Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1852

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE »ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI I MORSKIH EKOSUSTAVA I REŽIMI NAKNADE U OKVIRU ODRŽIVIH RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« – KOMPENZACIJA ZA ŠTETE NA ULOVIMA KOJU UZROKUJU SISAVCI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci (»Narodne novine«, broj 84/17 i 20/19), u članku 2. stavku 1. iza točke h) dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi«.

Dosadašnje točke i) i j) postaju točke j) i k).

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom«.

U točki h) iz riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »po osnovi javnih davanja«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjevâ (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najviši iznos potpore koja se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci koju donosi ministar.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. siječnja do 1. travnja 2022. godine«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: »deset radnih dana« dodaju se riječi: »od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.«.

U stavku 5. riječi: »i na oglasnoj ploči područne jedinice Uprave ribarstva nadležne za korisnika« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Odluku o odbijanju promjena.«.

U stavku 5. riječi: »Izmjenom« zamjenjuju se riječima: »Odlukom o izmjeni«.

Članak 7.

U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 8.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravu ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 9.

Iza članka 15. dodaju se članak 15.a i naslov iznad članka 15.a koji glase:

»Otklanjanje pogrešaka

Članak 15.a

(1) Uprava ribarstva može ispravkom akta kojeg je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.«.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor na akte koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 9. stavka 1. točke a) Odluka o dodjeli sredstava

– članka 9. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju

– članka 10. stavka 4. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava i Odluka o odbijanju promjena

– članka 14. stavka 1. Odluka o povratu

– članka 15.a Ispravak akta.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su izvršni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovor se podnosi Ministarstvu, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 4. ovoga članka, na adresu Ministarstva, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru državne potpore u ribarstvu - kompenzacija za štete na ulovima od dupina«.

(7) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(8) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(9) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(11) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(12) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(13) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Ministarstva po prigovorima su konačne.«.

Članak 11.

U Prilogu I. napomena ispod tablice mijenja se i glasi:

»*Mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.).«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/37

Urbroj: 525-13/0747-21-5

Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.