Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

NN 97/2021 (3.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1761

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZA VELIKA PODUZEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom pregledu velikih poduzeća (»Narodne novine«, broj 123/15 i 5/20) u članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlaštena osoba provodi energetski pregled velikog poduzeća na temelju ovlaštenja koje daje Ministarstvo rješenjem na rok od sedam (7) godina. Nakon isteka rješenja, ovlaštena osoba, uz dokaz o provedenom stručnom usavršavanju, može zatražiti novo rješenje o ovlaštenju u skladu s uvjetima određenim odredbama ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:

»(3) Ovlaštena osoba dužna je redovito se stručno usavršavati. Stručno usavršavanje podrazumijeva pohađanje seminara za stručno usavršavanje svake dvije (2) godine kod Nositelja Programa osposobljavanja u trajanju od osam (8) sati za vrijeme važenja ovlaštenja.«

Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. točke 4., 5. i 6. brišu se.

Točke 7, 7a, 7b, 7c i 7d postaju točke 4, 4a, 4b, 4c i 4d.

U stavku 2. točke 6. i 7. brišu se.

Točka 8. postaje točka 6.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Program osposobljavanja i stručnog usavršavanja provodi Nositelj Programa osposobljavanja odnosno pravna osoba kojoj je Ministarstvo izdalo suglasnost za provedbu Programa osposobljavanja sadržanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Program osposobljavanja i stručnog usavršavanja Nositelj Programa može provesti i putem online izobrazbe u skladu s posebnim propisima koji uređuju to područje.«

Članak 4.

U članku 25. stavku 2. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »sedam godina«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »točki 1., 3.« briše se zarez i točke: », 4., 5., 6., 7., 10, i 11.«.

Članak 6.

U članku 28. stavku 1. nakon alineje 3. dodaje se alineja 4. i glasi:

» – izraditi i provoditi stručno usavršavanja u trajanju od osam (8) sati, koji objavljuje na svojim službenim internetskim stranicama,«.

Alineja 4. koja postaje alineja 5., mijenja se i glasi:

» – voditi evidenciju osoba koje su završile Program osposobljavanja i stručnog usavršavanja,«.

Alineje 5. i 6. postaju alineje 6. i 7.

Članak 7.

U članku 29. stavku 1. riječi: »pismenim putem« brišu se.

Dodaje se stavak 5. i glasi:

»(5) Osobama koje su uspješno završile stručno usavršavanje Nositelj Programa osposobljavanja izdaje potvrdu o sudjelovanje na stručnom usavršavanju.«

Članak 8.

U članku 30. ispred riječi: »Uvjerenje« dodaje se stavak: »(1)«.

U točki 8. riječi: »i njegov pečat« brišu se.

Nakon točke 8. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Potvrda o sudjelovanje na stručnom usavršavanju obvezno sadrži:

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj,

– datum i mjesto rođenja

– datum i trajanje pohađanja stručnog usavršavanja

– naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji je proveo stručno usavršavanje

– broj potvrde, datum i mjesto izdavanja potvrde

– potpis odgovorne osobe nositelja Programa osposobljavanja koji je proveo stručno usavršavanje.

(3) Ovlaštene osobe nakon pohađanja stručnog usavršavanja stječu znanje o:

– tehničkom napretku u struci (tehnologije, metodologije itd.)

– promjenama vezanim uz nacionalnu i europsku zakonodavnu i tehničku regulativu.«

Članak 9.

Dodaje se Prilog II. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/21-01/266
Urbroj: 517-07-3-2-21-3
Zagreb, 27. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG II.

Minimalni kriteriji za energetske preglede uključujući energetske preglede koji se provode u sklopu sustava gospodarenja energijom

Energetski pregledi i sustavi gospodarenja energijom temelje se na sljedećim smjernicama:

(a) zasnivaju se na ažuriranim, izmjerenim i sljedivim radnim podacima o potrošnji energije i (za električnu energiju) profilima opterećenja;

(b) obuhvaćaju detaljan pregled profila potrošnje energije zgrada ili skupina zgrada, tehnoloških procesa ili industrijskih postrojenja, uključujući prijevoz;

(c) kada je to moguće, proizlaze iz analize troškova ciklusa trajanja umjesto iz jednostavnih razdoblja povrata kako bi se u obzir uzele dugoročne uštede, preostale vrijednosti dugoročnih ulaganja i diskontne stope;

(d) razmjerni su i u dovoljnoj mjeri reprezentativni kako bi se omogućilo dobivanje pouzdane slike o cjelokupnim energetskim svojstvima i pouzdano prepoznavanje najvažnijih mogućnosti za poboljšanje.

Energetskim se pregledima omogućuju detaljni i potvrđeni izračuni za predložene mjere s ciljem pružanja jasnih informacija o mogućim uštedama.

Mora biti omogućena pohrana podataka koji se upotrebljavaju u energetskim pregledima za povijesnu analizu i praćenje učinaka.