Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 104/2021 (27.9.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Vlada Republike Hrvatske

1845

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 3. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za Ministarstvo te ustanove i druge pravne osobe iz djelokruga Ministarstva; procjenjuje sustave, procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; provodi unutarnje revizije poslovnih sustava; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava EU fondova; provodi unutarnje revizije sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja; izrađuje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i drugih pravnih osoba iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; obavlja horizontalne i vertikalne revizije; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije; prati provedbu preporuka; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ministru; izrađuje mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova provodi unutarnje revizije svih sustava poslovanja iz djelokruga Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; provodi revizije sustava koji su podrška poslovanju (financija i računovodstva, javne nabave, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, uredskog poslovanja, informacijskih sustava, općih poslova) i drugih sustava ili procesa koje odredi ministar u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje unutarnje kontrole na temelju upravljanja rizicima; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; ocjenjuje funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole u svrhu učinkovitog i transparentnog korištenja sredstava EU fondova; daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima EU; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; sudjeluje u konzultacijama s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti za provedbu poslova iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane provodi unutarnje revizije sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja u skladu sa zahtjevima EU, najboljom strukovnom praksom i međunarodnim standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira i analizira provođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva; provodi unutarnje revizije nad delegiranim tijelima kojima su delegirane zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti te nad ovlaštenim fizičkim osobama za obavljanje drugih službenih aktivnosti;, sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, izrađuje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava u području hrane, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja; izrađuje strateške, operativne i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe, sudjeluje u izradi Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola i izradi izvješća prema EK; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; obavlja konzultacije s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; sudjeluje u radnim skupinama EK; surađuje s EK i državama članicama; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije te zahtjevima EK, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih ustrojstvenih jedinica, obavlja poslove vezane uz pripremu i donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; izrađuje prijedloge planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove razvoja ljudskih potencijala i stručnog usavršavanja; sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s pravnom stečevinom EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz procjenu učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; izrađuje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i pravne stečevine EU; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u zastupanju po punomoći u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; vodi evidenciju o sudskim sporovima temeljem podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove; obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom te informacijske sigurnosti; poslove obrane i zaštite na radu; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Upravljačkog tijela koje se odnose na dodjelu potpore i provedbu projekata sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; izrađuje prijedloge akata u vezi s tužbama; postupa u sudskim sporovima; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga; obavlja poslove pisarnice, ekonomata, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva, strateškog komuniciranja u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom, medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

4.2. Sektor za pravne poslove

4.3. Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje

4.4. Sektor za drugostupanjski upravni postupak.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»4.3. Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje

Članak 30.

Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; obuke korisnika i informatičkog kadra; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove rješavanja problema tehničke naravi; obavlja nadzor nad upravljanjem informacijskim sustavima u ustanovama koje su u djelokrugu Ministarstva; obavlja opće tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima Ministarstva; upravljanje voznim parkom; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara, te obavlja, poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva, strateškog komuniciranja u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom, medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za informacijske sustave

4.3.2. Služba za upravljanje imovinom

4.3.3. Služba za informiranje.«.

Članak 7.

Iza članka 36. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 36.a, 36.b i 36.c koji glase:

»4.3.3. Služba za informiranje

Članak 36.a

Služba za informiranje obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; strateško komuniciranje u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje za aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima; koordinira komunikacijske aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: RH), a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; sadržajno priprema, izrađuje i administrira web-stranicu Ministarstva; koordinira komunikacijske aktivnosti preko društvenih mreža; obavlja poslove vezane uz internu komunikaciju; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja poslove protokola za potrebe ministra i državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; izravno komunicira s građanima i priprema odgovore za korisnike (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika); komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te Zakonu o medijima; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; donosi rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za informiranje, ustrojavaju se:

4.3.3.1. Odjel za odnose s javnošću

4.3.3.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja.

4.3.3.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 36.b

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove komunikacije s medijima i prezentacije stavova i aktivnosti Ministarstva; poslove planiranja, nadzora i provedbe aktivnosti iz Komunikacijske strategije i godišnjih planova informiranja; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema podloge i koordinira nastupe državnih dužnosnika i službenika u javnosti i medijima; priprema i objavljuje priopćenja, obavijesti i najave; odgovara na upite medija te organizira konferencije za medije; obavlja poslove vezane uz održavanje i jačanje pozitivnog imidža Ministarstva te osiguravanja transparentnosti rada Ministarstva; obavlja poslove sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o pravu na pristup informacijama; prikuplja podatke i materijale za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te o tome izvještava Ured povjerenice za informiranje; obavlja poslove koordinacije komunikacijskih aktivnosti Ministarstva koja se odvija putem digitalnih medija – web stranice Ministarstva i društvenih mreža; izravno komunicira s građanima (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika) preko društvenih mreža; sadržajno priprema, uređuje i administrira web stranicu Ministarstva i profile Ministarstva na različitim društvenim mrežama; stvara kvalitetan sadržaj koji služi kao generator angažmana i interakcije korisnika te dvosmjerne komunikacije s Ministarstvom; razmjenjuje mišljenja i stavove te dijeli korisne informacije pojedinačnim korisnicima; usmjerava komunikaciju na društvenim mrežama u željenom smjeru; kontinuirano osmišljava zanimljive i korisne teme koje omogućavaju pristup specifičnim ciljnim skupinama radi brze i neposredne povratne informacije o svim sadržajima koje Ministarstvo dijeli s korisnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.5.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja

Članak 36.c

Odjel za planiranje i koordinaciju događanja obavlja poslove koordinacije svih informativnih aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva te agencija i zavoda iz nadležnosti Ministarstva, planira aktivnosti koje se odnose na javne događaje iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove pripreme i izdavanja publikacija; organizira i izrađuje prijevode na engleski, odnosno hrvatski jezik; priprema informativne materijale te planira, organizira i sudjeluje u provođenju informativnih kampanja i promotivnih aktivnosti (stručne posjete, prezentacije, seminari, okrugli stolovi i sl.); obavlja protokolarne poslove za potrebe državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 37. i članak 37. mijenjaju se i glase:

»4.4. Sektor za drugostupanjski upravni postupak

Članak 37.

Sektor za drugostupanjski upravni postupak obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela koje se odnose na dodjelu potpore i provedbu projekata sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; izrađuje prijedloge akata u vezi s tužbama; postupa u sudskim sporovima; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za drugostupanjski upravni postupak, ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore

4.4.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 38. i članak 38. mijenjaju se i glase:

»4.4.1. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore

Članak 38.

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela koje se odnose na dodjelu potpore u provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore ustrojavaju se:

4.4.1.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi Programa ruralnog razvoja

4.4.1.2. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 39. i članak 39. mijenjaju se i glase:

»4.4.1.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi Programa ruralnog razvoja

Članak 39.

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi Programa ruralnog razvoja obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja koje se odnose na dodjelu potpore u provedbi NE-IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 40. i članak 40. mijenjaju se i glase:

»4.4.1.2. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike

Članak 40.

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela koje se odnose na dodjelu potpore u području izravnih plaćanja, u provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:

»4.4.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima

Članak 41.

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela koje se odnose na provedbu projekata financiranih iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva, uključujući povrat sredstava; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; izrađuje prijedloge akata u vezi s tužbama; postupa u sudskim sporovima; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima ustrojavaju se:

4.4.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata

4.4.2.2. Odjel za postupanje u sudskim sporovima.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 42. i članak 42. mijenjaju se i glase:

»4.4.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata

Članak 42.

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama izjavljenim protiv odluka Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela koje se odnose na provedbu projekata sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva, uključujući povrat sredstava; prati relevantni zakonski okvir; obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim žalbama; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. mijenjaju se i glase:

»4.4.2.2. Odjel za postupanje u sudskim sporovima

Članak 43.

Odjel za postupanje u sudskim sporovima izrađuje prijedloge akata u vezi s tužbama koji se odnose na dodjelu potpore i provedbu projekata sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja, izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, mjera uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te ribarstva; postupa u sudskim sporovima; komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano uz postupanje po žalbama; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

Naslovi iznad članaka 44., 45. i 46. i članci 44., 45. i 46. brišu se.

Članak 16.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište obavlja stručne i upravne poslove vezane uz provedbu zakona i drugih propisa iz područja proizvodnje ratarskog i hortikulturnog bilja, vinogradarstva i vinarstva i zajedničke organizacije tržišta u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, lana i konoplje, duhana, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, maslinovog ulja i stolnih maslina, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, vina, etilnog alkohola poljoprivrednog porijekla i sektora drugih proizvoda vezanih uz proizvodnju ratarskog i hortikulturnog bilja, područja aromatiziranih proizvoda od vina, iz područja zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu pravila tržišnog natjecanja, područja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i kratkih lanaca opskrbe hranom te područja jakih alkoholnih pića; izrađuje prijedloge propisa kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje zabrana nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom te prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru prehrambenih proizvoda i prerađevina koji nisu dio Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU (non-Annex I proizvodi); izrađuje prijedloge propisa u skladu s propisima EU kojima se uređuje područje proizvodnje ratarskog bilja, hortikulturnog bilja, vinogradarstva, vinarstva i zajedničke organizacije tržišta (javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, pravila koja se odnose na stavljanje na tržište, ugovorni odnosi, posebne odredbe za pojedine sektore, trgovina s trećim državama, izvanredne mjere, sustav službenih i referentnih laboratorija) u sektorima iz svog djelokruga te u dijelu pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije i sektorske organizacije u svim sektorima poljoprivrednih proizvoda; koordinira izradu i provedbu propisa vezanih uz duhan kojima se u skladu s nacionalnim ciljevima uređuje proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima; sudjeluje u praćenju, izradi i provedbi propisa kojima se uređuje sustav uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; koordinira i prati provedbu posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište te koordinira sustav praćenja evidencije proizvodnje brašna; programira i koordinira provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta u sektorima iz svog djelokruga; uređuje pravila višestruke sukladnosti te pitanja dobre poljoprivredne i okolišne praksu za zaštitu tla, voda, zraka te dobrobiti životinja; uređuje mjere zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla; prati stanje u području ishrane bilja; obavlja stručne poslove vezano uz područje stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; sudjeluje u postupku donošenja propisa EU kojima se uređuje stavljanje na tržište proizvoda za ishranu bilja; uređuje pitanja sustava obrane od tuče; sudjeluje u vođenju Registra šteta od elementarnih nepogoda u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu te predlaže mjere pomoći poljoprivrednim proizvođačima; provodi propis o suzbijanju zlouporabe droga industrijske konoplje u dijelu industrijske konoplje i maka; sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz svog djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izrađuje periodična izvješća o stanju u proizvodnji i sektorima iz svog djelokruga; izrađuje analize i podloge za potrebe programiranja potpora te mjera ruralnog razvoja iz svog djelokruga; stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; vodi propisane evidencije i upisnike iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu međuresornih nacionalnih radnih tijela po pitanju zaštite zraka, zaštite okoliša, zaštite prirode, kružnog gospodarenja, bio-goriva, zelene gradnje te uređuje obveze poljoprivrednika vezano uz provedbu tih pitanja; uređuje područje ekološke poljoprivrede; koordinira i vodi stručne i upravne poslove vezane uz sustav kontrole ekološke proizvodnje; koordinira izradu sektorskih analiza, analizu rizičnosti i izradu stručnih podloga iz područja ekološke poljoprivrede; koordinira u provedbi nadzora službenih kontrola ekološke proizvodnje; vodi poslove upravnog nadzora nad radom kontrolnih tijela za provođenje kontrole u ekološkoj proizvodnji te prati programe kreditiranja u poljoprivredi i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga; uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; surađuje s nadležnim javnopravnim tijelima u području provedbe propisa; sudjeluje u radu tijela EU u području u području svog djelokruga; priprema nacionalna stajališta u tijelima EU; obavještava EK sukladno propisima iz svoga djelokruga; obavlja i sudjeluje u cjelokupnoj provedbi raspolaganja vezanih uz davanje u zakup ribnjaka u vlasništvu države, dodjeljuje na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države izravnom pogodbom; obavlja poslove zamjene poljoprivrednog zemljišta i prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom; sudjeluje u izradi odluka i ugovora o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta te aneksa istih; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države; izrađuje suglasnosti na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; sudjeluje u postupcima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta od strane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave; kontrolira provedbu javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za zakup poljoprivrednog zemljišta i zajedničke pašnjake u vlasništvu države te izrađuje suglasnosti na odluke o izboru najpovoljnije ponude; sudjeluje u postupcima javnog natječaja jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave za prodaju poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice između RH i trećih osoba; vrši otkup privatnog poljoprivrednog zemljišta; vodi postupke vezano uz kontrolu dostavljenih procjembenih elaborata, sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; potiče i sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa vezanih uz eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda; izrađuje mišljenje na prijedlog Strategije prostornog razvoja države; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; izrađuje potvrde o usklađenosti glavnog projekta sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; izrađuje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla; u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, vodi evidenciju ugovora i naplate po svim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem; prati i kontrolira plaćanja zakupnine, kupoprodajne cijene i drugih naknada i troškova za poljoprivredno zemljište; brine o ažurnom vođenju i praćenju obavijesti jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave o prestancima i raskidima ugovora; vodi i prati evidenciju o izvješćima o ostvarivanju programa korištenja sredstava od različitih oblika raspolaganja; brine o revalorizaciji; vodi registar ribnjaka i registar zajedničkih pašnjaka, vodi evidenciju privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke i ugovore o davanju u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje odluke o kupnji privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja, izrađuje suglasnosti korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za postavljanje jednostavnih građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje; obavlja poslove vezane uz komasaciju; obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja; uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; ovlašćuje službene i/ili referentne laboratorije u području praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje, biljnog zdravstva i za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; ovlašćuje/oduzima ovlaštenje za karantenske stanice i prostore za izolaciju; utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa na području fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju nadležna javnopravna tijela čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); surađuje s nadležnim tijelima za kvalitetu hrane u državama članicama EU i trećim državama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane u okviru djelokruga; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svojega djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za kvalitetu hrane i fitosanitarna pitanja te EK; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz članstvo RH u EU, u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova; u planiranju, pripremi i provedbi projekata; vodi upravne postupke i donosi rješenja iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 17.

U članku 94. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor fitosanitarne politike obavlja upravne, stručne i druge poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; predlažu provođenje zaštitnih mjera iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; uređuje proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala; priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provođenje nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; propisuje uvjete za stavljanje na tržište, registraciju i primjenu sredstava za zaštitu bilja te poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; ovlašćuje službene i referentne laboratorije u području praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; ovlašćuje službene i/ili referentne laboratorije u području praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje, biljnog zdravstva i za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; ovlašćuje/oduzima ovlaštenje za karantenske stanice i prostore za izolaciju; predlaže ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije, programe i akcijske planove; predlaže i priprema propise iz svoga djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš te ostale višegodišnje i godišnje programe, monitoringe i sve druge dokumente iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke iz djelokruga; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druga javnopravna tijela čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; prati stanje u fitosanitarnom području te predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s javnopravnim tijelima drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja, EK i drugim inozemnim javnopravnim tijelima; vodi upisnike i druge službene evidencije; objedinjava i izrađuje izvješća iz svoga djelokruga; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 18.

U članku 95. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne, stručne i druge poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; uređuje zaštitne mjere iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; planira, koordinira, predlaže i nadzire provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja i ostalih programa i projekata; ovlašćuje službene i/ili referentne laboratorije u području biljnog zdravstva i za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; ovlašćuje/oduzima ovlaštenje za karantenske stanice i prostore za izolaciju; sudjeluje u pripremi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja, priprema i predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere; obavlja poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upisa sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanja sorti poljoprivrednog bilja, dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provedbu programa za biljne genetske izvore, radi na unapređenju rasadničarstva; sudjeluje u pripremi strategija i ciljeva fitosanitarne politike te priprema planove i akcijske programe za njihovu provedbu; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju; priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama i drugim javnopravnim tijelima koja obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, reprodukcijskom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 19.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Odjel za biljno zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda uključujući i biološku zaštitu bilja u tijeku proizvodnje i prometa; uređuje zaštitne mjere iz područja biljnoga zdravstva koje se odnose na sprečavanje unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima; ovlašćuje službene i/ili referentne laboratorije u području biljnog zdravstva; ovlašćuje/oduzima ovlaštenje za karantenske stanice i prostore za izolaciju; sudjeluje u pripremi i provodi strategija, ciljeva, planova i programa iz svog djelokruga; priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju prema Zakonu o biljnom zdravstvu; izrađuje stručne upute i izrađuje mišljenja; sudjeluje u pripremi i koordinaciji programa nadzora štetnih organizama bilja; prati stanje štetnih organizama; sudjeluje u pripremi i provedbi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja; prati stanje u biljnom zdravstvu i predlaže fitosanitarne mjere; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama i drugim javnopravnim tijelima koja obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 20.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne i stručne poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjele oplemenjivačkih prava za biljne sorte; ovlašćuje službene i/ili referentne laboratorije za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; koordinira izradu i provedbu nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema važećim propisima o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i o zaštiti sorti u prvom stupnju; izrađuje višegodišnje programe, stručne upute i izrađuje mišljenja iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; po nadležnosti prenesenoj od strane Ministarstva zdravstva izvršava poslove iz područja genetski modificiranih organizama; prati stanje, usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja te prati i koordinira rad zavoda iz svoga djelokruga; uključen je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; provodi projekte iz svoga djelokrugu; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za sredstva za zaštitu bilja obavlja upravne, stručne i druge propisane poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svoga djelokruga te priprema planove i programe za njihovu provedbu; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, planira, izrađuje, koordinira i nadzire provedbu programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, programa monitoringa ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla i ostalih programa i projekata; ovlašćuje službene i referentne laboratorije u području praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove vezane uz bilateralnu i multilateralnu suradnju; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema Zakonu o provedbi Uredbe 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstva za zaštitu bilja, Zakonu o provedbi Uredbe 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i Zakonu o održivoj uporabi pesticida u prvom stupnju; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama i drugim javnopravnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 22.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»Odjel za održivu uporabu pesticida obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte propisa iz područja održive uporabe pesticida i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida i njegove revizije; uspostavlja i održava sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika i prati provedbu izobrazbe; uspostavlja i održava sustav redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida i prati njegovu provedbu; promiče primjenu integrirane zaštite bilja, biološke zaštite bilja i drugih alternativa kemijskoj zaštiti bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim tijelima drugih država, EK i s međunarodnim organizacijama i udruženjima iz djelokruga; surađuje u pripremi strategija, ciljeva i planova; priprema godišnje programe post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja i godišnje programe praćenja ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla i koordinira provedbu istih; ovlašćuje službene i referentne laboratorije u području praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); donosi rješenja iz svoga djelokruga u prvom stupnju prema zakonu o održivoj uporabi pesticida; izrađuje stručne upute i mišljenja te odgovora na upite; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije; predlaže uređenje sustava održive uporabe pesticida i potiče smanjenje uporabe pesticida radi zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 128. i članak 128. mijenjaju se i glase:

»8. UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Članak 128.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja poslove planiranja, upravljanja, usklađivanja i prati provedbu savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju putem godišnjeg plana rada ministarstva, izrađuje se analize, strateške planove i programe, provodi tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava te pruža stručnu pomoć s ciljem povećanja konkurentnosti u poljoprivrednim i dopunskim djelatnostima na gospodarstvu; daje stručne savjete, instrukcije i demonstracije iz područja poljoprivrede o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja poljoprivrede; planira, koordinira i obavljaj poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne politike, mjerama potpore dohotku poljoprivrednika, tržišnim mjerama zajedničke poljoprivredne politike; daje stručnu podršku kod prijava na mjere potpore dohotku i tržišne mjere zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), savjetuje i daje stručnu podršku korištenju potpora iz mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), ekonomici poslovanja i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga; savjetuje o uvođenju sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa poljoprivredne politike s ciljem unapređenja njihove provedbe i promicanja znanja u poljoprivredi; potiče osnivanje i rad različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; provodi informiranje i izdavačku djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora; provodi stručni nadzor u integriranoj i ekološkoj proizvodnji; uspostavlja se sustav praćenja i prikupljanja podataka te izvješćivanje mjerodavnih javnopravnih tijela o pojavi štetnih organizama; organizira i provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; sudjeluje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima; planira i usklađuje savjetodavni rad sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; organizira i provodi obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja; ostvaruje suradnju i povezivanje stručnih javnopravnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini te suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nevladinim organizacijama; organizira i sudjeluje na stručnim skupovima, manifestacijama, konferencijama i izložbama, uspostavlja sustav informacijsko-komunikacijske podrške; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, ustrojavaju se:

8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi

8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika

8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojavaju se:

8.4. Područna služba za stručnu podršku Bjelovar

8.5. Područna služba za stručnu podršku Čakovec

8.6. Područna služba za stručnu podršku Delnice

8.7. Područna služba za stručnu podršku Dubrovnik

8.8. Područna služba za stručnu podršku Gospić

8.9. Područna služba za stručnu podršku Karlovac

8.10. Područna služba za stručnu podršku Koprivnica

8.11. Područna služba za stručnu podršku Krapina

8.12. Područna služba za stručnu podršku Osijek

8.13. Područna služba za stručnu podršku Pazin

8.14. Područna služba za stručnu podršku Požega

8.15. Područna služba za stručnu podršku Sisak

8.16. Područna služba za stručnu podršku Slavonski Brod

8.17. Područna služba za stručnu podršku Split

8.18. Područna služba za stručnu podršku Sveti Ivan Zelina

8.19. Područna služba za stručnu podršku Šibenik

8.20. Područna služba za stručnu podršku Varaždin

8.21. Područna služba za stručnu podršku Virovitica

8.22. Područna služba za stručnu podršku Vukovar

8.23. Područna služba za stručnu podršku Zadar.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 138. i članak 138. mijenjaju se i glase:

»8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika

Članak 138.

Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja mladih poljoprivrednika, poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru; daje stručnu podršku kod prijava na mjere potpore dohotku i tržišne mjere zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF); savjetuje i daje stručnu podršku korištenju potpora iz mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), ekonomici poslovanja i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima, upravljanja rizicima na poljoprivrednim gospodarstvima, tržištu i marketingu poljoprivrednih proizvoda i usluga; savjetuje o uvođenju sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode; izrađuju stručne prezentacije i demonstracije iz svog djelokruga; daje podršku udruživanju poljoprivrednih proizvođača u proizvođačke organizacije i druge oblike udruživanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz svojeg djelokruga; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima te u obrazovanju i osposobljavanju poljoprivrednika; informiraju poljoprivredna gospodarstva putem sredstava javnog priopćavanja i stručnog izdavačkog rada, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika, ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama

8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 145. i članak 145. brišu se.

Članak 26.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje obavlja poslove organizacije rada područnih jedinica, planira, organizira, prati i provodi program rada područnih jedinica, izrađuje stručne planove, strategije, mjere i programe rada i razvoja te godišnja izvješća; prati i analizira podatke o izvršenju programa rada te analizira sudjelovanje područnih jedinica u provođenju savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju; planira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa poljoprivredne politike financirane iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); potiče osnivanje i rad različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; provodi informiranje i izdavačku djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora; sudjeluje u planiranju, organiziranju i izvođenju programa stručnog obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju; planira se i predlaže sustav obrazovanja i stručnog usavršavanja službenika, planiraju se i koordiniraju programi osposobljavanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); sudjeluje u predlaganju i uspostavi evidencija i računalnih baza podataka radi unaprjeđenja rada; koordinira povezivanje područnih jedinica s radom znanstvenih i stručnih javnopravnih tijela te stručnih udruženja; sudjeluje u informiranju poljoprivrednih gospodarstava putem sredstava javnog priopćavanja i stručnim izdavačkim radom; sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i primijenjenim istraživanjima; organizira i provodi stručne skupove, manifestacije, konferencije i izložbe; sudjeluje u stručnim pripremama odgovarajućih pravilnika, odluka, planova, programa, zaključaka i izvješća; izrađuje prijedloge za smjernice i planove te upravljanje radom u područnim jedinicama te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje, ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada

8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne politike.«.

Članak 27.

U članku 147. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada obavlja poslove planiranja organizacije rada područnih jedinica, planira i organizira te prati program rada područnih jedinica, izrađuje stručne planove, strategije, mjere i programe rada i razvoja te godišnja izvješća; prate i analizira podatke o izvršenju programa rada, prati te analizira sudjelovanje područnih jedinica u provođenju savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju; sudjeluje u planiranju, organiziranju i izvođenju programa stručnog obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju; koordinira aktivnosti provođenja strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 iz PRR-a financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); planira se i predlaže sustav obrazovanja i stručnog usavršavanja službenika, planiraju se i koordiniraju programi osposobljavanja savjetnika u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); sudjeluje u predlaganju i uspostavi evidencija i računalnih baza podataka radi unaprjeđenja rada; sudjeluje u provedbi prikupljanja podataka; sudjeluje u organizaciji i izvođenju stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata s ciljem usvajanja novih znanja i vještina potrebnih za unapređenje savjetodavnog rada; daju prijedloge za smjernice i planove upravljanja radom u područnim jedinicama; prati rad i izrađuje prijedloge za unaprjeđenje rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 28.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika obavlja poslove organiziranja, pripremanja, predlaganja i provedbe programa obrazovanja i osposobljavanja za potrebe poljoprivrednika; izrađuju programe rada i strategije provedbe; analizira podatke o izvršenju programa te priprema godišnja izvješća o radu; planira, predlaže i koordinira strategiju komunikacije i prijenosa informacija; prati usklađenost sa zakonima i pravilnicima te drugim propisima kojima je utvrđeno obvezno obrazovanje i osposobljavanje; izrađuje plan potreba te predlaže mjere za unaprjeđenje navedenih područja; organizira suradnju i prati potrebe na području obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednika sa srodnim međunarodnim organizacijama i drugim javnopravnim tijelima u inozemstvu; provodi programe obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednika kao mjere potpore razvoju poljoprivrede; koordinira i provodi aktivnosti provođenja strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike u okviru mjere M01 iz PRR-a financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); provodi stručno osposobljavanje kroz specijalističke trening tečajeve, seminare, demonstracijske aktivnosti, tečajeve s certifikatima za obrazovanje odraslih kojima se postiže visoka razina znanja i vještina; provodi program savjetovanja poljoprivrednika radi prijenosa novih tehnologija, inovacija, modernizacije i povećanja konkurentnosti; osmišljava programe obrazovanja i osposobljavanja za početnike, mlade i male poljoprivrednike, za održivu poljoprivrednu proizvodnju, provođenje prakse dobrog gospodarenja s ciljem očuvanja prirode i biološke raznolikosti; izrađuje analize i studije te priprema i ustrojava baze podataka te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 29.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje obavlja poslove planiranja, organiziranja i analiziranja potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; planira, koordinira i provodi programe obrazovanja i usavršavanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u okviru podmjere 2.3. programa ruralnog razvoja financirane iz Europskog poljoprivrednog onda za ruralni razvoj (EAFRD); izrađuje programe unapređenja rada i programe rada i strategije provedbe; analizira podatke o izvršenju programa te priprema godišnja izvješća o radu; predlaže i koordinira strategiju komunikacije i prijenosa informacija, metodoloških, socijalnih i osobnih savjetničkih vještina; osmišljava i uređuje savjetodavne alate i materijale koji služe povećanju učinaka savjetodavnog rada s poljoprivrednim gospodarstvima i ostvarivanju rezultata savjetodavnog rada; organizira i koordinira te pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom komunikacije s poljoprivrednicima, u javnim nastupima, organizaciji radionica i predavanja za poljoprivrednike te predlaže i pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda u savjetodavni rad; organizira suradnju sa srodnim međunarodnim organizacijama i drugim javnopravnim tijelima u inozemstvu; provodi stručno obrazovanje i usavršavanje kroz specijalističke trening tečajeve, seminare, demonstracijske aktivnosti, organizira tečajeve za razvoj vještina i kompetencija državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; povezuje se i usklađuje s radom znanstvenih i stručnih javnopravnih tijela u organiziranju, provođenju i sudjelovanju u međunarodnim i domaćim projektima usmjerenim na razvoj standarda za kvalifikaciju i programa razvoja kompetencija državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; izrađuje analize i baze podataka o specijalnostima, vještinama i kompetencijama državnih službenika koji provode stručno savjetovanje te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 150. i članak 150. mijenjaju se i glase:

»8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne politike

Članak 150.

Služba za promociju mjera poljoprivredne politike obavlja poslove organizacije i koordinacije promocije mjere potpore dohotku i tržišnih mjera zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD); planira i organizira pripremu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala; osmišljava i uređuje materijale za objavu u tiskanim, elektroničkim i drugim medijima; koordinira i pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom istupa u medijima, komunikaciji s poljoprivrednicima, u javnim nastupima, u organiziranju radionica i predavanja za poljoprivrednike te pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda; organizira i koordinira stručno sudjelovanje državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u provedbi demonstracijskih aktivnosti financiranih iz PRR-a, radionica, prikaza u sklopu raznih manifestacija i događanja te sudjelovanje na javnim tribinama, okruglim stolovima, konferencijama i ostalim skupovima; prikuplja i obrađuje promotivni i stručne materijale i informacije za objave u medijima i putem komunikacijskih kanala, mrežnih stranica, društvenih mreža, video platformi; surađuje sa nadležnim javnopravnim tijelima po pitanju prenošenja znanja i informacija te primjene inovacija u savjetodavnom radu u poljoprivredi te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za promociju mjera poljoprivredne politike, ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne politike

8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 151. i članak 151. mijenjaju se i glase:

»8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne politike

Članak 151.

Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne politike obavlja poslove promocije mjera potpore dohotku i tržišnih mjera zajedničke poljoprivredne politike Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF), mjera programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), sukladno komunikacijskim strategijama i planovima operativnih programa iz djelokruga Ministarstva te nacionalnih programa; planira i organizira izradu stručnih, edukativnih i promotivnih materijala te provodi kampanje promocije koristeći pritom tiskane, elektroničke i druge interne i eksterne kanale komunikacije; organizira i koordinira te pruža stručnu potporu državnim službenicima koji provode stručno savjetovanje prilikom istupa u medijima, komunikaciji sa poljoprivrednicima i ostalim korisnicima, u javnim nastupima, organizaciji radionica i predavanja za poljoprivrednike te predlaže i pomaže pri implementaciji modernih tehnologija i komunikacijskih metoda u savjetodavnom radu s ciljem što bolje informiranosti korisnika o mjerama poljoprivredne politike te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 32.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja obavlja poslove organiziranja i koordiniranja demonstracijskih aktivnosti financiranih iz PRR-a, radionica, prikaza te nastupa državnih službenika koji provode stručno savjetovanje u sklopu raznih manifestacija i događanja; planira sudjelovanje na raznim javnim tribinama, okruglim stolovima, konferencijama, i ostalim skupovima; prikuplja i obrađuju informacije za objave u medijima i putem komunikacijskih kanala, mrežnih stranica, društvenih mreža, videoplatformi i modernih komunikacijskih kanala; dogovara suradnju sa nadležnim javnopravnim tijelima po pitanju prenošenja znanja i informacija te primjene novih i modernih tehnologija u poljoprivredi te savjetodavnom radu; brine o protoku informacija bitnih za savjetodavni rad te olakšava rad državnih službenika koji provode stručno savjetovanje na terenu osiguravanjem pristupa raznim informacijama i bazama podataka potrebnih za savjetodavni rad; priprema odgovore na upite poljoprivrednika, prikuplja i obrađuje informacije za objave za krajnje korisnike te za učinkovitiji rad državnih službenika koji provode stručno savjetovanje na terenu te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 153. i članak 153. mijenjaju se i glase:

»8.4. do 8.23. Područne službe za stručnu podršku Bjelovar, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Sv. Ivan Zelina, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar

Članak 153.

»Područne službe za stručnu podršku Bjelovar, Čakovec, Delnice, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Sv. Ivan Zelina, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar pružaju stručne savjete i praktične prikaze novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja, prijenosa znanja i vještina potrebnih razvoju poljoprivrede, obrazovanja i osposobljavanja putem predavanja, tečajeva, prezentacija i pojedinačnim savjetima i savjetima grupama i udrugama, koristeći savjetničke metode, alate i vještine; organizira i priprema manifestacije i izložbe, demonstracije i studijska putovanja s ciljem stručnog unapređivanja državnih službenika koji provode stručno savjetovanje; pruža stručne usluge radi povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; provodi aktivnosti informiranja o mjerama zajedničke poljoprivredne politike; provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; promiče udruživanje poljoprivrednika; prikuplja podatke o pojavi štetnih organizama; planira i prati objavljivanje preporuka i informacija o IPP poslovima; provodi nadzor u integriranoj i ekološkoj proizvodnji; sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima; surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; planira, organizira, provodi i prati programe i planove rada te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.4. Područna služba za stručnu podršku Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Bjelovar, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.

8.5. Područna služba za stručnu podršku Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Međimurske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Čakovec, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Prelogu i Štrigovi.

8.6. Područna služba za stručnu podršku Delnice, sa sjedištem u Delnicama, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Primorsko-goranske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Delnice, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Čabru, Čavlima, Krku i Rabu.

8.7. Područna služba za stručnu podršku Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Dubrovnik, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Metkoviću, Opuzenu, Pločama, Stonu i Vela Luci.

8.8. Područna služba za stručnu podršku Gospić, sa sjedištem u Gospiću, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Gospić, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Otočcu.

8.9. Područna služba za stručnu podršku Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Karlovačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Karlovac, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Ogulinu, Ozlju i Slunju.

8.10. Područna služba za stručnu podršku Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Koprivničko-križevačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Koprivnica, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Đurđevcu i Križevcima.

8.11. Područna služba za stručnu podršku Krapina, sa sjedištem u Krapini, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Krapinsko-zagorske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Krapina, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Bedekovčini, Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.

8.12. Područna služba za stručnu podršku Osijek, sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Osječko-baranjske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Osijek, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Belom Manastiru, Bizovcu, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu.

8.13. Područna služba za stručnu podršku Pazin, sa sjedištem u Pazinu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Istarske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Pazin, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Brtonigli, Buzetu, Labinu i Puli.

8.14. Područna služba za stručnu podršku Požega, sa sjedištem u Požegi, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Požeško-slavonske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Požega, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Kaptolu, Pakracu i Pleternici.

8.15. Područna služba za stručnu podršku Sisak, sa sjedištem u Sisku, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Sisak, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Glini, Kutini, Lipovljanima, Novskoj, Petrinji, Popovači i Sunji.

8.16. Područna služba za stručnu podršku Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Brodsko-posavske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Slavonski Brod, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Gundincima, Novoj Gradiški, Oprisavcima i Oriovcu.

8.17. Područna služba za stručnu podršku Split, sa sjedištem u Splitu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Splitsko-dalmatinske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Split, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Imotskom, Kaštel Sućurcu, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.

8.18. Područna služba za stručnu podršku Sv. Ivan Zelina, sa sjedištem u Sv. Ivanu Zelini, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Zagrebačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Sv. Ivan Zelina, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Dugom Selu, Jastrebarskom, Kloštar Ivaniću, Pušći, Svetoj Nedelji, Velikoj Gorici (službene prostorije Velika Gorica i Vukovina) i Vrbovcu.

8.19. Područna služba za stručnu podršku Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Šibensko-kninske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Šibenik, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Drnišu i Kninu.

8.20. Područna služba za stručnu podršku Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Varaždinske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Varaždin, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Ivancu, Ludbregu i Vidovcu.

8.21. Područna služba za stručnu podršku Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Virovitičko-podravske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Virovitica, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Orahovici, Pitomači, Slatini, Suhopolju i Špišić Bukovici.

8.22. Područna služba za stručnu podršku Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Vukovarsko-srijemske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Vukovar, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Cerni, Drenovcima, Iloku, Nijemcima, Otoku, Starim Mikanovcima, Vinkovcima i Županji.

8.23. Područna služba za stručnu podršku Zadar, sa sjedištem u Zadru, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Zadarske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za stručnu podršku Zadar, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Benkovcu i Biogradu na Moru.«.

Članak 34.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavlja upravne i druge poslove iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje i predlaže strategiju zdravlja životinja; donosi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, iskorjenjivanje bolesti životinja, sudjeluje u istraživanju izbijanja bolesti životinja uključujući i zoonoze; prikuplja, vodi i analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja EK, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (dalje u tekstu: OIE), susjednim državama i drugim zainteresiranim stranama; izrađuje krizne planove za postupanje u slučaju izbijanja bolesti životinja kategorije A te upravlja i koordinira njihovom provedbom; donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te obavlja druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, veterinarske zaštite okoliša; određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe; donosi odredbe o dobrobiti životinja te sudjeluje u izradi prijedloga propisa kojima se uređuju uvjeti držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama u svrhu njihove dobrobiti; objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih baza podataka i programa koji se vode u području zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane; predlaže usklađivanje propisa RH s pravnom stečevinom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; sudjeluje u komunikaciji u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela RH uključenih u sustav sigurnosti hrane; ovlašćuje službene i referentne laboratorije u području zdravlja životinja, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane i hrane za životinje osim laboratorija u području vina, laboratorija u području ekološke proizvodnje, laboratorija za područje pesticida u hrani i hrani za životinje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; obavlja poslove jedinstvene kontaktne točke za komunikaciju i izvješćivanje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u vezi sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u područjima zdravlja i dobrobiti životinja, hrane i hrane za životinje; te zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja; izrađuje Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola (dalje u tekstu: VNPSK) u suradnji sa ostalim nadležnim tijelima; izrađuje godišnje izvješće o provedenim službenim kontrolama u suradnji sa ostalim nadležnim tijelima za službene kontrole sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama zdravlja i dobrobiti životinja, hrane i hrane za životinje te zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja; sudjeluje u izradi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području RH i EU koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; izrađuje prijedloge propisa i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području registracije, sljedivosti i premještanja životinja te odobravanja i registriranja objekta u kojima se drže životinje; vođenja registara i baza podataka životinja i objekata u kojima se drže životinje; organizira i koordinira provedbu jedinstvenog sustava registracije premještanja životinja; vodi i unapređuje registre i baze podataka životinja i objekata u kojima se drže životinje; organizira i provodi poslove vezane uz povezivanje baza podataka i dostupnosti podataka drugim sustavima; izrađuje izvještaje o stanju životinja u RH; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na graničnim kontrolnim postajama (u daljnjem tekstu: GKP) i u unutrašnjem prometu EU; izrađuje prijedloge propisa kojima se propisuju uvjeti za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; izrađuje prijedloge propisa i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području premještanja životinja te odobravanja i registracije objekta u kojima životinje privremeno ili stalno borave, odobrava objekte za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda te timove za proizvodnju zametnog materijala te vodi registre, izvješćuje i prati sljedivosti i premještanje životinja i zametnih proizvoda u Republici Hrvatskoj; vodi baze podataka o sljedivosti i premještanju životinja i zametnih proizvoda; predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava registracije objekata i praćenja sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; uređuje i definira postupke u provedbi sustava sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; koordinira provedbu sustava sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ustrojavaju se:

9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja, pravne i financijske poslove

9.2. Sektor za zdravlje i dobrobit životinja

9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 155. i članak 155. mijenjaju se i glase:

»9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja, pravne i financijske poslove

Članak 155.

Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja, pravne i financijske poslove određuje i prati ustroj i funkcioniranje veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za strategiju razvoja i unaprjeđenja kvalitete veterinarske službe; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; vodi postupke dodjele i oduzimanja ovlasti delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti te provodi kontrolu provedbe delegiranih poslova službenih aktivnosti; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti od strane Uprave; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s fizičkim osobama ovlaštenim od strane Uprave za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa; sudjeluje u postupku imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; priprema izvješća o povjerenim poslovima za EK; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja i odgovara na upite; prati i sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva RH u području veterinarstva i sigurnosti hrane s pravnom stečevinom EU i sudjeluje u koordinaciji zakonodavnih aktivnosti; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja sigurnosti hrane i veterinarstva te notifikaciju direktiva u tom području; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; ovlašćuje i ukida ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja te laboratorija za područje zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane i hrane za životinje, osim laboratorija iz područja vina te aromatiziranih proizvoda od vina, laboratorija za područja pesticida u hrani i hrani za životinje, laboratorija za područje ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; sudjeluje u provjeri provedbe poslova službenih i referentnih laboratorija ovlaštenih u području zdravlja životinja te laboratorija ovlaštenih u području zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje, osim laboratorija ovlaštenih u područjima vina te aromatiziranih proizvoda od vina, pesticida u hrani i hrani za životinje, ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; priprema i predlaže sadržaj ugovora sa službenim i referentnim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima subjekata koji provode mjere zaštite zdravlja životinja; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država za područje veterinarstva, sigurnosti hrane i međunarodnih javnopravnih tijela; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske djelatnosti u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama; obavlja poslove kontaktne točke u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom (dalje u tekstu: HVK) u području edukacija u veterinarstvu; pruža stručnu pomoć pri obradi pravnih pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; izrađuje mišljenja i pojašnjenja u svezi s provedbom propisa iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o pravnim poslovima iz djelokruga Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva u dijelu koji se odnosi na financiranje u području veterinarstva; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; koordinira poslove na uspostavi i održavanju informatičkih sustava i baza podataka na razini Uprave; izrađuje i održava web stranicu Uprave; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema potrebnu dokumentaciju za nabavu istih; predstavlja jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju i izvješćivanje s EK i drugim državama članicama u vezi sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u područjima zdravlja i dobrobiti životinja, hrane i hrane za životinje, te zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja; izrađuje VNPSK u suradnji s nadležnim tijelima te predstavlja kontaktnu točku s EK u odnosu na VNPSK; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija za koja provodi postupak ovlašćivanja; izrađuje prijedloge propisa i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području odobravanja i registracije objekta u kojima životinje stalno ili privremeno borave, odobravanja objekta za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda te timova za proizvodnju zametnog materijala, vodi registre objekata objekta u kojima životinje stalno ili privremeno borave te za proizvodnju zametnih proizvoda, prati i izvješćuje o sljedivosti i premještanju životinja i zametnih proizvoda; vodi evidencije i baza podataka o sljedivosti i premještanju životinja i zametnih proizvoda; sudjeluje u izradi vodiča i uputa iz nadležnosti Uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja, pravne i financijske poslove ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti

9.1.2. Služba za pravne i financijske poslove

9.1.3. Služba za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja.«

Članak 36.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati delegirana tijela za povjeravanje poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; sudjeluje u postupku dodjele i oduzimanja ovlasti delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti te provodi kontrolu provedbe delegiranih poslova službenih aktivnosti; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti od strane Uprave; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s fizičkim osobama ovlaštenim od strane Uprave za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa;vodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokruga i odgovara na upite, obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske djelatnosti; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa, izrađuje VNPSK u suradnji sa ostalim nadležnim tijelima; izrađuje godišnja izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u suradnji sa drugim nadležnim tijelima; predstavlja kontaktnu točku s EK u odnosu na VNPSK i godišnja izvješća; ovlašćuje i ukida ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja te laboratorija u području zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane i hrane za životinje, osim laboratorija iz područja vina te aromatiziranih proizvoda od vina, laboratorija u području pesticida u hrani i hrani za životinje, laboratorija za područje ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; sudjeluje u reviziji službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja te laboratorija u području zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje, osim laboratorija iz područja vina te aromatiziranih proizvoda od vina, pesticida u hrani i hrani za životinje, ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija za koje provodi postupak ovlašćivanja sudjeluje u izradi vodiča i uputa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju veterinarske djelatnosti ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti

9.1.1.2. Odjel za izradu VNPSK-a, izvješćivanje i ovlašćivanje u području veterinarstva i sigurnosti hrane.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 157. i članak 157. mijenjaju se i glase:

»9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti

Članak 157.

Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje prijedloge propisa o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za povjeravanje poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima, vodi postupke dodjele i oduzimanja ovlasti delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti; provodi kontrolu provedbe delegiranih poslova službenih aktivnosti; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s delegiranim tijelima kojima su povjereni poslovi drugih službenih aktivnosti od strane Uprave; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s fizičkim osobama ovlaštenim od strane Uprave za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; vodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za unaprjeđenje kvalitete u provedbi veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokruga i odgovara na upite, obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa; sudjeluje u pripremi audita i inspekcije od strane EK i predstavnika trećih država; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 158. i članak 158. mijenjaju se i glase:

»9.1.1.2. Odjel za izradu VNPSK-a, izvješćivanje i ovlašćivanje u području veterinarstva i sigurnosti hrane

Članak 158.

Odjel za izradu VNPSK-a, izvješćivanje i ovlašćivanje u području veterinarstva i sigurnosti hrane obavlja poslove koordinacije i komunikacije u svrhu izrade godišnjeg izvješća o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u suradnji s nadležnim tijelima za njihovu provedbu, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela RH uključenih u sustav sigurnosti i kvalitete hrane, zdravlja i dobrobiti životinja, te zdravlja bilja; izrađuje VNPSK u suradnji sa drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove kontaktne točke s EK u odnosu na VNPSK i godišnja izvješća; sudjeluje u izradi prijedloga propisa kojima se uređuju postupak, uvjeti i način ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija; ovlašćuje i ukida ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja te laboratorija u području zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane i hrane za životinje, osim laboratorija iz područja vina te aromatiziranih proizvoda od vina, pesticida u hrani i hrani za životinje, ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; sudjeluje u provjeri provedbe poslova službenih i referentnih laboratorija u veterinarstvu te laboratorija za zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje, osim laboratorija iz područja vina te aromatiziranih proizvoda od vina, pesticida u hrani i hrani za životinje, ekološke proizvodnje te laboratorija u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija koje ovlašćuje; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i drugim javnopravnim tijelima; sudjeluje u izradi vodiča i uputa iz djelokruga Uprave; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 39.

Naslov iznad članka 159. i članak 159. mijenjaju se i glase:

»9.1.2. Služba za pravne i financijske poslove

Članak 159.

Služba za pravne i financijske poslove sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva i sigurnosti hrane osobito u dijelu zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva i sigurnosti hrane; prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; pruža stručnu pomoć službenicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o pravnim poslovima iz djelokruga Uprave o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; notificira direktive u području veterinarstva i sigurnosti hrane; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država za područje veterinarstva i međunarodnih javnopravnih tijela; prati događanja u području veterinarstva u državama EU i trećim državama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebno pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu i kontrolu računa, izrađuje prijedlog proračuna Uprave; sudjeluje u provedbi revizije nad ispunjavanjem svih ugovornih obveza koje su u nadležnosti Uprave; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za pravne i financijske poslove ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta

9.1.2.2. Odjel za troškove u veterinarstvu.«.

Članak 40.

Članak 160. mijenja se i glasi:

»Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva osobito u dijelu zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva; prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u izradi nacrta ugovora, prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; pruža stručnu pomoć službenicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o pravnim poslovima iz djelokruga Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; notificira direktive u području veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država za područje veterinarstva i međunarodnih javnopravnih tijela; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 161. i članak 161. mijenjaju se i glase:

»9.1.2.2. Odjel za troškove u veterinarstvu

Članak 161.

Odjel za troškove u veterinarstvu priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebno pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora, priprema i predlaže sadržaj ugovora o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 42.

Iza članka 161. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 161.a, 161.b i 161.c koji glase:

»9.1.3. Služba za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja

Članak 161.a.

Služba za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području odobravanja i registracije objekta, odobravanja objekta za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda te timova za proizvodnju zametnog materijala, vođenja registra objekata, praćenja sljedivosti i premještanje životinja i zametnih proizvoda; vođenja evidencija i baza podataka o sljedivosti i premještanju životinja i zametnih proizvoda; predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava registracije objekata i praćenja sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; uređuje i definira postupke u provedbi sustava; koordinira provedbu sustava; predlaže i definira informacijski sustav; predlaže i definira sadržaj baza podataka; sudjeluje u radu nadležnih javnopravnih tijela EU, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; priprema i predlaže propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti u objektima te tijekom uzgoja, držanja i premještanja životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za stočne sajmove, sabirne centre, valionice, trgovce životinjama i druge objekte i operatere vezano uz premještanje životinja, sudjeluje u procjeni rizika, vodi upisnike odobrenih i registriranih objekata i operatera; sudjeluje u provedbi edukacija za primjenu propisa iz područja premještanja i sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja sljedivosti te registracije premještanja životinja i zametnih proizvoda, veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta s odgovarajućim propisima EU; predlaže usklađivanje propisa s propisima EU u području registracije sljedivosti i premještanja životinja i zametnih proizvoda, veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta za premještanje životinja i zametnih proizvoda; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području sljedivosti i premještanja životinja i zametnih proizvoda; obavlja i druge poslove u okviru nadležnosti određene zakonom.

Za obavljanje poslova Službe za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja ustrojavaju se:

9.1.3.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata i operatera,

9.1.3.2. Odjel za sljedivost i premještanje životinja.

9.1.3.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata i operatera

Članak 161.b

Odjel za registraciju i odobravanje objekata i operatera priprema izradu sustava registracije i odobravanja objekata u kojima životinje stalno ili privremeno borave te proizvodnji i/ili skladištenje zametnih proizvoda, priprema izradu sustava odobravanja timova za proizvodnju zametnih proizvoda, registrira sve prijevoznike te vodi evidenciju o njima, a sve u svrhu osiguranja sljedivosti te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta kojima objekti moraju udovoljavati, izrađuje nacrte propisa u svezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole objekata u kojima životinje stalno ili privremeno borave te objekta za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja, vodi registre i baze podataka odobrenih i registriranih objekta u kojima životinje stalno ili privremeno borave i objekta za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda; vodi brigu o povezanosti baza podataka s drugim bazama u okviru JRDŽ-a i o dostupnosti podataka drugim sustavima; izrađuje izvješća o objektima te vodi i ažurira upisnike na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES, uključujući registrirane ili odobrene prijevoznike; izrađuje upute i procedure za procese odobravanja i registriranja objekta u kojima životinje stalno ili privremeno borave, izrađuje upute i procedure za procese odobravanja i registriranja objekta za proizvodnju i/ili skladištenje zametnih proizvoda i upisa podataka u baze i registre; organizira i provodi narudžbu i distribuciju propisanih obrazaca za sustav premještanja životinja i zametnih proizvoda, sudjeluje u radu drugih nadležnih tijela u svrhu osiguranja sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata i operatera; izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokruga te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja registracije i odobravanja objekata i operatera, premještanja i prometa životinja te zametnih proizvoda; provodi usklađivanje propisa i općih akata iz područja registracije i odobravanja objekata i operatera(subjekata), premještanja i prometa životinja te proizvodnje i/ili skladištenje zametnih proizvoda te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za držanje životinja te proizvodnju zametnih proizvoda s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području odobravanja i registracije objekata u kojima životinje privremeno ili trajno borave te proizvodnju i skladištenje zametnih proizvoda, sljedivosti životinja i zametnih proizvoda, veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta kojima moraju udovoljavati objekti u kojima životinje stalno ili privremeno borave te proizvodnju i skladištenje zametnih proizvoda; obavlja i druge poslove u okviru nadležnosti određene zakonom.

9.1.3.2. Odjel za sljedivost i premještanje životinja

Članak 161.c

Odjel za sljedivost i premještanje životinja priprema sustav kontrole premještanja i prometa životinja i zametnih proizvoda u nacionalnom i međunarodnom prometu, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja, sudjeluje u radu drugih nadležnih tijela u svrhu osiguranja sljedivosti životinja i zametnih proizvoda; sudjeluje u donošenju propisa u području premještanja prometa životinja i zametnih proizvoda; vodi registre i baze podataka premještanja životinja i zametnih proizvoda; vodi brigu o povezanosti baza podataka s drugim bazama u okviru JRDŽ-a i o dostupnosti podataka drugim sustavima; izrađuje izvješća o premještanju životinja i zametnih proizvoda; izrađuje upute i procedure za procese premještanja životinja i zametnih proizvoda i upisa podataka u baze i registre; organizira i provodi narudžbu i distribuciju propisanih obrazaca za sustav premještanja životinja i zametnih proizvoda kada se to zahtjeva nacionalnim zakonodavstvom, zakonodavstvom Europske unije ili treće zemlje u koju se životinje i zametni proizvodi izvoze,, izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokruga te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja registracije premještanja i prometa životinja te zametnih proizvoda; predlaže usklađivanje propisa i općih akata iz područja registracije premještanja i prometa životinja te zametnih proizvoda te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za premještanje i promet životinja i zametnih proizvoda s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području sljedivosti i premještanja životinja i zametnih proizvoda, veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta u premještanju životinja i zametnih proizvoda; obavlja i druge poslove u okviru nadležnosti određene zakonom.«.

Članak 43.

Naslov iznad članka 162. i članak 162. mijenjaju se i glase:

»9.2. Sektor za zdravlje i dobrobit životinja

Članak 162.

Sektor za zdravlje i dobrobit životinja izrađuje strategiju zdravlja i dobrobiti životinja i obavlja poslove u području zdravlja i dobrobiti životinja radi očuvanja zdravlja životinja i zaštite ljudi od zoonoza, proizvodnje zdravih životinja i higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla, praćenja antimikrobne rezistencije na razini primarne proizvodnje, osiguranja zdravlja i dobrobiti životinja u području veterinarsko-zdravstvenih, zoohigijenskih i biosigurnosnih mjera tijekom uzgoja, držanja i prometa životinja; prikuplja, prati i analizira podatke o bolestima životinja u RH i svijetu, dostavlja podatke o pojavi bolesti i rezultatima nadziranja EK, OIE, susjednim državama te drugim zainteresiranim stranama u RH i inozemstvu; planira i donosi mjere u svrhu ranog otkrivanja, kontrole, nadziranja, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja; izrađuje programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenja bolesti životinja te po potrebi dostavlja iste EK u svrhu njihovog odobravanja i sufinanciranja; prati, prikuplja i analizira podatke o provedbi programa te izrađuje izvješća o provedbi za objavu i/ili dostavu izvješća EK u svrhu sufinanciranja; izrađuje krizne planove za postupanje u slučaju izbijanja određenih bolesti životinja, upravlja, organizira i koordinira njihovu provedbu te planira i organizira nabavu i skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava u području zdravlja i dobrobiti životinja te procjenjuje ekonomske učinke mjera u području zdravlja i dobrobiti životinja; provodi upravni nadzor u području dobrobiti životinja; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s delegiranim tijelima i drugim institucijama u području zdravlja životinja;; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina, u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak usklađivanja propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja sa pravnom stečevinom EU; sudjeluje u izradi propisa i općih akata u području označavanja i registracije životinja, uvjeta za uzgoj, držanje i prijevoz životinja i usklađivanju istih s pravnom stečevinom EU; izrađuje, analizira i prati provedbu mjera biosigurnosti; prikuplja podatke, izrađuje vodiče, upute te provodi edukacije o primjeni propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; sudjeluje i provodi procjene rizika u području zdravlja životinja, organizira službene kontrole i druge službene aktivnosti u području zdravlja životinja; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća; sudjeluje u radu tijela OIE i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području zdravlja životinja i zoonoza, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; izrađuje stručna mišljenja iz svog djelokruga; sudjeluje u donošenju programa rada i strategija na nacionalnoj razini te pripremi i izradi stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU te obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zdravlje životinja i zoonoze, dobrobit životinja, premještanje životinja, veterinarsko-zdravstvene i zoohigijenske uvjete te mjere biosigurnosti; predstavlja kontaktnu točku u koordinaciji sa OIE; izrađuje nacionalne propise i sudjeluje u donošenju propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GKP i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz životinja za koje nisu harmonizirani uvjeti na razini EU, trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih država; sudjeluje u pripremi stajališta za SPS pitanja i u radu SPS radnih grupa; sudjeluje u radu radne grupe Vijeća EU (Potsdam grupa); sudjeluje u izradi prijedloga propisa o uvjetima za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise izrađuje izvješća, izrađuje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država za područje veterinarstva i međunarodnim javnopravnim tijelima; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih država; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u izradi modela procjene rizika, surađuje s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i HVK-om pri organizaciji i provođenju edukacija u području zdravlja i dobrobiti životinja; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za zdravlje i dobrobit životinja, ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za zdravlje životinja

9.2.2. Služba za međunarodni promet.«.

Članak 44.

Članak 163. mijenja se i glasi:

»Služba za zdravlje životinja predlaže strategiju zdravlja životinja, provodi poslove u području zdravlja i dobrobiti životinja radi očuvanja zdravlja životinja i zaštite ljudi od zoonoza, proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i biosigurnosti u primarnoj proizvodnji; provodi i sudjeluje u provedbi epidemioloških istraživanja, izrađuje epidemiološke studije, provodi epidemiološke analize; izrađuje, prati provedbu i priprema izvješća za programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja koji se odobravaju i sufinanciraju od strane EU i programe na nacionalnoj razini; predlaže mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i zdravstvenim statusima u odnosu na bolesti životinja; prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u RH i svijetu; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja bolesti životinja, priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju bolesti životinja te o tome izvješćuje nadležna međunarodna i nacionalna javnopravna tijela i organizacije (OIE, EK i dr.); prikuplja podatke, izrađuje vodiče, upute te provodi edukacije o primjeni propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; sudjeluje u organizaciji službenih kontrola iz područja zdravlja životinja; sudjeluje u organizaciji provedbe drugih službenih aktivnosti iz područja zdravlja životinja; sudjeluje i provodi procjene rizika u području zdravlja životinja; sudjeluje u radu tijela EK i Vijeća; sudjeluje u radu tijela OIE i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području zdravlja životinja i zoonoza, dobrobiti i službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; izrađuje krizne planove te organizira upravljanje i koordinira postupanje i provedbu mjera u kriznim situacijama; planira i predlaže nabavu te organizira skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi provjeru provedbe Ugovora sklopljenih s delegiranim tijelima i drugim institucijama u području zdravlja životinja;; izrađuje mišljenja, izvješća i upute o provedbi propisa te obavlja poslove edukacije o primjeni propisa u području zdravlja i dobrobiti životinja; sudjeluje u radu nadležnih radnih skupina, u dijelu koji se odnosi na zakonodavni postupak usklađivanja propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja sa pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja i dobrobiti životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela po pitanju zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zdravlje i dobrobit životinja i zoonoze; sudjeluje u izradi propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja i njihovu dobrobit i proizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih država; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza u odnosu na bolesti životinja i zoonoze; izrađuje procjenu rizika u dijelu koji se odnosi na promet životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla te opasnosti koje isti imaju po zdravlje ljudi i životinja u RH; sudjeluje u definiranju potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti opasni po zdravlje životinja i ljudi; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi te dobrobit životinja; predlaže strategiju za unaprjeđenje dobrobiti životinja; obavlja poslove u području zaštite životinja u svrhu osiguranja njihove dobrobiti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za zdravlje životinja, ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju

9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje, biosigurnost i procjenu rizika

9.2.1.3. Odjel za dobrobit životinja.«.

Članak 45.

Članak 164. mijenja se i glasi:

»Odjel za veterinarsku epidemiologiju provodi epidemiološke analize, osmišljava, izrađuje i prati provedbu programa nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja i antimikrobne rezistencije radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza; priprema, provodi i sudjeluje u provedbi epidemioloških istraživanja u slučaju izbijanja bolesti životinja i zoonoza; provodi epidemiološke analize i izrađuje veterinarske epidemiološke studije; sudjeluje u izradi, provedbi i usklađivanju propisa koji se odnose na zdravlje životinja s propisima EU; izrađuje, prati provedbu i priprema izvješća za programe nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja koji se odobravaju i sufinanciraju od strane EU; prikuplja podatke i istražuje pojavu zoonoza uključujući podatke iz kliničkih i veterinarskih dijagnostičkih laboratorija o izbijanju zoonoza u životinja; izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji zoonoza u životinja; razmjenjuje informacije te surađuje s tijelima nadležnim za zdravlje ljudi u cilju unaprjeđenja suradnje po pitanju izbijanja zoonoza kod ljudi i životinja; koordinira sustav zdravlja životinja te provedbu i donošenje propisa i mjera iz područja zdravlja životinja u okviru Zakona o zdravlju životinja te svih s njime povezanih sekundarnih akata usvojenih na razini EU; izrađuje programe rada za izradu nacionalnih propisa, smjernice, upute i vodiče te organizira i provodi edukacije o provedbi i primjeni EU i nacionalnih propisa u području zdravlja životinja; predlaže mjere i aktivnosti na nacionalnoj razini u svrhu učinkovite provedbe propisa i mjera te unaprjeđenja sustava u području zdravlja životinja; uspostavlja i koordinira radne i stručne skupine u svrhu pripreme stajališta, mišljenja te nacionalnih propisa u području zdravlja životinja; koordinira laboratorije te druga tijela, službe i organizacije u sustavu zdravlja životinja; sudjeluje u organizaciji službenih kontrola i organizaciji provedbe drugih službenih aktivnosti iz područja zdravlja životinja; prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u RH i svijetu; upravlja bazom podataka o bolestima životinja u RH; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; priprema i izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji bolesti i zoonozama u životinja te o tome izvješćuje javnost i zainteresirane organizacije i tijela u RH i međunarodne organizacije (OIE i dr.); sudjeluje u provedbi, izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koji se odnose na bolesti životinja i zoonoze s propisima EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela po pitanju zdravlja životinja; obavlja i druge poslove određene zakonom u području zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 46.

Naslov iznad članka 165. i članak 165. mijenjaju se i glase:

»9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje, biosigurnost i procjenu rizika

Članak 165.

Odjel za krizno planiranje, biosigurnost i procjenu rizika vodi poslove planiranja, organizacije i koordiniranja mjera koje se provode u kriznim situacijama te unaprjeđenja i provedbe mjera biosigurnosti; izrađuje nacionalne krizne planove koji se provode pri izbijanju određenih, bolesti životinja, redovito ih ažurira i unaprjeđuje; organizira vježbe simulacije izbijanja bolesti životinja te provodi procjenu primjenjivosti i učinkovitosti kriznih planova na terenu; razmjenjuje informacije u području kriznog planiranja s drugim državama, i/ili lokalnim tijelima, nadležnim javnopravnim tijelima, udrugama te drugim zainteresiranima u državi i inozemstvu; predlaže mjere i aktivnosti u svrhu povećanja kapaciteta za spremnost u kriznim situacijama; inicira izradu kriznih planova laboratorija, objekata i drugih nadležnih javnopravnih tijela; planira i predlaže nabavu te organizira skladištenje zaliha lijekova, cjepiva te drugih sredstava i opreme za postupanje u kriznim situacijama; prikuplja podatke i izrađuje izvješća i objave za javnost o svim mjerama koje se provode u kriznim situacijama; provodi i sudjeluje u procjenama rizika od unošenja ili širenja određenih bolesti životinja te daje smjernice za smanjenje i upravljanje rizicima; organizira edukacije u području kriznog planiranja; izrađuje vodiče, upute i obrasce za prikupljanje i praćenje provedbe te troškova provedbe mjera u kriznim situacijama; analizira statuse objekata i subjekata u odnosu na biosigurnost; izrađuje propise, vodiče, upute i upitnike u svrhu unaprjeđenja biosigurnosnih uvjeta tijekom uzgoja, držanja i prijevoza životinja; prati i analizira provedbu biosigurnosnih mjera, te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja; sudjeluje u organizaciji službenih kontrola i organizaciji provedbe drugih službenih aktivnosti iz područja zdravlja životinja;; izrađuje i prati provedbu određenih programa nadziranja, iskorjenjivanja, kontrole i praćenje zdravlja životinja izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokrugate obavlja poslove edukacije za primjenu propisa te provodi usklađivanje propisa i općih akata iz područja biosigurnosti s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u koordinaciji sustava zdravlja životinja te provedbi i donošenju propisa i mjera iz područja zdravlja životinja u okviru Zakona o zdravlju životinja te svih s njime povezanih sekundarnih akata usvojenih na razini EU; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa u području zdravlja životinja na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacijai tijela po pitanju zdravlja životinja i biosigurnosti; surađuje i prikuplja mišljenja drugih nadležnih tijela i organizacija u svrhu donošenja stajališta iz navedenog područja; predlaže mjere i aktivnosti na nacionalnoj razini u svrhu učinkovite provedbe propisa i mjera te unaprjeđenja sustava u području kriznog planiranja i biosigurnosti; uspostavlja i koordinira radne i stručne skupine u svrhu pripreme stajališta, mišljenja te nacionalnih propisa u navedenom području; obavlja i druge poslove određene zakonom u području zdravlja životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 166. i članak 166. mijenjaju se i glase:

»9.2.1.3. Odjel za dobrobit životinja

Članak 166.

Odjel za dobrobit životinja izrađuje strategiju za unaprjeđenje dobrobiti životinja, obavlja poslove u području zaštite životinja u svrhu osiguranja njihove dobrobiti; sudjeluje u donošenju propisa kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti u odnosu na dobrobit životinja pri uzgoju i držanju životinja u svrhu proizvodnje na farmama, kućnih ljubimaca, pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, pri usmrćivanju, klanju, prijevozu, životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima i na izložbama, pri snimanju filmova i televizijskih emisija, životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata, prijevoznika životinja, pratitelja životinja, pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama, pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka, uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, zooloških vrtova, skloništa za životinje, trgovina za prodaju kućnih ljubimaca, upisnike pravnih osoba odobrenih za provedbu osposobljavanja u području dobrobiti životinja te druge upisnike u odnosu na područje dobrobiti životinja; unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES, uključujući registrirane ili odobrene prijevoznike; provodi upravni nadzor u području zaštite i dobrobiti životinja; surađuje s udrugama za zaštitu životinja i drugim nevladinim udrugama; surađuje sa znanstveno istraživačkim javnopravnim tijelima iz područja dobrobiti životinja; prikuplja te analizira podatke i informacije o vrsti i intenzitetu problema u području dobrobiti životinja te o načinu, opsegu i intenzitetu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz područja dobrobiti životinja; vodi program za praćenje i analiziranje te izvješćivanje o provedbi odredbi propisa iz područja zaštite i dobrobiti životinja, organizira seminare i stručne skupove iz područja zaštite životinja, izrađuje stručne informacije, izvješća, izrađuje stručna mišljenja i odgovara na upite; odobrava programe osposobljavanja osoblja pravnih i fizičkih osoba koje brinu o životinjama te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja dobrobiti životinja; izrađuje i provodi usklađivanje propisa i općih akata iz područja dobrobiti životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u provedbi projekata prilagodbe nacionalnih propisa sa propisima EU, izrađuje izvješća za EK iz područja dobrobiti životinja; sudjeluje u radu stručnih tijela EK i Vijeća, priprema i predlaže stajališta od interesa za RH pri donošenju propisa na razini EU; sudjeluje u donošenju programa rada i nacionalnih strategija, sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a i drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija i tijela u području dobrobiti životinja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 48.

Članak 167. mijenja se i glasi:

»Služba za međunarodni promet vodi postupke usuglašavanja veterinarsko-sanitarnih uvjeta i predložaka službenih certifikata te priznavanja ekvivalentnosti s trećim državama u svrhu izvoza živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; izrađuje veterinarsko-sanitarne certifikate, objavljuje popis dostupnih certifikata, rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz pošiljki životinja za koje nisu harmonizirani uvjeti na razini EU, trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta, uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih država te drugih neharmoniziranih pošiljaka kada je za to ovlaštena Uprava izrađuje i koordinira pripremu stajališta za SPS pitanja u području međunarodne trgovine životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, nusproizvodima i hrane za životinje; sudjeluje u radu SPS radnih grupa EU te podnosi izvješća; koordinira pripremu stajališta i sudjeluje u radu radne grupe Vijeća EU (Potsdam grupa) te podnosi izvješća sa sastanaka; sudjeluje u analizi prijedloga za izmjenu i dopunu međunarodnih standarda SPS referentnih međunarodnih organizacija, prvenstveno OIE-a; sudjeluje u pripremi WTO SPS sastanaka i pripremi stajališta u okviru svoje nadležnosti, kada je to relevantno; izrađuje prijedloge i komentare na nacrte harmoniziranih veterinarsko sanitarnih certifikata koje izrađuje i predlaže EK; određuje uvjete za uvoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH u slučajevima kada uvjeti nisu harmonizirani na razini EU; prati međunarodne propise u području SPS-a koji se odnosi na žive životinje, hranu i nusproizvode životinjskog podrijetla, izrađuje izvješća, izrađuje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država za područje SPS-a i; koordinira postupke usuglašavanja procedura izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarsko sanitarnih uvjeta s nadležnim tijelima drugih država; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa iz područja zdravlja životinja i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu službenim kontrolama na GKP i u unutrašnjem prometu EU; prati epizootiološku situaciju o pojavi zaraznih bolesti zoonotskog i ekonomskog potencijala koje predstavljaju rizik u međunarodnoj trgovini; sudjeluje u organizaciji službenih kontrola i organizaciji provedbe drugih službenih aktivnosti iz područja zdravlja životinja; sudjeluje u izradi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu prometa i uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u definiranju potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 49.

U članku 168. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo obavlja poslove provedbe veterinarske djelatnosti i osiguravanje opće sigurnosti hrane u cilju zaštite zdravlja ljudi u području hrane, hrane životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), antimikrobne rezistencije i kontrole rezidua u hrani i hrani za životinje; planira i predlaže usklađivanje propisa iz područja sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva (u daljnjem tekstu: VJZ) s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u postupcima odobravanja subjekata/objekata u poslovanju s hranom u svojstvu članova Stručnog povjerenstva koje obavlja pregled u objektima na licu mjesta; unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES; priprema stajališta u nadležnosti rada Sektora na temelju dostavljenih prijedloga EK i Vijeća; aktivno sudjeluje u radnim skupinama EK i Vijeća uključujući odbore Codex Alimentariusa; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata iz područja sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla, hranu za životinje, VMP, antimikrobnu rezistenciju; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu propisa iz svoga djelokruga; izrađuje procedure, vodiče; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa (rezidua u hrani i hrani za životinje, monitoringa mora i školjkaša, monitoringa hrane i hrane za životinje i dr.); sudjeluje u radu kriznih stožera sukladno djelokrugu; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP-a; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola, vodi upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i klicama; vodi upisnike VMP-a odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi druge upisnike u odnosu na proizvodnju i promet VMP-a; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; procjenjuje vodiče dobre higijenske, dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse udruga proizvođača, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga, koordinira provođenje misija s Općom upravom za zdravlje i sigurnost hrane EK iz područja djelokruga Sektora; surađuje s EK u području veterinarstva i sigurnosti hrane; surađuje s nadležnim tijelima za veterinarstvo i sigurnost hrane; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 50.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»Služba za sigurnost hrane planira i usklađuje propise iz područja hrane te hrane životinjskog podrijetla s pravnom stečevinom EU; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene za hranu i hranu životinjskog podrijetla; obavještava EK i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području sigurnosti hrane i veterinarskog javnog zdravstva; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu i za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja država članica EU i trećih država i s nadležnim javnopravnim tijelima EU; sudjeluje u procjeni rizika i u pripremi višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola u području hrane; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu propisa iz područja hrane i hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje projektne dokumentacije u svrhu izdavanja mišljenja o usklađenosti projektne dokumentacije s odredbama propisa o hrani; sudjeluje u postupku odobravanja objekta za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla i objekata za proizvodnju klica; sudjeluje u izradi procedura, vodiča iz područja hrane; izrađuje i prati provedbu programa i planova monitoringa; izrađuje izvješća iz djelokruga i prosljeđuje ih EK; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području sigurnosti hrane; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse izrađene od strane udruge proizvođača; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i objekata za klice; vodi središnji upisnik svih objekata i subjekata u poslovanju s hranom; vodi registre, evidencije te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za sigurnost hrane ustrojavaju se:

9.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

9.3.1.2. Odjel za higijenu hrane životinjskog podrijetla

9.3.1.3. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom.«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 170. i članak 170. mijenjaju se i glase:

»9.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

Članak 170.

Odjel za opće principe sigurnosti hrane koordinira suradnju i predstavlja jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju i izvješćivanje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u vezi sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u područjima hrane i sigurnosti hrane; planira i izrađuje opće propise o sigurnosti hrane, propise o općim zahtjevima higijene i o mikrobiološkim kriterijima za hranu; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane; izrađuje propise vezane uz pravila uspostave nacionalne mreže nadležnih javnopravnih tijela u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te propisuje postupak i rokove izdavanja znanstvenog mišljenja te pružanja znanstvene i tehničke pomoći nadležnom tijelu od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu; izrađuje procedure, vodiče i druge dokumente iz djelokruga rada; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse izrađene od strane udruge proizvođača; sudjeluje i prati rad Codexovih odbora iz djelokruga rada, surađuje s tijelima nadležnima za sigurnost hrane trećih država, izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja općih principa sigurnosti hrane, vodi evidencije iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 52.

Naslov iznad članka 171. i članak 171. mijenjaju se i glase:

»9.3.1.2. Odjel za higijenu hrane životinjskog podrijetla

Članak 171.

Odjel za higijenu hrane životinjskog podrijetla planira i predlaže usklađivanje propisa iz područja sigurnosti hrane životinjskog podrijetla s pravnom stečevinom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u izradi nacionalnih mjera za prilagodbu propisanih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa za uspostavu sustava kako bi se omogućila provedba europskih propisa te s ciljem olakšavanja primjene EU propisa, osobito malim subjektima u poslovanju s hranom, s ciljem omogućavanja nastavka primjene tradicionalnih metoda u svakoj fazi proizvodnje, prerade ili distribucije hrane kao i odgovora na potrebe subjekata u poslovanju s hranom koja se nalaze u regijama u kojima postoje posebna geografska ograničenja; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi procedura, i vodiča iz područja hrane životinjskog podrijetla posebice u odnosu na postupak odobravanja i registracije objekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje projektne dokumentacije u svrhu izdavanja mišljenja o usklađenosti projektne dokumentacije s odredbama propisa o hrani; sudjeluje u postupku odobravanja objekta za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla i objekata za proizvodnju klica; obavještava EK i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; izrađuje, prati i koordinira provedbu Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša i Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla i izrađuje izvještaje o provedbi planova i programa monitoringa; izrađuje stručna mišljenja i izrađuje upute vezano uz planove i programe monitoringa; sudjeluje i prati rad Codexovih odbora iz djelokruga rada; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja higijene hrane životinjskog podrijetla; vodi evidencije iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 53.

Naslov iznad članka 172. i članak 172. mijenjaju se i glase:

»9.3.1.3. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom

Članak 172.

Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom vodi, ažurira i objavljuje upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i upisnik objekata odobrenih za proizvodnju klica; vodi središnji upisnik svih objekata i subjekata u poslovanju s hranom; vodi evidencije objekata u poslovanju s hranom koji su brisani iz upisnika; sudjeluje u izradi propisa o postupku registracije i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom; unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES; sudjeluje u postupku odobravanja objekata za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla i objekata za proizvodnju klica; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u izradi kontrolnih lista iz područja hrane životinjskog podrijetla u odnosu na postupak odobravanja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane; vodi registre, evidencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 54.

U članku 173. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za veterinarsko javno zdravstvo planira i predlaže usklađivanje propisa s pravnom stečevinom EU iz područja: veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda u svrhu suzbijanja antimikrobne rezistencije, nusproizvoda životinjskog podrijetla i područja hrane za životinje, u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda, sustava kontrole rezidua, sustava praćenja potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda i suzbijanja antimikrobne rezistencije, sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; surađuje s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode, kontrolu rezidua, praćenje potrošnje veterinarsko medicinskih proizvoda i suzbijanje antimikrobne rezistencije, za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla, državama članicama EU, trećim državama i s drugim nadležnim javnopravnim tijelima EU; sudjeluje u usklađivanju propisa iz svoga djelokruga s pravnom stečevinom EU, u odnosu na službene kontrole; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola izrađuje mišljenja na propise iz drugih područja; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa; izrađuje procedure, vodiče te sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz svoga djelokruga; vodi postupanja vezana uz farmakovigilanciju, izrađuje planove monitoringa iz svoga djelokruga; prati i izvještava o njihovoj provedbi; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti vezano uz VMP; vodi propisane registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 55.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla predlaže usklađivanje propisa iz područja hrane za životinje s pravnom stečevinom EU; predlaže usklađivanje propisa s pravnom stečevinom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom za životinje, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; surađuje s tijelima nadležnima za hranu za životinje država članica EU i trećih država i sa nadležnim javnopravnim tijelima EU; sudjeluje u usklađivanju propisa s pravnom stečevinom EU u odnosu na službene kontrole u području hrane za životinje; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane za životinje; izrađuje mišljenja na propise iz drugih područja; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane za životinje; izrađuje procedure, vodiče; izrađuje, prati i koordinira provedbu Plana monitoringa za hranu za životinje; izrađuje izvještaje o provedbi plana; sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje; vodi upisnike odobrenih i registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje; unosi i ažurira podatke o registriranim i odobrenim subjektima i objektima iz područja svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, usklađuje propise iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla s pravnom stečevinom EU; usklađuje propise s pravnom stečevinom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva vezano uz nusproizvode životinjskog podrijetla, surađuje s tijelima nadležnima za nusproizvode životinjskog podrijetla država članica EU i trećih država i sa nadležnim javnopravnim tijelima EU; sudjeluje u usklađivanju propisa s pravnom stečevinom EU u odnosu na službene kontrole u području nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti;, sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga Uprave; sudjeluje u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje mišljenja na propise iz drugih područja; izrađuje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje programe monitoringa, procedure i vodiče iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla, prati i nadzire provedbu, prati i izvještava o količini nastalih, prikupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; vodi upisnik registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 56.

U članku 177. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor šumarstva obavlja upravne i stručne poslove u provedbi zakona i drugih propisa iz svog djelokruga; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje strateške dokumente, propise i druge akte; izrađuje stručna mišljenja i upute o načinu provedbe propisa; sudjeluje u međunarodnoj suradnji na području šumarstva; koordinira inventuru šumskih resursa; nadzire obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora vezanih uz pravo građenja te pravo služnosti; sudjeluje u postupcima i daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šumu i šumsko zemljište u vlasništvu RH, daje suglasnosti na planiranje šumske infrastrukture; donosi dozvole za krčenje šume; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja upravnog tijela u županijama i Gradu Zagrebu vezanih uz izdavanje dozvole krčenja šume; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; uspostavlja, koordinira i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; sudjeluje u radu nadležnih radnih tijela EK i Vijeća EU, kao i u radu nadležnih javnopravnih tijela na paneuropskom ili svjetskom nivou; prati rad i djelovanje upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela u svom djelokrugu; vodi propisane upisnike i registre te sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri nadležnim javnopravnim tijelima; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona kojima se regulira visina naknade, način obračuna, uplatni podaci i rokovi uplate te postupak za ostvarivanje prava na sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ); prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna kao i promjene drugih zakona koji su usko vezani i neophodni za rad vezano uz OKFŠ; prati naplatu naknade za korištenje OKFŠ od obveznika plaćanja naknade; prati izvršenje poslova povjerenih FINA-i sukladno zakonu, pravilniku i sklopljenom ugovoru; prati izvršenja ugovornih obveza vezano uz OKFŠ; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira raspodjela sredstava naknade za OKFŠ i proučava propise o državnim potporama i potporama ruralnom razvoju kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje; provodi sve potrebne radnje za raspodjelu i nadzor korištenja sredstava naknade OKFŠ; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga; radi na pripremi i izradi politika, ostalih dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava, kao i drugih javnopravnih tijela; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 57.

U članku 178. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za upravljanje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga raspolaganja, uređivanja, inventarizacije i gospodarenja šumama; koordinira inventuru šumskih resursa; predlaže usklađivanje propisa i općih akata; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; sudjeluje u postupcima prostornog planiranja te donosi mišljenja na iste, s posebnim osvrtom na šumarstvo; sudjeluje u radu nadležnih međunarodnih javnopravnih tijela; nadzire upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora vezanih uz pravo građenja te pravo služnosti; sudjeluje u postupcima i daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, daje suglasnosti na planiranje šumske infrastrukture; donosi dozvole za krčenje šume; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja upravnog tijela u županijama i Gradu Zagrebu vezanih uz izdavanje dozvole krčenja šume; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; poduzima mjere za unaprjeđenje stanja; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim javnopravnim tijelima; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; uspostavlja i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 58.

Članak 179. mijenja se i glasi:

»Odjel za uređivanje šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte provedbenih propisa; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi pravne stečevine EU; prati stanje u djelokrugu uređivanja šuma te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; odobrava šumskogospodarske planove za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; prati i nadzire rad upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba i drugih javnopravnih tijela u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova iz svog djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 59.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima izrađuje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava; prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije; izrađuje nacrte provedbenih propisa; donosi dozvole za krčenje šume; sudjeluje i rješava u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja RH; provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora; sudjeluje u postupcima osnivanja prava građenja na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH; provodi postupke osnivanja prava služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH; daje suglasnosti za izgradnju šumske infrastrukture; daje suglasnosti na parcelacijske elaborate koji se odnose na šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; radi na prilagodbi propisa i općih akata; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi pravne stečevine EU; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 60.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima obavlja poslove raspolaganja šumama i šumskim zemljištem te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora i druge imovinsko-pravne postupke; izrađuje nacrte ugovora; surađuje s drugim tijelima u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; izrađuje nacrte provedbenih propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih tijela; pruža stručnu pomoć u upravnim postupcima; obavlja stručne poslove i vodi postupke osnivanja prava građenja na šumi i/ili šumskom zemljištu; obavlja stručne poslove i vodi postupke razvrgnuća suvlasničkih zajednica za šume i/ili šumska zemljišta vlasništvu RH, te postupcima zamjene šuma i šumskih zemljišta; provodi drugostupanjski upravni postupak odlučivanja o žalbama izjavljenih protiv rješenja upravnog tijela u županijama i Gradu Zagrebu vezanih za izdavanje dozvole krčenja šume; sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa RH; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma kojih je RH potpisnik te provedbi pravne stečevine EU; obavlja stručne poslove i vodi postupke za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu izgradnje infrastrukture, izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 61.

U članku 193. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pleterskih materijala i djelatnosti proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i drugih dokumenata iz svoga djelokruga te prati njihovo izvršenje; provodi mjere za usklađivanje razvoja ovih djelatnosti s razvojnim planovima i politikama EU; izrađuje akte strateškog planiranja i operativne dokumente namijenjene jačanju konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u skladu s nacionalnom razvojnom strategijom; potiče razvoj novih i inovativnih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovacija te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja; pruža institucionalnu pomoć gospodarskim subjektima ovih djelatnosti; predlaganjem razvojnih aktivnosti potiče uporabu drvne biomase kao obnovljivog izvora energije; prati i analizira proizvodnju energenata na bazi drva te njihov utjecaj na energetski sektor u cijelosti; prati aktivnosti i projekte gospodarskih subjekata na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša; predlaže i izrađuje operativne programe kojima se potiču investicijska ulaganja gospodarskih subjekata; pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih ulaganja; savjetuje pri izradi investicijskih projekata; sudjeluje u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva; potiče provođenje održive i zelene javne nabave za grupu predmeta namještaj i proizvodi od drva; potiče i savjetuje u postupcima standardizacije i certifikacije proizvodnje; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja, kao i njihovu suradnju sa subjektima vezanih djelatnosti; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim javnopravnim tijelima i sektorskim udruženjima; organizira skupove, radionice i druge oblike informiranja iz područja gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; primjenjuje propise u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća EK; potiče i sudjeluje u realizaciji interventnih mjera pomoći gospodarskim subjektima prerade drva i proizvodnje namještaja; pruža informacije o raspoloživim programima i fondovima EU te savjetuje gospodarske subjekte s ciljem kvalitetnijeg povlačenje financijskih sredstava; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute i izrađuje stručne podloge iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama; izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 62.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»Služba za preradu drva predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pleterskih materijala; kontinuirano unaprjeđuje i ažurira bazu podataka vezanih uz gospodarstvo prerade drva; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja vezanih uz preradu drva; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; provodi EU propise u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća EK; surađuje s upravnim tijelima trećih država i EK radi osiguravanja zakonitosti na području prometa drvom i proizvodima od drva; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim javnopravnim tijelima i sektorskim udruženjima; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva te suradnju s gospodarskim subjektima vezanih djelatnosti; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva; razvojnim aktivnostima potiče uporabu biomase kao obnovljivog izvora energije i proizvodnju energenata na bazi drva te uporabu okolišno prihvatljive tehnologije; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u preradu drva kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; osigurava institucionalni okvir za rast i razvoj prerade drva; predlaže i sudjeluje u izradi akata strateškog planiranja u dijelu koji se odnosi na razvoj prerade drva; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda od drva; daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva u svrhu ocjene sukladnosti proizvoda; izrađuje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 63.

Članak 195. mijenja se i glasi:

»Služba za proizvodnju namještaja predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti proizvodnje namještaja; stvara institucionalni okvir za održivi rast i razvoj proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u proizvodnju namještaja kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; predlaže i izrađuje akte strateškog planiranja razvoja dizajna i potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti te programe i mjere za njihovu provedbu; kontinuirano unapređuje i ažurira bazu podataka vezanu uz gospodarstvo proizvodnje namještaja; prati i analizira domaće i međunarodno tržište grupe proizvoda namještaj; sudjeluje u nadzoru i kontroli obveze gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija u dijelu koji se odnosi na stavljanje u promet namještaja kao jednog iz grupe proizvoda od drva; predlaže mjere za razvoj novih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovativnosti te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti; identificira i predlaže mjere za uklanjanje prepreka razvoju proizvodnje namještaja; identificira i potiče investicijska ulaganja gospodarskih subjekata s ciljem povećanja konkurentnosti proizvodnje namještaja; radi na povezivanju gospodarskih subjekata u području proizvodnje namještaja i prerade drva, kao povezanih djelatnosti u lancu stvaranja proizvoda; radi na povezivanju gospodarskih subjekata i dizajnerske zajednice; provodi aktivnosti kojima se potiče povezivanje gospodarskih subjekata radi razvoja zajedničkih proizvoda, zajedničkog marketinga i nastupa na tržištu; predlaže mjere specijalizacije proizvođača; predlaže i provodi aktivnosti s ciljem smanjivanja udjela neformalnog gospodarstva; obavlja stručne poslove u vezi s usmjeravanjem subjekata prema implementaciji i certificiranju sustava kvalitete; predlaže mjere kojima se potiče unaprjeđenje kvalitete proizvoda i procesa proizvodnje; pruža informacije i pomoć gospodarskim subjektima za uspješno povlačenje sredstva iz raspoloživih fondova i programa EU; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; sudjeluje u organizaciji i sufinancira nastupe proizvođača na domaćim i međunarodnim stručnim sajmovima i izložbama; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda namještaj; predlaže standarde opremanja javnih i društvenih prostora; izrađuje stručna mišljenja, upute i ocjene iz svoga djelokruga; podnosi potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 64.

U članku 196. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za šume privatnih šumoposjednika obavlja poslove usklađivanja i praćenja te provođenja jedinstvenog programa rada Sektora; organiziranja, koordinacije i praćenja rada u područnim uredima/ispostavama; prikupljanja, analiziranja i praćenja podataka o izvršenju programa rada Sektora i šumskogospodarskih planova; nadzora upravnih i stručnih poslove u vezi s provedbom propisa programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, odobravanja programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u davanju preporuka u vezi s nabavom šumskih sadnica i sjemena u svrhu obnove šuma i pošumljavanja; suradnje sa znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima te medijima; izrađivanja metoda i mjerila savjetodavnog rada; stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika; pripremanja i izdavanja godišnjih izvješća, studija, glasila i drugih publikacija; sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike; promicanja znanja u gospodarenju šumom radi očuvanja njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih funkcija i doprinosa razvoju ruralnih područja; poticanja osnivanja udruga i ostalih oblika organizacija privatnih šumoposjednika; povezivanja u radu s drugim srodnim strukovnim službama i udruženjima u RH i inozemstvu; korištenja programa fondova EU i drugih međunarodnih projekata; koordiniranja, savjetovanja i davanja stručne podrške korištenju potpore iz mjera ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i drugih EU i nacionalnih fondova vezanih za šume privatnih šumoposjednika, organiziranja, praćenja i prikupljanja podataka o pojavi biljnih bolesti i štetnika radi pravodobnog izvješćivanja nadležnih tijela; organiziranja praćenja i prikupljanja podataka o šumskim požarima u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja evidencija o šumama privatnih šumoposjednika i o poslovima iz djelokruga; izrade Operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika, objavljivanja javnih poziva za financiranje radova u šumama privatnih šumoposjednika; planiranja, korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole; vođenja postupka i donošenja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; vođenja postupka doznake; i vođenje upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja u prvom stupnju; izdavanje popratnica za božićna drvca, izdavanje zahtjeva za doznaku stabala, planiranja i rada na izdavačkoj djelatnosti; praćenja znanstvenih i stručnih dostignuća iz područja savjetodavnog rada; unapređenja rada državnih službenika koji provode stručno savjetovanje i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 65.

Članak 197. mijenja se i glasi:

»Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika obavlja poslove oblikovanja i provođenja mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika za područje uzgajanja šuma, davanja preporuka u vezi nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje; sudjelovanja u stručnom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova gospodarenja šumama iz svoga djelokruga, kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika, a tiču se doznake stabala i uzgojnih radova, objave i provođenja javnog poziva za radove u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja podataka iz evidencija područnih jedinica o utrošenim sredstvima OKFŠ-a iz djelokruga Službe, vođenja evidencija o sredstvima OKFŠ-a; sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenju postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole; vođenje upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja u prvom stupnju; izdavanja popratnice za božićna drvca; praćenje provedbe programa gospodarenja šuma privatnih šumoposjednika, razduživanje (upisivanje izvršenih radova) programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za srednje i male šumoposjednike: poslove zaštite šuma, objave i provođenja javnog poziva za radove gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; organiziranja stručnih edukacija, radionica, seminara i drugih oblika usavršavanja za službenike Službe; savjetovanja i davanja stručne podrške korištenju potpore iz mjera ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i drugih EU i nacionalnih fondova vezanih za šume privatnih šumoposjednika, suradnje s međunarodnim udrugama šumoposjednika, kao i stručnim međunarodnim i domaćim srodnim službama i organizacijama; praćenja stručnih dostignuća iz svog djelokruga; promicanja znanja iz područja šumarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojavaju se:

10.4.1.1. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Čakovec

10.4.1.2. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Delnice

10.4.1.3. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Gospić

10.4.1.4. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Virovitica

10.4.1.5. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Zagreb.«.

Članak 66.

Naslov iznad članka 198. i članak 198. mijenjaju se i glase:

»10.4.1.1. do 10.4.1.5. Područni odjeli za unaprjeđenje šuma Čakovec, Delnice, Gospić, Virovitica i Zagreb

Članak 198.

»Područni odjeli za unaprjeđenje šuma Čakovec, Delnice, Gospić, Virovitica i Zagreb obavljaju poslove davanja stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja radi prikaza novih tehnika i tehnologija te načina gospodarenja; prijenosa znanja i vještina potrebnih razvitku šumarstva, obrazovanja i osposobljavanja putem predavanja, tečajeva, prezentacija i pojedinačnim savjetima, savjetima grupama i udrugama, koristeći savjetničke metode i vještine; savjetovanja i davanja stručne podrške privatnim šumoposjednicima pri korištenju potpora iz mjera ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i drugih EU i nacionalnih fondova vezanih za šume privatnih šumoposjednika, organiziraju se i pripremaju manifestacije i izložbe, prikazi i ekskurzije s ciljem stručnog unaprjeđivanja, sudjelovanja u izradi projekata i programa za privatne šumoposjednike; zaprimanje svih zahtjeva za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u izradi rang lista za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica; poslove pregleda po situaciji i kolaudacije radova koje su izvršili privatni šumoposjednici ili licencirani izvođači; vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika; praćenja provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; evidentiranja izvršenja u programima gospodarenja malih i srednjih privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izradi operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole; sudjelovanja u organiziranju izvođenja šumarskih radova putem licenciranih izvođača; vođenja upravnog postupka doznake bez programa i donošenja rješenja o doznaci bez programa u 1. stupnju; izrade elaborata za šumskouzgojne radove; izdavanja popratnica za božićna drvca; provođenja stručnog nadzora pri uzgoju kultura kratkih ophodnji; prikupljanja dokumentacije potrebne privatnom šumoposjedniku za upis u upisnik privatnih šumoposjednika; zaštite šuma privatnih šumoposjednika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Područni odjel za unaprjeđenje šuma Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za unaprjeđenje šuma Čakovec, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici

Samostalni izvršitelj u Đurđevcu

Samostalni izvršitelj u Ivancu

Samostalni izvršitelj u Krapini

Samostalni izvršitelj u Križevcima

Samostalni izvršitelj u Varaždinu.

Područni odjel za unaprjeđenje šuma Delnice, sa sjedištem u Delnicama, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za unaprjeđenje šuma Delnice, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Buzetu

Samostalni izvršitelji u Karlovcu

Samostalni izvršitelj u Ogulinu

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelji u Čabru (službene prostorije Tršće).

Područni odjel za unaprjeđenje šuma Gospić, sa sjedištem u Gospiću, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za unaprjeđenje šuma Gospić, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

Samostalni izvršitelji u Splitu

Samostalni izvršitelj u Zadru.

Područni odjel za unaprjeđenje šuma Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za unaprjeđenje šuma Virovitica, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Đakovu

Samostalni izvršitelj u Pakracu

Samostalni izvršitelj u Orahovici

Samostalni izvršitelj u Osijeku

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

Samostalni izvršitelj u Vukovaru.

Područni odjel za unaprjeđenje šuma Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, obavlja poslove iz svog djelokruga na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za unaprjeđenje šuma Zagreb, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Bjelovaru

Samostalni izvršitelj u Čazmi

Samostalni izvršitelj u Daruvaru

Samostalni izvršitelj u Glini

Samostalni izvršitelj u Jastrebarskom

Samostalni izvršitelj u Popovači

Samostalni izvršitelj u Sisku

Samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici

Samostalni izvršitelj u Vrbovcu.«.

Članak 67.

U članku 199. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika obavlja poslove vezane uz izradu, reviziju i obnovu šumskogospodarskih planova u šumama privatnih šumoposjednika i poslove vezane uz šumsku infrastrukturu u šumama privatnih šumoposjednika; poslove sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u stručnom šumarskom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova i usluga; predlaganja smjernica gospodarenja i praćenja provedbe izrade programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; nadzora provedbe upravnih i stručnih poslova u vezi s provedbom propisa programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, odobravanja programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; pripremanja stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka u šumama i na šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika, planiranje i provođenje održavanja šumskih prometnica; praćenja stanja šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove održavanja šumske infrastrukture u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; obavljanja kolaudacija (preuzimanja) izvršenih radova održavanja šumske infrastrukture i radova izrade; obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; objave i provođenja javnog poziva za financiranje održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture planirane dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole; praćenja stručnih dostignuća; promicanja znanja iz područja šumarstva; izrade operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika i praćenja njegovog izvršenja; izrade rebalansa operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika; koordiniranja i vođenja evidencije o šumama privatnih šumoposjednika; vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika u svom djelokrugu; osnivanja i koordiniranja baze podataka vezane uz taksacijske i ostale podatke o šumama privatnih šumoposjednika; usklađivanja tematskih i prostornih baza podataka; izrade i provođenja Geografskog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: GIS) i prostornih baza podataka za šume privatnih šumoposjednika; praćenja stručnih dostignuća iz područja šumarstva; vođenje upisnika privatnih šumoposjednika i izdavanja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; zaštite šuma i savjetodavnog rada; koordiniranja aktivnosti savjetovanja, savjetovanja i davanja stručne podrške privatnim šumoposjednicima pri korištenju potpora iz mjera ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i drugih EU i nacionalnih fondova vezanih za šume privatnih šumoposjednika, sudjeluje u izradi sektorskih planova i programa vezanih uz šume privatnih šumopsjednika koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz EU i nacionalnih izvora financiranja, predlaganja potrebnih znanstveno – istraživačkih radova, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 68.

Članak 200. mijenja se i glasi:

»Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu obavlja poslove planiranja i razvoja, sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika, izrade operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika i praćenja njegovog izvršenja, izrade rebalansa operativnog godišnjeg plana za šume privatnih šumoposjednika, koordiniranja i vođenja evidencije o šumama privatnih šumoposjednika, vođenje propisanih evidencija za šume privatnih šumoposjednika iz svog djelokruga; osnivanja i koordiniranja baze podataka vezane uz taksacijske i ostale podatke o šumama privatnih šumoposjednika; usklađivanja tematskih i prostornih baza podataka; izrade i provođenja GIS-a i prostornih baza podataka za šume privatnih šumoposjednika, praćenja stručnih dostignuća iz područja šumarstva, vođenje upisnika privatnih šumoposjednika i izdavanja rješenja o upisu u upisnik privatnih šumoposjednika; predlaganja potrebnih znanstveno – istraživačkih radova; poslove vezane uz izradu, reviziju i obnovu šumskogospodarskih planova u šumama privatnih šumoposjednika i poslove vezane uz šumsku infrastrukturu u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u stručnom šumarskom dijelu u postupcima javne nabave za obavljanje radova i usluga; predlaganja smjernice gospodarenja i praćenja provedbe izrade programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; odobravanja programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, sudjelovanja u planiranju korištenja i vođenja postupaka za ostvarivanje prava na sredstva iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama privatnih šumoposjednika; objedinjavanja podataka iz evidencija područnih jediica o utrošenim sredstvima OKFŠ-a; pripremanja stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka u šumama i na šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika; planiranja i provođenje održavanja šumskih prometnica; praćenja stanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika; izrade troškovnika za radove održavanja šumske infrastrukture u šumama privatnih šumoposjednika; izrade troškovnika za radove izrade, obnove i revizije programa gospodarenja privatnih šumoposjednik; obavljanja kolaudacija (preuzimanja) izvršenih radova održavanja šumske infrastrukture i radova izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; objave i provođenja javnog poziva za financiranje održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u izdavanju posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture planirane dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 69.

Članak 201. mijenja se i glasi:

»Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad obavlja poslove uspostavljanja i organiziranja sustava motrenja šumskih štetnika i bolesti; izvješćivanja nadležnih javnopravnih tijela o pojavi štetnih organizama u šumama privatnih šumoposjednika; sudjelovanja u organiziranju provođenja mjera zaštite šuma u šumama privatnih šumoposjednika; pružanja stručnih savjeta o suzbijanju, pojavi i utjecaju štetnih organizama u šumama privatnih šumoposjednika; vođenja evidencija iz svog djelokruga; objedinjavanja prikupljenih podataka o šumskim požarima; sudjelovanja u oblikovanju i provođenju mjera šumarske politike za šume privatnih šumoposjednika; kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama privatnih šumoposjednika iz svoga djelokruga; objave i provođenja javnog poziva za radove gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika; vođenja evidencije iz područnih ureda/ispostava o utrošenim sredstvima OKFŠ-a iz svoga djelokruga; organiziranja stručnih edukacija, radionica, seminara i drugih oblika usavršavanja za službenike; izrade pisanih materijala, letaka i brošura namijenjenih privatnim šumoposjednicima iz područja zaštite i ekologije šuma; sudjelovanja i pripremanja privatnih šumoposjednika za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova namijenjenih razvoju šumarstva i ruralnom razvitku; koordiniranja aktivnosti savjetovanja, savjetovanja i davanja stručne podrške privatnim šumoposjednicima pri korištenju potpora iz mjera ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i drugih EU i nacionalnih fondova vezanih za šume privatnih šumoposjednika, sudjeluje u izradi sektorskih planova i programa vezanih uz šume privatnih šumopsjednika koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz EU i nacionalnih izvora financiranja, praćenja propisa RH i EU koja se odnosi na državne i međunarodne potpore u šumarstvu; poticanja i osiguravanja stručne pomoći u osnivanju i radu udruga privatnih šumoposjednika; suradnje s međunarodnim udrugama šumoposjednika, kao i stručnim međunarodnim i domaćim srodnim službama i organizacijama; praćenja stručnih dostignuća iz svog djelokruga; promicanja znanja iz područja šumarstva; izrade i uređivanja stručnog dijela u glasilu i na mrežnoj stranici; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 70.

Članak 222. mijenja se i glasi:

»Uprava ribarstva usklađuje politiku ribarstva RH sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU i omogućava njenu provedbu i koordinaciju, što uključuje praćenje aktivnosti i pokazatelja u sektoru ribarstva, mjere upravljanja, planiranja i razvoja ribarstva, mjere strukturne politike i mjere tržišne politike financirane iz proračuna EU i državnog proračuna te mjere inspekcijskog nadzora i kontrole; upravlja EU fondovima u ribarstvu, prati njihovu provedbu te izrađuje strateški, programski i tehnički okvir za provedbu; aktivno sudjeluje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; obavlja funkcije Upravljačkog tijela fondova Europske unije u dijelu pomorstva, ribarstva i akvakutlure (u daljnjem tekstu: Program za ribarstvo i akvakulturu); odgovorna je za uspostavu sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu te uspostavu i koordinaciju Odbora za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu; provodi sve mjere iz Programa za ribarstvo i akvakulturu u okviru svoje nadležnosti kao i pružanje tehničke pomoći, organizira informiranje javnosti o Programu za ribarstvo i akvakulturu; provodi savjetodavnu djelatnost u ribarstvu; pruža stručnu pomoć s ciljem povećanja konkurentnosti ribarskih djelatnosti; daje stručne savjete, instrukcije i demonstracije iz područja ribarstva o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina potrebnih za razvitak, očuvanje i održivi razvoj ribarstva; daje stručnu i administrativnu podršku kod prijava na mjere državne potpore u ribarstvu; organizira i provodi obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje iz područja ribarstva; planira, predlaže, izvršava i prati izvršavanje propisa i drugih akata u području ribarstva; nadležna je za provođenje zakona i drugih propisa iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađivanje s propisima EU; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela u području ribarstva te izrađuje i priprema podloge i mišljenja za izradu stavova RH po pitanjima iz djelokruga u okviru međunarodnih organizacija u ribarstvu, Europskog Vijeća te komitoloških odbora; organizira i provodi odgovarajuće konzultacije sa zainteresiranim dionicima u procesu donošenja propisa na razini EU u području ribarstva; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava poslove ribarske inspekcije, nadzora i kontrole; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; prikuplja i analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, aktivnosti flote i gospodarskih subjekata u ribarstvu; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne mjere u ribarstvu; predlaže sadržaj i opseg programa prikupljanja podataka u ribarstvu koji uključuju ekološke, ekonomske i tehničke pokazatelje te koordinira njihovu provedbu; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje odgovarajuće dozvole za negospodarske i povlastice za gospodarske ribolovne aktivnosti; obavlja operativne poslove u vezi s naplatom naknada za obavljanje ribolova sukladno propisima; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti u području ribarstva; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za definiranje i provođenje strukturnih i tržišnih mjera u ribarstvu; obavlja zadaće upravljačkog tijela u smislu pravne stečevine EU u području strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu; izrađuje odgovarajuće strateške podloge i dokumente te sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova EU; predlaže i provodi mjere državne potpore; predlaže i provodi mjere uređenja tržišta ribom i proizvodima ribarstva te prikuplja podatke o količinama i cijenama proizvoda ribarstva plasiranim na tržište s ciljem pravovremenog donošenja odgovarajućih mjera; provodi proces priznavanja organizacija proizvođača i zadužena je za komunikaciju s EK u svim pitanjima vezanim uz dostavu podataka iz područja ribarstva koje RH dostavlja kao punopravna članica EU; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu iz svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti rada stručnih službi tijela državne i javne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave ribarstva, ustrojavaju se:

12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

12.3. Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

12.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ribarstva, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

12.5. Područna služba za savjetodavnu podršku u ribarstvu Zadar.«.

Članak 71.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom obavlja upravne i stručne poslove iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda, upravljanja flotom, provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje, koordinira i objedinjava razvojne programe u ribarstvu; sudjeluje u provođenju Programa za ribarstvo i akvakulturu i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija vezanih uz ribarstvo te izrađuje potrebne materijale i podloge; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u radu tijela EK i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje resursima, flotom i ribolovom, ustrojava se:

12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za upravljanje resursima, flotom i ribolovom, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

12.1.2. Područna služba za ribolov Šibenik.«.

Članak 72.

Članak 224. mijenja se i glasi:

»Služba za upravljanje resursima i flotom predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa te upravljanja flotom; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema), kao i ostale poslove vezane uz Registar ribolovne flote RH; u suradnji sa Službom nadležnom za statistiku u ribarstvu obavlja analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru svoga djelokruga koje služe kao temelj za izradu materijala i podloga potrebnih za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s ostalim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te EK; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa Zajedničkom ribarskom politikom u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i nadležnim javnopravnim tijelima drugih država, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravljanje resursima i flotom, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojavaju se:

12.1.1.1. Područni odjel za upravljanje resursima Split

12.1.1.2. Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik.«.

Članak 73.

Naslov iznad članka 225. i članak 225. mijenjaju se i glase:

»12.1.1.1. Područni odjel za upravljanje resursima Split

Članak 225.

Područni odjel za upravljanje resursima Split, sa sjedištem u Splitu, predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te EK; surađuje s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za upravljanje resursima Split, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Zadru.«.

Članak 74.

Naslov iznad članka 226. i članak 226. mijenjaju se i glase:

»12.1.1.2. Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik

Članak 226.

Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru područja upravljanja flotom, komunicira i razmjenjuje podatke s EK; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema) te obavlja i ostale poslove vezane uz upravljanje flotom i Registar ribolovne flote RH; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem iz svog djelokruga; provodi mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote, vodi registar o kapacitetu ribolovne flote, priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; ostvaruje suradnju s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim javnopravnim tijelima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog odjela za upravljanje flotom Šibenik, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelji u Splitu

Samostalni izvršitelj u Zadru.«.

Članak 75.

Naslov iznad članka 227. i članak 227. mijenjaju se i glase:

»12.1.2. Područna služba za ribolov Šibenik

Članak 227.

»Područna služba za ribolov Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa u morskom i slatkovodnom ribolovu; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; izdaje povlastice, odobrenja i uvjerenja i vodi registar o izdanim povlasticama i odobrenjima za gospodarski ribolov; izdaje odobrenja za ribolov u znanstveno nastavne svrhe kao i za potrebe akvarija otvorenih za javnost, te ribolova nedoraslih vodenih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava na slatkim vodama; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u izradi planova upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u okviru svoga područja rada, te EK; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s EU Zajedničkom ribarskom politikom iz svoga djelokruga; sudjeluje provedbi mjera strukturne i tržišne politike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za ribolov Šibenik, izvan njezinog sjedišta, ustrojavaju se:

12.1.2.1. Ispostava za morski ribolov Split

12.1.2.2. Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb.«.

Članak 76.

Naslov iznad članka 228. i članak 228. mijenjaju se i glase:

»12.1.2.1. Ispostava za morski ribolov Split

Članak 228.

Ispostava za morski ribolov Split obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na morski ribolov; izdaje povlastice, odobrenja i ovlaštenja i vodi registre o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov na moru, o izdanim odobrenjima za mali obalni ribolov i o izdanim ovlaštenjima za ribolovni turizam; priprema rješenja za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe, ribolov za potrebe akvarija i ribolov nedoraslih morskih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; priprema rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov i mali obalni ribolov, izdaje uvjerenja te vodi registre o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov i za mali obalni ribolov; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ispostave za morski ribolov Split, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

Samostalni izvršitelji u Puli

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Senju

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Zadru.«.

Članak 77.

Naslov iznad članka 229. i članak 229. mijenjaju se i glase:

»12.1.2.2. Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb

Članak 229.

Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na slatkovodni ribolov; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama te vodi odgovarajuću evidenciju; provodi postupak davanja povlastica za gospodarski ribolov na slatkim vodama; vodi upisnik o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; priprema ili donosi rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; vodi postupke u vezi s izdavanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; organizira i održava ispite za osposobljavanje stručnih osoba za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom te vodi odgovarajuću evidenciju; predlaže način praćenja stanja bioloških resursa slatkih voda (monitoring); predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje resursima slatkih voda kao i način njihove zaštite; predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama te predlaže mjere unaprjeđenja i razvoja slatkovodnog ribolova na istima; priprema rješenja za selektivni ribolov, ribolov u znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija, ribolov matica i nedoraslih slatkovodnih organizama za potrebe akvakulture; priprema stručne podloge i predlaže nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja slatkovodnog ribolova; surađuje s znanstveno-istraživačkim institucijama iz područja slatkovodnog ribarstva; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodnog ribolova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 78.

U članku 230. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu koordinira i prati provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; izrađuje strateški i programski okvir za provedbu EU fondova u smislu izrade Programa za ribarstvo i akvakulturu; izrađuje ostale tehničke dokumente vezane uz EU fondove; prati realizaciju Programa za ribarstvo i akvakulturu te mjeri postignute učinke; priprema i vodi procese evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; surađuje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; izrađuje i uspostavlja sustav upravljanja i kontrole provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu; izrađuje i dostavlja EK izvješća i ostale materijale vezane uz provedbu EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže mjere korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u okviru EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže tržišne mjere u skladu s odredbama strukturnih fondova i mjerama tržišne politike EU; izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; uspostavlja i koordinira rad Odbora za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu te mu pruža tehničku potporu; planira i provodi mjeru tehničke pomoći; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; izrađuje strategiju informiranja; izrađuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; prati rad lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i prati provedbu lokalnih razvojnih strategija; sudjeluje u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; izrađuje propisana izvješća provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu; izrađuje priručnik procedura za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; predlaže provedbu kontrole na terenu u području strukturnih mjera i državnih potpora u ribarstvu; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja mjera u okviru EU fondova; vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, izrađuje zakonske i podzakonske akte u području svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 79.

U članku 231. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, izrađuje stručne i tehničke podloge za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Programa za ribarstvo i akvakulturu; priprema podzakonske propise za provedbu mjera unutar Programa za ribarstvo i akvakulturu, izrađuje potrebne procedure i priručnik procedura za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu iz svoga djelokruga te objedinjava procedure i priručnike procedura za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; izrađuje i EK dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu, u suradnji sa Službom za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu izrađuje i dostavlja kumulativne podatke o operacijama koje su odabrane za financiranje uključujući ključna obilježja korisnika i same operacije; prati provedbu kvalitete Programa za ribarstvo i akvakulturu; dostavlja EK predviđanje iznosa za koji očekuje da će podnijeti zahtjeve za; uspostavlja sustav provjere pritužbi na provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u provođenju prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja; sudjeluje u: izradi zakonskih i podzakonskih propisa potrebnih za provedbu EU fondova na nacionalnoj razini, provedbi promotivnih aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u ribarstvu; provedbi projekata iz donacija i tehničke pomoći i u izradi kriterija za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje; sudjeluje u izradi prijedloga mjera potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa te pruža tehničku potporu u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz mjeru tehničke pomoći; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; uvodi učinkovite i razmjerne mjere protiv prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike te u tome smislu surađuje sa nadležnim tijelima; organizira i provodi edukacije, radionice i promidžbu potencijalnim korisnicima Programa za ribarstvo i akvakulturu i mogućnostima financiranja; prikuplja podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva i izrađuje socioekonomske analize sektora ribarstva i vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; izrađuje prijedloge za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za EK vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 80.

Članak 232. mijenja se i glasi:

»Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, sudjeluje u izradi stručnih i tehničkih podloga za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Programa za ribarstvo i akvakulturu te izrađuje potrebne procedure; izrađuje podzakonske propise za provedbu mjera unutar Programa za ribarstvo i akvakulturu, sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; izrađuje i EK dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu, prati provedbu kvalitete Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u provedbi promotivnih aktivnosti potrebnih za provedbu EU fondova u ribarstvu; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje i Odboru za odabir i akreditaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi, sudjeluje u pripremi godišnjih akcijskih planova provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; sudjeluje u provođenju edukacije, radionica i promidžbi potencijalnim korisnicima Programa za ribarstvo i akvakulturu i mogućnostima financiranja; sudjeluje u izradi prijedloga za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za EK vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 81.

Članak 234. mijenja se i glasi:

»Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, državnih potpora i mjera uređenja tržišta; provodi mjere iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva iz svoga djelokruga; uspostavlja sustav evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu sa Programom za ribarstvo i akvakulturu te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su nediskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; izrađuje interne procedure, priručnike i obrasce za obradu svih zahtjeva iz svoga djelokruga, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; sudjeluje u praćenju provedbe kvalitete Programa za ribarstvo i akvakulturu; osigurava uspostavu i dostupnost svih potrebnih podataka i evidencija iz svoje nadležnosti; izrađuje i provodi modele državnih potpora u ribarstvu sukladno propisima EU; predlaže i provodi mjere državne potpore u ribarstvu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim nadležnim nacionalnim i međunarodnim javnopravnim tijelima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu, ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu

12.2.2.3. Odjel za provjeru postupaka javne nabave i kontrolu rada.«.

Članak 82.

Članak 235. mijenja se i glasi:

»Odjel za potpore u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore; u okviru svoga djelokruga tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu s Programom za ribarstvo i akvakulturu te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za potporu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore u ribarstvu te ih provodi; provodi aktivnosti vezane uz vođenje registra državnih potpora u ribarstvu koje se financiraju iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; izrađuje izvješća o državnoj potpori u ribarstvu za nacionalne i EU potrebe; izrađuje potrebne materijale za potrebe i tijekom postupka procjene i pripreme shema državne potpore u ribarstvu za notifikaciju EK; provodi notificirane sheme državne potpore u ribarstvu; priprema procedure za provedbu shema državne potpore u ribarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 83.

Članak 236. mijenja se i glasi:

»Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za isplate, tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija sudjeluje u osiguravanju da su operacije u skladu s Programom za ribarstvo i akvakulturu te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za isplatu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 84.

Iza članka 236. dodaju se naslov iznad članka i članak 236.a koji glase:

»12.2.2.3. Odjel za provjeru postupaka javne nabave
i kontrolu rada

Članak 236.a

Odjel za provjeru postupaka javne nabave i kontrolu rada obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, obavlja administrativnu provjeru postupaka javne i jednostavne nabave u okviru Zahtjeva za potporu i/ili Zahtjeva za isplatu, ovisno što je primjenjivo; obavlja kontrolu rada sukladno propisanim Procedurama; tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija sudjeluje u osiguravanju da su operacije u skladu s Programom za ribarstvo i akvakulturu te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za isplatu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 85.

U članku 237. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu kao i kontrole na terenu; prati realizaciju Programa za ribarstvo i akvakulturu te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; provodi kontrolu mjera unutar Operativnog programa ribarstva te državnih potpora na terenu; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Programom za ribarstvo i akvakulturu i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 86.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu sukladno Uredbama EU kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; prati realizaciju Programa za ribarstvo i akvakulturu te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u promidžbi Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 87.

Članak 239. mijenja se i glasi:

»Odjel za kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja kontrole na terenu mjera unutar Programa za ribarstvo i akvakulturu te državnih potpora; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Programom za ribarstvo i akvakulturu i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Programa za ribarstvo i akvakulturu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; izrađuje procedure postupanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za kontrolu na terenu, izvan sjedišta Ministarstva, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Splitu.«.

Članak 88.

Naslov iznad članka 240. i članak 240. mijenjaju se i glase:

»12.3. Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

Članak 240.

Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom provodi upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge u okviru svoga djelokruga; prati stanje u području praćenja ribolova i ribarske statistike te priprema stručne podloge; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; vodi ribarsku statistiku; pruža podršku svim korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva i izrađuje prijedloge za unaprjeđenje i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje u provođenju fondova EU u dijelu ribarstva i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; provodi mjere vezane uz tržišnu politiku u ribarstvu predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača; predlaže mjere i uvjete za udruživanje gospodarskih ribara i uzgajivača; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike prati tržišne trendove, uvoz i izvoz te kretanje cijena proizvoda ribarstva; prati potrošnju proizvoda ribarstva; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU; predlaže provođenje strukturnih mjera iz svoga djelokruga; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom, ustrojavaju se:

12.3.1. Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu

12.3.2. Služba za akvakulturu

12.3.3. Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva.«.

Članak 89.

Naslov iznad članka 241. i članak 241. mijenjaju se i glase:

»12.3.1. Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu

Članak 241.

Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu izrađuje nacrte prijedloga propisa i prati provedbu propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov, vodi sustav elektronskog izdavanja dozvola za rekreacijski ribolov na moru; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Službe; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru ribarske statistike i uređenja tržišta, prikuplja, unosi obrađuje i analizira podatke u propisanim rokovima o svim kategorijama ribolova, iskrcaju, prekrcaju, transportu i prvoj prodaji riba i drugih vodenih organizama iz ulova i uzgoja, priprema prijedloge mjera za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; predlaže metodologiju i prati potrošnju proizvoda ribarstva i akvakulture; predlaže mjere za informiranje potrošača za proizvode ribarstva i akvakulture; osigurava razmjenu podataka o ovim cijenama unutar i izvan Ministarstva; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke i priprema izvješća o cijenama u ribarstvu za potrebe EK i drugih nadležnih međunarodnih javnopravnih tijela; komunicira i razmjenjuje podatke s EK; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; provodi postupak dodjele kvota za pogonsko gorivo namijenjenih subjektima u ribarstvu i akvakulturi te prati i analizira njihovu potrošnju; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim javnopravnim tijelima; sudjeluje u radu stručnih tijela i međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu, ustrojava se:

12.3.1.1. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

12.3.1.2. Područni odjel za ribarsku statistiku Šibenik.«.

Članak 90.

Naslov iznad članka 242. i članak 242. mijenjaju se i glase:

»12.3.1.1. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 242.

Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja uređenja tržišta u ribarstvu; izrađuje podloge i predlaže mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području uređenja tržišta u ribarstvu u okviru nacionalne politike, a u skladu s politikom EU; izrađuje podloge i priprema prijedloge mjera iz područja tržišne politike u ribarstvu, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade u sektoru ribarstva u sklopu tržišne politike; predlaže mjere koje se odnose na poticanje obrazovanja i udruživanja proizvođača, obavlja poslove vezane uz priznavanje organizacija proizvođača i ostalih udruženja u ribarstvu te prati njihov rad; izrađuje podloge, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; obavlja poslove vezano uz veletržnice ribom; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za uređenje tržišta u ribarstvu, izvan sjedišta Ministarstva, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Splitu.«.

Članak 91.

Naslov iznad članka 243. i članak 243. mijenjaju se i glase:

»12.3.1.2. Područni odjel za ribarsku statistiku Šibenik

Članak 243.

Područni odjel za ribarsku statistiku Šibenik prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov; dostavlja godišnje statističke izvještaje o ribarstvu i akvakulturi prema Državnom zavodu za statistiku; prikuplja, uspoređuje i obrađuje tržišne podatke; radi na elektronskom izdavanju dozvola i ovjerava uplate u sustavu prodaje dozvola za rekreacijski ribolov na moru te izrađuje ugovore s distributerima rekreacijskih dozvola; sudjeluje u poslovima prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, predlaže načine i metode prikupljanja statističkih podataka i informacija iz propisanih evidencija u elektronsku bazu podataka ribarstva; kontinuirano radi na unaprjeđenju izvještajnog sustava ribarstva; prikuplja potrebne podatke iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, javnih ustanova i ostalih administrativnih izvora od važnosti za ribarstvo i provedbu ribarstvene politike za potrebe Ministarstva; ostvaruje suradnju s domaćim i međunarodnim javnopravnim tijelima u području statistike u ribarstvu, obavlja poslove analiza podataka; koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci ribarskih proizvoda; izrađuje analize vezane uz domaću proizvodnju u ribarstvu; priprema statistička izvješća i potrebne podatke u ribarstvu i akvakulturi za potrebe provedbe mjera Programa za ribarstvo i akvakulturu i državnih potpora, nacionalne potrebe, potrebe EK i drugih međunarodnih javnopravnih tijela; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Područnom odjelu za ribarsku statistiku Šibenik, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Splitu.«.

Članak 92.

Naslov iznad članka 244. i članak 244. mijenjaju se i glase:

»12.3.2. Služba za akvakulturu

Članak 244.

Služba za akvakulturu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama; izdaje i vodi upisnik o izdanim dozvolama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju, proizvodnji i prodaji; vodi brigu o ukupnoj statistici u akvakulturi i surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u akvakulturi; sudjeluje u provedbi Programa za ribarstvo i akvakulturu i tržišnih mjera iz svoga djelokruga; izrađuje planske i razvojne dokumente iz područja akvakulture te prati njihovu provedbu; sudjeluje u izradi razvojnih strategija iz nadležnosti drugih tijela u svom djelokrugu; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture i unaprjeđenja informacijskog sustava; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada Službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja akvakulture, sudjeluje u radu tijela EK i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za akvakulturu, izvan sjedišta Ministarstva, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelji u Zadru.«.

Članak 93.

Iza članka 244. dodaju se naslov iznad članka i članak 244.a koji glase:

»12.3.3. Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva

Članak 244.a

Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva sudjeluje u prikupljanju, pohranjivanju, ažuriranju, validiranju i obradi podataka o ulovu, iskrcaju, prvoj prodaji, sljedivosti i transportu proizvoda ribarstva; izrađuje prijedloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morskim resursima u svom djelokrugu; dostavlja informacije o mogućim nepravilnostima u radu ribarskoj inspekciji; osigurava podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva svaki dan u tjednu; obavlja poslove vođenja i održavanja elektronskih očevidnika i VMS uređaja na ribarskim plovilima; obavlja poslove izdavanja dozvola za rekreacijski ribolov na moru; predlaže tehnička rješenja za unaprjeđenje prikupljanja i obrade podataka u informacijskom sustavu; unaprjeđuje izvještajni sustav ribarstva i izrađuje specifične izvještaje po potrebi; prati provođenje i izvršenje ugovorenih poslova vezanih uz razvoj i održavanje Geoinformacijskog sustava ribarstva; prati provođenje i izvršenje ugovorenih poslova vezanih uz razvoj i održavanje mobilnih aplikacija u morskom ribarstvu; razvija i unaprjeđuje sustav sljedivosti proizvoda ribarstva; priprema funkcionalne specifikacije i projektne zadatke za natječajnu dokumentaciju; prati izvršenje ugovorenih usluga prijenosa podataka s ribarskih plovila; priprema dorade informacijskog sustava ili izradu novih aplikacija te provodi testiranja; provodi priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 94.

U članku 245. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za nadzor i kontrolu u ribarstvu, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojavaju se:

12.4.1. Područna služba kontrole ribarstva – sjever

12.4.2. Područna služba kontrole ribarstva – jug.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ribarski inspektori raspoređeni neposredno u Sektoru za nadzor i kontrolu u ribarstvu mogu obavljati inspekcijske poslove iz djelokruga Sektora na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, s izdvojenim mjestom rada što će se urediti pravilnikom.«.

Članak 95.

Naslov iznad članka 246. i članak 246. mijenjaju se i glase:

»12.4.1. Područna služba kontrole ribarstva – sjever

Članak 246.

»Područna služba kontrole ribarstva – sjever, sa sjedištem u Zagrebu, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga akvakulture, morskog i slatkovodnog ribarstva; sudjeluje u zajedničkim koordinacijskim nadzorima morskog i slatkovodnog ribarstva; nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov, izrađuje prijedloge planova rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvodima ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvodima ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge planova rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvodima ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; priprema planove i pokreće nabave roba i usluga vezanih za nadzor i kontrolu u ribarstvu; vodi rad odjela za Ribarski monitoring centar, komunicira i osigurava tehničke preduvjete za razmjenu podataka o ribolovnim aktivnostima s centrima za praćenje u ribarstvu (eng. FMC) drugih država, Europskom komisijom i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu (eng. RFMO); prikuplja, pohranjuje i analizira podatke iz satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila (VMS), sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka o ribolovu te iz drugih dostupnih sustava za nadzor i kontrolu ribolovnih aktivnosti sa svrhom direktnog suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (eng. IUU) vodi razvoj i održavanje aplikacije za obavljanje inspekcije od strane ribarskih inspektora i osoba ovlaštenih za nadzor i kontrolu u ribarstvu; sudjeluje u nabavi usluga prijenosa podataka sa uređaja za praćenje ribolovnih aktivnosti izrađuje prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU; vodi evidenciju ovlaštenih osoba za kontrolu ribarstva, priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere iz svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga.

Područna služba kontrole ribarstva – sjever obavlja poslove na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih, obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Područne službe kontrole ribarstva – sjever, ustrojavaju se:

12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva

12.4.1.2. Ribarski monitoring centar

Za obavljanje poslova Područne službe kontrole ribarstva – sjever, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

12.4.1.3. Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka.«.

Članak 96.

Naslov iznad članka 247. i članak 247. mijenjaju se i glase:

»12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva

Članak 247.

Odjel za kontrolu ribarstva obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga slatkovodnog i morskog ribarstva; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva obavlja poslove na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih,obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za kontrolu ribarstva, izvan sjedišta Ministarstva, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Koprivnici

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

Samostalni izvršitelji u Osijeku.«.

Članak 97.

Iza članka 247. dodaju se naslov iznad članka i članak 247.a koji glase:

»12.4.1.2. Ribarski monitoring centar

Članak 247.a

Ribarski monitoring centar prikuplja, pohranjuje i analizira podatke iz satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila (VMS), sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka o ribolovu te iz drugih dostupnih sustava za nadzor i kontrolu ribolovnih aktivnosti sa svrhom direktnog suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (eng. IUU); radi na razvoju i održavanju web aplikacije za satelitsko praćenje ribarskih plovila; komunicira i osigurava tehničke preduvjete za razmjenu podataka o ribolovnim aktivnostima s centrima za praćenje u ribarstvu (eng. FMC) drugih država, Europskom komisijom i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu (eng. RFMO); surađuje s drugim državnim službama ovlaštenim za nadzor i praćenje aktivnosti ribarskih plovila registriranih u RH, plovila EU i plovila trećih država; priprema planove i pokreće nabave roba i usluga vezanih za nadzor i kontrolu u ribarstvu, sufinanciranih od strane EU fondova; priprema nacrte planova rada ribarske inspekcije i osoba ovlaštenih za nadzor i kontrolu u ribarstvu, priprema izvješća o provedenim nadzorima; surađuje s drugim odjelima u Upravi ribarstva na razvoju aplikacija za elektroničko bilježenje i dostavu podataka o ribolovnim aktivnostima te vodi razvoj i održavanje aplikacije za obavljanje inspekcije od strane ribarskih inspektora i osoba ovlaštenih za nadzor i kontrolu u ribarstvu; pokreće prekršajne postupke na temelju podatka dostupnih iz baza Uprave ribarstva, obavlja inspekcijske nadzore nad provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga ribarstva; vodi evidenciju ovlaštenih osoba za nadzor ribarstva, priprema rješenja o ovlaštenju ovlaštenih osoba, priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ribarski monitoring centar ustrojava se uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju odjela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ribarskog monitoring centra, izvan sjedišta Ministarstva, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Čakovcu.«.

Članak 98.

Naslov iznad članka 248. i članak 248. mijenjaju se i glase:

»12.4.1.3. Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka

Članak 248.

Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka obavlja poslove na području Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih, obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ispostave za kontrolu ribarstva Rijeka, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelji u Novalji

Samostalni izvršitelji u Puli

Samostalni izvršitelji u Poreču.«.

Članak 99.

Naslov iznad članka 249. i članak 249. mijenjaju se i glase:

»12.4.2. Područna služba kontrole ribarstva – jug

Članak 249.

Područna služba kontrole ribarstva – jug, sa sjedištem u Splitu, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, te nadzire obavljanje ribolova; nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama; nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvoda ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Područna služba kontrole ribarstva – jug, sa sjedištem u Splitu, obavlja poslove na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Šibensko-kninske županije, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih, obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Područne službe kontrole ribarstva – jug, ustrojava se:

12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva

Za obavljanje poslova Područne službe kontrole ribarstva – jug, izvan njezinog sjedišta, ustrojava se:

12.4.2.2. Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik.«.

Članak 100.

Naslov iznad članka 250. i članak 250. mijenjaju se i glase:

»12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva

Članak 250.

Odjel za kontrolu ribarstva, sa sjedištem u Splitu, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva, sa sjedištem u Splitu, obavlja poslove na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih, obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za kontrolu ribarstva, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku

Samostalni izvršitelj u Korčuli

Samostalni izvršitelji u Pločama.«.

Članak 101.

Naslov iznad članka 251. i članak 251. mijenjaju se i glase:

»12.4.2.2. Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik

Članak 251.

Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, obavlja poslove na području Zadarske i Šibensko-kninske županije, a iznimno može, po potrebi i nalogu nadređenih, obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ispostave za kontrolu ribarstva Šibenik, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji u Zadru.«.

Članak 102.

Iza članka 251. dodaju se naslov iznad članka i članak 251.a koji glase:

»12.5. Područna služba za savjetodavnu
podršku u ribarstvu Zadar

Članak 251.a

Područna služba za savjetodavnu podršku u ribarstvu Zadar, sa sjedištem u Zadru, planira, koordinira i obavlja poslove vezane uz savjetodavnu podršku u ribarstvu; provodi edukaciju o važećim propisima iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu i akvakulturi; sudjeluje u edukaciji programa razvoja ribarstva i akvakulture; provodi edukacije u cilju promicanja znanja u ribarstvu i akvakulturi; potiče i pruža stručnu pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja subjekata u ribarstvu; daju tehničko – tehnološke savjete i pruža stručnu pomoć s ciljem povećanja konkurentnosti subjekata u ribarstvu; organizira i provodi prikaz novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ribarstva i akvakulture; pruža administrativnu pomoć subjektima u ribarstvu kod prijave na nacionalne potpore i potpore iz Programa za ribarstvo i akvakulturu te kod ispunjavanja očevidnika/izvještaja i popisa u akvakulturi; organizira i provodi edukacije o načelima dobre higijenske prakse u ribarstvu i akvakulturi; organizira i provodi stručno osposobljavanje za gospodarski ribolov na moru te vodi registar o izdanim potvrdama; organizira i provodi stručno osposobljavanje za akvakulturu te vodi registar o izdanim potvrdama; informira o administrativnim postupcima potrebnim za pokretanje djelatnosti gospodarskog ribolova i djelatnosti akvakulture; sudjeluje u prikupljanju socioekonomskih podataka; sudjeluje u međunarodnim projektima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područne službe za savjetodavnu podršku u ribarstvu Zadar, izvan njezinog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Osijeku

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Stonu

Samostalni izvršitelj u Šibeniku.«.

Članak 103.

Naslovi iznad članaka 252., 253. i 254. i članci 252., 253. i 254. brišu se.

Članak 104.

Članak 255. mijenja se i glasi:

»Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta stočarskih proizvoda, prvenstveno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg i mesa peradi i kopitara, jaja i pčelinjih proizvoda, te u području zootehnike i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; predlaže provedbene propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda; predlaže provedbene propise za uređenje ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarske proizvodnje; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta stočarskih proizvoda u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, pčelarstva i uzgoja kopitara; sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor stočarske proizvodnje i uzgoj domaćih životinja; obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta stočarskih proizvoda u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta stočarskih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU; obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje, prati i sudjeluje u provedbi uzgojnih programa, programima selekcije i genetske izgradnje populacija stoke te ovlašćuje za rad i prati rad uzgojnih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uzgojnih programa i u implementaciji novih tehnika u uzgoju uzgojno valjanih životinja; sudjeluje u provedbi i prati provedbu programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te upravlja radom Banke gena domaćih životinja RH; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih država i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće država, ovlaštenju provoditelja osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, ovlaštenju o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje, ovlaštenju posjednika goveda za samostalno označavanje, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te za primjenu novih metoda i uređaja za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i području dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda; provodi kontrole na terenu sustava razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja, peradi, kućnih ljubimaca, drugih vrsta životinja i zametnih proizvoda te vođenja registra označenih životinja i zametnih proizvoda; organizira i koordinira provedbu jedinstvenog sustava označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja, drugih držanih kopnenih životinja, pasa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja i akvatičnih životinja; vodi i unapređuje Jedinstveni registar goveda, Jedinstveni registar ovaca i koza; Jedinstveni registar svinja, registar kućnih ljubimaca i registre peradi, uzgajanih divljih životinja, ostalih životinja i zametnih proizvoda; izrađuje izvještaje o stanju životinja u RH; obavlja distribuciju i praćenje sljedivosti sredstava za označavanje životinja i svih propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije životinja; organizira, provodi i kontrolira izdavanje putnih dokumenata za životinje; organizira i provodi poslove vezane uz povezivanje baza podataka i dostupnosti podataka drugim sustavima u stočarstvu; provodi analize podataka stočarske proizvodnje; priprema podloge za mjere razvoja stočarske proizvodnje; planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani s pravnom stečevinom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; planira politike za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; provodi postupak ovlašćivanja i revizije službenih i referentnih laboratorija u području prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, označavanje hrane, alergena, hrane bez glutena te kvalitete određenih kategorija hrane; koordinira poslove iz područja zaštite i registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS, korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete te nacionalnih oznaka kvalitete; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika; koordinira cjelokupni sustav kontrole ZOI, ZOZP i ZTS i oznake iz nacionalnog sustava kvalitete u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda te provodi upravni nadzor nad njihovim radom; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; provodi promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete; koordinira provedbu potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane ustrojavaju se:

13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju

13.2. Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu

13.3. Sektor za kvalitetu hrane.«.

Članak 105.

U članku 265. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci ustrojava se uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju područnog odjela.«.

Članak 106.

Naslovi iznad članaka 266. do 273. i članci 266. do 273. mijenjaju se i glase:

»13.2. Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu

Članak 266.

Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije životinja i zametnih proizvoda i vođenja registara životinja i zametnih proizvoda te u području razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i području dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda; organizira i koordinira provedbu jedinstvenih sustava označavanja i registracije goveda, ovaca, koza i svinja te sustava označavanja i registracije peradi, kućnih ljubimaca, drugih vrsta životinja i zametnih proizvoda; predlaže unapređenja sustava; vodi i unapređuje Jedinstveni registar goveda; vodi i unapređuje Jedinstveni registar ovaca i koza; vodi i unapređuje Jedinstveni registar svinja; vodi i unapređuje registar peradi; vodi i unapređuje registar kućnih ljubimaca, vodi i unapređuje registre drugih vrsta životinja i zametnih proizvoda; sudjeluje u pripremi propisa, programa i mjera potpora u stočarstvu; provodi aktivnosti u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnose na razvrstavanje i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanja o njihovim cijenama; organizira i provodi poslove vezane za povezivanje baza podataka i dostupnosti podataka drugim sustavima u poljoprivredi; organizira i obavlja poslove analize i strukturiranja podataka iz registara; osmišljava i kontrolira sustave slanja strukturiranih podataka prema javnopravnim tijelima odgovornim za isplate potpora; izrađuje stručna mišljenja iz svog područja; organizira savjetovanja i edukacije za primjenu propisa organizira savjetovanja i edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja te iz područja razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i područja dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava; održava i unapređuje informacijski sustav registara životinja; upravlja bazama podataka jedinstvenih registara životinja i drugih informacijskih sustava u stočarstvu; izrađuje izvještaje o stanju stočarstva; obavlja distribuciju i praćenje sljedivosti sredstava za označavanje životinja i svih propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije životinja; organizira, provodi i kontrolira izdavanje putnih dokumenata za životinje; sudjeluje u radu nadležnih europskih javnopravnih tijela; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi zakonodavnih akata EU za čiju provedbu predlaže propise;; izvještava nadležna europska javnopravna tijela o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svog djelokruga; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu ustrojavaju se:

13.2.1. Služba za označavanje i registraciju životinja

13.2.2. Služba za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu.

13.2.1. Služba za označavanje i registraciju životinja

Članak 267.

Služba za označavanje i registraciju životinja izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području praćenja sljedivosti sredstava za označavanje, vođenja evidencija i baza podataka o životinjama, označavanja i registracije goveda, svinja, ovaca i koza, označavanja i registracije peradi, označavanja i registracije uzgajane divljači, označavanja i registracije kućnih ljubimaca, označavanja i registracije drugih vrsta životinja i zametnih proizvoda te vođenja jedinstvenih baza podataka goveda, svinja, ovaca, koza, peradi, kućnih ljubimaca, drugih vrsta životinja i zametnih proizvoda kao i u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izvješćivanje o njihovim cijenama; predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava sljedivosti sredstava za označavanje životinja, sustava označavanja i registracije domaćih životinja, sustava označavanja i registracije kućnih ljubimaca, sustava označavanja i registracije drugih držanih kopnenih životinja, divljih kopnenih životinja i akvatičnih životinja, sustava označavanja i registracije zametnih proizvoda, sustava razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; organizira provedbu sustava označavanja životinja; uređuje i definira postupke u provedbi sustava; koordinira provedbu sustava; predlaže i definira informacijske sustave; predlaže i definira sadržaj baza podataka; predlaže propise iz područja označavanja i registracije životinja i zametnih proizvoda te stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, prije svega goveđeg, svinjskog i ovčjeg mesa; provodi kontrole na terenu sustava razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; administrira i obrađuje prikupljene podatke; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: ovlaštenju posjednika životinja za samostalno označavanje životinja, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlaštenju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlaštenju za primjenu novih metoda i uređaja za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlaštenju za provoditelja osposobljavanja klasifikatora za provedbu poslova razvrstavanja i označavanja trupova; vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za poslove razvrstavanja i označavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izvještava nacionalno statističko tijelo kao administrativni izvor podataka o razvrstavanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te klaoničkoj obradi drugih vrsta životinja u klaoničkim objektima; sudjeluje u radu nadležnih europskih javnopravnih tijela, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi zakonodavnih akata EU za čiju provedbu predlaže propise; izvještava nadležna europska javnopravna tijela o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; izrađuje informativne i stručne publikacije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za označavanje i registraciju životinja ustrojavaju se:

13.2.1.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda, ovaca i koza

13.2.1.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za označavanje i registraciju životinja, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

13.2.1.3. Područni odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci.

13.2.1.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda, ovaca i koza

Članak 268.

Odjel za označavanje i registraciju goveda, ovaca i koza izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije goveda, ovaca i koza te zametnih proizvoda; izrađuje programe za organiziranje i provođenje sustava označavanja i registracije goveda, ovaca i koza i zametnih proizvoda, te sustava praćenja sljedivosti sredstava za označavanje goveda, ovaca i koza; izrađuje programske zadatke za računalne aplikacije koje će biti osnovna računalna platforma za središnju bazu podataka; organizira nabavu sredstava za označavanje goveda, svinja, ovaca i koza; zaprima narudžbe sredstava za označavanje od ovlaštenih označavatelja i organizira distribuciju sredstava za označavanje do naručitelja; vodi bazu podataka o naručenim, isporučenim i iskorištenim sredstvima za označavanje; organizira provedbu označavanja goveda, ovaca i koza na terenu; provodi savjetovanje i informiranje svih sudionika jedinstvenog sustava označavanja goveda, ovaca i koza i zametnih proizvoda; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava označavanja i registracije goveda, ovaca i koza i zametnih proizvoda; kreira sve potrebne obrasce u sustavu označavanja i registracije goveda, ovaca i koza i brine o njihovoj nabavi i distribuciji; upisuje i ažurira podatke; analizira upisane podatke; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava; izrađuje upute i procedure za proces narudžbe i distribucije sredstava za označavanje i upisa podataka u bazu; organizira i provodi narudžbu i distribuciju propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije domaćih životinja; organizira nabavu i distribuciju zamjenskih ušnih markica za goveda, ovce i koze; vodi skladište dodatne opreme za označavanje, kliješta za aplikaciju ušnih markica i aplikatora za boluse te organizira njihovu nabavu i distribuciju; organizira nabavu i distribuciju čitača elektronskih sredstava za označavanje; organizira i obavlja zaprimanje iskorištenih ušnih markica uginulih i zaklanih životinja; organizira neškodljivo zbrinjavanje iskorištenih markica i o tome vodi evidenciju; organizira i provodi programe edukacije posjednika; organizira, vodi i unapređuje središnju bazu podataka goveda i središnju bazu podataka ovaca i koza; vodi i unapređuje bazu podataka zametnih proizvoda; analizira upisane podatke; ažurira podatke u bazi; izdaje putne listove za goveda; organizira i prati izdavanje putnih listova za goveda na terenu; izdaje duplikate putnih listova; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava označavanja i registracije goveda, ovaca i koza; sudjeluje u radu nadležnih europskih javnopravnih tijela; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava nadležna europska javnopravna tijela o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.1.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja

Članak 269.

Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području označavanja i registracije svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja; izrađuje programe za organiziranje i provođenje sustava označavanja i registracije svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja te sustava praćenja sljedivosti sredstava za označavanje životinja; izrađuje programske zadatke za računalne aplikacije koje će biti osnovna računalna platforma za središnju bazu podataka; organizira nabavu sredstava za označavanje svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja; zaprima narudžbe sredstava za označavanje od ovlaštenih označavatelja i organizira distribuciju sredstava za označavanje do naručitelja; vodi bazu podataka o naručenim, isporučenim i iskorištenim sredstvima za označavanje; organizira provedbu označavanja svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja na terenu; provodi savjetovanje i informiranje svih sudionika sustava označavanja svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja; izrađuje upute i procedure za provedbu sustava označavanja i registracije svinja, peradi i drugih kopnenih životinja, psa, mačaka i pitomih vretica, divljih kopnenih životinja, akvatičnih životinja i drugih vrsta životinja; kreira sve potrebne obrasce u sustavu označavanja i registracije i brine o njihovoj nabavi i distribuciji; upisuje i ažurira podatke; analizira upisane podatke; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava; izrađuje upute i procedure za proces narudžbe i distribucije sredstava za označavanje i upisa podataka u bazu; organizira i provodi narudžbu i distribuciju propisanih obrazaca za sustave označavanja i registracije; organizira i provodi programe edukacije posjednika; organizira, vodi i unapređuje središnju bazu podataka svinja, središnju bazu podataka peradi i baze podataka drugih vrsta životinja u skladu s posebnim propisima; analizira upisane podatke; ažurira podatke u bazi; izrađuje izvješća o rezultatima provedbe sustava označavanja i registracije; sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.1.3. Područni odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci

Članak 270.

Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci, sa sjedištem u Križevcima, izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te predlaže i nadzire provedbu propisa EU u području organizacije tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označivanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova te izvješćivanje o njihovim cijenama; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, prije svega goveđeg, ovčjeg mesa i svinjskog mesa; provodi kontrole na terenu sustava razvrstavanja i označivanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda te predlaže i provodi mjere organizacije tržišta mesa u sektorima govedarstva, ovčarstva i svinjogojstva, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; izvještava nadležna europska javnopravna tijela sukladno posebnom propisu vezanom uz organizaciju tržišta stočarske proizvodnje koje se odnosi na razvrstavanje i označivanje goveđih, ovčjih i svinjskih trupova te izvješćivanja o njihovim cijenama; predlaže nove i razvija postojeće informacijske sustave te administrira i obrađuje prikupljene podatke; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova, ovlaštenju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova, ovlaštenju za primjenu novih metoda i uređaja za razvrstavanje goveđih, ovčjih i svinjskih trupova; vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za poslove razvrstavanja i označavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova; izvještava nacionalno statističko tijelo kao administrativni izvor podataka o razvrstavanju goveđih, ovčjih i svinjskih trupova; sudjeluje u radu nadležnih europskih javnopravnih tijela, priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava nadležna europska javnopravna tijela o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima u državi i inozemstvu; organizira stručne skupove iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.2. Služba za analize, strukturiranje i obradu
podataka u stočarstvu

Članak 271.

Služba za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu sudjeluje u izradi prijedloga propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te predlaže i nadzire provedbu propisa EU u području mjera potpora u stočarstvu; predlaže izmjene i dopune propisa iz područja mjera potpora u stočarstvu i obvezne dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda; predlaže propise iz područja prikupljanja i obrade podataka o proizvedenim količinama mlijeka; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda u okviru mliječnog sektora; sudjeluje u pripremi i definiranju novih mjera potpora u skladu s donesenim planovima i strategijama razvoja stočarstva; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; nadzire provedbu farmskih sustava kvalitete u proizvodnji mesa, organizira i nadzire prikupljanje i obradu podataka iz djelokruga rada; organizira pripremu izvješća o stanju stočarstva; organizira i nadzire obradu i integriranje podataka te dostupnost podataka javnopravnim tijelima odgovornim za obrade i isplate potpora u stočarstvu; organizira i nadzire provedbu sustava razmjene strukturiranih podataka iz područja stočarstva; organizira i nadzire provedbu analiza podataka i izradu izvješća o rezultatima analiza; organizira, nadzire i izrađuje simulacije i podloge za kreiranje novih mjera u stočarstvu izrađuje stručna mišljenja o odgovarajućoj primjeni propisa iz svog djelokruga; organizira i nadzire provedbu informiranja i edukacije korisnika iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima u državi i inozemstvu; organizira stručne skupove iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu ustrojavaju se:

13.2.2.1. Odjel za analize podataka i izradu izvještaja o stočarskoj proizvodnji

13.2.2.2. Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu podataka za provedbu mjera u stočarstvu.

13.2.2.1. Odjel za analize podataka i izradu izvještaja
o stočarskoj proizvodnji

Članak 272.

Odjel za analize podataka i izradu izvještaja o stočarskoj proizvodnji izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te predlaže i nadzire provedbu propisa EU u području obvezne dostave podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda koje se odnosi na isporuku mlijeka u mljekare i mlijeka izravno prodanog ili prerađenog na gospodarstvu; predlaže propise iz područja prikupljanja i obrade podataka o proizvedenim količinama mlijeka; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda u okviru mliječnog sektora; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; izvještava nadležna javnopravna tijela sukladno posebnom propisu vezanom uz dostave podataka u sektoru mlijeka; predlaže nove i razvija postojeće informacijske sustave te administrira i obrađuje prikupljene podatke; vodi evidenciju proizvedenih količina mlijeka u RH; razmjenjuje podatke s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu kvalitete mlijeka; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge te daje ocjene stanja iz mliječnog sektora; organizira provedbu farmskih sustava kvalitete u proizvodnji mesa, prikuplja, ažurira i obrađuje podatke iz područja farmskih sustava kvalitete; obrađuje podatke iz registara stoke i priprema izvješća o stanju stočarstva; sudjeluje u informiranju i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima u RH i inozemstvu; organizira stručne skupove iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

13.2.2.2. Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu
podataka za provedbu mjera u stočarstvu

Članak 273.

Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu podataka za provedbu mjera u stočarstvu sudjeluje u izradi prijedloga propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te predlaže i nadzire provedbu propisa EU u području mjera potpora u stočarstvu; predlaže izmjene i dopune propisa iz područja mjera potpora u stočarstvu; sudjeluje u pripremi i definiranju novih mjera potpora u skladu s donesenim planovima i strategijama razvoja stočarstva; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; predlaže nove i razvija postojeće informacijske sustave; organizira i koordinira prikupljanje podataka za potrebe isplate potpora u stočarstvu; upisuje i ažurira prikupljene podatke; organizira i provodi preuzimanje podataka od drugih nadležnih javnopravnih tijela; obavlja obradu i integriranje podataka te osigurava dostavu i dostupnost podataka javnopravnim tijelima odgovornim za obrade i isplate potpora u stočarstvu; osmišljava i kontrolira sustave slanja strukturiranih podataka iz područja stočarstva nadležnim javnopravnim tijelima; provodi analize podataka te izrađuje izvješća o rezultatima analiza; izrađuje simulacije i podloge za kreiranje novih mjera u stočarstvu; prati propise iz područja vođenja registara stoke te brine o njihovoj primjeni u obradama i korištenju podataka; sudjeluje u informiranju i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz svoga djelokruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima u državi i inozemstvu; organizira stručne skupove iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 107.

Naslovi iznad članaka 274., 275. i 276. i članci 274., 275. i 276. brišu se.

Članak 108.

U članku 277. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za kvalitetu hrane planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani s pravnom stečevinom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane, propise o doniranju hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; uspostavlja politiku za sprječavanje nastajanja otpada od hrane; planira i koordinira izradu i provedbu plana za smanjenje i sprječavanje otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora iz djelokruga rada; provodi postupak ovlašćivanja i revizije službenih i referentnih laboratorija u području prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, označavanje hrane, alergena, hrane bez glutena te kvalitete određenih kategorija hrane; koordinira poslove iz područja zaštite i registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS), korištenja europskih neobveznih izraza kvalitete te nacionalnih oznaka kvalitete; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda; koordinira provedbu upravnog nadzora nad njihovim radom i koordinaciju cjelokupnog sustava kontrole ZOI, ZOZP i ZTS i oznake iz nacionalnog sustava kvalitete u dijelu potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom; koordinira uspostavu i provedbu sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnim oznakama kvalitete; rješava u upravnim stvarima u nacionalnom postupku zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, postupku registracije naziva ZOI, ZOZP i ZTS na razini EU i postupku odobravanja korištenja neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te nacionalnih oznaka kvalitete; koordinira i provodi sve aktivnosti vezane za promidžbu oznaka kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; surađuje s Općom upravom EK za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; koordinira provedbu potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim nadležnim javnopravnim tijelima; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; koordinira izradu planova aktivnosti i izrađuje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te izrađuje procedure, vodiče i druge vrste publikacija iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 109.

Članak 278. mijenja se i glasi:

»Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani planira, priprema i usklađuje propise iz područja informiranja potrošača o hrani s pravnom stečevinom EU; planira i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak u prvom stupnju priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o zahtjevima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete pojedinih kategorija hrane; propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane, propise o doniranju hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; uspostavlja politiku za sprječavanje nastajanja otpada od hrane; koordinira izradu i provedbu plana za smanjenje i sprječavanje nastajanja otpada od hrane; uspostavlja sustav doniranja hrane; vodi Registar posrednika u doniranju hrane te zbirne evidencije o količinama donirane hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora na teme iz djelokruga rada; provodi postupak ovlašćivanja i revizije službenih i referentnih laboratorija u području prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, označavanje hrane, alergena, hrane bez glutena te kvalitete određenih kategorija hrane; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; sudjeluje u radu javnopravnih tijela EU na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola; izrađuje informativne i stručne publikacije iz svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani ustrojavaju se:

13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani

13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius, kvalitetu hrane i ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za hranu

13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane.«.

Članak 110.

Naslov iznad članka 280. i članak 280. mijenjaju se i glase:

»13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius, kvalitetu hrane i ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za hranu

Članak 280.

Odjel za Codex Alimentarius, kvalitetu hrane i ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za hranu obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora te sudjeluje i prati rad Codexovih odbora na teme iz djelokruga rada (Codexovi odbori za: ulja i masti; prerađevine od voća i povrća; žitarice i mahunarke; označavanje hrane; opća načela), Komisije Codex Alimentariusa, Izvršnog odbora Komisije Codex Alimentariusa te FAO/WHO koordinacijskog odbora za područje Europe; sudjeluje u izradi Codexovih standarda i uspostavlja i okuplja mrežu stručnjaka svih zainteresiranih strana za izradu stajališta RH za Codexove standarde i za ostale teme iz djelokruga rada Codex Alimentariusa; sudjeluje u radu Radne skupine Vijeća EU za Codex Alimentarius u okviru Codexovih odbora iz nadležnosti; sudjeluje u radnim skupinama za izradu propisa koji preuzimaju Codexove smjernice; promiče aktivnosti vezano uz Codex Alimentarius; provodi postupak ovlašćivanja i revizije službenih i referentnih laboratorija u području prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, označavanje hrane, alergena, hrane bez glutena te kvalitete određenih kategorija hrane (kakao i čokoladni proizvodi, kazeini i kazeinati namijenjeni prehrani ljudi, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, med, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju, proizvodi slični čokoladi, krem-proizvodi i bombonski proizvodi, smrznuti deserti, sirevi i proizvodi od sira, žitarice i proizvodi od žitarica, uniflorni med, jestiva ulja i masti, sol, pivo i mesni proizvodi); planira, priprema i usklađuje EU propise o zahtjevima kvalitete za određene kategorije hrane: kakao i čokoladni proizvodi, kazeini i kazeinati namijenjeni prehrani ljudi, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, med, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i analiza za pojedine kategorije hrane: šećer namijenjen za konzumaciju, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju; izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o zahtjevima kvalitete za pojedine kategorije hrane: proizvodi slični čokoladi, krem-proizvodi i bombonski proizvodi, smrznuti deserti, sirevi i proizvodi od sira, žitarice i proizvodi od žitarica, uniflorni med, jestiva ulja i masti, sol, pivo i mesni proizvodi); izrađuje vodiče iz djelokruga rada; izrađuje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim javnopravnim tijelima, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu javnopravnih tijela EU na pripremanju propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, EK i drugim javnopravnim tijelima u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 111.

Članak 286. mijenja se i glasi:

»Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom službe, odnosno područne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela, odnosno područnog odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom ispostave rukovodi voditelj ispostave, s položajem voditelja odjela.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.«.

Članak 112.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 97/20.) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede.

Članak 113.

Ministar poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 114.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/38

Urbroj: 50301-05/27-21-2

Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Broj
1. KABINET MINISTRA12
2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE1
2.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5
2.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja3
UKUPNO9
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
3.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova6
3.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane5
UKUPNO12
4. GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
4.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1
4.1.1.1. Odjel za službeničke odnose5
4.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje4
4.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra2
4.1.1.3. Odjel za izobrazbu4
4.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje4
4.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice12
4.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane4
4.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu4
4.2. Sektor za pravne poslove1
4.2.1. Služba za normativne poslove1
4.2.1.1. Odjel za izradu propisa3
4.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa3
4.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke1
4.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove3
4.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke3
4.3. Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje1
4.3.1. Služba za informacijske sustave1
4.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava4
4.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima4
4.3.2. Služba za upravljanje imovinom1
4.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove6
4.3.2.2. Odjel za vozni park7
4.3.3. Služba za informiranje1
4.3.3.1. Odjel za odnose s javnošću3
4.3.3.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja3
4.4. Sektor za drugostupanjski upravni postupak1
4.4.1. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore1
4.4.1.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi Programa ruralnog razvoja3
4.4.1.2. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike3
4.4.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima1
4.4.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata3
4.4.2.2. Odjel za postupanje u sudskim sporovima3
UKUPNO106
5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje1
5.1.1. Služba za financijske poslove1
5.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu plana proračuna5
5.1.1.2. Odjel za izvršenje plana proračuna5
5.1.1.3. Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti4
5.1.2. Služba za računovodstvene poslove1
5.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje5
5.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine5
5.1.3. Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi1
5.1.3.1. Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu5
5.1.3.2. Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi5
5.2. Sektor za javnu nabavu1
5.2.1. Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave1
5.2.1.1. Odjel za planiranje i izradu plana nabave3
5.2.1.2. Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave3
5.2.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave1
5.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave4
5.2.2.2. Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora4
UKUPNO57
6. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, BILJNU PROIZVODNJU I TRŽIŠTE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1. Sektor za poljoprivredno zemljište1
6.1.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države1
6.1.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države6
6.1.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države6
6.1.2. Služba za imovinskopravne odnose, infrastrukturu, kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta te eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda1
6.1.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose6
6.1.2.2. Odjel za infrastrukturu i kontrolu procjene vrijednosti državnog poljoprivrednog zemljišta4
6.1.2.3. Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda i obnovljive izvore energije4
6.1.3. Služba za politiku, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta1
6.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta3
6.1.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond5
6.1.4. Služba za registar evidencije ugovora i naplate, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju1
6.1.4.1. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate3
6.1.4.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju3
6.2. Sektor za biljnu proizvodnju i tržište1
6.2.1. Služba za agroekologiju i ratarstvo1
6.2.1.1. Odjel za agroekologiju4
6.2.1.2. Odjel za ratarstvo5
6.2.2. Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu1
6.2.2.1. Odjel za proizvođačke organizacije4
6.2.2.2. Odjel za hortikulturu4
6.2.3. Služba za vinarstvo i uređenje tržišta1
6.2.3.1. Odjel za vinarstvo5
6.2.3.2. Odjel za posebne tržišne mjere4
6.2.4. Služba za ekološku proizvodnju1
6.2.4.1. Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede3
6.2.4.2. Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji4
6.3. Sektor fitosanitarne politike1
6.3.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal1
6.3.1.1. Odjel za biljno zdravstvo5
6.3.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal5
6.3.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja1
6.3.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja5
6.3.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida5
UKUPNO110
7. UPRAVA ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1. Sektor za programsko upravljanje1
7.1.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje1
7.1.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu5
7.1.1.2. Odjel za izvještavanje4
7.1.1.3. Odjel za praćenje i vrednovanje5
7.1.2. Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć1
7.1.2.1. Odjel za financijske instrumente5
7.1.2.2. Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći4
7.1.3. Služba za programsku promociju1
7.1.3.1. Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu4
7.1.3.2. Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti4
7.2. Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš1
7.2.1. Služba za izravna plaćanja1
7.2.1.1. Odjel za proizvodno nevezana plaćanja4
7.2.1.2. Odjel za proizvodno vezana plaćanja4
7.2.2. Služba za potpore u području klime i okoliša1
7.2.2.1. Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima4
7.2.2.2. Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama4
7.3. Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja1
7.3.1. Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva1
7.3.1.1. Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva5
7.3.1.2. Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja5
7.3.2. Služba za razvoj lokalne zajednice1
7.3.2.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu4
7.3.2.2. Odjel za LEADER i EIP5
7.4. Služba za državne potpore u poljoprivredi6
UKUPNO84
8. UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi1
8.1.1. Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji1
8.1.1.1. Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji4
8.1.1.2. Odjel za savjetovanje u hortikulturi5
8.1.1.3. Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi5
8.1.2. Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji1
8.1.2.1. Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji4
8.1.2.2. Odjel za savjetovanje u pčelarstvu4
8.1.3. Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi6
8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika1
8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama1
8.2.1.1. Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima5
8.2.1.2. Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera4
8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja1
8.2.2.1. Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja5
8.2.2.2. Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima4
8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje1
8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada1
8.3.1.1. Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika5
8.3.1.2. Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje4
8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne politike1
8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne politike5
8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja4
8.4. Područna služba za stručnu podršku Bjelovar4
Samostalni izvršitelji u Čazmi2
Samostalni izvršitelji u Daruvaru3
Samostalni izvršitelj u Garešnici1
Samostalni izvršitelji u Grubišnom Polju2
8.5. Područna služba za stručnu podršku Čakovec6
Samostalni izvršitelj u Prelogu1
Samostalni izvršitelj u Štrigovi1
8.6. Područna služba za stručnu podršku Delnice1
Samostalni izvršitelj u Čabru1
Samostalni izvršitelj u Čavlima1
Samostalni izvršitelj u Krku1
Samostalni izvršitelj u Rabu1
8.7. Područna služba za stručnu podršku Dubrovnik2
Samostalni izvršitelj u Metkoviću1
Samostalni izvršitelji u Opuzenu2
Samostalni izvršitelj u Pločama1
Samostalni izvršitelj u Stonu1
Samostalni izvršitelj u Vela Luci1
8.8. Područna služba za stručnu podršku Gospić3
Samostalni izvršitelji u Otočcu2
8.9. Područna služba za stručnu podršku Karlovac4
Samostalni izvršitelji u Ogulinu2
Samostalni izvršitelj u Ozlju1
Samostalni izvršitelj u Slunju1
8.10. Područna služba za stručnu podršku Koprivnica5
Samostalni izvršitelj u Đurđevcu1
Samostalni izvršitelji u Križevcima3
8.11. Područna služba za stručnu podršku Krapina2
Samostalni izvršitelj u Bedekovčini1
Samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici1
Samostalni izvršitelj u Klanjcu1
Samostalni izvršitelj u Pregradi1
Samostalni izvršitelji u Zaboku2
Samostalni izvršitelj u Zlataru1
8.12. Područna služba za stručnu podršku Osijek6
Samostalni izvršitelji u Belom Manastiru2
Samostalni izvršitelj u Bizovcu1
Samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu1
Samostalni izvršitelji u Đakovu2
Samostalni izvršitelj u Našicama1
Samostalni izvršitelj u Valpovu1
8.13. Područna služba za stručnu podršku Pazin1
Samostalni izvršitelj u Brtonigli1
Samostalni izvršitelj u Buzetu1
Samostalni izvršitelj u Labinu1
Samostalni izvršitelji u Puli2
8.14. Područna služba za stručnu podršku Požega3
Samostalni izvršitelji u Kaptolu5
Samostalni izvršitelji u Pakracu2
Samostalni izvršitelj u Pleternici1
8.15. Područna služba za stručnu podršku Sisak4
Samostalni izvršitelj u Glini1
Samostalni izvršitelj u Kutini1
Samostalni izvršitelj u Lipovljanima1
Samostalni izvršitelj u Novskoj1
Samostalni izvršitelj u Petrinji1
Samostalni izvršitelj u Popovači1
Samostalni izvršitelji u Sunji2
8.16. Područna služba za stručnu podršku Slavonski Brod6
Samostalni izvršitelj u Gundincima1
Samostalni izvršitelji u Novoj Gradišci3
Samostalni izvršitelj u Oprisavcima1
Samostalni izvršitelji u Oriovcu2
8.17. Područna služba za stručnu podršku Split2
Samostalni izvršitelji u Imotskom2
Samostalni izvršitelj u Kaštel Sućurcu1
Samostalni izvršitelji u Makarskoj2
Samostalni izvršitelj u Omišu1
Samostalni izvršitelji u Sinju2
Samostalni izvršitelj u Solinu1
Samostalni izvršitelji u Starom Gradu2
Samostalni izvršitelj u Supetru1
Samostalni izvršitelj u Trogiru1
Samostalni izvršitelj u Visu1
Samostalni izvršitelj u Vrgorcu1
8.18. Područna služba za stručnu podršku Sveti Ivan Zelina1
Samostalni izvršitelj u Dugom Selu1
Samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1
Samostalni izvršitelj u Kloštar Ivaniću1
Samostalni izvršitelj u Pušći1
Samostalni izvršitelj u Svetoj Nedelji1
Samostalni izvršitelji u Velikoj Gorici (službene prostorije Velika Gorica i Vukovina)3
Samostalni izvršitelji u Vrbovcu2
8.19. Područna služba za stručnu podršku Šibenik6
Samostalni izvršitelji u Drnišu2
Samostalni izvršitelji u Kninu2
8.20. Područna služba za stručnu podršku Varaždin5
Samostalni izvršitelj u Ivancu1
Samostalni izvršitelji u Ludbregu2
Samostalni izvršitelj u Vidovcu1
8.21. Područna služba za stručnu podršku Virovitica5
Samostalni izvršitelj u Orahovici1
Samostalni izvršitelj u Pitomači1
Samostalni izvršitelji u Slatini3
Samostalni izvršitelj u Suhopolju1
Samostalni izvršitelj u Špišić Bukovici1
8.22. Područna služba za stručnu podršku Vukovar2
Samostalni izvršitelj u Cerni1
Samostalni izvršitelj u Drenovcima1
Samostalni izvršitelj u Iloku1
Samostalni izvršitelj u Nijemcima1
Samostalni izvršitelji u Otoku2
Samostalni izvršitelj u Starim Mikanovcima1
Samostalni izvršitelj u Vinkovcima1
Samostalni izvršitelji u Županji2
8.23. Područna služba za stručnu podršku Zadar8
Samostalni izvršitelj u Benkovcu1
Samostalni izvršitelji u Biogradu na Moru2
UKUPNO277
9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja pravne i financijske poslove1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti1
9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti4
9.1.1.2. Odjel za izradu VNPSK-a, izvješćivanje i ovlašćivanje u području veterinarstva i sigurnosti hrane4
9.1.2. Služba za pravne i financijske poslove1
9.1.2.1. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta4
9.1.2.2. Odjel za troškove u veterinarstvu4
9.1.3. Služba za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja1
9.1.3.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata i operatera5
9.1.3.2. Odjel za sljedivost i premještanje životinja5
9.2. Sektor za zdravlje i dobrobit životinja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1. Služba za zdravlje životinja1
9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju5
9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje, biosigurnost i procjenu rizika5
9.2.1.3. Odjel za dobrobit životinja4
9.2.2. Služba za međunarodni promet7
9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1. Služba za sigurnost hrane1
9.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane3
9.3.1.2. Odjel za higijenu hrane životinjskog podrijetla4
9.3.1.3. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom3
9.3.2. Služba za veterinarsko javno zdravstvo1
9.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode5
9.3.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla4
UKUPNO80
10. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1. Sektor šumarstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.1. Služba za upravljanje šumama1
10.1.1.1. Odjel za uređivanje šuma5
10.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima5
10.1.1.3. Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma3
10.1.1.4. Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima3
10.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu1
10.1.2.1. Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu3
10.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu4
10.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa4
10.1.3. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma1
10.1.3.1. Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ3
10.1.3.2. Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ3
10.2. Sektor lovstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači6
10.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva5
10.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1. Služba za preradu drva5
10.3.2. Služba za proizvodnju namještaja6
10.4. Sektor za šume privatnih šumoposjednika1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.4.1. Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika1
10.4.1.1. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Čakovec1
Samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici1
Samostalni izvršitelj u Đurđevcu1
Samostalni izvršitelj u Ivancu1
Samostalni izvršitelj u Krapini1
Samostalni izvršitelj u Križevcima1
Samostalni izvršitelj u Varaždinu1
10.4.1.2. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Delnice2
Samostalni izvršitelj u Buzetu1
Samostalni izvršitelji u Karlovcu2
Samostalni izvršitelj u Ogulinu1
Samostalni izvršitelj u Puli1
Samostalni izvršitelji u Čabru (službene prostorije Tršće)2
10.4.1.3. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Gospić2
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelji u Splitu2
Samostalni izvršitelj u Zadru1
10.4.1.4. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Virovitica1
Samostalni izvršitelj u Đakovu1
Samostalni izvršitelj u Pakracu1
Samostalni izvršitelj u Orahovici1
Samostalni izvršitelj u Osijeku1
Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu1
Samostalni izvršitelj u Vukovaru1
10.4.1.5. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Zagreb1
Samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
Samostalni izvršitelj u Čazmi1
Samostalni izvršitelj u Daruvaru1
Samostalni izvršitelj u Glini1
Samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1
Samostalni izvršitelj u Popovači1
Samostalni izvršitelj u Sisku1
Samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1
Samostalni izvršitelj u Vrbovcu1
10.4.2. Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika1
10.4.2.1. Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu4
10.4.2.2. Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad3
UKUPNO116
11. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1. Sektor za poljoprivrednu politiku1
11.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave1
11.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi8
11.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)5
11.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize1
11.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi4
11.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika4
11.1.2.3. Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava4
11.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju1
11.2.1. Služba za EU poslove1
11.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju5
11.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći4
11.2.1.3. Odjel za suradnju s EU institucijama4
11.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose1
11.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju4
11.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose3
11.2.3. Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama1
11.2.3.1. Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja4
11.2.3.2. Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza3
UKUPNO61
12. UPRAVA RIBARSTVA1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom1
12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom4
12.1.1.1. Područni odjel za upravljanje resursima Split2
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Zadru1
12.1.1.2. Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik1
Samostalni izvršitelji u Splitu2
Samostalni izvršitelj u Zadru1
12.1.2. Područna služba za ribolov Šibenik1
12.1.2.1. Ispostava za morski ribolov Split2
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelji u Puli2
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Senju1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
Samostalni izvršitelj u Zadru1
12.1.2.2. Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb3
12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu1
12.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu1
12.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu6
12.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu3
12.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu1
12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu14
12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu14
12.2.2.3. Odjel za provjeru postupaka javne nabave i kontrolu rada4
12.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu1
12.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu4
12.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu10
Samostalni izvršitelj u Zadru1
Samostalni izvršitelj u Puli1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
12.3. Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom1
12.3.1. Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu1
12.3.1.1. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu2
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelj u Puli1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
12.3.1.2. Područni odjel za ribarsku statistiku Šibenik2
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
12.3.2. Služba za akvakulturu3
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelji u Zadru2
12.3.3. Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva6
12.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu1
Neposredno u Sektoru izvan nižih ustrojstvenih jedinica2
12.4.1. Područna služba kontrole ribarstva – sjever1
12.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva2
Samostalni izvršitelj u Koprivnici1
Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu1
Samostalni izvršitelj u Vukovaru1
Samostalni izvršitelji u Osijeku2
12.4.1.2. Ribarski monitoring centar4
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Čakovcu1
12.4.1.3. Ispostava za kontrolu ribarstva Rijeka4
Samostalni izvršitelji u Novalji1
Samostalni izvršitelji u Puli4
Samostalni izvršitelji u Poreču2
12.4.2. Područna služba kontrole ribarstva – jug1
12.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva8
Samostalni izvršitelji u Dubrovniku2
Samostalni izvršitelj u Korčuli1
Samostalni izvršitelji u Pločama2
12.4.2.2. Ispostava za kontrolu ribarstva Šibenik4
Samostalni izvršitelji u Zadru5
12.5. Područna služba za savjetodavnu podršku u ribarstvu Zadar1
Samostalni izvršitelj u Osijeku1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Stonu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
UKUPNO172
13. UPRAVA ZA STOČARSTVO I KVALITETU HRANE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju1
13.1.1. Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo1
13.1.1.1. Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište5
13.1.1.2. Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište5
13.1.2. Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo1
13.1.2.1. Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište5
13.1.2.2. Odjel za peradarstvo i pčelarstvo5
13.1.3. Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja1
13.1.3.1. Odjel za uzgoj kopitara5
13.1.3.2. Odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci4
13.2. Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu1
13.2.1. Služba za označavanje i registraciju životinja1
13.2.1.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda, ovaca i koza5
13.2.1.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja5
13.2.1.3. Područni odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci5
13.2.2. Služba za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu1
13.2.2.1. Odjel za analize podataka i izradu izvještaja o stočarskoj proizvodnji5
13.2.2.2. Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu podataka za provedbu mjera u stočarstvu5
13.3. Sektor za kvalitetu hrane1
13.3.1. Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani1
13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani5
13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius, kvalitetu hrane i ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za hranu5
13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane5
13.3.2. Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete1
13.3.2.1. Odjel za oznake kvalitete5
13.3.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije5
UKUPNO93
Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede1189