Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 106/2021 (29.9.2021.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

PLINACRO d.o.o.

1879

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-32/21-01/2, urbroj: 371-04-21-10) od 9. rujna 2021. godine, operator transportnog sustava donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, br. 50/18, 31/19, 89/19 i 36/20) u članku 42., riječi »donja ogrjevna vrijednost« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »gornja ogrjevna vrijednost« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Standardni kapacitetni proizvod iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se u jedinici energije pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti plina iskazanoj pri normalnim uvjetima.«

Članak 3.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Standardni kapacitetni proizvod na interkonekciji iskazuje se u jedinici energije pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti plina pri normalnim uvjetima.«

Članak 4.

U članku 73. stavku 11. iza riječi »u bilančnoj skupini iz stavka 9. ovog članka« dodaje se zarez i riječi »a koji ne može biti manji od 240 kWh/dan«.

Članak 5.

(1) U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Standardni referentni uvjeti za izračun volumena prirodnog plina u ovim Mrežnim pravilima su temperatura plina od 288,15 K (15°C) i tlak 101,325 kPa (1,01325 bar aps).«

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Normalni referentni uvjeti za sve izračune energije prirodnog plina u ovim Mrežnim pravilima su temperatura plina od 273,15 K (0°C) i tlak 101,325 kPa (1,01325 bar aps).«

(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

(4) U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4., riječ »donje« briše se.

Članak 6.

(1) U članku 107.a iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za izračun obujma plina, iskazanog u mjernoj jedinici (Nm3/h) pri normalnim referentnim uvjetima, iznos obujma plina proteklog kroz pojedino obračunsko mjerno mjesto u jednom satu izražen u mjernoj jedinici (Sm3/h) pri standardnim referentnim uvjetima množi se s koeficijentom propisanim ISO normom u iznosu 0,9476. Izračunati obujam iskazuje se kao cjelobrojna vrijednost.«

(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Za izračun energije plina, iskazane u mjernoj jedinici energije (kWh/h), iznos obujma plina izražen u mjernoj jedinici (Nm3/h) pri normalnim referentnim uvjetima množi se s iznosom prosječne gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) utvrđene za pojedini plinski dan za relevantno mjesto uzorkovanja plina. Izračunata energija plina iskazuje se kao cjelobrojna vrijednost.«

(3) Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 5. do 7.

Članak 7.

U članku 120.a riječi »donja ogrjevna vrijednost« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »gornja ogrjevna vrijednost« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

U člancima 125., 125.a, 126. i 128. riječi »donja ogrjevna vrijednost« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »gornja ogrjevna vrijednost« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Članak 144. briše se.

Članak 10.

Iznimno od članka 1. ovih Izmjena i dopuna, za plinske dane rujna 2022. godine, operator transportnog sustava objavljuje podatke iz članka 42. Mrežnih pravila u srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. listopada 2022., osim članka 7. koji stupa na snagu 2. listopada 2022. godine i članka 8. koji stupa na snagu 1. studenoga 2022. godine.

Klasa: PL/21-01/2573

Urbroj: S/AG-21-06

Zagreb, 23. rujna 2021.

Predsjednik Uprave
Ivica Arar, dipl. iur., v. r.