Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1853

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.7. »POVEĆANJE POTENCIJALA AKVAKULTURNIH LOKALITETA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« (»Narodne novine«, broj 86/19), u članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 5. riječi: »stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Stavci 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»(13) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(14) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz stavka 3. ovoga članka određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 4.

Naziv dijela V. mijenja se i glasi:

»V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. riječi: »stavka 4.« Zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 6.

U članku 10. stavci 3. – 7. mijenjaju se i glase:

»(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu na oglasnoj ploči.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 12. i članak 12. mijenjaju se i glase:

»Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 12.

(1) O dodjeli potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja odlučuje se rješenjem koje donosi Upravljačko tijelo.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– sufinanciranja aktivnosti koje su financirane drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(3) Rješenjem iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

(4) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i donijeti Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.«.

Članak 8.

Članak 13. briše se.

Članak 9.

U članku 14. stavku 3. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 13. stavka 5. točke a)« brišu se.

U stavku 4. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 13. stavka 5. točke a)« brišu se.

U stavku 6. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«, a riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

U stavku 7. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 8. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«, riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 13. stavka 5. točke a)« brišu se.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 9.

Članak 10.

Iza članka 14. dodaju se članci 14.a i 14.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Zahtjev za odustajanje

Članak 14.a

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere II.7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«.

Poništenje obveze

Članak 14.b

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o poništavanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnosti za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i utvrđena sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

b) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika i/ili Natječaja i/ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava

c) ako korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.«.

Članak 11.

Članak 15. briše se.

Članak 12.

Naziv dijela VI. mijenja se i glasi:

»VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA«.

Članak 13.

U članku 16. stavku 2. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

Članak 14.

U članku 17. stavku 4. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 13. stavka 5. točke a)« brišu se.

U stavku 8. točki a) riječ: »(ECB)« briše se.

U stavku 8. točki b) riječ: »ECB« zamjenjuje se riječima: »tečaja Europske komisije«.

U stavku 9. riječ: »Odluci« zamjenjuje se riječju: »Rješenju«.

Stavci 10. – 13. mijenjaju se i glase:

»(10) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(11) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu na oglasnoj ploči.

(12) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave korisniku.

(13) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 10. ovoga članka.«.

Stavci 14. i 15. brišu se.

Članak 15.

Naslov iznad članka 18. i članak 18. mijenjaju se i glase:

»Odlučivanje o zahtjevu za isplatu

Članak 18.

(1) O dodjeli potpore za isplatu na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja odlučuje se rješenjem kojega donosi Upravljačko tijelo.

(2) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati potpore

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) nepravovremeno podnesenih zahtjeva za isplatu

b) nepotpunih Zahtjeva za isplatu odnosno nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu

d) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

e) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

f) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati potpore u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati potpore vrši Agencija za plaćanja.«.

Članak 16.

U članku 19. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).«.

Članak 17.

U članku 20. stavku 1. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

U stavku 2. riječ: »Odluka« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici, riječ: »Odluka« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 3. točkama a) – c) riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«

U stavku 3. točki c) iza riječi: »predstavlja« dodaju se riječi: »i utvrđenu«.

U stavku 4. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

U stavku 5. riječ: »Odluci« zamjenjuje se riječju: »Rješenju«.

Članak 18.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.«.

Članak 19.

Iza članka 21. dodaje se novi naziv dijela koji glasi:

»VIII.a OTKLANJANJE POGREŠAKA«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 22. briše se.

Članak 21.

Naziv dijela IX. mijenja se i glasi:

»IX. PRAVNI LIJEK«.

Članak 22.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 23.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« (»Narodne novine«, broj 86/19), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 12. stavka 2. odnosno članka 13. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« (»Narodne novine«, broj 86/19).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/74

Urbroj: 525-13/0747-21-4

Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.