Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

NN 96/2021 (1.9.2021.), Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1741

Na temelju članka 12. stavaka 3. i 6., članka 14. stavka 7. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, broj 22/13, 41/16 – Odluka USRH, 64/18, 47/20 – Odluka USRH, 20/21) ministar znanosti i obrazovanja, uz suglasnost ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU HRVATSKOGA
KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: Registar), postupci upisa u Registar, unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, sadržaj podregistara, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira, kriteriji za odabir i imenovanje predsjednika i članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih vijeća te vrsta i obuhvat podataka koji se razmjenjuju između institucija, potrebnih za mrežno sučelje tržišta rada.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

DIO DRUGI
SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA

Članak 2.

(1) Registar je javan i sastoji se od tri podregistra: Podregistra standarda zanimanja, Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja.

(2) Podregistar standarda zanimanja sadrži standarde zanimanja, koji uključuju popise ključnih poslova koji se obavljaju na jednom ili više radnih mjesta te razlikuju zanimanje u odnosu na drugo zanimanje, pripadajuće kompetencije i skupove kompetencija za odgovarajuća zanimanja.

(3) Podregistar standarda kvalifikacija sadrži standarde kvalifikacija, poveznice na programe za stjecanje kvalifikacija i popis ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji. Podregistar standarda kvalifikacija povezan je s upisnicima obrazovnih i studijskih programa.

(4) Podregistar skupova ishoda učenja sadrži skupove ishoda učenja, poveznice na programe za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programe za vrednovanje skupova ishoda učenja i popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za dodjelu potvrde o stečenim skupovima ishoda učenja.

(5) U Registru ne mogu postojati dva ili više aktivna standarda zanimanja, dva ili više aktivna skupa kompetencija, dva ili više aktivna standarda kvalifikacija te dva ili više aktivna skupa ishoda učenja istog naziva i/ili sadržaja.

Članak 3.

(1) Podregistar standarda zanimanja vodi ministarstvo nadležno za rad.

(2) Podregistar skupova ishoda učenja i Podregistar standarda kvalifikacija za kvalifikacije na razinama 1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje) vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

(3) Podregistar skupova ishoda učenja i Podregistar standarda kvalifikacija za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2 (u daljnjem tekstu zajednički: razine visokog obrazovanja) vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

(4) Ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije, svatko u djelokrugu svoje nadležnosti, u postupcima upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih uz regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, dužni su zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju. Pritom se pod pojmom regulirane profesije podrazumijeva značenje propisano zakonom kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(5) Ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije, svatko u djelokrugu svoje nadležnosti, dužni su u tijeku ili po isteku određenog roka utvrditi potrebu za revizijom standarda zanimanja i skupova kompetencija, odnosno standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, upisanih u odgovarajući podregistar.

Članak 4.

(1) Mrežna stranica Registra dio je informacijskog sustava Registra putem kojeg je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke i izvješća iz Registra, kao i javne dokumente vezane uz funkcioniranje Registra.

(2) Mrežnoj stranici Registra pristupa se putem mrežne stranice Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira http://www.kvalifikacije.hr/.

(3) Uvid u javne podatke i izvješća Registra besplatan je.

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, ministarstvo nadležno za rad, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dužni su voditi računa o osiguravanju i zaštiti pohranjivanja podataka u informacijskom sustavu Registra.

(2) Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje informacijskog sustava Registra, kao i za unos podataka u isti zaduženo je ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(3) Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje Podregistra standarda zanimanja, kao i za unos podataka u isti, zaduženo je ministarstvo nadležno za rad.

(4) Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za funkcioniranje Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja, kao i za unos podataka u iste, zadužene su Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, svaka u djelokrugu svoje nadležnosti.

Članak 6.

(1) Standardi zanimanja, skupovi kompetencija, standardi kvalifikacija, skupovi ishodi učenja i programi svrstavaju se u sektore utvrđene za potrebe provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

(2) S obzirom na sektore odabiru se i sektorski stručnjaci koji sudjeluju u vrednovanju prijedloga standarda zanimanja, skupova kompetencija, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te se određuju nazivi sektorskih vijeća.

(3) Za potrebe provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira utvrđuju se sljedeći sektori:

I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Ovaj sektor obuhvaća poljoprivredu (agronomiju), biotehnologiju, prehrambenu tehnologiju, nutricionizam i veterinarsku medicinu.

II. Šumarstvo i drvna tehnologija

Ovaj sektor obuhvaća šumarstvo i drvnu tehnologiju.

III. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ovaj sektor obuhvaća geologiju, rudarstvo, naftu i kemijsko inženjerstvo.

IV. Moda, tekstil i koža

Ovaj sektor obuhvaća modu, dizajn tekstila i odjeće, tekstilnu i kožnu tehnologiju.

V. Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

Ovaj sektor obuhvaća grafičku i audiovizualnu tehnologiju.

VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Ovaj sektor obuhvaća strojarstvo, brodogradnju i metalurgiju.

VII. Elektrotehnika i računarstvo

Ovaj sektor obuhvaća elektrotehniku i računarstvo.

VIII. Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

Ovaj sektor obuhvaća građevinarstvo, geodeziju, arhitekturu i urbanizam.

IX. Ekonomija i trgovina

Ovaj sektor obuhvaća ekonomiju i trgovinu.

X. Turizam i ugostiteljstvo

Ovaj sektor obuhvaća turizam i ugostiteljstvo.

XI. Promet i logistika

Ovaj sektor obuhvaća tehnologiju prometa i transport.

XII. Zdravstvo

Ovaj sektor obuhvaća temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, dentalnu medicinu, farmaciju i medicinsku biokemiju.

XIII. Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ovaj sektor obuhvaća osobne usluge, usluge zaštite, optike i obrade.

XIV. Umjetnost

Ovaj sektor obuhvaća kazališnu umjetnost (scensku i medijsku umjetnost), filmsku umjetnost, glazbenu umjetnost, likovnu umjetnost, primijenjenu umjetnost, plesnu umjetnost i umjetnost pokreta.

XV. Temeljne prirodne znanosti

Ovaj sektor obuhvaća matematiku, fiziku, geografiju, geofiziku, kemiju i biologiju.

XVI. Temeljne tehničke znanosti

Ovaj sektor obuhvaća temeljne tehničke znanosti i inženjerstvo okoliša.

XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Ovaj sektor obuhvaća zrakoplovstvo i raketnu i svemirsku tehniku.

XVIII. Informacije i komunikacije

Ovaj sektor obuhvaća informacijske i komunikacijske znanosti.

XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi

Ovaj sektor obuhvaća pravo, politologiju i sociologiju.

XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

Ovaj sektor obuhvaća psihologiju, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopediju, demografiju i socijalne djelatnosti.

XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Ovaj sektor obuhvaća pedagogiju, odgoj, obrazovanje, obrazovne znanosti i kineziologiju.

XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti

Ovaj sektor obuhvaća filozofiju, teologiju i religijske znanosti (interdisciplinarno polje).

XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija

Ovaj sektor obuhvaća povijest, znanosti o umjetnosti, arheologiju, etnologiju i antropologiju.

XXIV. Sigurnost i obrana

Ovaj sektor obuhvaća sigurnosne i obrambene znanosti.

XXV. Filologija

Ovaj sektor obuhvaća filologiju.

DIO TREĆI
POSTUPAK UPISA STANDARDA ZANIMANJA I SKUPOVA KOMPETENCIJA U REGISTAR

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis standarda zanimanja podnosi se ministarstvu nadležnom za rad.

(2) Zahtjev za upis skupova kompetencija koje čine logično povezane pojedinačne kompetencije, a mogu se upisati zasebno ili mogu biti dio jednog ili više postojećih standarda zanimanja, podnosi se ministarstvu nadležnom za rad.

(3) Zahtjev za upis standarda zanimanja podnosi se na obrascu HKO_SZ, a zahtjev za upis skupa kompetencija na obrascu ­HKO_SKOMP.

(4) Obrasci HKO_SZ i HKO_SKOMP sastavni su dio ovog Pravilnika (Prilog I), a ispunjavaju se elektroničkim putem, na mrežnoj stranici Registra.

(5) Elektroničkim putem dostavljen zahtjev za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra. Primatelj zahtjeva elektroničkim će putem podnositelju zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva.

Članak 8.

(1) Predlagatelj ima obvezu strateškim, sektorskim i analitičkim obrazloženjem dokazati utemeljenost zahtjeva za upis standarda zanimanja koji nije sadržan u popisu pojedinačnih zanimanja prema važećoj nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

(2) Stratešku utemeljenost zahtjeva predlagatelj dokazuje pozivanjem na relevantne sektorske strategije i ostale strateški relevantne dokumente.

(3) Sektorska utemeljenost zahtjeva obrazlaže se koristeći se profilom sektora koji priprema ministarstvo nadležno za rad u okviru mrežnog sučelja tržišta rada i drugim podacima dostupnim putem mrežnog sučelja tržišta rada, za svaki sektor kojem pripada zanimanje za koje se predlaže standard te, iznimno, drugim relevantnim dokumentima.

(4) Analitička utemeljenost zahtjeva iskazuje se analizom trenutne i dosadašnje ponude i potražnje, koristeći podatke dostupne putem mrežnog sučelja tržišta rada.

(5) Za dokaz utemeljenosti zahtjeva za upis standarda zanimanja koje je sadržano u popisu pojedinačnih zanimanja prema važećoj nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, predlagatelj koristi profile sektora, dok je za zanimanja koja nisu na popisu pojedinačnih zanimanja potrebno dokazati utemeljenost zahtjeva sukladno metodologiji za izradu standarda zanimanja.

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za rad pripremit će stručne podloge koje obuhvaćaju profile sektora, analizu ponude i potražnje, podatke o promjenama u kompetencijama po zanimanjima te podatke o reguliranim profesijama.

(2) Za potrebe izrade stručnih podloga ministarstvo nadležno za rad prikuplja relevantne podatke iz službenih evidencija i službenih baza podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjeg registra osiguranika, Porezne uprave, ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost (uključujući podatke iz registra diploma uređenog odgovarajućim propisom) te drugih institucija za koje ministarstvo nadležno za rad utvrdi da raspolažu relevantnim podacima vezanim uz tržište rada.

(3) Obuhvat i struktura podataka sadržani su u Prilogu III ovog Pravilnika.

Članak 10.

Postupak vrednovanja zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija sastoji se od utvrđivanja ispunjenosti formalnih i stručnih uvjeta, koje uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar.

Članak 11.

(1) Predlagatelj ministarstvu nadležnom za rad podnosi prijedlog za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija dostavom obrasca HKO_SZ/SKOMP_PRIJEDLOG iz Priloga I.

(2) Po podnošenju prijedloga za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija, ministarstvo nadležno za rad provjerava postoje li aktivni standardi zanimanja ili skupovi kompetencija istovjetnog naziva i/ili sadržaja te jesu li prijedlozi standarda zanimanja ili skupova kompetencija usklađeni s potrebama tržišta rada.

(3) Utvrdi li ministarstvo nadležno za rad da postoje aktivni standardi zanimanja ili skupovi kompetencija istovjetnog naziva i/ili sadržaja ili postojanje neusklađenosti prijedloga standarda zanimanja ili skupova kompetencija s potrebama tržišta rada, predlagatelju će dati negativno mišljenje na prijedlog za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija.

(4) Postojanje neusklađenosti prijedloga standarda zanimanja ili skupova kompetencija s potrebama tržišta rada ministarstvo nadležno za rad utvrđuje nakon savjetovanja sa stručnjacima institucija, tijela državne uprave i pravnih osoba iz područja na koje se prijedlog odnosi.

(5) Radi li se o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, ministarstvo nadležno za rad zatražit će mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju o prijedlogu za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja.

(6) Iznimno, kad je tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju predlagatelj standarda zanimanja vezanog uz reguliranu profesiju, nije potrebno zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(7) Ministarstvo nadležno za rad dostavit će predlagatelju mišljenje o prijedlogu za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga. Ako je riječ o reguliranoj profesiji, rokovi ne teku od dana kad ministarstvo nadležno za rad zatraži mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju iz stavka 5. ovog članka do dana zaprimanja mišljenja.

(8) Ministarstvo nadležno za rad neće provesti vrednovanje zahtjeva za upis u Registar standarda zanimanja i skupova kompetencija uz koji je priloženo negativno mišljenje o prijedlogu za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija, uz koji nije priloženo mišljenje o prijedlogu za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija, ili ako utvrdi da prethodno nije podnesen prijedlog za pokretanje postupka za izradu standarda zanimanja ili skupova kompetencija.

Članak 12.

(1) Nakon primitka zahtjeva za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija iz članka 7. stavaka 1. i 2., ministarstvo nadležno za rad provodi formalnu provjeru u kojoj utvrđuje udovoljava li zahtjev propisanim uvjetima iz ovog Pravilnika te sadrži li sve tražene podatke i dokumentaciju.

(2) Ako zahtjev ne sadrži sve propisane podatke i dokumentaciju, ministarstvo nadležno za rad u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva pozvat će podnositelja zahtjeva da otkloni nedostatke u zahtjevu, uz obrazloženje i uputu.

(3) Rok za dostavu ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva ne može biti kraći od 8 dana ni dulji od 30 dana.

(4) Ako podnositelj ne dostavi ispravljen i/ili dopunjen zahtjev u za to određenom roku, zahtjev za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija briše se iz informacijskog sustava Registra.

(5) Postupak formalne provjere mora se dovršiti u roku od 30 dana od primitka potpunog, odnosno ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva.

Članak 13.

(1) Ako se predlaže standard zanimanja vezan uz reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj, ministarstvo nadležno za rad će, nakon primitka potpunog zahtjeva, zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(2) Iznimno, kad je tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju predlagatelj standarda zanimanja vezanog uz reguliranu profesiju, nije potrebno zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(3) Rokovi u postupku formalne provjere ne teku od dana kad ministarstvo nadležno za rad zatraži mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju iz stavka 1. ovog članka do dana zaprimanja mišljenja.

Članak 14.

(1) U svrhu utvrđivanja ispunjenosti stručnih uvjeta za upis u Registar, pri ministarstvu nadležnom za rad imenuje se Povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja ili skupova kompetencija u Registar.

(2) Povjerenstvo za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana kad mu je dostavljen zahtjev donosi stručno mišljenje o upisu standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija u Registar.

Članak 15.

(1) Ako Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 14. stavka 1. na temelju provedenih analiza i vrednovanja utvrdi da zahtjev za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija u Registar ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i elemente iz važeće metodologije za izradu standarda zanimanja, donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) U slučaju donošenja pozitivnog stručnog mišljenja, Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje i datum revizije standarda zanimanja odnosno skupa kompetencija.

(3) Ako Povjerenstvo za vrednovanje ocijeni potrebnim, ministarstvo nadležno za rad može vratiti prijedlog podnositelju zahtjeva, uz preporuke i upute o potrebnim izmjenama i/ili dopunama podnesenog zahtjeva za upis.

(4) Podnositelj zahtjeva dužan je, u roku koji odredi ministarstvo nadležno za rad, dostaviti izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev za upis.

(5) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u roku i na način propisan stavkom 4. ovog članka, zahtjev za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija briše se iz informacijskog sustava Registra.

(6) Povjerenstvo za vrednovanje dovršit će vrednovanje u roku od 30 dana od dana kad mu je ministarstvo nadležno za rad dostavilo na mišljenje izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev iz stavka 4. ovog članka.

Članak 16.

(1) Na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva za vrednovanje iz članka 14. stavka 1., ministar nadležan za rad donosi odluku o upisu standarda zanimanja ili skupa kompetencija u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) Standard zanimanja sadrži sljedeće elemente:

1. šifru standarda zanimanja;

2. naziv standarda zanimanja;

3. šifru zanimanja iz Nacionalne klasifikacije zanimanja na kojoj se temelji prihvaćeni standard zanimanja;

4. poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ako je primjenjivo);

5. opis zanimanja ili skupova kompetencija koji će se regulirati standardom zanimanja;

6. popis ključnih poslova koji definiraju zanimanje;

7. popis skupova kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencija;

8. uvjete rada na radnom mjestu;

9. rok do kojeg se standard zanimanja može koristiti za opravdavanje predlaganja standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja;

10. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar;

11. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

12. naziv predlagatelja standarda zanimanja;

13. datum upisa u Registar.

(3) Skup kompetencija sadrži sljedeće elemente:

1. šifru skupa kompetencija;

2. naziv skupa kompetencija;

3. poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ako je primjenjivo);

4. popis ključnih poslova u okviru kojih se koristi skup kompetencija;

5. popis pripadajućih pojedinačnih kompetencija;

6. uvjete rada na radnom mjestu;

7. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

8. poveznicu na odluku o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

9. naziv predlagatelja skupa kompetencija;

10. datum upisa u Registar.

(4) Pri upisu standarda zanimanja u Registar dodjeljuje se i šifra prema važećoj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

(5) Upis standarda zanimanja i skupova kompetencija u Registar, odnosno odgovarajući podregistar, obavlja ministarstvo nadležno za rad.

(6) Ako zahtjev za upis standarda zanimanja ili skupa kompetencija ne udovoljava formalnim i stručnim uvjetima, ministar nadležan za rad donosi odluku kojom se odbija upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(7) U slučaju donošenja odluke kojom se odbija upis predloženog standarda zanimanja ili skupa kompetencija u Registar, odnosno odgovarajući podregistar, isti podnositelj zahtjeva može podnijeti novi zahtjev za isti standard zanimanja odnosno skup kompetencija po isteku 3 mjeseca od dana donošenja odluke.

(8) Po isteku roka do kojeg se standard zanimanja može koristiti za opravdavanje predlaganja standarda kvalifikacija, a nakon što je odgovarajući novi ili revidirani standard zanimanja upisan u Registar, stari standard zanimanja ostaje upisan u Registru, označen kao neaktivan.

(9) Na reviziju u Registar upisanih standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija u odgovarajućem obliku primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o postupku za upis u Registar.

DIO ČETVRTI
POSTUPAK UPISA STANDARDA KVALIFIKACIJA I SKUPOVA ISHODA UČENJA NA RAZINAMA VISOKOG OBRAZOVANJA U REGISTAR

Članak 17.

(1) Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja odnosno Podregistar standarda kvalifikacija podnosi se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2.

(2) Zahtjev za upis standarda kvalifikacije podnosi se na obrascu HKO_SK_VO, a zahtjev za upis skupa ishoda učenja na obrascu HKO_SIU_VO.

(3) Obrasci HKO_SK_VO i HKO_SIU_VO sastavni su dio ovog Pravilnika (Prilog II), a ispunjavaju se elektroničkim putem, na mrežnoj stranici Registra.

(4) Elektroničkim putem dostavljen zahtjev za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja iz stavka 1. ovog članka smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra. Primatelj zahtjeva elektroničkim će putem podnositelju zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva.

Članak 18.

(1) Kao dio popratne dokumentacije, predlagatelj uz zahtjev za upis standarda kvalifikacije dostavlja mišljenja o predloženom standardu kvalifikacije drugih zainteresiranih pravnih osoba koje su potencijalni izvoditelji programa kojima bi se stjecala predmetna kvalifikacija.

(2) Ako predlagatelj uz zahtjev za upis standarda kvalifikacije ne dostavi mišljenja iz stavka 1. ovog članka, dužan je o tome dostaviti obrazloženje.

Članak 19.

Postupak vrednovanja zahtjeva za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja iz članka 17. stavka 1. sastoji se od utvrđivanja ispunjenosti formalnih i stručnih uvjeta, koje uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar.

Članak 20.

(1) Nakon primitka zahtjeva za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja iz članka 17. stavka 1., Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi formalnu provjeru kojom utvrđuje udovoljava li zahtjev propisanim uvjetima iz ovog Pravilnika i sadrži li sve propisane podatke i dokumentaciju.

(2) Ako zahtjev ne sadrži sve propisane podatke odnosno dokumentaciju, Agencija za znanost i visoko obrazovanje u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva pozvat će podnositelja zahtjeva da otkloni nedostatke zahtjeva, uz obrazloženje i uputu.

(3) Rok za dostavu ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva ne može biti kraći od 8 dana ni dulji od 30 dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi ispravljen i/ili dopunjen zahtjev u za to određenom roku, zahtjev za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja briše se iz informacijskog sustava Registra.

(5) Postupak formalne provjere mora se dovršiti u roku od 30 dana od primitka potpunog, odnosno ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva.

Članak 21.

(1) Ako se predlaže standard kvalifikacije odnosno skup ishoda učenja vezan uz reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje će, nakon primitka potpunog zahtjeva, zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(2) Iznimno, kad je tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju predlagatelj standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja potrebnog za obavljanje regulirane profesije, nije potrebno zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(3) Rokovi u postupku formalne provjere ne teku od dana kad Agencija za znanost i visoko obrazovanje zatraži mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju iz stavka 1. ovog članka do dana zaprimanja mišljenja.

Članak 22.

(1) Ako je ishod postupka formalne provjere zahtjeva pozitivan, u svrhu utvrđivanja ispunjenosti stručnih uvjeta za upis u Registar, Agencija za znanost i visoko obrazovanje imenuje povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja iz članka 17. stavka 1.

(2) Povjerenstvo za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka imenuje se u roku od 30 dana od dana završetka formalne provjere.

(3) Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje ispunjenost stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi stručno mišljenje o upisu predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Stručno mišljenje povjerenstva za vrednovanje obvezno sadrži obrazloženje.

(5) Povjerenstvo za vrednovanje svoje stručno mišljenje podnosi Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana kad mu je dostavljen zahtjev.

Članak 23.

(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje iz članka 22. stavka 1. na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocijeni da je prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u skladu sa smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija, opisnicama razina ishoda učenja i kvalifikacija propisanim Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija (ako kvalifikacija treba osigurati zapošljivost), donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) U slučaju donošenja pozitivnog stručnog mišljenja, povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje i datum revizije standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja.

(3) Na temelju pozitivnog stručnog mišljenja povjerenstva za vrednovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi odluku o upisu te upisuje standard kvalifikacije odnosno skup ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Odlukom iz stavka 3. ovog članka, pri upisu u Podregistar standarda kvalifikacija, skupovi ishoda učenja standarda kvalifikacije upisuju se i u Podregistar skupova ishoda učenja te im se dodjeljuje šifra.

(5) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente:

1. šifru standarda kvalifikacije;

2. naziv kvalifikacije;

3. naziv sektora kojem pripada kvalifikacija;

4. područje i polje kojem pripada kvalifikacija (uključujući i po klasifikaciji ISCED FoET – Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja: polja obrazovanja i osposobljavanja);

5. oznaku razine koju kvalifikacija ima u HKO-u;

6. oznaku razine koju kvalifikacija ima u EQF-u;

7. vrstu kvalifikacije;

8. minimalni obujam kvalifikacije iskazan bodovima (ECTS) ili godinama istraživanja;

9. oznaku klase kvalifikacije (cjelovita ili djelomična kvalifikacija);

10. popis skupova ishoda učenja uz oznaku kategorije »obvezni« ili »neobvezni«;

11. uvjete za pristupanje stjecanju kvalifikacije;

12. uvjete za stjecanje kvalifikacije;

13. opravdanost uvođenja i ulogu kvalifikacije;

14. poveznicu na standard zanimanja s kojim se povezuje;

15. rok za reviziju standarda kvalifikacije;

16. popis članova povjerenstva za vrednovanje;

17. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar;

18. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

19. naziv predlagatelja standarda kvalifikacije;

20. datum upisa u Registar;

21. poveznicu na programe usklađene sa standardom i popis ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji.

(6) Skup ishoda učenja sadrži sljedeće elemente:

1. šifru skupa ishoda učenja;

2. naziv skupa ishoda učenja;

3. naziv sektora kojem pripada skup ishoda učenja;

4. područje i polje kojem pripada skup ishoda učenja (uključujući i po klasifikaciji ISCED FoET);

5. oznaku razine koju skup ishoda učenja ima u HKO-u;

6. obujam skupa ishoda učenja;

7. popis ishoda učenja;

8. uvjete za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja;

9. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje skupa ishoda učenja;

10. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za vrednovanje skupa ishoda učenja;

11. postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenja;

12. poveznicu na standard kvalifikacije kojem pripada (ako je primjenjivo);

13. poveznicu na skup kompetencija s kojim se povezuje;

14. popis članova povjerenstva za vrednovanje (ako je primjenjivo);

15. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

16. poveznicu na odluku o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

17. naziv predlagatelja skupa ishoda učenja;

18. datum upisa u Registar.

(7) Nakon isteka roka za reviziju, a nakon što je odgovarajući novi ili revidirani standard kvalifikacije upisan u Registar, standard kvalifikacije ostaje upisan u informacijskom sustavu Registra te se označava kao neaktivan.

(8) Upisom u Registar provodi se povezivanje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja s odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija.

Članak 24.

(1) Na temelju negativnog stručnog mišljenja povjerenstva za vrednovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi odluku kojom se odbija upis predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) U slučaju donošenja odluke kojom se odbija upis predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar, isti podnositelj zahtjeva može podnijeti novi zahtjev za istu kvalifikaciju ili skup ishoda učenja po isteku 3 mjeseca od dana donošenja odluke.

Članak 25.

(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje ocijeni potrebnim, Agencija za znanost i visoko obrazovanje može vratiti zahtjev podnositelju, uz stručno mišljenje povjerenstva s preporukama i uputama o potrebnim izmjenama i/ili dopunama podnesenog zahtjeva za upis.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je, u roku koji odredi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, dostaviti izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev za upis.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u roku i na način propisan stavkom 2. ovog članka, zahtjev za upis bit će izbrisan iz informacijskog sustava Registra.

(4) Povjerenstvo za vrednovanje dovršit će vrednovanje u roku od 30 dana od dana kad mu je Agencija za znanost i visoko obrazovanje dostavila na mišljenje izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev iz stavka 2. ovog članka.

Članak 26.

(1) Ako podnositelj zahtjeva predloži standard kvalifikacije ili skup ishoda učenja koji je već upisan u Registar, odnosno odgovarajući podregistar, povjerenstvo za vrednovanje najprije će utvrditi radi li se u predmetnom slučaju o izmjeni postojećeg standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja ili o istom standardu kvalifikacije odnosno skupu ishoda učenja.

(2) Ako se u predmetnom slučaju radi o izmjeni postojećeg standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja, povjerenstvo za vrednovanje provest će vrednovanje predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja.

(3) Ako se u predmetnom slučaju radi o istom standardu kvalifikacije odnosno skupu ishoda učenja, povjerenstvo za vrednovanje neće provesti vrednovanje, već će donijeti stručno mišljenje kojim će predložiti odbijanje upisa standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja, iz razloga što je već upisan u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Na reviziju u Registar upisanih standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u odgovarajućem obliku primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o postupku upisa u Registar.

DIO PETI
POSTUPAK UPISA STANDARDA KVALIFIKACIJA I SKUPOVA ISHODA UČENJA NA OSTALIM RAZINAMA U REGISTAR

Članak 27.

(1) Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja odnosno Podregistar standarda kvalifikacija podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za kvalifikacije na razinama 2; 3; 4.1; 4.2; 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje) te Agenciji za odgoj i obrazovanje za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje).

(2) Zahtjev za upis standarda kvalifikacije podnosi se na obrascu HKO_SK_OS, a zahtjev za upis skupa ishoda učenja na obrascu HKO_SIU_OS.

(3) Obrasci HKO_SK_OS i HKO_SIU_OS sastavni su dio ovog Pravilnika (Prilog II), a ispunjavaju se elektroničkim putem, na mrežnoj stranici Registra.

(4) Elektroničkim putem dostavljen zahtjev za upis standarda kvalifikacija ili skupa ishoda učenja iz stavka 1. ovog članka u Registar smatra se podnesenim u trenutku kad je upućen na vrednovanje u informacijskom sustavu Registra. Primatelj zahtjeva elektroničkim će putem podnositelju zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva.

Članak 28.

Postupak vrednovanja zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz članka 27. stavka 1. sastoji se od utvrđivanja ispunjenosti formalnih i stručnih uvjeta, koje uključuje i ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar.

Članak 29.

(1) Nakon primitka zahtjeva za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja iz članka 27. stavka 1., agencije iz članka 27. stavka 1., svaka u djelokrugu svoje nadležnosti, provode formalnu provjeru kojom utvrđuju udovoljava li zahtjev propisanim uvjetima iz ovog Pravilnika i sadrži li sve propisane podatke.

(2) Ako zahtjev ne sadrži sve propisane podatke, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva pozvat će podnositelja zahtjeva da otkloni nedostatke zahtjeva, uz obrazloženje i uputu.

(3) Rok za dostavu ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva ne može biti kraći od 8 dana ni dulji od 30 dana.

(4) Ako podnositelj ne dostavi ispravljen i/ili dopunjen zahtjev u za to određenom roku, zahtjev za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja bit će izbrisan iz informacijskog sustava Registra.

(5) Postupak formalne provjere mora se dovršiti u roku od 30 dana od primitka potpunog, odnosno ispravljenog i/ili dopunjenog zahtjeva.

Članak 30.

(1) Ako se standard kvalifikacije odnosno skup ishoda učenja veže uz reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj, nadležna će agencija iz članka 27. stavka 1., nakon primitka potpunog zahtjeva, zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(2) Iznimno, kad je tijelo državne uprave nadležno za reguliranu profesiju predlagatelj standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja potrebnog za obavljanje regulirane profesije, nije potrebno zatražiti mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju.

(3) Rokovi u postupku formalne provjere ne teku od dana kad nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. zatraži mišljenje tijela državne uprave nadležnog za reguliranu profesiju iz stavka 1. ovog članka do dana zaprimanja mišljenja.

(4) Ako se predlaže standard za kvalifikaciju koja se stječe isključivo obrazovanjem odraslih, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. zatražit će mišljenje drugih zainteresiranih pravnih osoba koje su potencijalni izvoditelji programa kojima bi se stjecala predmetna kvalifikacija.

Članak 31.

(1) Ako je ishod postupka formalne provjere zahtjeva pozitivan, u svrhu utvrđivanja ispunjenosti stručnih uvjeta za upis u Registar, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. imenuje povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja.

(2) Povjerenstvo za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka imenuje se u roku od 30 dana od dana završetka formalne provjere.

(3) Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje ispunjenost stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi stručno mišljenje o upisu predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Stručno mišljenje povjerenstva za vrednovanje obvezno sadrži obrazloženje.

(5) Povjerenstvo za vrednovanje svoje stručno mišljenje podnosi nadležnoj agenciji iz članka 27. stavka 1. u roku od 30 dana od dana kad mu je dostavljen zahtjev.

Članak 32.

(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje iz članka 31. stavka 1. na temelju provedenih analiza i vrednovanja ocijeni da je prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u skladu sa smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija, opisnicama razina ishoda učenja i kvalifikacija propisanim Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija (ako kvalifikacija treba osigurati zapošljivost), donijet će pozitivno mišljenje o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) U slučaju donošenja pozitivnog mišljenja, povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje i datum revizije standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja.

(3) Na temelju pozitivnog stručnog mišljenja povjerenstva za vrednovanje, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. donosi odluku o upisu u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih upisuje standard kvalifikacije odnosno skup ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(5) Odlukom iz stavka 3. ovog članka, pri upisu u Podregistar standarda kvalifikacija, skupovi ishoda učenja standarda kvalifikacije upisuju se i u Podregistar skupova ishoda učenja te im se dodjeljuje šifra.

(6) Standard kvalifikacije sadržava sljedeće elemente:

1. šifru standarda kvalifikacije;

2. naziv kvalifikacije;

3. naziv sektora kojem pripada kvalifikacija;

4. područje i polje po klasifikaciji ISCED FoET;

5. oznaku razine koju kvalifikacija ima u HKO-u;

6. oznaku razine koju kvalifikacija ima u EQF-u;

7. vrstu kvalifikacije;

8. minimalni obujam kvalifikacije iskazan bodovima (CSVET i/ili HROO);

9. oznaku klase kvalifikacije (cjelovita ili djelomična kvalifikacija);

10. popis skupova ishoda učenja uz oznaku kategorije »obvezni« ili »neobvezni«;

11. uvjete za pristupanje stjecanju kvalifikacije;

12. uvjete za stjecanje kvalifikacije;

13. opravdanost uvođenja i ulogu kvalifikacije;

14. poveznicu na standard zanimanja s kojim se povezuje;

15. rok za reviziju standarda kvalifikacije;

16. popis članova povjerenstva za vrednovanje;

17. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar;

18. poveznicu na odluku o upisu u Registar;

19. naziv predlagatelja standarda kvalifikacije;

20. datum upisa u Registar;

21. poveznicu na programe usklađene sa standardom i popis ovlaštenih pravnih osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji.

(7) Skup ishoda učenja sadrži sljedeće elemente:

1. šifru skupa ishoda učenja;

2. naziv skupa ishoda učenja;

3. naziv sektora kojem pripada skup ishoda učenja;

4. područje i polje po klasifikaciji ISCED FoET;

5. oznaku razine koju skup ishoda učenja ima u HKO-u;

6. obujam skupa ishoda učenja;

7. popis ishoda učenja;

8. uvjete za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja;

9. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za stjecanje skupa ishoda učenja;

10. materijalne i kadrovske uvjete potrebne za vrednovanje skupa ishoda učenja;

11. postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenja;

12. poveznicu na standard kvalifikacije kojem pripada (ako je primjenjivo);

13. poveznicu na skup kompetencija s kojim se povezuje;

14. popis članova povjerenstva za vrednovanje (ako je primjenjivo);

15. poveznicu na stručno mišljenje o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

16. poveznicu na odluku o upisu u Registar (ako je primjenjivo);

17. naziv predlagatelja skupa ishoda učenja;

18. datum upisa u Registar.

(8) Nakon isteka roka za reviziju, a nakon što je odgovarajući novi ili revidirani standard kvalifikacije upisan u Registar, standard kvalifikacije ostaje upisan u informacijskom sustavu Registra te se označava kao neaktivan.

(9) Upisom u Registar provodi se povezivanje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja s odgovarajućim standardima zanimanja i skupovima kompetencija.

Članak 33.

(1) Na temelju negativnog stručnog mišljenja povjerenstva za vrednovanje, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. donosi odluku kojom se odbija upis predloženog standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) U slučaju donošenja odluke kojom se odbija upis predloženog standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja u Registar, isti podnositelj zahtjeva može podnijeti novi zahtjev za istu kvalifikaciju ili skup ishoda učenja po isteku 3 mjeseca od dana donošenja odluke.

Članak 34.

(1) Ako povjerenstvo za vrednovanje ocijeni potrebnim, nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. može vratiti zahtjev podnositelju, uz stručno mišljenje povjerenstva s preporukama i uputama o potrebnim izmjenama i/ili dopunama podnesenog zahtjeva za upis.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je, u roku koji odredi nadležna agencija iz članka 27. stavka 1., dostaviti izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev za upis.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u roku i na način propisan stavkom 2. ovog članka, zahtjev za upis bit će izbrisan iz informacijskog sustava Registra.

(4) Povjerenstvo za vrednovanje dovršit će vrednovanje u roku od 30 dana od dana kad im je nadležna agencija iz članka 27. stavka 1. dostavila na mišljenje izmijenjen i/ili dopunjen zahtjev iz stavka 2. ovog članka.

Članak 35.

(1) Ako podnositelj zahtjeva predloži standard kvalifikacije ili skup ishoda učenja koji je već upisan u Registar, povjerenstvo za vrednovanje najprije će utvrditi radi li se u predmetnom slučaju o izmjeni postojećeg standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja ili o istom standardu kvalifikacije odnosno skupu ishoda učenja.

(2) Ako se u predmetnom slučaju radi o izmjeni postojećeg standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja, povjerenstvo za vrednovanje provest će vrednovanje predloženog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja.

(3) Ako se u predmetnom slučaju radi o istom standardu kvalifikacije odnosno skupu ishoda učenja, povjerenstvo za vrednovanje neće provesti vrednovanje, već će donijeti stručno mišljenje kojim će predložiti odbijanje upisa standarda kvalifikacije odnosno skupa ishoda učenja iz razloga što je već upisan u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(4) Na reviziju u Registar upisanih standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u odgovarajućem obliku primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o postupku upisa u Registar.

DIO ŠESTI
POVJERENSTVA ZA VREDNOVANJE

GLAVA I
POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA ILI SKUPOVA KOMPETENCIJA

Članak 36.

(1) Povjerenstvo za vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja ili skupova kompetencija provodi stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) Povjerenstvo za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka ima sedam članova, od kojih je jedan predstavnik ministarstva nadležnog za rad, četiri stručnjaka iz područja tržišta rada, obrazovanja i profiliranja kompetencija i dva predstavnika iz područja gospodarstva.

(3) Ako je riječ o reguliranoj profesiji, Povjerenstvo za vrednovanje dužno je na svojim sjednicama osigurati nazočnost predstavnika nadležnog tijela imenovanog u međuresornu suradnju u području reguliranih profesija, koja se uspostavlja na temelju zakona kojim se propisuju uvjeti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Predstavnik nadležnog tijela imenovanog u međuresornu suradnju u području reguliranih profesija nema pravo sudjelovanja u odlučivanju.

(4) Predsjednika i članove Povjerenstva za vrednovanje imenuje ministar nadležan za rad na vrijeme od dvije godine.

(5) Ministarstvo nadležno za rad obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za vrednovanje.

(6) Način rada i zadaće Povjerenstva za vrednovanje detaljnije se uređuju poslovnikom o radu.

(7) Ministar nadležan za rad donosi poslovnik o radu Povjerenstva za vrednovanje.

Članak 37.

(1) Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 36. stavka 1. ima sljedeće ovlasti:

1. utvrđuje ispunjenost stručnih uvjeta za upis u Registar te u roku od 30 dana donosi stručno mišljenje o upisu u Registar standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija

2. predlaže reviziju standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija upisanih u Registar

3. razmatra osnovanost prijedloga revizije standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija upisanih u Registar od strane fizičkih i pravnih osoba te tijela državne uprave koji za to imaju opravdani interes

4. odabire do tri sektorska stručnjaka s liste stručnjaka koji sudjeluju u radu Povjerenstva radi sveobuhvatnog razmatranja pristiglih zahtjeva za upis

5. predlaže izmjenu i/ili dopunu metodologije za izradu standarda zanimanja.

(2) Rok iz stavka 1. točke 1. ovog članka Povjerenstvu za vrednovanje počinje teći nakon primitka zahtjeva za upis u Registar.

(3) Predstavnici nadležnih tijela imenovanih u međuresornu suradnju u području reguliranih profesija iz članka 36. stavka 3. i sektorski stručnjaci iz stavka 1. točke 4. ovog članka mogu sudjelovati u radu Povjerenstva za vrednovanje, ali nemaju ovlast za donošenje stručnog mišljenja.

Članak 38.

(1) Ministarstvo nadležno za rad objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka te ih upisuje i vodi u listi stručnjaka.

(2) Sektorski stručnjaci izrađuju prijedloge mišljenja o ispunjenosti stručnih uvjeta za upis u Registar standarda zanimanja i/ili skupova kompetencija.

GLAVA II
POVJERENSTVA ZA VREDNOVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJA I SKUPOVA ISHODA UČENJA

Članak 39.

(1) Povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja provode stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar, odnosno odgovarajući podregistar.

(2) Povjerenstva za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka imenuju Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencija za odgoj i obrazovanje, svaka u djelokrugu svoje nadležnosti, u skladu s člankom 22. stavkom 1. i člankom 31. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(3) Način rada i zadaće povjerenstava za vrednovanje iz stavka 1. ovog članka detaljnije se uređuju odlukom nadležne agencije iz stavka 2. ovog članka.

Članak 40.

(1) Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 39. stavka 1. sastoji se od najmanje triju članova, koji moraju biti stručnjaci u odgovarajućem sektoru, i od kojih najmanje jedan mora biti predstavnik gospodarstva, ako je to u tom sektoru moguće.

(2) Članovi povjerenstava za vrednovanje mogu se birati iz evidencije potencijalnih sektorskih stručnjaka koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(3) U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka svih profila i razina koji sudjeluju u povjerenstvima za vrednovanje, za potrebe vođenja evidencije potencijalnih sektorskih stručnjaka, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost najmanje jednom godišnje raspisat će javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje.

DIO SEDMI
SEKTORSKA VIJEĆA

Članak 41.

(1) Sektorska vijeća obavljaju sljedeće poslove:

– analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora;

– predlažu preporuke za razvoj sektora;

– Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala daju preporuke o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama;

– ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja;

– promiču sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora;

– predlažu godišnji plan rada i podnose izvješća o izvršenju plana agencijama koje im pružaju administrativnu i stručnu podršku.

(2) Nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sektorima utvrđenim člankom 6. stavkom 3.

Članak 42.

(1) Svako sektorsko vijeće sastoji se od predsjednika i 10 članova, i to:

– jednog predstavnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o tome koja agencija sektorskom vijeću pruža administrativnu i stručnu podršku;

– jednog predstavnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

– devet sektorskih stručnjaka, od kojih:

– do dva člana na prijedlog ministarstava nadležnih za pojedini sektor;

– tri člana na prijedlog predstavnika poslodavaca, odnosno njihovog članstva;

– dva člana na prijedlog sindikata (vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora i reprezentativnih sindikata obrazovnog sektora, s jedne strane, te reprezentativnih sindikata organiziranih u gospodarskom sektoru, s druge strane);

– jedan član na prijedlog strukovnih udruga, nacionalnih saveza osoba s invaliditetom te

– jedan član na prijedlog visokih učilišta ili ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ovisno o sektoru.

(2) Predsjednik i članovi sektorskog vijeća imenuju se na rok od četiri godine.

Članak 43.

(1) Predsjednike i članove sektorskih vijeća za sektore od I. do XIV. imenuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a sektorskih vijeća za sektore od XV. do XXV. Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Za prijedlog kandidata za članove sektorskih vijeća koji su sektorski stručnjaci, nadležne agencije iz stavka 1. ovog članka na svojim mrežnim stranicama objavljuju javni poziv za predlaganje kandidata za članove sektorskih vijeća.

(3) Nadležne agencije mogu uputiti i direktan poziv ovlaštenim predlagateljima na predlaganje kandidata za članove sektorskih vijeća.

Članak 44.

(1) Za člana sektorskog vijeća kao sektorskog stručnjaka može biti imenovana osoba koja posjeduje:

– radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova određenog sektorskog vijeća i

– kvalifikaciju odgovarajućeg profila s obzirom na sektorsko vijeće.

(2) Pri odabiru članova sektorskih vijeća vodit će se računa o zastupljenosti maksimalnog broja područja unutar sektora, odnosno odgovarajućoj zastupljenosti različitih razina obrazovanja.

Članak 45.

(1) Sektorskim vijećima koja imenuju, nadležne agencije iz članka 43. stavka 1. pružaju i administrativnu i stručnu podršku.

(2) Koordinaciju rada sektorskih vijeća obavlja nacionalni koordinator sektorskih vijeća, kojeg imenuje ministar nadležan za obrazovanje i znanost.

(3) Nadležne agencije nacionalnom koordinatoru sektorskih vijeća dostavljaju godišnje planove rada i godišnja izvješća o izvršenju planova rada sektorskih vijeća.

(4) Kao član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, nacionalni koordinator sektorskih vijeća na sjednicama izvještava predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o radu sektorskih vijeća te nadležnim agencijama prenosi pisane preporuke Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za poboljšanja.

(5) U svrhu učinkovite koordinacije rada sektorskih vijeća, nacionalni koordinator sektorskih vijeća slobodan je bez prava glasa u odlučivanju prisustvovati sjednicama sektorskih vijeća.

Članak 46.

(1) Ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije izrađuju godišnja izvješća o provedbi vrednovanja zahtjeva za upis u Registar, koja dostavljaju ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost.

(2) Sažetak godišnjih izvješća iz članka 45. stavka 3. i stavka 1. ovog članka sastavni je dio cjelovitog godišnjeg izvješća o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, koje se dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

DIO OSMI
OSIGURAVANJE KVALITETE PROGRAMA UZ
PRIMJENU HKO-a

Članak 47.

Osiguravanje kvalitete programa iz članka 2. stavaka 3. i 4. uz primjenu standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz Registra, provodi se integrirano i komplementarno s postojećim sustavima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete za opće, strukovno, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, sukladno propisima kojima je to područje regulirano.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Ministarstvo nadležno za rad, uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost, uskladit će metodologiju za izradu standarda zanimanja iz članka 11. stavka 3. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, broj 22/13, 41/16 – OUSRH, 64/18, 47/20 – OUSRH, 20/21) s odredbama ovog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, u suradnji s nadležnim agencijama, uskladit će smjernice za razvoj standarda kvalifikacija iz članka 11. stavka 2. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, broj 22/13, 41/16 – OUSRH, 64/18, 47/20 – OUSRH, 20/21) s odredbama ovog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 49.

Postupci upisa u Registar započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se sukladno ovom Pravilniku, pri čemu će se u obzir uzimati zahtjevi izrađeni prema obrascima i smjernicama, odnosno metodologiji, koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Također, u obzir će biti uzete preporuke sektorskih vijeća dane do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, broj 20/21).

Članak 50.

Sektorski stručnjaci upisani u evidenciju vanjskih sektorskih stručnjaka u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (»Narodne novine«, broj 62/14) ostaju upisani u evidenciju potencijalnih sektorskih stručnjaka sukladno ovom Pravilniku te se mogu odabirati kao članovi povjerenstava za vrednovanje.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (»Narodne novine«, broj 62/14).

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/21-06/00008
Urbroj: 533-04-21-0006
Zagreb, 30. srpnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG I

OBRASCI PRIJEDLOGA I ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA I SKUPOVA KOMPETENCIJA

Obrazac HKO_SZ/SKOMP_PRIJEDLOG

PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA/SKUPOVA KOMPETENCIJA

PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA/SKUPOVA KOMPETENCIJA
Naziv ili ime predlagatelja
Adresa predlagatelja
Prijedlog naziva standarda zanimanja
Naziv i šifra zanimanja ili srodnog zanimanja iz važeće Nacionalne klasifikacije zanimanja
Prijedlog pripadnosti HKO sektoru
KRATKI OPIS PRIJEDLOGA ZANIMANJA/SKUPOVA KOMPETENCIJA

USPOREDBA PREDLOŽENOG STANDARDA ZANIMANJA U ODNOSU NA UPISANE STANDARDE ZANIMANJA

RAZLOZI IZRADE STANDARDA ZANIMANJA/SKUPOVA KOMPETENCIJA

DODATNA POJAŠNJENJA, UKOLIKO POSTOJI POTREBA PREDLAGATELJA (nije obvezno)

Obrazac HKO_SZ/SKOMP_PRIJEDLOG potrebno je dostaviti na adresu hko@mrosp.hr, prije postupka izrade standarda zanimanja.

Obrazac HKO_SZ

ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA

A. OPĆI PODATCI I DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA
Naziv i ime predlagatelja
Adresa predlagateljaUlica:
Poštanski broj i grad:
Općina/Županija
Ime i prezime odgovorne osobe
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti predlagatelja
Godina20.20.20.
Prosječan broj zaposlenih
Ukupan prihod, mil. kuna
NAZIV STANDARDA ZANIMANJA I IZBOR HKO SEKTORA
Prijedlog naziva standarda zanimanja
Naziv i šifra postojećeg standarda zanimanja (ako postoji)
Naziv i šifra zanimanja ili srodnog zanimanja iz važeće Nacionalne klasifikacije zanimanja
Pripadnost sektoru

Izbor 1:

Izbor 2:

DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA STANDARDA ZANIMANJA
STRATEŠKA UTEMELJENOST
Naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim standardom zanimanja
Dodatni dokumenti koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga
Opis relevantnosti standarda zanimanja na temelju odabranih strateških dokumenata
SEKTORSKA UTEMELJENOST
Profil sektora
Prikaz utemeljenosti standarda zanimanja na Profilu sektora
ANALITIČKA UTEMELJENOST
Prikazati analitičku relevantnost predloženog standarda zanimanja
Opisati utemeljenost standarda zanimanja na temelju odabranih pokazatelja tržišta rada
Dokumenti koji su priloženi prijedlogu
B. PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA
Opis zanimanja ili skupa kompetencija (jednog ili više) koje/koji će se regulirati standardom
Zakoni i/ili propisi koji uređuju uvjete za obavljanje zanimanja
Procijenjene razine kvalifikacija prema HKO-u koje će se izraditi na temelju standarda zanimanja
Popis ključnih poslova na radnom mjestu i pripadajućih pojedinačnih kompetencija potrebnih za rad na jednom ili više radnih mjestaNaziv ključnog posla/ključni posao

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Naziv ključnog posla/ključni posao

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Naziv ključnog posla/ključni posao tru

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Popis skupova kompetencija s pripadajućim kompetencijamaNaziv skupa kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Naziv skupa kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Naziv skupa kompetencija

Kompetencije

Kompetencija

Kompetencija

Uvjeti rada
REVIZIJA STANDARDA ZANIMANJA
Prijedlog roka do kojeg se standard zanimanja može koristiti za predlaganje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenjaDatum:Obrazac HKO_SKOMP

ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA KOMPETENCIJA

A. OPĆI PODATCI I DOKAZ UTEMELJENOSTI ZAHTJEVA
Naziv i ime predlagatelja
Adresa predlagateljaUlica:
Poštanski broj i grad:
Općina/Županija
Ime i prezime odgovorne osobe
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti predlagatelja
NAZIV SKUPA KOMPETENCIJA I IZBOR HKO SEKTORA
Prijedlog naziva skupa kompetencija
Naziv i šifra postojećeg standarda zanimanja u sklopu kojeg se nalazi skup kompetencija koji se želi mijenjati ili nadodati te šifra skupa kompetencija (ako postoji)
Pripadnost sektoru

Izbor 1:

Izbor 2:

DOKAZ UTEMELJENOSTI PRIJEDLOGA SKUPA KOMPETENCIJA
STRATEŠKA UTEMELJENOST
Naziv strateškog dokumenta iz kojeg je razvidna potreba za novim ili promjenu postojećeg skupa kompetencija
Dodatni dokumenti koji su relevantni za utvrđivanje utemeljenosti prijedloga
Opis relevantnosti skupova kompetencija na temelju odabranih strateških dokumenata
B. PRIJEDLOG SKUPA KOMPETENCIJA
Opis skupa kompetencija
Popis ključnih poslova u okviru kojih se koristi skup kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencijaNaziv ključnog posla/ključni posao

Kompetencija

Kompetencija

Kompetencija

Uvjeti rada

PRILOG II

OBRASCI ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJA I SKUPOVA ISHODA UČENJA

Obrazac HKO_SK_VO

ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE NA RAZINAMA VISOKOG OBRAZOVANJA

A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja standarda kvalifikacijeFizička osoba:
Pravna osoba:
Adresa predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Mišljenja drugih zainteresiranih pravnih osoba u svojstvu potencijalnih izvoditelja programa kojima bi se stjecala kvalifikacijaUčitavanje pribavljenih mišljenjaObrazloženje o nemogućnosti dostave mišljenja
B. OPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE
Prijedlog naziva standarda kvalifikacije
Opravdanost uvođenja i uloga kvalifikacije
Naziv i šifra standarda zanimanja

Izbor 1:

Izbor 2:

Sektor kojem pripada kvalifikacija za koju se predlaže standardIzbor 1:
Drugi izbori:
Područje/polje kojem pripada kvalifikacija za koju se predlaže standard (uključujući i po važećoj klasifikaciji ISCED FoET)
Prijedlog HKO razine kvalifikacije za koju se predlaže standard
Vrsta kvalifikacije za koju se predlaže standard
Prijedlog minimalnog obujma kvalifikacije (iskazan ECTS bodovima, odnosno godinama istraživanja (za razinu 8.2 HKO-a))
Klasa kvalifikacije za koju se predlaže standardCjelovita
Djelomična
Popis skupova ishoda učenja – POSTOJEĆI u Registru HKO-aObvezni:Neobvezni:
Popis skupova ishoda učenja – NOVIObvezni:Neobvezni:
Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Uvjeti za stjecanje kvalifikacije
Prijedlog datuma revizije standarda kvalifikacije

C. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA

(dio C ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)

Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Razina skupa ishoda učenja prema HKO-u
Prijedlog obujma skupa ishoda učenja
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja (samo ako se razlikuju od uvjeta za stjecanje)
Postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenjaObrazac HKO_SIU_VO

ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA ISHODA UČENJA NA RAZINAMA VISOKOG OBRAZOVANJA

A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja skupa ishoda učenjaFizička osoba:
Pravna osoba:
Adresa predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja

B. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA

(dio B ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)

Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Sektor kojem pripada skup ishoda učenja
Područje/polje kojem pripada skup ishoda učenja (uključujući i po važećoj klasifikaciji ISCED FoET)
Razina skupa ishoda učenja prema HKO-u
Prijedlog obujma skupa ishoda učenja
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja (samo ako se razlikuju od uvjeta za stjecanje)
Postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenja
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)

Izbor 1:

Izbor 2:

....

Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja

Obrazac HKO_SK_OS

ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE NA OSTALIM RAZINAMA

A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja standarda kvalifikacijeFizička osoba:
Pravna osoba:
Adresa predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
B. OPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE
Prijedlog naziva standarda kvalifikacije
Opravdanost uvođenja i uloga kvalifikacije
Naziv i šifra standarda zanimanja

Izbor 1:

Izbor 2:

Sektor kojem pripada kvalifikacija za koju se predlaže standardIzbor 1:
Drugi izbori:
Područje/polje kojem pripada kvalifikacija za koju se predlaže standard po važećoj klasifikaciji ISCED FoET
Prijedlog HKO razine kvalifikacije za koju se predlaže standard
Vrsta kvalifikacije za koju se predlaže standard
Prijedlog minimalnog obujma kvalifikacije (iskazan CSVET i/ili HROO bodovima)
Klasa kvalifikacije za koju se predlaže standardCjelovita:
Djelomična:
Popis skupova ishoda učenja – POSTOJEĆI u Registru HKO-aObvezni:Neobvezni:
Popis skupova ishoda učenja – NOVIObvezni:Neobvezni:
Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Uvjeti za stjecanje kvalifikacije
Prijedlog datuma revizije standarda kvalifikacije

C. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA

(dio C ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)

Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Razina skupa ishoda učenja prema HKO-u
Prijedlog obujma skupa ishoda učenja
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja (samo ako se razlikuju od uvjeta za stjecanje)
Postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenja


Obrazac HKO_SIU_OS

ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA ISHODA UČENJA NA OSTALIM RAZINAMA

A. OPĆI PODATCI
Naziv ili ime predlagatelja skupa ishoda učenjaFizička osoba:
Pravna osoba:
Adresa predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
Matični broj
OIB
Opis glavne djelatnosti poslovnog subjekta
Ime i prezime odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja
Kontakt podatci odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagateljaUlica i kućni broj:
Poštanski broj i grad:
Telefon:E-mail adresa:
OIB odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja

B. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA

(dio B ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja)

Naziv prijedloga skupa ishoda učenja
Sektor kojem pripada skup ishoda učenja
Područje/polje kojem pripada skup ishoda učenja po važećoj klasifikaciji ISCED FoET
Razina skupa ishoda učenja prema HKO-u
Prijedlog obujma skupa ishoda učenja
Popis ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja
Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja (samo ako se razlikuju od uvjeta za stjecanje)
Postupak i primjer vrednovanja skupa ishoda učenja
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)

Izbor 1:

Izbor 2:

....

Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja

PRILOG III

OBUHVAT I STRUKTURA PODATAKA ZA PRIPREMU STRUČNIH PODLOGA

Vrste osobnih podataka koje će se razmjenjivati – Hrvatski zavod za zapošljavanje:

NezaposleniSkup podataka za razmjenu prema svrsi sporazuma
Naziv županije
Naziv općine
Poštanski broj mjesta
Spol
Dobna skupina
Razina obrazovanja
Šifra NKZ
Naziv NKZ
Dob
Šifra županije
Šifra općine
Šifra mjesta
Naziv mjesta
Šifra zvanja
Naziv zvanja
OIB osobe
Traženi radniciSkup podataka za razmjenu prema svrsi sporazuma
Županija
Šifra zanimanja (NKZ98)
Naziv zanimanja (NKZ98)
OIB tvrtke
Puni naziv tvrtke poslodavca
Adresa tvrtke/šifra mjesta
Adresa tvrtke/naziv mjesta
Djelatnost tvrtke NKD07
Djelatnost tvrtke NKD
Vrsta zapošljavanja
MB tvrtke
Sufiks podružnice
Sjedište tvrtke/šifra mjesta
Sjedište tvrtke/naziv mjesta
Oznaka Oglasa/ID
Naziv radnog mjesta
Šifra naziva radnog mjesta
Opis posla
Razina obrazovanja
Obrazovni program
Potrebna znanja i vještine – jezici
Potrebna znanja i vještine – IT
Potrebna znanja i vještine – stručni
Potrebna znanja i vještine – vozački
Potrebna znanja i vještine – ostalo
Potrebno radno iskustvo – mjeseci
Potrebno radno iskustvo – godina
Vrsta rada
Radno vrijeme
Raspored radnog vremena
Mogućnost smještaja radnika
Naknada za prijevoz
Bilješka o oglasu – radnom mjestu
Datum početka natječaja
Datum završetka natječaja
Predviđena plaća
Broj traženih radnika
Oglašavanje – web
Oglašavanje – bilten
Oglašavanje – drugi
Interes – EU


Vrste osobnih podataka koje će se razmjenjivati – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje:

OIB osiguranika
Spol osiguranika
Datum rođenja osiguranika
Stručno obrazovanje osiguranika
Šifra zanimanja osiguranika
Šifra općine rada osiguranika
Šifra županije rada osiguranika
Šifra ugovora o radu osiguranika
Šifra osnove osiguranja osiguranika
OIB obveznika
REGOB obveznika
Naziv obveznika
Šifra općine sjedišta obveznika
Poštanski broj sjedišta obveznika
NKD07 obveznika
Šifra vrste obveznika
Matični broj obveznika (MBPS)
Porezni broj
MBG samostalnog obveznika
Datum rođenja i spol samostalnog obveznika
Datum početka poslovanja obveznika

Vrste osobnih podataka koje će se razmjenjivati – Središnji registar osiguranika REGOS:

OIB obveznika plaćanja doprinosa
OIB podnositelja izvješća
Šifra djelatnosti NKD PU
Naziv naselja
Oznaka izvješća
OIB stjecatelja/osiguranika
Šifra općine/grada prebivališta/boravišta
Šifra općine/grada rada
Oznaka stjecatelja/osiguranika
Oznaka primitka/obveze doprinosa
Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem
Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi
Oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena
Sati rada
Razdoblje obračuna od
Razdoblje obračuna do
Iznos primitka (oporezivi)
Osnovica za obračun doprinosa
Doprinos za mirovinsko osiguranje – I. stup
Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem – II. stup
Izdatak – uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje
Oznaka neoporezivog primitka
Iznos neoporezivog primitka
Iznos za isplatu
Obračunani primitak od nesamostalnog rada (plaća)
Datum rođenja
Spol