Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

NN 104/2021 (27.9.2021.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1846

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 97/20. i 119/20.), u članku 8. riječ: »središnjim« briše se.

Članak 2.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa te službene kontrole u području veterinarstva, sigurnost hrane i hrane za životinje, što podrazumijeva svaki oblik kontrole koji se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, odobrenim i registriranim objektima s hranom za životinje i primarnom proizvodnjom hrane za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; te subjektima u poslovanju s nusproizvodima, provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, provodi službene kontrole prometa veterinarsko medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) u maloprodaji i korištenju; nadzire provođenje monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; sudjeluje u radu povjerenstava iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje; obavlja nadzor nad sustavom provedbe veterinarske djelatnosti i kontrolnim tijelima; provodi službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja i kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te nusproizvodima životinjskog podrijetla čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja; provodi službene kontrole nad: sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama, nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te germinativnim proizvodima, reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja, uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla, laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje i svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije; provodi procjenu rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga veterinarske inspekcije; provodi službene kontrole u svrhu verifikacije rada veterinarskih inspektora u područnim uredima; obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u prometu i premještanju; obavlja analizu rizika vezano uz međunarodni promet živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu unošenja, uvoza, provoza i izvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; organizira službene kontrole u dijelu delegiranja određenih poslova delegiranim tijelima i fizičkim osobama u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje službenih kontrola, obavlja poslove vezane uz financiranje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u svom djelokrugu, uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), sustavom administrativne pomoći i suradnje (AAC) i sustavom za praćenje i suzbijanje prijevara iz nadležnosti veterinarske inspekcije, koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim stručnim i inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje Stručnog sustava za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima (u daljnjem tekstu: TRACES sustav) te provodi kontrolu i nadzor nad primjenom TRACES sustava, nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustava, organizira i provodi edukacije; daje tiskati modele certifikata za međunarodni promet koje izrađuje Ministarstvo poljoprivrede; izdaje certifikate za međunarodni promet osobama ovlaštenim za certificiranje i delegiranim tijelima, izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije, surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama i službama za informiranje, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane ustrojavaju se:

1.8.1. Služba veterinarske inspekcije

1.8.2. Služba granične veterinarske inspekcije

1.8.3. Služba za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase:

»1.8.3. Služba za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom

Članak 55.

Služba za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim, stručnim i inspekcijskim poslovima vezanim za organizaciju i ustroj veterinarske djelatnosti u obavljanju službenih kontrola u odnosu na delegiranje pojedinih poslova službenih kontrola delegiranim tijelima i fizičkim osobama u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje službenih kontrola, financiranje službenih kontrola, uspostavljanje i upravljanje nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), sustavom administrativne pomoći i suradnje (AAC) i sustavom za praćenje i suzbijanje prijevara iz nadležnosti veterinarske inspekcije, upravlja radom i nadzire korištenje TRACES sustava iz područja veterinarstva; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove nad primjenom TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; nadzire ispravnost svih funkcionalnosti TRACES sustava te prati pravovremenu razmjenu podataka i dokumenata u TRACES sustavu u odnosu na službene kontrole koje se provode nad životinjama i robama u prometu; provodi verifikaciju službenih kontrola nad radom službenih osoba u okviru nadležnih veterinarskih tijela u svrhu procjene učinkovitosti primjene TRACES sustava, daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada, prati EU propise; nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustava; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i ostalih dokumenata koji se odnose na primjenu TRACES sustava u međunarodnom i nacionalnom prometu; daje tiskati modele certifikata za međunarodni promet koje izrađuje Ministarstvo poljoprivrede; izdaje certifikate za međunarodni promet osobama ovlaštenim za certificiranje i delegiranim tijelima, sudjeluje u izradi godišnjih planova uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog i neživotinjskog podrijetla u prometu na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu i iz uvoza; organizira i provodi edukacije za korisnike TRACES sustava u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa i TRACES sustava; sudjeluje u izradi višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola kao i u izradi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe, obavlja zajedničke poslove u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom ustrojavaju se:

1.8.3.1. Odjel za organizaciju službenih kontrola

1.8.3.2. Odjel za upravljanje i nadzor IMSOC sustava.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 56. i članak 56. mijenjaju se i glase:

»1.8.3.1. Odjel za organizaciju službenih kontrola

Članak 56.

Odjel za organizaciju službenih kontrola određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti u okviru provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; sudjeluje u izradi prijedloga propisa o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti kao i posebnim uvjetima potrebnim za dobivanje određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; organizira i vodi postupak delegiranja određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti veterinarskim organizacijama i fizičkim osobama u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje službenih kontrola; priprema i predlaže sadržaj ugovora s veterinarskim organizacijama i fizičkim osobama kao delegiranim tijelima; sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje kvalitete provedbe službenih kontrola; izrađuje stručne informacije, izvješća, sudjeluje u organizaciji i provedbi edukacija za primjenu propisa iz područja službenih kontrola; sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva vezano uz provođenje službenih kontrola u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja; obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, a osobito u odnosu na službene kontrole između pojedinih tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti hrane, zdravlja i zaštite životinja; sudjeluje u izradi propisa, vodiča i drugih dokumenata iz područja djelokruga; sudjeluje u izradi višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola (VNPSK); sudjeluje u izradi godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi procedura i kontrolnih lista za provođenje službenih kontrola; sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; sudjeluje u pripremi revizija i inspekcije od strane EK i predstavnika trećih zemalja; sudjeluje u pripremi, izradi planova i programa rada kao i u izvješćivanju; obavlja poslove u dijelu koji se odnosi na financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla, sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, što uključuje izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za unaprjeđenje učinkovitosti navedenog sustava, obavlja i druge poslove u odnosu na financiranje službenih kontrola; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu provedbenih propisa koji reguliraju financiranje službenih kontrola u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. mijenjaju se i glase:

»1.8.3.2. Odjel za upravljanje i nadzor IMSOC sustava

Članak 57.

Odjel za upravljanje i nadzor IMSOC sustava sudjeluje u provedbi sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (RASFF), sustava administrativne pomoći i suradnje (AAC), sustava za praćenje i suzbijanje prijevara u hrani (FF), sustava e-prodaje; organizira učinkovito provođenja TRACES sustava u Republici Hrvatskoj te organizira i provodi edukacije korisnika TRACES sustava; obavlja poslove nacionalne kontakt točke i jedinstvene kontakt točke za suradnju s Europskom komisijom za RASFF, AAC; upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF) i Sustav za administrativnu pomoć i suradnju država članica (AAC); sudjeluje u digitalizaciji Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; osigurava RASFF dežurstvo 24h/7 dana; planira i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa vezano uz organizaciju nacionalnog RASFF i AAC sustava i drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o načinu provedbe propisa iz djelokruga; izrađuje vodiče (RASFF, AAC i dr.) i druge dokumente iz svoga djelokruga; prati obavijesti i osigurava kontinuiranu komunikaciju s tijelima i institucijama uključenim u RASFF i AAC sustav, izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz RASFF i AAC sustav, obavlja poslove koji se odnose na obavještavanje javnosti o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi programa monitoringa iz djelokruga rada Sektora; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti; sudjeluje u izradi kriznog plana za hranu i hranu za životinje; sudjeluje u koordinaciji provedbe kriznih planova; vodi evidencije u svom djelokrugu; nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustava; koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim i stručnim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; osigurava tehničku pomoć za rad u TRACES sustavu, daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada, prati EU propise te sudjeluje i daje preporuke i mišljenja pri izradi nacionalnih propisa i ostalih dokumenata koji se odnose na primjenu TRACES sustava u međunarodnom i nacionalnom prometu; daje tiskati modele certifikata za međunarodni promet koje izrađuje Ministarstvo poljoprivrede; izdaje certifikate za međunarodni promet osobama ovlaštenim za certificiranje i delegiranim tijelima, sudjeluje u izradi godišnjih planova uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog i neživotinjskog podrijetla u prometu na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu i iz uvoza; organizira i provodi edukacije za korisnike TRACES sustava u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa i TRACES sustava; izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije, obavlja poslove koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje iz nadležnosti Sektora; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove iz nadležnosti Sektora te koordinira i rukovodi inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; kontrolira razmjenu podataka o službenim kontrolama unesenim u TRACES sustav, izrađuje godišnje planove te provodi verifikaciju službenih kontrola nad radom službenih osoba u okviru nadležnih veterinarskih tijela u svrhu procjene učinkovitosti primjene TRACES sustava; daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja službenih kontrola životinja i roba u prometu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 6.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Državnom inspektoratu prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 97/20. i 119/20.) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Državnom inspektoratu koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata.

Članak 7.

Glavni državni inspektor, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/39

Urbroj: 50301-05/27-21-2

Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jedinicePlanirani
broj
službenika i namještenika
1.SREDIŠNJI URED
1.1.KABINET GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA18
1.2.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE1
1.2.1.Služba za ljudske potencijale1
1.2.1.1.Odjel za službeničke odnose4
1.2.1.2.Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala4
1.2.2.Služba za pravne poslove5
1.2.3.Služba za uredsko poslovanje1
1.2.3.1.Pododsjek pisarnice4
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj5
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Ispostave u Đakovu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Našicama – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Novoj Gradiški – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Požegi – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Slavonskom Brodu – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Vinkovcima – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Virovitici – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Vukovaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Županji – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Gospiću – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Krku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pagu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pazinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Poreču – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Puli – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Senju – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Dubrovniku – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Imotskom – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Kninu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Korčuli – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Makarskoj – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Metkoviću – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pločama – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Šibeniku – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Zadru – samostalni izvršitelj5
U sjedištu Ispostave u Čakovcu – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Koprivnici – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Ispostave u Krapini – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Križevcima – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Zaboku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Zlataru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Bjelovaru – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Daruvaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Karlovcu – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Kutini – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Ogulinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Sisku – samostalni izvršitelj2
1.2.3.2.Pododsjek pismohrane1
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje – ukupno103
1.3.SEKTOR ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE1
1.3.1.Služba za proračun1
1.3.1.1.Odjel za financijsko upravljanje i kontrole4
1.3.1.2.Odjel za planiranje i izvršenje proračuna5
1.3.2.Služba za računovodstvene poslove1
1.3.2.1.Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje8
1.3.2.2.Odjel za računovodstvene poslove7
1.3.2.2.1.Pododsjek za evidentiranje osnovnih sredstava3
Sektor za proračun i računovodstvene poslove – ukupno30
1.4.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
1.4.1.Služba za informacijski sustav i telekomunikacije4
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Slavonskom Brodu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
1.4.1.1.Pododsjek za informatičku podršku3
1.4.1.2.Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu3
1.4.2.Služba za aplikativna rješenja5
Sektor za informatiku – ukupno27
1.5.SEKTOR ZA NABAVU, STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM1
1.5.1.Služba za nabavu10
1.5.2.Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom1
1.5.2.1.Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom4
1.5.2.2.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove5
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.5.3.Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara3
– U sjedištu Ispostave u Karlovcu – samostalni izvršitelj1
Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom – ukupno30
1.6.SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA1
1.6.1.Služba nadzora trgovine i usluga6
1.6.2.Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača8
1.6.3.Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda8
Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača – ukupno23
1.7.SEKTOR SANITARNE INSPEKCIJE1
1.7.1.Služba sanitarne inspekcije za hranu i planiranje službenih kontrola8
1.7.2.Služba sanitarne inspekcije za kemikalije, biocidne proizvode i predmete opće uporabe8
1.7.3.Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i zdravstvenu ekologiju8
1.7.4.Služba granične sanitarne inspekcije1
1.7.4.1.Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Zapadni kolodvor1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Žitnjak1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Jankomir2
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Koprivnica1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Osijek1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Županja1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Slavonski Brod1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Vukovar1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Rijeka – Škrljevo1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Pula2
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Šibenik1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zadar1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Dubrovnik1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Split – trajektna luka1
– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Split – Sjeverna luka1
1.7.4.2.Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Zračna luka Zagreb4
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Stara Gradiška1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Bajakovo2
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Luka Rijeka4
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Luka Ploče1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Nova Sela1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Karasovići1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Vinjani Donji1
Sektor sanitarne inspekcije – ukupno60
1.8.SEKTOR ZA VETERINARSKI NADZOR I NADZOR SIGURNOSTI HRANE1
1.8.1.Služba veterinarske inspekcije1
1.8.1.1.Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola11
1.8.1.2.Odjel za mobilne veterinarske jedinice3
1.8.2.Služba granične veterinarske inspekcije2
1.8.2.1.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb5
1.8.2.2.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Stara Gradiška6
1.8.2.3.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Bajakovo8
1.8.2.4.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Karasovići3
1.8.2.5.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Nova Sela3
1.8.2.6.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Rijeka4
1.8.2.7.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Ploče3
1.8.3.Služba za organizaciju službenih kontrola i upravljanje IMSOC sustavom1
1.8.3.1.Odjel za organizaciju službenih kontrola3
1.8.3.2.Odjel za upravljanje i nadzor IMSOC sustava3
Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane – ukupno57
1.9.SEKTOR ZA NADZOR POLJOPRIVREDE I FITOSANITARNI NADZOR1
1.9.1.Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi1
1.9.1.1.Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi8
1.9.1.2.Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi5
1.9.2.Služba nadzora hrane i vina1
1.9.2.1Odjel nadzora hrane5
1.9.2.2.Odjel nadzora vina i pića4
1.9.3.Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije8
1.9.4.Služba granične fitosanitarne inspekcije1
1.9.4.1.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Bajakovo – Stara Gradiška5
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Stara Gradiška2
1.9.4.2.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Ploče – Karasovići – Nova Sela2
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Karasovići1
– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Nova Sela3
1.9.4.3.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Rijeka5
1.9.4.4.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Zagreb5
1.9.5.Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu1
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Ispostave u Virovitici – samostalni izvršitelj1
U sjedištu u Ispostave u Vukovaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Poreču – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Zadru – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostav u Koprivnici – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Krapini – samostalni izvršitelj2
Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor – ukupno78
1.10.SEKTOR ZA NADZOR U ŠUMARSTVU I LOVSTVU1
1.10.1.Služba šumarske inspekcije6
1.10.2.Služba lovne inspekcije6
Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu – ukupno13
1.11.SEKTOR ZA NADZOR U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU1
1.11.1.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu1
1.11.1.1.Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga4
1.11.1.2.Odjel za pružanje usluga u turizmu4
1.11.1.3.Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista4
1.11.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu – ukupno19
1.12.SEKTOR ZA NADZOR RUDARSTVA, ENERGETIKE I OPREME POD TLAKOM1
1.12.1.Služba nadzora u području rudarstva4
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pazinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
1.12.2.Služba nadzora u području energetike6
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Šibeniku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.12.3.Služba nadzora u području opreme pod tlakom2
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Našicama – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Čakovcu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom – ukupno33
1.13.SEKTOR INSPEKCIJE RADA1
1.13.1Služba za nadzor radnih odnosa5
1.13.2.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju6
1.13.3.Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima5
1.13.4.Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju2
1.13.4.1.Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije4
1.13.4.2.Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalne bolesti4
Sektor inspekcije rada – ukupno27
1.14.SEKTOR ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐENJE RADA1
1.14.1.Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje5
1.14.2.Služba za unaprjeđenje rada5
Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada – ukupno11
1.15.SEKTOR ZA NADZOR GRAĐENJA1
1.15.1.Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja5
1.15.2.Služba izvršenja inspekcijsih rješenja5
1.15.3.Služba koordinacije nadzora građenja5
1.15.4.Služba podrške radu građevinske inspekcije6
1.15.5.Služba za analize i evidencije7
Sektor za nadzor građenja – ukupno29
1.16.SEKTOR ZA NADZOR ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE PRIRODE I VODOPRAVNI NADZOR1
1.16.1.Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja7
1.16.2.Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena7
1.16.3.Služba nadzora u području gospodarenja otpadom7
1.16.4.Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije7
1.16.5.Služba nadzora kopnenih ekosustava3
U sjedištu Ispostave u Bjelovaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Čakovcu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Đakovu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Požegi – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Sisku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Vukovaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Karlovcu – samostalni izvršitelj1
1.16.6.Služba nadzora morskih ekosustava3
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Dubrovniku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Gospiću – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pazinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Zadru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Kninu – samostalni izvršitelj1
1.16.7.Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnoga dobra4
U sjedištu Ispostave u Kutini – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Našicama – samostalni izvršitelj1
1.16.8.Služba koordinacije nadzora zaštite voda3
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Novoj Gradiški – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Vinkovcima – samostalni izvršitelj1
Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor – ukupno62
1.17.SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
1.17.1.Služba za drugostupanjski upravni postupak – I8
1.17.2.Služba za drugostupanjski upravni postupak – II8
Sektor za drugostupanjski upravni postupak – ukupno17
1.18.SEKTOR ZA UNUTARNJI I KONTROLNO-INSTRUKTIVNI NADZOR1
1.18.1.Služba za unutarnji nadzor5
1.18.2.Služba za kontrolno-instruktivni nadzor1
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.18.3.Služba za zastupanje pred sudovima2
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor – ukupno19
1.19.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU6
SREDIŠNJI URED – UKUPNO662
2.PODRUČNI UREDI
2.1.PODRUČNI URED OSIJEK1
2.1.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača10
2.1.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga7
2.1.3.Služba sanitarne inspekcije10
– samostalni izvršitelj u Pakracu1
– samostalni izvršitelj u Slatini1
– samostalni izvršitelj u Valpovu1
2.1.4.Služba veterinarske inspekcije6
– samostalni izvršitelj u Belom Manastiru2
– samostalni izvršitelj u Valpovu3
– samostalni izvršitelj u Slatini1
2.1.5.Služba poljoprivredne inspekcije6
– samostalni izvršitelj u Belom Manastiru2
– samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu1
– samostalni izvršitelj u Slatini2
– samostalni izvršitelj u Valpovu1
2.1.6.Služba šumarske i lovne inspekcije1
– samostalni izvršitelj u Đakovu1
– samostalni izvršitelj u Našicama1
– samostalni izvršitelj u Novoj Gradiški1
– samostalni izvršitelj u Požegi1
– samostalni izvršitelj u Vinkovcima1
– samostalni izvršitelj u Virovitici1
– samostalni izvršitelj u Vukovaru1
– samostalni izvršitelj u Županji1
2.1.7.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu5
2.1.8.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
2.1.9.Služba za nadzor zaštite na radu7
2.1.10.Služba za nadzor radnih odnosa7
2.1.11.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja7
2.1.12.Služba građevinske inspekcije11
2.1.13.Služba inspekcije zaštite okoliša i vodopravne inspekcije7
– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu1
– samostalni izvršitelj u Požegi1
– samostalni izvršitelj u Virovitici1
– samostalni izvršitelj u Vinkovcima1
2.1.14.Ispostava u Đakovu12
2.1.15.Ispostava u Našicama11
2.1.16.Ispostava u Novoj Gradiški5
2.1.17.Ispostava u Požegi23
2.1.18.Ispostava u Slavonskom Brodu28
2.1.19.Ispostava u Vinkovcima20
2.1.20.Ispostava u Virovitici20
2.1.21.Ispostava u Vukovaru18
2.1.22.Ispostava u Županji9
Područni ured Osijek – ukupno263
2.2.PODRUČNI URED RIJEKA1
2.2.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača10
2.2.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga8
2.2.3.Služba sanitarne inspekcije12
– samostalni izvršitelj u Rovinju2
– samostalni izvršitelj u Opatiji2
– samostalni izvršitelj u Crikvenici2
– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju2
– samostalni izvršitelj u Rabu2
2.2.4.Služba veterinarske inspekcije6
– samostalni izvršitelj u Labinu1
– samostalni izvršitelj u Rovinju1
2.2.5.Služba poljoprivredne inspekcije3
– samostalni izvršitelj u Delnicama1
– samostalni izvršitelj u Umagu1
– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.6.Služba šumarske i lovne inspekcije2
– samostalni izvršitelj u Gospiću1
– samostalni izvršitelj u Puli1
– samostalni izvršitelj u Senju1
– samostalni izvršitelj u Rovinju1
2.2.7.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu6
– samostalni izvršitelj u Puli1
– samostalni izvršitelj u Rabu1
– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.8.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
– samostalni izvršitelj u Delnicama1
– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1
– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.9.Služba za nadzor zaštite na radu10
2.2.10.Služba za nadzor radnih odnosa9
2.2.11.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja9
2.2.12.Služba građevinske inspekcije9
– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1
2.2.13.Služba inspekcije zaštite okoliša i vodopravne inspekcije8
– samostalni izvršitelj u Gospiću1
– samostalni izvršitelj u Pazinu1
– samostalni izvršitelj u Puli1
2.2.14.Ispostava u Gospiću15
2.2.15.Ispostava u Krku8
2.2.16.Ispostava u Pagu6
2.2.17.Ispostava u Pazinu18
2.2.18.Ispostava u Poreču13
2.2.19.Ispostava u Puli25
2.2.20.Ispostava u Senju8
Područni ured Rijeka – ukupno220
2.3.PODRUČNI URED SPLIT1
2.3.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača14
2.3.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga9
2.3.3.Služba sanitarne inspekcije12
– samostalni izvršitelj u Braču1
– samostalni izvršitelj u Visu1
– samostalni izvršitelj u Hvaru2
– samostalni izvršitelj u Omišu1
– samostalni izvršitelj u Sinju2
– samostalni izvršitelj u Trogiru1
– samostalni izvršitelj u Kaštelama2
– samostalni izvršitelj u Drnišu1
– samostalni izvršitelj u Solinu1
2.3.4.Služba veterinarske inspekcije10
– samostalni izvršitelj u Sinju3
– samostalni izvršitelj u Drnišu2
2.3.5.Služba poljoprivredne inspekcije6
– samostalni izvršitelj u Sinju1
2.3.6.Služba šumarske i lovne inspekcije1
– samostalni izvršitelj u Makarskoj1
– samostalni izvršitelj u Sinju1
– samostalni izvršitelj u Zadru2
2.3.7.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu9
2.3.8.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu8
2.3.9.Služba za nadzor zaštite na radu10
2.3.10.Služba za nadzor radnih odnosa7
2.3.11.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja7
2.3.12.Služba građevinske inspekcije1
2.3.12.1.Odjel građevinske inspekcije Split9
2.3.12.2.Odjel građevinske inspekcije Splitsko-dalmatinske županije10
2.3.13.Služba inspekcije zaštite okoliša i vodopravne inspekcije7
– samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
– samostalni izvršitelj u Metkoviću2
– samostalni izvršitelj u Zadru2
2.3.14.Ispostava u Dubrovniku22
2.3.15.Ispostava u Imotskom9
2.3.16.Ispostava u Kninu4
2.3.17.Ispostava u Korčuli6
2.3.18.Ispostava u Makarskoj7
2.3.19.Ispostava u Metkoviću14
2.3.20.Ispostava u Pločama9
2.3.21.Ispostava u Šibeniku33
2.3.22.Ispostava u Zadru47
Područni ured Split – ukupno299
2.4.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
2.4.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača8
2.4.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga7
2.4.3.Služba sanitarne inspekcije7
– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1
– samostalni izvršitelj u Pregradi1
– samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici1
– samostalni izvršitelj u Ludbregu1
2.4.4.Služba veterinarske inspekcije10
– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1
– samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici1
2.4.5.Služba poljoprivredne inspekcije6
– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1
– samostalni izvršitelj u Ludbregu1
2.4.6.Služba šumarske i lovne inspekcije1
– samostalni izvršitelj u Čakovcu1
– samostalni izvršitelj u Krapini1
– samostalni izvršitelj u Križevcima1
– samostalni izvršitelj u Zaboku1
2.4.7.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu5
2.4.8.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
2.4.9.Služba za nadzor zaštite na radu6
2.4.10.Služba za nadzor radnih odnosa6
2.4.11.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja6
2.4.12.Služba građevinske inspekcije6
2.4.13.Služba inspekcije zaštite okoliša i vodopravne inspekcije7
– samostalni izvršitelj u Čakovcu1
– samostalni izvršitelj u Koprivnici1
– samostalni izvršitelj u Krapini1
– samostalni izvršitelj u Zlataru1
2.4.14.Ispostava u Čakovcu27
2.4.15.Ispostava u Koprivnici25
2.4.16.Ispostava u Krapini11
2.4.17.Ispostava u Križevcima13
2.4.18.Ispostava u Zaboku14
2.4.19.Ispostava u Zlataru6
Područni ured Varaždin – ukupno193
2.5.PODRUČNI URED ZAGREB1
2.5.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača20
2.5.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga10
2.5.3.Služba sanitarne inspekcije24
– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici2
– samostalni izvršitelj u Zaprešiću2
– samostalni izvršitelj u Samoboru2
– samostalni izvršitelj u Dugom Selu2
– samostalni izvršitelj u Vrbovcu1
– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1
– samostalni izvršitelj u Garešnici1
– samostalni izvršitelj u Petrinji1
– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu1
– samostalni izvršitelj u Čazmi1
– samostalni izvršitelj u Novskoj1
2.5.4.Služba veterinarske inspekcije17
– samostalni izvršitelj u Samoboru3
– samostalni izvršitelj u Zaprešiću4
– samostalni izvršitelj u Dugom Selu2
– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu2
– samostalni izvršitelj u Svetom Ivanu Zelini1
– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici3
– samostalni izvršitelj u Vrbovcu3
– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom3
– samostalni izvršitelj u Čazmi1
– samostalni izvršitelj u Garešnici2
– samostalni izvršitelj u Grubišnom Polju1
– samostalni izvršitelj u Dugoj Resi1
– samostalni izvršitelj u Novskoj1
– samostalni izvršitelj u Glini1
– samostalni izvršitelj u Petrinji2
2.5.5.Služba poljoprivredne inspekcije9
– samostalni izvršitelj u Čazmi1
– samostalni izvršitelj u Garešnici1
– samostalni izvršitelj u Grubišnom Polju1
– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu1
– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1
– samostalni izvršitelj u Novskoj2
– samostalni izvršitelj u Petrinji3
– samostalni izvršitelj u Svetom Ivanu Zelini1
– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1
2.5.6.Služba šumarske i lovne inspekcije4
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
– samostalni izvršitelj u Daruvaru1
– samostalni izvršitelj u Karlovcu1
– samostalni izvršitelj u Kutini1
– samostalni izvršitelj u Sisku1
2.5.7.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu6
2.5.8.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu8
2.5.9.Služba za nadzor zaštite na radu19
2.5.10.Služba za nadzor radnih odnosa10
2.5.11.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja10
2.5.12.Služba građevinske inspekcije1
2.5.12.1.Odjel građevinske inspekcije Zagreb I11
2.5.12.2.Odjel građevinske inspekcije Zagreb II11
2.5.12.3.Odjel građevinske inspekcije Zagrebačke županije4
– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1
– samostalni izvršitelj u Zaprešiću1
– samostalni izvršitelj u Dugom Selu1
2.5.13.Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije9
– samostalni izvršitelj u Bjelovaru1
– samostalni izvršitelj u Karlovcu1
2.5.14.Ispostava u Bjelovaru27
2.5.15.Ispostava u Daruvaru7
2.5.16.Ispostava u Karlovcu29
2.5.17.Ispostava u Kutini8
2.5.18.Ispostava u Ogulinu5
2.5.19.Ispostava u Sisku22
Područni ured Zagreb – ukupno339
PODRUČNI UREDI – UKUPNO1314
DRŽAVNI INSPEKTORAT – UKUPNO1976