Pravilnik o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1849

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/13, 14/14, i 32/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 20/20. i 87/20.) u članku 1. stavku 2. iza točke 62. dodaje se točka 63. koja glasi:

»63. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/647 оd 15. siječnja 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene spojeve olova i šesterovalentnog kroma u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu (Tekst značajan za EGP) (SL L 133, 20. 4. 2021.).«

Članak 2.

(1) U Prilogu III. dodaje se točka 45. koja glasi:

»45.olovov diazid, olovni stifnat, olovni dipikramat, narančasto olovo (olovni tetroksid), olovni dioksid u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu i barijev kromat u pirotehničkim usporivačima s dugom zadrškom u električnim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabuPrimjenjuje se na kategoriju 11. i istječe 20. travnja 2026.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2021.

Klasa: 011-01/21-01/11

Urbroj: 517-08-02-01-01-21-14

Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.