Odluka o gradskim porezima Grada Valpova

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o gradskim porezima Grada Valpova

GRAD VALPOVO

1871

Gradsko vijeće Grada Valpova na 5. sjednici održanoj 20. rujna 2021. godine, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 16. Statuta Grada Valpova (»Sl. glasnik Grada Valpova« br. 08/01, 2/06, 4/09, 02/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21) donijelo je:

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA
GRADA VALPOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste lokalnih poreza, visina stope poreza te nadležno porezno tijelo za obračun i naplatu lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Valpovu u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

Gradski porezi Grada Valpova su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8 % (osam posto).

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % (tri posto).

Članak 5.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, nadležna Porezna uprava u skladu s poreznim i drugim propisima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Valpova (»Sl. glasnik Grada Valpova« br. 06/17, 11/18 i 4/20).

Članak 7.

Ova Odluka o gradskim porezima Grada Valpova ima se objaviti u »Službenom glasniku Grada Valpova« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim članka 3. koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesecu objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/0003

Urbroj: 2185/1-1-21-2
Valpovo, 20. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Igor Uranjek, v. r.