Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 106/2021 (29.9.2021.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

Hrvatska javnobilježnička komora

1878

Na temelju članka 133. stavka 1. točka 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« broj 78/93, 72/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16), Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 19. lipnja 2021. godine usvojila je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske javnobilježničke komore (»Narodne novine« broj 64/14, 69/14, 33/15, 21/20) članak 9. mijenja se i glasi:

»1) Poziv za sjednicu skupštine upućuje se članovima skupštine najkasnije petnaest dana prije dana održavanja sjednice.

2) U pozivu za sjednicu skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada.

3) Uz poziv za sjednicu skupštine članovima se dostavljaju svi materijali pripremljeni za skupštinu, ako Poslovnikom o radu skupštine nije drugačije određeno.

4) Iznimno, po odluci Upravnog odbora Sjednice Skupštine mogu biti održane elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem, ako za to postoje opravdani razlozi.

5) Odredbe Poslovnika o radu skupštine Hrvatske javnobilježničke komore se na odgovarajući način primjenjuju na skupštine održane sukladno prethodnom stavku ovog članka.

6) Kada se skupština održava elektroničkim putem, za odluke koje se donose tajnim glasovanjem moraju biti osigurane tehničke pretpostavke za nedvojbenu autentifikacija osobe glasača i za to da se glas ne može povezati s osobom glasača.«

Stupanje na snagu

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: HJK-O-76/21

Zagreb, 20. rujna 2021.

Predsjednica
Hrvatske javnobilježničke komore
Zvijezdana Rauš-Klier, v. r.