Nositelj odobrenja koji upravlja nuklearnim postrojenjem dužan je obavijestiti Ministarstvo u slučaju kašnjenja u odnosu na odobreno vremensko razdoblje za primjenu poboljšanja.«.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/232
Urbroj: 511-01-152-21-5
Zagreb, 20. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.