Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda

NN 104/2021 (27.9.2021.), Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1847

Na temelju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU SREDSTAVA NA OSNOVI OPĆE ALOKACIJE POSEBNIH PRAVA VUČENJA MEĐUNARODNOGA MONETARNOG FONDA

I.

Prihvaćaju se sredstva na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 687.595.635,00 posebnih prava vučenja, dodijeljena Republici Hrvatskoj na temelju Rezolucije Odbora guvernera Međunarodnoga monetarnog fonda o općoj alokaciji posebnih prava vučenja za Jedanaesto temeljno razdoblje (Rezolucija br. 76-1, od 2. kolovoza 2021.).

Sredstva primljena na osnovi opće alokacije čine dio međunarodnih pričuva Republike Hrvatske.

II.

Ovlašćuje se Hrvatska narodna banka da primi sredstva iz točke I. ove Odluke i provede sve radnje potrebne u svrhu izvršenja ove Odluke.

Sve financijske obveze koje proistječu iz primljenih sredstava opće alokacije idu na teret Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, s Hrvatskom narodnom bankom, uredi uvjete i način podmirivanja obveza iz stavka 2. ove točke.

III.

U svrhu izvršenja ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/320

Urbroj: 50301-05/16-21-3

Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.