Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja

NN 96/2021 (1.9.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1740

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OPSEGU, NAČINU I UČESTALOSTI IZVJEŠĆIVANJA O POGONU
NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja (»Narodne novine«, broj 94/17.) u članku 1. riječ: »elektrana« zamjenjuje se riječju: »postrojenja«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Opći i specifični uvjeti koji se odnose na izvješćivanje o pogonu postrojenja, propisani ovim Pravilnikom, primjenjuju se na nuklearna postrojenja uzimajući u obzir složenost, specifičnost i razinu opasnosti vezane uz svako nuklearno postrojenje.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točke 5., 10., i 12. brišu se.

U točki 11. riječ: »softver« zamjenjuje se riječima: »računalni program«.

Članak 4.

U članku 5. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«.

Članak 5.

U članku 6. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 3. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 5. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

U stavku 2.riječi: »nuklearnu elektranu« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »Izvješće se dežurnom službeniku u Zavodu potvrđuje telefonskim putem«, brišu se.

U stavku 4. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti.

Članak 9.

U članku 10. stavku 2. riječi: »Zavod bio informiran« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo bilo informirano«.

U stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 6. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«.

Članak 10.

U članku 11. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 11.

U članku 12. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 12.

U članku 13. stavku 1. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 13.

U članku 14. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 1. riječi: »nuklearnu elektranu ili istraživački reaktor« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti vezane uz korištenje nuklearnog materijala u energetske svrhe i korištenje nuklearnog materijala u istraživačke svrhe«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 15.

U članku 16. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječi: »Regulatorno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 17. mijenja se i glasi: »Informiranje Ministarstva«.

Članak 17.

U članku 17. stavku 1. riječi: »nuklearno postrojenje Zavodu« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti Ministarstvu«.

U stavku 2. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječi: »nuklearno postrojenje« zamjenjuju se riječima: »nuklearne djelatnosti«, riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«

U točki 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/200
Urbroj: 511-01-152-21-5
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.