Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

1848

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU STRUČNIH TEHNIČKIH SERVISA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (»Narodne novine«, br. 40/18) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ostali izrazi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno u članku 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).«.

Članak 2.

U članku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. redovito godišnje ispitivanje uređaja i spremnika u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u medicinskim djelatnostima i ispitivanje uređaja i spremnika u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori i/ili električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje u nemedicinskim djelatnostima te davanje mišljenja na osnovi mjerenja i proračuna«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ispitivanje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku i/ili vodi za ljudsku potrošnju i/ili tlu i/ili ispitivanje ekshalacije radona iz građevnog materijala u zatvorenim prostorima.«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Poslove radiološke sigurnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu obavljati stručni tehnički servisi koje ovlasti Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 4.

U članku 7. točki 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. osigurati stručnu izobrazbu o primjeni mjera radiološke sigurnosti u skladu s posebnim propisom koji propisuje obrazovanje potrebno za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima za sve radnike koji obavljaju poslove za koje se traži ovlaštenje, a koje se smatra izloženim radnicima ili radnike koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. osigurati stručno obrazovanje, osposobljavanje i stalno stručno unaprjeđivanje za radnike koji obavljaju poslove radiološke sigurnosti za koje se traži ovlaštenje«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 6., 7. i 8.

Članak 5.

U članku 8. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. mjerenje koncentracije aktivnosti radona u zraku ili u vodi za ljudsku potrošnju ili u tlu ili mjerenje ekshalacije radona iz građevnih materijala prema odgovarajućem dijelu norme ISO 11665 ili vlastitoj metodi za koju se može dokazati da je jednakovrijedna odgovarajućem dijelu norme ISO 11665.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. popis svih radnika koji su uključeni u obavljanje poslova radiološke sigurnosti s priloženim:

– dokazima o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti provedenom u skladu s pravilnikom koji propisuje obrazovanje potrebno za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima u skladu s posebnim propisima za svakog radnika

– opisom poslova radiološke sigurnosti koje pojedini radnik radi te

– dokazima o trajanju radnog iskustva na provođenju ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja i nemedicinskog ozračenja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja za sve radnike koje takve poslove provode«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. dokazi o stručnom obrazovanju, osposobljavanju i stalnom stručnom unaprjeđivanju za radnike koji obavljaju poslove radiološke sigurnosti za koje se traži ovlaštenje«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 6., 7. i 8.

U stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima: »Ministar unutarnjih poslova«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima »ministar unutarnjih poslova.«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 13. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 11.

U članku 17. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/85
Urbroj: 511-01-152-21-2
Zagreb, 17. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.