Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Općina Civljane

1872

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Civljane (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 3/21), Općinsko vijeće Općine Civljane, na svojoj 2. sjednici, od 15. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE CIVLJANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Civljane, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE OPĆINSKIH POREZA

Članak 2.

Općinski porezi Općine Civljane su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %

Prirez poreza na dohodak prihod je proračuna Općine Civljane.

Poslove u vezi utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na potrošnju prihod je proračuna općine Civljane.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Civljane.

Članak 7.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 8.

Općina Civljane poslove uređivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 9.

Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Civljane dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 10.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom odlukom.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Civljane, klasa: 410-01/19-01/05, urbroj: 2182/13-02/19-1 (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 16/19).

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine te će se objaviti u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«, i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/1
Urbroj: 2182/13-01/21-1
Civljane, 15. rujna 2021.

Predsjednica
Smilja Kero, v. r.