Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1875

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21. i 62/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 35. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 71/21., 87/21. i 93/21. – ispravak) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01EF01 164palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x75 mg
L01EF01 165palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x100 mg
L01EF01 166palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x125 mg
L01XC03 086trastuzumabZercepacboč. 1x420 mg
R07AX02 171ivakaftorKalydecofilm. obl. tbl., 28x150 mg
R07AX30 171lumakaftor + ivakaftorOrkambigranule 56x(100 mg+125 mg)
R07AX30 172lumakaftor + ivakaftorOrkambigranule 56x(150 mg+188 mg)
R07AX30 173lumakaftor + ivakaftorOrkambifilm. obl. tbl., 112x(100 mg+125 mg)
R07AX30 174lumakaftor + ivakaftorOrkambifilm. obl. tbl., 112x(200 mg+125 mg)
R07AX32 171ivakaftor + tezakaftor + eleksakaftorKaftriofilm. obl. tbl., 56 x (75 mg+ 50 mg+ 100 mg)

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. listopada 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/209
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.