Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 97/2021 (3.9.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1759

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96., 26/02., 54/02., 72/07., 121/12., 14/14., 115/15., 72/18., 64/20. i 140/20.), u točki IV. podtočki 1. »Bazen Rijeka« podstavku a) kopneni dio, točka 1) Lokacija Pioppi mijenja se i glasi:

» 1) Lokacija Pioppi obuhvaća dio kopna pripadnosti česticama zemljišta katastarskih brojeva: 4341, 4343/1, 4343/2, 4346/1, 4346/3, 4346/4, sve u k.o. Zamet, ukupne površine 21.794 m², a obilježen je poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:

Broj točkeE koordinata HTRS96/TM
(m)
N koordinata HTRS96/TM
(m)
1335902.295024018.06
2335906.605024019.76
3335926.445024015.69
4335924.535023999.66
5335924.305023996.50
6335924.395023994.56
7335924.935023992.79
8335925.735023990.77
9335926.715023989.50
10335921.005023971.02
11335918.225023961.04
12335916.115023948.87
13335915.355023943.44
14335914.265023943.67
15335914.675023947.09
16335920.835023997.30
17335908.285023998.83
18335904.965023999.24
19335895.065024000.46
20335890.085023959.88
21335888.575023947.57
22335888.105023943.69
23335885.255023917.63
24335884.695023912.49
25335894.605023903.50
26335893.995023878.54
27335893.805023867.23
28335893.755023864.91
29335882.105023865.15
30335872.615023865.66
31335869.275023865.80
32335826.695023867.89
33335816.685023868.40
34335809.145023868.77
35335803.285023869.06
36335796.335023869.38
37335773.575023870.30
38335773.505023871.38
39335773.545023872.81
40335773.895023889.98
41335773.835023891.06
42335773.815023891.55
43335774.335023891.61
44335772.255023908.66
45335773.205023908.75
46335767.045023925.34
47335760.705023935.65
48335758.755023940.88
49335757.215023947.55
50335756.545023950.03
51335755.335023954.53
52335749.685023963.34
53335751.045023974.89
54335748.445023981.92
55335745.895023986.84
56335741.795023994.55
57335744.635024004.75
58335748.355024007.51
59335754.885024011.45
60335757.135024011.66
61335756.995024013.29
62335774.435024022.82
63335773.775024026.73
64335806.355024029.52
65335806.315024030.29
66335810.325024030.59
67335810.605024029.24
68335813.595024031.30
69335813.655024031.31
70335826.505024032.63
71335826.555024032.63
72335858.185024030.55
73335858.205024030.55
74335869.815024029.66
75335877.295024023.24
76335878.945024022.05
77335889.705024019.55


sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi Geodetskom elaboratu Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. pod nazivom: Prijedlog ažuriranja granice lučkog područja luka Rijeka – Bazen Rijeka – Lokacija Pioppi u HTRS96/TM koordinatnom sustavu na dijelu k.o. Zamet u k.o. Plase (ZK), Rijeka, ožujak 2021., koja čini Prilog ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/302
Urbroj: 50301-05/16-21-2
Zagreb, 2. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.