Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1868

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. rujna 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 84/21, 85/21 – ispravak, 90/21, 95/21 i 100/21) u točki III. stavku 1. podstavcima 2., 3. i 5. riječi: »270 dana« zamjenjuju se riječima: »365 dana«.

II.

U točki V. stavku 3. podstavcima 2., 3. i 4. riječi: »270 dana« zamjenjuju se riječima: »365 dana«.

III.

U točki VI. riječi: »devet mjeseci« zamjenjuju se riječima: »12 mjeseci«.

IV.

Točka XIII. mijenja se i glasi:

»Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 15. listopada 2021.«.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. rujna 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-437
Zagreb, 29. rujna 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.