Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini

NN 97/2021 (3.9.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1758

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18), a u vezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U BETINI

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini, klasa: 934-01/21-01/28, urbroj: 2182/1-01-21-1, koju je donijela Županijska skupština Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 15. ožujka 2021., a kojom se za koncesiju dodijeljenu trgovačkom društvu Brodogradilište i marina d.o.o. iz Betine smanjuje površina pomorskog dobra danog u koncesiju, produžuje rok trajanja koncesije zaključno do 30. ožujka 2029. i povećava koncesijska naknada u produženom razdoblju korištenja koncesije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/301
Urbroj: 50301-05/16-21-3
Zagreb, 2. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.