Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

NN 106/2021 (29.9.2021.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1862

Na temelju članka 83. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja pokusne plovidbe postojećeg broda i broda u gradnji u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve brodove, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, veličinu ili namjenu, koji pokusnu plovidbu obavljaju u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i to:

1. Za vrijeme ili nakon završetka gradnje novog broda,

2. Nakon obavljene preinake i/ili popravka postojećeg broda kada takva preinaka i/ili popravak ima bitni utjecaj na sposobnost broda za plovidbu i

3. Pri obavljanju ispitivanja tijekom osnovnog pregleda, redovnih pregleda ili izvanrednog pregleda postojećeg broda.

Članak 3.

(1) U smislu ovog pravilnika pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) međunarodne pomorske konvencije su konvencije i protokoli kako su određeni Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, opći propisi, Prilog I. – Općenito,

2) kodeksi i rezolucije su obvezujući kodeksi i rezolucije kako su određeni Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, opći propisi, Prilog I. – Općenito,

3) pokusna plovidba je plovidba broda u gradnji ili postojećeg broda na kojemu je obavljena preinaka ili popravak od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu i/ili pri obavljanju osnovnoga, redovitog ili izvanrednoga pregleda postojećeg broda, od isplovljavanja broda iz luke do uplovljavanja broda u luku.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, koji nisu određeni ovim Pravilnikom a određeni su odredbama Pomorskog zakonika, imaju značenje kako je određeno odredbama Pomorskog zakonika.

II. OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE

Članak 4.

Tijekom pokusne plovidbe brod ne smije prevoziti putnike niti teret, osim tereta neophodnog za obavljanje radova i ispitivanja.

Članak 5.

(1) Pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe je obvezan pregled kojemu podliježe brod prije isplovljavanja na pokusnu plovidbu.

(2) Pregled broda u međunarodnoj plovidbi iz stavka 1. ovog članka obavlja priznata organizacija, a pregled broda u nacionalnoj plovidbi iz stavka 1. ovog članka obavlja Hrvatski registar brodova.

Članak 6.

Pregledom broda iz članka 5. ovog Pravilnika priznata organizacija ili Hrvatski registar brodova mora sa sigurnošću utvrditi je li brod sposoban za plovidbu u posebnim uvjetima u kojima se obavlja pokusna plovidba u odnosu na:

1. konstrukciju trupa, opremu trupa, porivni stroj, električne uređaje, te one uređaje i pomoćne sustave koji služe za utvrđivanje i održavanje temeljnih uvjeta na brodu,

2. kotlove i posude pod tlakom,

3. stabilitet, pregrađivanje i nadvođe,

4. protupožarnu zaštitu,

5. sredstva za spašavanje,

6. sredstva za navigaciju i signalizaciju,

7. radioopremu,

8. sustave za sprečavanje onečišćenja pomorskog okoliša,

9. zaštitu pri radu i smještaj posade i drugih osoba zaposlenih na brodu i

10. naprave za dizanje koje će se koristiti tijekom obavljanja pokusne plovidbe.

Članak 7.

(1) Pregled broda iz članka 5. ovog Pravilnika obuhvaća:

1. provjeru je li brod građen pod nadzorom i u skladu s propisima i tehničkom dokumentacijom odobrenom od priznate organizacije, Hrvatskog registra brodova ili organizacije ovlaštene od uprave države čiju će državnu pripadnost brod imati nakon gradnje, preinake ili popravka i

2. provjeru funkcionalnosti brodskih sustava, uređaja i opreme koji utječu na sposobnost broda za plovidbu.

(2) Uređaji i oprema broda koji tijekom pokusne plovidbe nisu neophodni glede zaštite ljudskih života, zaštite pri radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu te zaštite okoliša od onečišćenja s broda mogu se temeljem pisanog zahtjeva brodogradilišta ili vlasnika broda izuzeti od pregleda.

(3) Izuzeti uređaji i oprema iz stavka 2. ovog članka ne smiju se upotrebljavati tijekom pokusne plovidbe.

Članak 8.

U svrhu obavljanja pregleda iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika brodogradilište ili vlasnik broda su dužni najkasnije 8 dana prije planiranog početka obavljanja pregleda dostaviti priznatoj organizaciji odnosno Hrvatskom registru brodova zahtjev za obavljanje pregleda.

Članak 9.

(1) Kada se zahtjev za obavljanje pregleda iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika odnosi na brod u gradnji ili postojeći brod na kojem se obavljaju preinake i kada takva preinaka ima bitan utjecaj na sposobnost broda za plovidbu, brodogradilište ili vlasnik broda dužni su uz zahtjev dostaviti priznatoj organizaciji odnosno Hrvatskom registru brodova:

1. program ispitivanja broda na vezu i u pokusnoj plovidbi i drugu tehničku dokumentaciju ovisno o vrsti, namjeni i području plovidbe broda koji se gradi ili na kojem se obavlja preinaka,

2. na odobrenje, u dva primjerka, tehničku dokumentaciju koja odstupa od odobrene dokumentacije vezane uz nadzor nad gradnjom i preinakom kako je to zahtijevano Tehničkim pravilima.

(2) Kada nadzor nad gradnjom ili preinakom ne obavlja priznata organizacija ovlaštena od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili Hrvatski registar brodova, već priznata organizacija ovlaštena za nadzor u ime uprave države čiju će državnu pripadnost brod imati, brodogradilište ili vlasnik broda mora obavljanje pregleda iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika povjeriti priznatoj organizaciji ovlaštenoj od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili Hrvatskom registru brodova i dostaviti uz zahtjev primjerak odobrene tehničke dokumentacije vezane uz nadzor nad gradnjom i preinakom kako je to zahtijevano Tehničkim pravilima.

(3) Uz tehničku dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka zahtjev mora sadržavati i izjavu priznate organizacije koja vrši nadzor u ime uprave države čiju državnu pripadnost će brod imati kojom se potvrđuje da brod prije početka obavljanja pokusne plovidbe udovoljava zahtjevima pravila te priznate organizacije glede klasifikacijskih zahtjeva, odnosno:

1. čvrstoće konstrukcije i vodonepropusnosti svih bitnih dijelova trupa i njegovih privjesaka,

2. sigurnosti i pouzdanosti porivnog stroja i sustava kormilarenja, te onih uređaja i pomoćnih sustava koji služe za utvrđivanje i održavanje temeljnih uvjeta na brodu,

3. stabiliteta,

4. pregrađivanja i

5. nadvođa.

(4) Uz zahtjev koji se odnosi na popravak postojećeg broda i na kojemu nisu vršene preinake koje mogu imati bitni utjecaj na sposobnost broda za plovidbu potrebno je dostaviti samo Program ispitivanja broda na vezu i na pokusnoj plovidbi.

Članak 10.

(1) Na temelju obavljenog pregleda iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika priznata organizacija izdaje Svjedodžbu o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe kojom se potvrđuje da je brod sposoban za obavljanje pokusne plovidbe u zadanim uvjetima i ograničenjima, ako postoje.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu iz Priloga ovog Pravilnika s rokom valjanosti od najduže 60 dana.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ne zamjenjuje brodske isprave, zapise i knjige propisane Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, odnosno međunarodnim pomorskim konvencijama i kodeksima, kao ni druge isprave koje brod mora imati sukladno propisima države svoje državne pripadnosti, u slučaju kada se tijekom pokusne plovidbe obavljaju međunarodna putovanja.

(4) Ako brod hrvatske državne pripadnosti tijekom obavljanja pokusne plovidbe obavlja međunarodna putovanja, na brodu se za vrijeme obavljanja pokusne plovidbe moraju nalaziti i druge odgovarajuće isprave, zapisi i knjige propisane Pomorskim zakonikom i Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, odnosno primjenjivim međunarodnim pomorskim konvencijama i kodeksima, uključujući i odgovarajuće svjedodžbe o oslobađanju.

Članak 11.

(1) Brodogradilište ili vlasnik broda je dužan, nakon ishođenja Svjedodžbe iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika, a najkasnije 8 dana prije početka pokusne plovidbe, nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje pokusne plovidbe.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka mora biti navedeno mjesto i vrijeme obavljanja pokusne plovidbe broda, popis radova koji će se za vrijeme pokusne plovidbe izvoditi, te podaci o vrsti i namjeni broda, BT, snazi motora i granicama područja plovidbe broda za vrijeme obavljanja pokusne plovidbe.

Članak 12.

(1) Na postojećem brodu kojim se obavlja pokusna plovidba mora biti ukrcan najmanji broj članova posade s odgovarajućim ispravama o osposobljenosti.

(2) Na brodu u gradnji hrvatske državne pripadnosti kojim se obavlja pokusna plovidba najmanji broj članova posade određuje nadležna lučka kapetanija, s obzirom na kategoriju plovidbe za koju se brod gradi, njegovu veličinu, vrstu, namjenu i snagu porivnog uređaja, te o istome izdaje privremeno Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.

(3) Na brodu kojim se obavlja pokusna plovidba mogu se, osim članova posade, nalaziti i osobe zaposlene na brodu radi obavljanja ili nadziranja radova, te ispitivanja.

(4) Ukupan broj članova posade i osoba iz stavka 3. ovog članka ne smije prelaziti najveći dopušteni broj osoba utvrđen Svjedodžbom o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe.

(5) Članovi posade i osobe iz stavka 3. ovog članka moraju prije obavljanja pokusne plovidbe biti upoznati s radnjama koje će se izvoditi na brodu za vrijeme pokusne plovidbe, postupcima za siguran rad broda i postupcima za zaštitu okoliša, uključujući postupke za kritične situacije.

Članak 13.

(1) Nadležna lučka kapetanija će zabraniti obavljanje pokusne plovidbe tijekom koje se izvode radovi na brodu uz upotrebu sredstava, materijala odnosno opreme koja predstavlja neposrednu opasnost za brod, ukrcane osobe ili okolinu.

(2) Nadležna lučka kapetanija može zabraniti obavljanje pokusne plovidbe ako se na mjestu obavljanja pokusne plovidbe obavljaju druge aktivnosti koje mogu ugroziti sigurno odvijanje pokusne plovidbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe (»Narodne novine«, br. 10/2008) i Pravila za obavljanje pokusne plovidbe (»Narodne novine«, br. 65/2009).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/42
Urbroj: 530-03-1-21-1
Zagreb, 2. rujna 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG

OBRAZAC SVJEDODŽBE O SPOSOBNOSTI BRODA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE