Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 97/2021 (3.9.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1762

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 23/21, 52/21, 67/21 i 72/21) u članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 25. stavka 4. točke b. Zakona, a u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uključujući potporu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, potporu za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 te potporu poljoprivredi financiranu iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.«.

Članak 2.

U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 11. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.«.

Članak 3.

U članku 85. riječi: »2.2.« zamjenjuju se riječju: »2.«.

Članak 4.

Članak 112. c mijenja se i glasi:

»(1) PUS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. posjedovati osnovnu agrokemijsku analizu tla u svojstvu ispitivanja plodnosti tla za svaku ARKOD parcelu koja se obavlja u skladu s posebnim propisom koji definira metodologiju za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. Za potrebe provedbe ovoga Pravilnika, analiza tla ne smije biti starija od 3 godine i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– reakciju tla (pH KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala)

3. odredbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka ne primjenjuju se na analize tla napravljene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika

4. iznimno od točke 2. ovoga stavka, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od 1 ha korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu

5. posjedovati analizu stajskog gnoja ne stariju od 1. 1. 2021. godine koja sadrži najmanje sljedeće podatke: sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij). Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja

6. u skladu s obavljenom analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe

7. koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru iz Tablice 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika

8. primijeniti stajski gnoj na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. – 7. ovoga članka na Obrascu 38. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan gnojidbe, analizu tla i analizu stajskog gnoja iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka te račun za obavljenu analizu tla i račun za obavljenu analizu stajskog gnoja korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u 2021. godini rok za dostavu plana gnojidbe, analiza i računa je najkasnije do 15. prosinca 2021.

(4) PUS korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. prosinca 2021. godine Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljivo:

– količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika

– MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

(5) Za PUS korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika evidentiranih u JRDŽ-u u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 18. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju neispunjavanja obveza iz stavka 1. točaka 2. i 4. i stavaka 2. i 4. ovoga članka, korisnik ne ostvaruje potporu.«

Članak 5.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

(2) Korisnici su fizičke i pravne osobe koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, upisane u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

a) 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (dalje u tekstu: DŽG)

b) 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (dalje u tekstu: DŽS)

c) 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (dalje u tekstu: DŽP)

d) 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu (dalje u tekstu: DŽK) i

e) 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu (dalje u tekstu: DŽO).

(4) Tijekom kalendarske godine na cijelom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om korisnik se mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima navedenim u jedinstvenom zahtjevu; sve životinje na gospodarstvu moraju biti evidentirane u JRDŽ-u.

(5) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2021. godine. Za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani, osnovica je stvaran broj grla/kljunova koja su završila proizvodni ciklus na farmi.

(6) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS i DŽP obvezni su prijaviti broj životinja u regionalni ured HAPIH-a/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. siječnja 2021. godine. Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽG za kategoriju tovna junad obvezni su prijaviti stavljanje grla u tov regionalnim uredima HAPIH-a.

(7) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategoriju odbijena prasad obvezni su početak i završetak svakog proizvodnog ciklusa s pripadajućim brojem grla upisati u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u roku od 2 dana od početka i završetka svakog pojedinog proizvodnog ciklusa. Ispunjen Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnici su obvezni dostaviti HAPIH-u do 15. siječnja 2022. godine.

(8) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije odbijena prasad obvezni su do 15. siječnja 2022. godine dostaviti HAPIH-u na uvid i Registar svinja na gospodarstvu u pisanom obliku ili ispis iz Registra svinja na gospodarstvu, ako se vodi u elektroničkom obliku, radi provjere usklađenosti broja oprasene prasadi i broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(9) HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu i broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika te utvrđuje osnovicu za izračun UG za kategoriju odbijena prasad na sljedeći način:

a) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu veći od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za osnovicu se uzima broj grla iz Obrasca 35.

b) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu manji od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, za osnovicu se uzima broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu.

(10) Korisnik potpisuje izjavu o suglasnosti utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavka 9. ovoga članka.

(11) HAPIH dostavlja Ministarstvu podatke o utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavka 9. ovoga članka u elektroničkom obliku do 20. siječnja 2022. godine.

(12) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, za cikluse započete i/ili završene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, korisnici upisuju podatke u Obrazac 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve.

(13) Za kategoriju svinje za tov prihvatljiva su grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u RH i/ili grla u registriranim prometima u JRDŽ-u u izvoz, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(14) Osnovica za izračun UG za kategoriju svinje za tov je broj grla ocijenjen i razvrstan u T1 i T2 kategorije na liniji klanja i/ili broj izvezenih grla tovnih svinja.

(15) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije svinje za tov obvezni su za izvezena grla dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2022. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o broju i kategoriji grla te datumu i mjestu isporuke. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih grla tovnih svinja.

(16) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva.

(17) Podatke iz stavaka 6., 7. i 11. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja do 31. siječnja 2022. godine.

(18) Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev. Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(19) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za mjeru 14 Dobrobit životinja i za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(20) Za potrebe zahtjeva za potporu za M14 upotrebljavaju se podaci iz JRDŽ-a u skladu s člankom 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja smatraju se životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti u skladu s člankom 31. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.«.

Članak 6.

U članku 137. stavku 3. točki 2. riječi: »2 kg stelje/slame« zamjenjuju se riječima: »3 kg stelje/slame«.

Članak 7.

U članku 171. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nepravilnost u smislu ovoga Pravilnika je svaka povreda odredaba propisa kojima se uređuje područje izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane poljoprivrednika, što je uzrokovalo smanjenje ili gubitak prihoda ili neopravdane izdatke za državni proračun i/ili proračun Europske unije, odnosno Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava potpore dodijeljenih za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 2020/2094.«.

Članak 8.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 15. Zakona.

(2) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu. U tom slučaju ranije donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu smatra se ukinutom.

(3) Agencija za plaćanja odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja korisniku putem AGRONET-a.«.

Članak 9.

Članak 174. mijenja se i glasi:

»(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 144. i 145. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu i/ili brze terenske provjere i/ili inspekcijskog nadzora, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisniku se dostavlja preporučeno putem pošte, a dostava se smatra obavljenom danom uručenja, odnosno danom kada je pismeno ostavljeno u poštanskom sandučiću ili pretincu ili ako toga nema, na vratima ili drugom za primatelja vidljivom mjestu, osim ako naslovljena osoba dokaže da iz opravdanih razloga nije mogla primiti pismeno.«.

Članak 10.

U poglavlju II. Posebne odredbe, naziv odjeljka 9., naslov iznad članka 175. i članak 175. mijenjaju se i glase:

»9. ŽALBE

Sadržaj i način izjavljivanja žalbe

Članak 175.

(1) Na odluke iz članka 172. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika i članka 174. stavka 2. ovoga Pravilnika koje donosi Agencija za plaćanja korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba mora sadržavati naziv javnopravnog tijela koje je odluku donijelo, oznaku odluke protiv koje se podnosi, razloge zbog čega je nezadovoljan odlukom te naziv/ime i prezime, MIBPG te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje.

(3) Žalba se predaje neposredno ili preporučeno putem pošte Agenciji za plaćanja, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

(4) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika, uz žalbu se prilaže punomoć.

(5) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(6) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 176. i članak 176. mijenjaju se i glase:

»Postupanje Agencije za plaćanja po zaprimljenoj žalbi

Članak 176.

(1) Agencija za plaćanja uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem na sve navode iz žalbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 177. i članak 177. brišu se.

Članak 13.

U Prilogu 1. u Tablici 2. dodaje se novi red:

504-33Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

Dosadašnje tablice 17. i 18. zamjenjuju se novim tablicama 17. i 18. koje glase:

»Tablica 17.     Dozvoljene količine stajskog gnoja za operaciju 10.1.17. PUS

Vrsta stajskog gnojaMinimalna količina stajskog gnojaMaksimalna količina stajskog gnoja
 
t/hat/ha
Goveđi1434
Od kopitara11,528
Ovčji i kozji921
Svinjski11,528
Kokošji4,511
Brojlerski25,5
Goveđi kompost38
Goveđa gnojovka17 m3/ha42 m3/ha
Svinjska gnojovka14 m3/ha34 m3/ha


Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG

VRSTA DOMAĆE ŽIVOTINJEkg N/godina%NTona stajskog gnoja godišnje po UG
Goveda700,514,0
Kopitari600,610,0
Ovce i koze700,88,8
Svinje800,613,3
Perad852,23,9
Ostale domaće životinje850,517,0


«

Članak 14.

Dosadašnji Prilozi 4. i 5. zamjenjuju se novim Prilozima 4. i 5. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01
Urbroj: 525-08/0276-21-15
Zagreb, 2. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 4.

OBRAZAC 1. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.1.
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom zwa oranične jednogodišnje kulture

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plan plodoreda (najmanje pet usjeva)
godina20 _ _20 _ _20 _ _20 _ _20 _ _
ARKOD ID (ha)usjevusjevusjevusjevusjev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Obrada tla i sjetva (okomito na nagib)

4. Uspostava 3 metra široke površine na kojoj su ostavljene brazde

ARKOD IDdomaće imekulturanagib terenaširina površine na kojoj su ostavljene brazdemjesto uspostave površine na kojoj su ostavljene brazde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Petogodišnji plan plodoreda dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.


OBRAZAC 2. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.2.
Zatravnjivanje trajnih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe), osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji provodi plan gnojidbe istovjetan prvoj godini ulaska u sustav potpore, poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa; dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha)
godinaARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
20 _ _
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
3. Trajni nasad (pokrivenost kulturom unutar nasada)
ARKOD IDvrsta trajnog nasadakultura između redova unutar trajnog nasadanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

5. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD IDkulturanačin održavanjadatum košnje ili malčiranjameđuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)
     
     
     
     
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. osim korisnika iz stavka 23. članka 58. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.


OBRAZAC 3. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3.
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ako se travnjak održava košnjom – Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Ako se travnjak održava košnjom – vrijeme košnje određeno je ovisno o regijama (kontinentalna nizinska KN, brdsko-planinska BP, mediteranska M), dozvoljena je najviše jedna košnja.

ARKOD IDdomaće imeregijanačin košnje – ručno/strižnom kosomvremenski period u kojem je obavljena košnja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ako se travnjak održava košnjom – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini

5. Ako se travnjak održava napasivanjem – Napasivanje travnjaka (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period napasivanjabroj grla životinjaVrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ako se travnjak održava napasivanjem – ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača).

U slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja biljkevrsta biljke koja je ručno uklonjena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 4. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4.
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex
crex)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama) na minimalnoj visini 10 cm iznad tla

3. Košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna.

ARKOD IDdomaće imenačin košnje
– ručno/strižnom kosom
visina na kojoj je obavljena košnjadatum košnjedatum košnje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Košnja parcela (kod većih od 1 ha, ostaviti uz rub nepokošenu traku – 5 % površine)
ARKOD IDdomaće imepovršina parcele (ha)površina nepokošene trake (ha)opis košnje
     
     
     
     

5. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period ispašebroj grla životinjaVrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5.
Pilot mjera za zaštitu leptira

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Termin i način košnje za leptire (određen za svakog leptira, ali najkasnije do 1. listopada)

ARKOD IDdomaće imevrsta leptiranačin košnje – ručno/strižnom kosomdatum košnjenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Napasivanje travnjaka – ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini (najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 govedo ili kopitar na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period napasivanjabroj grla životinjavrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ručno odstranjivanje nadzemnog drvenastog dijela pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja biljke
 
 
 
 
 
 
   
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OBRAZAC 6. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.6.
Uspostava poljskih traka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uspostava cvjetnih traka svake druge godine uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti najviše 30 % ARKOD parcele).

3. Cvjetne trake – (sadrže cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. Primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD IDkulturadatum sjetve cvjetnih traka

širina/dužina

trake

datum prve košnje/malčiranjadatum druge košnje/malčiranjadatum zaoravanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Uspostava travnih traka uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti naviše 30 % ARKOD parcele).

6. Travne trake (sadrže vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja obavlja se u listopadu.

7. Primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD IDkulturadatum sjetve travnih trakaširina/dužina trakedatum prve košnjedatum druge košnje
      
      
      
      

OBRAZAC 7. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7.
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija ( %)sredstvorazlog
korištenja
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili posebnom u ormaru pod ključem)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD IDdatumkulturakoličina gnojiva
(kg/ha)
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Održavanje površine voćnjaka: – ispašom – najviše 1 UG/ha (1 govedo, 6 ovaca ili koza i 33 komada peradi) –
košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje, ali ne kasnije od 1. listopada, uključujući i košnju ispod stabla
ARKOD IDdomaće imenačin održavanja
površine voćnjaka
vremenski period
održavanja površine
broj grla/kljunova životinjavrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nadomještanje odumirućih stabala
ARKOD IDdomaće imedatum nadomještanjasortebroj novih sadnica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
7. Za svaki ha površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele
ARKOD IDdomaće imedatum postavljanja nastambedatum pregleda nastambebroj nastambi
     
     
     
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 8. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8.
Održavanje ekstenzivnih maslinika

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uporaba sredstava za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja

količina primijenjenog SZB

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija ( %)

sredstvorazlog
korištenja
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem)
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla; minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD IDdatumkulturakoličina gnojiva (kg/ha)napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Održavanje površine maslinika:      – ispašom – najviše 1 UG/ha (6 ovaca ili koza) –
mehaničkom obradom ili košnjom biljnog trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje
ARKOD IDdomaće imenačin održavanja
površine maslinika
broj grla životinja ako se drže na parcelimjesto odlaganja
grana nakon rezidbe
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 9. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.9.
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
BROJ UG PRILIKOM ULASKA U SUSTAV POTPORE

2. DIO – BROJ UG UGROŽENIH IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (koje su prijavljene na jedinstvenom zahtjevu prilikom ulaska u sustav potpore) ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
r.b.vrsta životinjepasminabroj životinjabroj UG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa
r.b.naziv uzgojnog programagodina za koju se izdaje potvrdnicaizdavatelj potvrdnicelokacija provođenja uzgojnog programabroj potvrdnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Držanje životinja

4. Obvezno razdoblje držanja životinja (tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje)

pasmina IZP domaćih životinjabroj UGnačin držanja životinjapoštivanje zoohigijenski uvjeta
otvoreni/zatvoreni prostorrazdoblježivotinje pod nadzoromprimjeren
smještaj
dostupna hrana i voda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 10. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD IDkulturadatumvrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i završetka
tretiranja
količina primijenjenog SZB
doza (kg/ha ili l/ha)
ili koncentracija ( %)
sredstvorazlog korištenjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD IDkulturadatummjera/zahvatopis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD IDdomaće imebroj stoke koja se drži na parcelivrste stokekoliko UGvremenski period držanja stoke na površini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 11. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD IDkulturadatumvrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja
količina
primijenjenog SZB doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija ( %)
sredstvorazlog korištenjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD IDkulturadatummjera/zahvatopis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD IDdomaće imebroj stoke koja se drži na parcelivrste stokekoliko UGvremenski period držanja stoke na površini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 12.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/2018), uzgojna organizacija/ovlaštena ustanova za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red. br.____/20____)

kojom se potvrđuje da ________________________ (Naziv PG, ime i prezime vlasnika grla), iz ____________________ (Sjedište PG), MIBPG: _____________ OIB: _______________ sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih životinja pasmine __________________________, koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri uzgojnoj organizaciji/ovlaštenoj ustanovi, JRDŽ-u i pripadajućim upisnicima.

POPIS I ID GRLA PRIJAVLJENIH U SUSTAV POTPORE:

Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu potvrđivanja provođenja obveze iz Operacije 10.1.9. i ispunjava uvjete za dodjelu potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za 20____. godinu.

Datum i mjesto:

_______________________

_________________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)


OBRAZAC 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10.
Održavanje suhozida

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida

 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

 
2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kontrola tijela suhozida
ARKOD IDdatum kontrole tijela suhozidanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Održavanje suhozida, slaganje kamena
ARKOD IDdatum slaganja kamenanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ručno uklanjanje neželjene vegetacije (sprječavanje zarastanja tijela suhozida bez primjene herbicida)
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja neželjene vegetacijenačin uklanjanja neželjene vegetacijenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 14. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.11.
Održavanje živica

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kontroliranje izgleda i stanje živice

3. Održavanje živice orezivanjem

ARKOD IDdomaće imedatum kontrole izgleda i stanja živicedatum orezivanja živice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nadomještanje dijelova živice koji nedostaju
ARKOD IDdomaće imedatum nadomještanjavrsta grmlja/drvećabroj novih sadnica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom

Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.

ARKOD IDdomaće imepovršine uz rub živice prekrivene prirodnom vegetacijom (ispuniti da ili ne)Napomena
    
    

OBRAZAC 15. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.12.
Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (prema uputi proizvođača) za:

– Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini

najmanje do 30. lipnja

– Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– Orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– Maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. Pregled klopki dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

ARKOD IDkulturavrsta klopkebroj klopkidatum postavljanja klopkidatum pregleda klopkidatum uklanjanja klopki
       
       
       
       
4. Način skladištenja i čuvanja klopki/mamaca – do 31. prosinca tekuće godine (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
Napomena: Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.

OBRAZAC 16. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.13.
Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Postavljanje feromonskih dispenzera – prema uputi proizvođača (dispenzere postaviti najkasnije do 1. svibnja u gornju trećinu krošnje)

3. Odstraniti stare dispenzere (najkasnije do postavljanja novih)

ARKOD IDkulturabroj dispenzeradatum postavljanja dispenzeramjesto postavljanja dispenzeradatum uklanjanja dispenzera
      
      
      
Napomena: Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.

OBRAZAC 17. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.14.
Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pokrivenost međurednog prostora višegodišnjih nasada (propisane smjese – Tablica 13. Prilog 4.)
ARKOD IDkulturavrsta smjesenapomena
    
    
    
    

3. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

4. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD IDkulturanačin održavanjadatum košnje ili malčiranjameđuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)
     
     
     
     

OBRAZAC 18. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.15.
Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obavljena analiza tla DA NE DATUM:

Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha) – Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe.

3. Koristiti samo gnojiva i poboljšivače tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008

4. Zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva.

 
godinaARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.

OBRAZAC 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16.
Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

3. Primjena herbicida u »zaštićenom prostoru« nije dozvoljena.

ARKOD IDkulturavrsta strojadatum suzbijanja korovanapomena
     
     
     
     

OBRAZAC 20. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna: a) plan hranidbe, b) kontrola plijesni i mikotoksina i moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 29. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine
uzorakvrsta krmivadatum uzimanja uzorka za analizuovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kravi

objektbroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po životinji (m²)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace

Postavljeni su madraci (zaokružiti) DA/NE

objektbroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NEako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 krava te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinjadatum početka ispašedatumi završetka ispašelokacijaukupan broj dana na ispašinapomena
       
       
       
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 krava)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno tretiranje DA/NEnavesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
b) Ispust – držati životinje na ispustu najmanje 150 dana godišnje.
objektbroj životinjapočetni datum boravka životinja u ispustuzavršni datum boravka životinja u ispustuukupan broj dananapomena
      
      


OBRAZAC 21. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20____BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« 3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 30. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnom junetu. Obavezno upisati svaku izmjenu brojnog stanja životinja i datum nastanka izmjene

objektbroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po životinji (m²)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objektbroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za
steljom/slamom DA/NE
ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      


OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – – a) plan hranidbe, mora s obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m²

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m²

objektbroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po životinji (m²)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1,5 kg slame/stelja dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objektbroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NEako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m²

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m²

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m²

živa vagabroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po teletu (m²)napomena
do 150 kg
150 do 220 kg
više od 220 kg


OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« a) povećanje podne površine za 10 % b) obogaćivanje ležišta

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70 % životinja mora imati neoštećeni rep)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum% životinja s neoštećenim repom
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti najmanje jedan od zahtjeva:

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m² površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m²)

živa vagabroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po prasetu (m²)napomena
do 10 kg
10 do 20 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEAko PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     

OBRAZAC 24. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obavezna: a) plan hranidbe, b) kontrola plijesni i mikotoksina i moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšana skrb« ili »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšana skrb« – a) poboljšani uvjeti prasenja, b) poboljšana skrb u prasilištu, c) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka i d) smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10 %, b) obogaćivanje ležišta

5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 32. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021.
uzorakvrsta krmivadatum uzimanja uzorka za analizuovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/

NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak
3a. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja – u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm, postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature
ukupan broj gnijezdapovršina zatvorenog gnijezda (m²)

visina zatvorenog gnijezda

(cm)

izvor topline

kontrolirana temperatura

DA/NE

     
     
3b. »Poboljšana skrb« – poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati
objektrazdoblje prasenjaosoblje prisutno najmanje dva puta po dva sata DA/NEosoblje prisutno unutar perioda od 16 sati
DA/NE
    
    
3c. »Poboljšana skrb« – smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka pomoću sustava ventilacije i / ili raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu ili osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode
objektugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka DA/NEugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu
DA/NE
ugrađeni visokotlačni sustav raspršivanja vode DA/NEugrađeni niskotlačni sustav raspršivanja vode
DA/NE
     
     

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10 %:

– od 10 do 39 životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,8 m²

– za 40 i više životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,65 m²

objektbroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po krmači/ nazimici (m²)napomena
     
     
     
b) obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg slame dnevno po životinji
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     
5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici
objektbroj životinjaukupna površina ispusta (m²)površina ispusta po životinji (m²)datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
     
     
     


OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10 %, b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70 % životinja mora imati neoštećeni rep)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum% životinja s neoštećenim repom
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10 %:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m²

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m²

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m²

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m²

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m²

živa vagabroj životinjaukupna podna površina (m²)podna površina po tovljeniku (m²)napomena
20 do 30 kg
30 do 50 kg
50 do 85 kg
85 do 110 kg
više od 110 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku
objektbroj životinjaukupna površina ispusta (m²)površina ispusta po životinji (m²)datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
     
     
     


OBRAZAC 26. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m²

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²
objektdatum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
    
    
    
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m². Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m²
objektbroj kljunovaprosječna težina kljuna (kg)ukupna površina (m²)gustoća naseljenosti (kg/m²)
     
     
     

OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10 %

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja
objektbroj kljunovaskraćeni kljunovi DA/NEnapomena
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10 % – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

objektbroj nesilicaukupna podna površina
(m²)
podna površina po nesilici
(m²)
napomena
     
     
     
3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m² korisne površine
objektbroj nesilicaukupna podna površina (m²)

podna površina po nesilici

(m²)

napomena
     
     
     
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m² površine gnijezda za najviše 118 nesilica
Kavezno držanje
objektukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po gnijezdu
    
    
    
Alternativni sustav držanja
objektukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po 1 m² površine gnijezda
    
    
    
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objektukupan broj nesilica

ukupna dužina prečki

(cm)

dužina prečke/nesilici

(cm/nesilici)

    
    
    


OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m² po kljunu

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²
objektdatum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
    
    
    
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m². Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgoj
Podni uzgoj
objektukupan broj kljunovaukupna površina (m²)gustoća naseljenosti kljunova po m²
    
    
    
Alternativni uzgoj
objektukupan broj kljunovaukupna površina (m²)gustoća naseljenosti kljunova po m²
    
    
    
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m² po puri
objektukupan broj kljunovaukupna površina ispusta (m²)površina ispusta po kljunu (m²)
    
    
    

OBRAZAC 29. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju mliječnih krava
PLAN HRANIDBE ZA MLIJEČNE KRAVE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRAVA U SKUPINI ____________________________________________

PROIZVODNJA MLIJEKA PO KRAVI DNEVNO (LITARA) ____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO KRAVI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 30. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju tovna junad
PLAN HRANIDBE ZA TOVNU JUNAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ JUNADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA TOVA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI TOVA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO JUNETU (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 31. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju telad
PLAN HRANIDBE ZA TELAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ TELADI U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA)_____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVA, MLIJEKO, MLIJEČNA ZAMJENAPOTREBNO PO TELETU DNEVNO (kg/l)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg/l)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg/l)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg/l)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 32. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju krmače i nazimice

A) PLAN HRANIDBE ZA BREĐE KRMAČE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ KRMAČA U SKUPINI ___________________________________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO KRMAČI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

B) PLAN HRANIDBE ZA NAZIMICE

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ NAZIMICA U SKUPINI _________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA NAZIMICA ILI TJEDNI UZGOJA) ____________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO NAZIMICI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 33. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.4.
Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka ili za koze u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 36. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m² podne površine za koze/ rasplodne koze i/ili 3,30 m² podne površine za jarčeve.

objektbroj i kategorija životinjamesna/mliječnaukupna podna površina (m²)podna površina po životinji (m²)
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 koza te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1. travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinjadatum početka ispašedatumi završetka ispašeARKOD parcela/lokacijaukupan broj dana na ispašinapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 koza)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno tretiranje DA/NEnavesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregledabroj životinjadatum pregledapregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja)izvršena intervencija DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m² površine ispusta za koze/ rasplodne koze i/ili 6,00 m² površine ispusta za jarčeve.

Objekt/ lokacijabroj i kategorija životinjaomogućen cjelogodišnji ispust DA/NEukupna površina ispusta (m²)površina ispusta po životinji (m²)
     
     
     


OBRAZAC 34. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.5.
Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka ili za ovce u proizvodnji mesa

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođena izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 37. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m² podne površine za ovce i rasplodne ovce, 0,55 m² za tovnu janjad i 3,30 m² podne površine za ovnove.

objektbroj i kategorija životinjamesna/mliječnaukupna podna površina (m²)podna površina po životinji (m²)
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 ovaca te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1. travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinjadatum početka ispašedatumi završetka ispašeARKOD parcela/lokacijaukupan broj dana na ispašinapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 ovaca)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno tretiranje DA/NEnavesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregledabroj životinjadatum pregledapregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja)izvršena intervencija DA/NE
(navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m² površine ispusta za ovce/ rasplodne ovce i/ili 6,00 m² površine ispusta za ovnove.

Objekt/ lokacijabroj i kategorija životinjaomogućen cjelogodišnji ispust DA/NEukupna površina ispusta (m²)površina ispusta po životinji (m²)
     
     
     


Obrazac 35. Evidencija početka i završetka proizvodnih ciklusa za kategorije odbijena prasad

EVIDENCIJA O POČETKU I ZAVRŠETKU PROIZVODNIH CIKLUSA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – PRASAD
 
1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Kategorija – ODBIJENA PRASAD
Početak proizvodnog ciklusaZavršetak proizvodnog ciklusaPočetak proizvodnog ciklusaZavršetak proizvodnog ciklusa
DATUMBROJ GRLADATUMBROJ GRLADATUMBROJ GRLADATUMBROJ GRLA
        
        
        
        
        

OBRAZAC 36. Evidencija Plana hranidbe za kozarstvo
PLAN HRANIDBE ZA KOZARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 37. Evidencija Plana hranidbe za ovčarstvo
PLAN HRANIDBE ZA OVČARSTVO

OPG/ODGOVORNA OSOBA _________________________________________

ADRESA ________________________________________________________

MIBPG _________________________________________________________

BROJ ŽIVOTINJA U SKUPINI ___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _________________________

DATUM: _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf ________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO ŽIVOTINJI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 38. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.17.
Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama
1. Svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. U skladu s obavljenim analizama tla i stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe

3. Obavezno je korištenje stajskog gnoja (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha

godinaARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
20 _ _
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe te analize tla i stajskog gnoja dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 15. prosinca 2021.


Tablica 1.     Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – odgoda košnje do 15. 7.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BALE00051Istarska županija
2BARBAN00060Istarska županija
3BAŠKA00086Primorsko-goranska županija
4BENKOVAC00175Zadarska županija
5BILICE06211Šibensko-kninska županija
6BIOGRAD NA MORU00221Zadarska županija
7BISKUPIJA03107Šibensko-kninska županija
8BOL00272Splitsko-dalmatinska županija
9BRELA00779Splitsko-dalmatinska županija
10BRTONIGLA00400Istarska županija
11BUJE – BUIE00426Istarska županija
12BUZET00434Istarska županija
13CEROVLJE00477Istarska županija
14CISTA PROVO00507Splitsko-dalmatinska županija
15CRES00523Primorsko-goranska županija
16CRIKVENICA00531Primorsko-goranska županija
17DICMO00728Splitsko-dalmatinska županija
18DOBRINJ00744Primorsko-goranska županija
19DRNIŠ00957Šibensko-kninska županija
20DUBROVAČKO PRIMORJE05983Dubrovačko-neretvanska županija
21DUBROVNIK00981Dubrovačko-neretvanska županija
22DUGI RAT01007Splitsko-dalmatinska županija
23DUGOPOLJE05851Splitsko-dalmatinska županija
24ERVENIK01139Šibensko-kninska županija
25GRAČIŠĆE01325Istarska županija
26GRADAC01341Splitsko-dalmatinska županija
27GROŽNJAN01384Istarska županija
28HVAR01538Splitsko-dalmatinska županija
29IMOTSKI01554Splitsko-dalmatinska županija
30JASENICE01678Zadarska županija
31JELSA01716Splitsko-dalmatinska županija
32KANFANAR01759Istarska županija
33KAROJBA05967Istarska županija
34KAŠTELA01813Splitsko-dalmatinska županija
35KAŠTELIR – LABINCI05975Istarska županija
36KISTANJE01848Šibensko-kninska županija
37KLIS01929Splitsko-dalmatinska županija
38KOLAN06220Zadarska županija
39KOMIŽA01970Splitsko-dalmatinska županija
40KRALJEVICA02097Primorsko-goranska županija
41KRK02151Primorsko-goranska županija
42KRŠAN02178Istarska županija
43KONAVLE01988Dubrovačko-neretvanska županija
44KULA NORINSKA02194Dubrovačko-neretvanska županija
45LABIN02224Istarska županija
46LASTOVO02267Dubrovačko-neretvanska županija
47LEĆEVICA05860Splitsko-dalmatinska županija
48LIŠANE OSTROVIČKE02348Zadarska županija
49LIŽNJAN02356Istarska županija
50LOKVIČIĆI05878Splitsko-dalmatinska županija
51LOPAR06246Primorsko-goranska županija
52LOVREĆ02437Splitsko-dalmatinska županija
53LUPOGLAV02461Istarska županija
54MAKARSKA02496Splitsko-dalmatinska županija
55MALI LOŠINJ02526Primorsko-goranska županija
56MARČANA02542Istarska županija
57MARINA02585Splitsko-dalmatinska županija
58MEDULIN02631Istarska županija
59METKOVIĆ02640Dubrovačko-neretvanska županija
60MILNA02674Splitsko-dalmatinska županija
61MOTOVUN02747Istarska županija
62MUĆ00876Splitsko-dalmatinska županija
63MURTER – KORNATI06173Šibensko-kninska županija
64NEREŽIŠĆA02801Splitsko-dalmatinska županija
65NIN02828Zadarska županija
66NOVALJA02887Ličko-senjska županija
67NOVIGRAD05371Istarska županija
68NOVIGRAD02917Zadarska županija
69OBROVAC02968Zadarska županija
70OKRUG05886Splitsko-dalmatinska županija
71OMIŠ03000Splitsko-dalmatinska županija
72OMIŠALJ03018Primorsko-goranska županija
73OPRTALJ03042Istarska županija
74OPUZEN03069Dubrovačko-neretvanska županija
75OREBIĆ03085Dubrovačko-neretvanska županija
76OTOK03140Splitsko-dalmatinska županija
77PAG03166Zadarska županija
78PAKOŠTANE03174Zadarska županija
79PAŠMAN03204Zadarska županija
80PAZIN03212Istarska županija
81PIROVAC05819Šibensko-kninska županija
82PLOČE03352Dubrovačko-neretvanska županija
83PODBABLJE03379Splitsko-dalmatinska županija
84PODGORA03395Splitsko-dalmatinska županija
85PODSTRANA03417Splitsko-dalmatinska županija
86POLAČA03441Zadarska županija
87POLIČNIK03450Zadarska županija
88POREČ03484Istarska županija
89POSEDARJE03492Zadarska županija
90POSTIRA03506Splitsko-dalmatinska županija
91POVLJANA05738Zadarska županija
92PRGOMET05894Splitsko-dalmatinska županija
93PRIMORSKI DOLAC05908Splitsko-dalmatinska županija
94PRIMOŠTEN03573Šibensko-kninska županija
95PROLOŽAC00884Splitsko-dalmatinska županija
96PROMINA02984Šibensko-kninska županija
97PUČIŠĆA03581Splitsko-dalmatinska županija
98PULA03590Istarska županija
99PUNAT03603Primorsko-goranska županija
100RAB03638Primorsko-goranska županija
101RAŠA03689Istarska županija
102RAŽANAC03719Zadarska županija
103ROGOZNICA05827Šibensko-kninska županija
104ROVINJ03743Istarska županija
105RUNOVIĆI05916Splitsko-dalmatinska županija
106RUŽIĆ03778Šibensko-kninska županija
107SALI03794Zadarska županija
108SEGET03824Splitsko-dalmatinska županija
109SELCA03832Splitsko-dalmatinska županija
110SINJ03891Splitsko-dalmatinska županija
111SKRADIN03948Šibensko-kninska županija
112SOLIN04065Splitsko-dalmatinska županija
113SPLIT04090Splitsko-dalmatinska županija
114STANKOVCI04111Zadarska županija
115STON04197Dubrovačko-neretvanska županija
116SUKOŠAN04251Zadarska županija
117SUPETAR04278Splitsko-dalmatinska županija
118SUTIVAN05924Splitsko-dalmatinska županija
119SVETA NEDELJA04324Istarska županija
120SVETI FILIP I JAKOV04286Zadarska županija
121SVETI PETAR U ŠUMI04332Istarska županija
122SVETVINČENAT04359Istarska županija
123ŠESTANOVAC04430Splitsko-dalmatinska županija
124ŠIBENIK04448Šibensko-kninska županija
125ŠKABRNJA04456Zadarska županija
126ŠOLTA04472Splitsko-dalmatinska županija
127TAR-VABRIGA06319Istarska županija
128TINJAN04537Istarska županija
129TISNO04545Šibensko-kninska županija
130TRIBUNJ06262Šibensko-kninska županija
131TRILJ04600Splitsko-dalmatinska županija
132TROGIR04634Splitsko-dalmatinska županija
133TRPANJ06017Dubrovačko-neretvanska županija
134TUČEPI05932Splitsko-dalmatinska županija
135UNEŠIĆ04693Šibensko-kninska županija
136VIR04898Zadarska županija
137VIS04928Splitsko-dalmatinska županija
138VIŽNJAN04979Istarska županija
139VODICE05002Šibensko-kninska županija
140VODNJAN05029Istarska županija
141VRBNIK05070Primorsko-goranska županija
142VRGORAC05118Splitsko-dalmatinska županija
143VRSI06254Zadarska županija
144ZADAR05207Zadarska županija
145ZADVARJE05959Splitsko-dalmatinska županija
146ZAGVOZD05223Splitsko-dalmatinska županija
147ZAŽABLJE05231Dubrovačko-neretvanska županija
148ZEMUNIK DONJI05258Zadarska županija
149ZMIJAVCI05282Splitsko-dalmatinska županija
150ŽMINJ05312Istarska županijaBrdsko-planinska regija – odgoda košnje do 20. 7.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BAKAR00043Primorsko-goranska županija
2BAŠKA VODA00094Splitsko-dalmatinska županija
3BEDNJA00124Varaždinska županija
4BOSILJEVO00302Karlovačka županija
5BRESTOVAC00353Požeško-slavonska županija
6BRINJE00370Ličko-senjska županija
7BROD MORAVICE00388Primorsko-goranska županija
8BUDINŠČINA00418Krapinsko-zagorska županija
9CERNIK00469Brodsko-posavska županija
10CESTICA00485Varaždinska županija
11CETINGRAD00493Karlovačka županija
12CIVLJANE00515Šibensko-kninska županija
13ČABAR00558Primorsko-goranska županija
14ČAGLIN00582Požeško-slavonska županija
15ČAVLE00612Primorsko-goranska županija
16DELNICE00698Primorsko-goranska županija
17DESINIĆ00701Krapinsko-zagorska županija
18DONJA STUBICA00795Krapinsko-zagorska županija
19DONJA VOĆA00809Varaždinska županija
20DONJI KUKURUZARI00833Sisačko-moslavačka županija
21DONJI LAPAC00841Ličko-senjska županija
22DVOR01023Sisačko-moslavačka županija
23ĐULOVAC01058Bjelovarsko-bilogorska županija
24ĐURMANEC01082Krapinsko-zagorska županija
25FUŽINE01171Primorsko-goranska županija
26GORNJA STUBICA01252Krapinsko-zagorska županija
27GORNJI MIHALJEVEC06041Međimurska županija
28GOSPIĆ01309Ličko-senjska županija
29GRAČAC01317Zadarska županija
30HRAŠĆINA01465Krapinsko-zagorska županija
31HRVACE01481Splitsko-dalmatinska županija
32HUM NA SUTLI01520Krapinsko-zagorska županija
33IVANEC01562Varaždinska županija
34JELENJE01708Primorsko-goranska županija
35JESENJE05525Krapinsko-zagorska županija
36JOSIPDOL01724Karlovačka županija
37KALNIK05606Koprivničko-križevačka županija
38KAPTOL01775Požeško-slavonska županija
39KARLOBAG01783Ličko-senjska županija
40KIJEVO01830Šibensko-kninska županija
41KLANA01864Primorsko-goranska županija
42KLANJEC01872Krapinsko-zagorska županija
43KLENOVNIK01899Varaždinska županija
44KNIN01961Šibensko-kninska županija
45KRAPINA02119Krapinsko-zagorska županija
46KUMROVEC05533Krapinsko-zagorska županija
47KUTJEVO02216Požeško-slavonska županija
48LANIŠĆE02232Istarska županija
49LEPOGLAVA02291Varaždinska županija
50LOBOR02364Krapinsko-zagorska županija
51LOKVE02372Primorsko-goranska županija
52LOVINAC02402Ličko-senjska županija
53LOVRAN02429Primorsko-goranska županija
54LJUBEŠĆICA02470Varaždinska županija
55MARIJA BISTRICA02569Krapinsko-zagorska županija
56MARUŠEVEC02607Varaždinska županija
57MATULJI02615Primorsko-goranska županija
58MIHOVLJAN02658Krapinsko-zagorska županija
59MOŠĆENIČKA DRAGA02739Primorsko-goranska županija
60MRKOPALJ02755Primorsko-goranska županija
61NOVI GOLUBOVEC05541Krapinsko-zagorska županija
62NOVI MAROF02895Varaždinska županija
63NOVI VINODOLSKI02909Primorsko-goranska županija
64OGULIN02976Karlovačka županija
65OKUČANI02992Brodsko-posavska županija
66OPATIJA03026Primorsko-goranska županija
67ORAHOVICA03077Virovitičko-podravska županija
68OTOČAC03131Ličko-senjska županija
69OZALJ03158Karlovačka županija
70PAKRAC03182Požeško-slavonska županija
71PERUŠIĆ03239Ličko-senjska županija
72PETROVSKO03298Krapinsko-zagorska županija
73PLAŠKI03336Karlovačka županija
74PLITVIČKA JEZERA04553Ličko-senjska županija
75POŽEGA03514Požeško-slavonska županija
76PREGRADA03522Krapinsko-zagorska županija
77RADOBOJ03646Krapinsko-zagorska županija
78RAKOVICA03654Karlovačka županija
79RASINJA03662Koprivničko-križevačka županija
80RAVNA GORA03697Primorsko-goranska županija
81SABORSKO03786Karlovačka županija
82SAMOBOR03808Zagrebačka županija
83SELNICA03859Međimurska županija
84SENJ03875Ličko-senjska županija
85SIRAČ03905Bjelovarsko-bilogorska županija
86SLUNJ04006Karlovačka županija
87SOKOLOVAC04057Koprivničko-križevačka županija
88STARIGRAD04162Zadarska županija
89STUBIČKE TOPLICE04227Krapinsko-zagorska županija
90SVETI ILIJA04260Varaždinska županija
91SVETI JURAJ NA BREGU04405Međimurska županija
92ŠTRIGOVA04529Međimurska županija
93TOUNJ05576Karlovačka županija
94UDBINA04677Ličko-senjska županija
95VARAŽDINSKE TOPLICE04731Varaždinska županija
96VELIKA04758Požeško-slavonska županija
97VINICA04863Varaždinska županija
98VINODOLSKA OPĆINA04880Primorsko-goranska županija
99VIŠKOVO04952Primorsko-goranska županija
100VOĆIN04995Virovitičko-podravska županija
101VRBOVSKO05096Primorsko-goranska županija
102VRHOVINE05126Ličko-senjska županija
103VRLIKA05134Splitsko-dalmatinska županija
104ZAGORSKA SELA05215Krapinsko-zagorska županija
105ZLATAR05266Krapinsko-zagorska županija
106ŽUMBERAK05401Zagrebačka županijaKontinentalna nizinska regija – odgoda košnje do 1. 8.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BARILOVIĆ00078Karlovačka županija
2BEBRINA00108Brodsko-posavska županija
3BEDEKOVČINA00116Krapinsko-zagorska županija
4BEDENICA05509Zagrebačka županija
5BELICA00159Međimurska županija
6BELIŠĆE00167Osječko-baranjska županija
7BERETINEC00191Varaždinska županija
8BILJE00213Osječko-baranjska županija
9BISTRA05479Zagrebačka županija
10BIZOVAC00230Osječko-baranjska županija
11BJELOVAR00248Bjelovarsko-bilogorska županija
12BOGDANOVCI00264Vukovarsko-srijemska županija
13BRCKOVLJANI00337Zagrebačka županija
14BRDOVEC00345Zagrebačka županija
15BREZNICA01511Varaždinska županija
16BREZNIČKI HUM00361Varaždinska županija
17BRODSKI STUPNIK00396Brodsko-posavska županija
18BUKOVLJE05673Brodsko-posavska županija
19CERNA00442Vukovarsko-srijemska županija
20CRNAC00540Virovitičko-podravska županija
21ČAČINCI00566Virovitičko-podravska županija
22ČAĐAVICA00574Virovitičko-podravska županija
23ČAKOVEC00604Međimurska županija
24ČAZMA00639Bjelovarsko-bilogorska županija
25ČEPIN00655Osječko-baranjska županija
26DARDA00663Osječko-baranjska županija
27DARUVAR00671Bjelovarsko-bilogorska županija
28DAVOR00680Brodsko-posavska županija
29DEKANOVEC00710Međimurska županija
30DEŽANOVAC06033Bjelovarsko-bilogorska županija
31DOMAŠINEC00752Međimurska županija
32DONJA DUBRAVA00787Međimurska županija
33DONJA MOTIČINA05762Osječko-baranjska županija
34DONJI ANDRIJEVCI00817Brodsko-posavska županija
35DONJI KRALJEVEC00825Međimurska županija
36DONJI MIHOLJAC00868Osječko-baranjska županija
37DRAGALIĆ00914Brodsko-posavska županija
38DRAGANIĆ05681Karlovačka županija
39DRAŽ00906Osječko-baranjska županija
40DRENJE00949Osječko-baranjska županija
41DRNJE00965Koprivničko-križevačka županija
42DUBRAVA00973Zagrebačka županija
43DUBRAVICA05495Zagrebačka županija
44DUGA RESA00990Karlovačka županija
45DUGO SELO01015Zagrebačka županija
46ĐAKOVO01031Osječko-baranjska županija
47ĐELEKOVEC01040Koprivničko-križevačka županija
48ĐURĐENOVAC01066Osječko-baranjska županija
49ĐURĐEVAC01074Koprivničko-križevačka županija
50FERIČANCI01163Osječko-baranjska županija
51GARČIN01180Brodsko-posavska županija
52GAREŠNICA01198Bjelovarsko-bilogorska županija
53GLINA01210Sisačko-moslavačka županija
54GOLA01228Koprivničko-križevačka županija
55GORNJA RIJEKA06181Koprivničko-križevačka županija
56GORNJI BOGIĆEVCI01279Brodsko-posavska županija
57GORNJI KNEGINEC01295Varaždinska županija
58GRAD ZAGREB01333Grad Zagreb
59GRADEC01350Zagrebačka županija
60GRUBIŠNO POLJE01392Bjelovarsko-bilogorska županija
61GVOZD05100Sisačko-moslavačka županija
62HERCEGOVAC01449Bjelovarsko-bilogorska županija
63HLEBINE01457Koprivničko-križevačka županija
64HRVATSKA DUBICA01490Sisačko-moslavačka županija
65HRVATSKA KOSTAJNICA01503Sisačko-moslavačka županija
66ILOK01546Vukovarsko-srijemska županija
67IVANIĆ-GRAD01589Zagrebačka županija
68IVANSKA01619Bjelovarsko-bilogorska županija
69JAGODNJAK06092Osječko-baranjska županija
70JAKOVLJE01643Zagrebačka županija
71JAKŠIĆ01635Požeško-slavonska županija
72JALŽABET01651Varaždinska županija
73JASENOVAC01686Sisačko-moslavačka županija
74JASTREBARSKO01694Zagrebačka županija
75KALINOVAC05592Koprivničko-križevačka županija
76KAPELA01767Bjelovarsko-bilogorska županija
77KARLOVAC01791Karlovačka županija
78KLAKAR01856Brodsko-posavska županija
79KLINČA SELA01902Zagrebačka županija
80KLOŠTAR IVANIĆ01937Zagrebačka županija
81KLOŠTAR PODRAVSKI01945Koprivničko-križevačka županija
82KNEŽEVI VINOGRADI01953Osječko-baranjska županija
83KONČANICA01996Bjelovarsko-bilogorska županija
84KONJŠČINA02003Krapinsko-zagorska županija
85KOPRIVNICA02054Koprivničko-križevačka županija
86KOPRIVNIČKI BREGI02020Koprivničko-križevačka županija
87KOPRIVNIČKI IVANEC02038Koprivničko-križevačka županija
88KOŠKA02011Osječko-baranjska županija
89KOTORIBA02062Međimurska županija
90KRALJEVEC NA SUTLI02089Krapinsko-zagorska županija
91KRAPINSKE TOPLICE05339Krapinsko-zagorska županija
92KRAŠIĆ02127Zagrebačka županija
93KRAVARSKO05452Zagrebačka županija
94KRIŽ02135Zagrebačka županija
95KRIŽEVCI02143Koprivničko-križevačka županija
96KRNJAK02160Karlovačka županija
97KUTINA02208Sisačko-moslavačka županija
98LASINJA02259Karlovačka županija
99LEGRAD02275Koprivničko-križevačka županija
100LEKENIK02283Sisačko-moslavačka županija
101LEVANJSKA VAROŠ02305Osječko-baranjska županija
102LIPIK02313Požeško-slavonska županija
103LIPOVLJANI02321Sisačko-moslavačka županija
104LOVAS02399Vukovarsko-srijemska županija
105LUDBREG02445Varaždinska županija
106LUKA05487Zagrebačka županija
107MAČE02488Krapinsko-zagorska županija
108MAGADENOVAC05789Osječko-baranjska županija
109MAJUR05550Sisačko-moslavačka županija
110MALA SUBOTICA02500Međimurska županija
111MALI BUKOVEC02518Varaždinska županija
112MARIJA GORICA05398Zagrebačka županija
113MARIJANCI02577Osječko-baranjska županija
114MARKUŠICA06106Vukovarsko-srijemska županija
115MARTIJANEC00850Varaždinska županija
116MARTINSKA VES02593Sisačko-moslavačka županija
117MIKLEUŠ02666Virovitičko-podravska županija
118MOLVE02704Koprivničko-križevačka županija
119MURSKO SREDIŠĆE02763Međimurska županija
120NAŠICE02780Osječko-baranjska županija
121NEDELIŠĆE02798Međimurska županija
122NETRETIĆ02810Karlovačka županija
123NOVA BUKOVICA02836Virovitičko-podravska županija
124NOVA GRADIŠKA02844Brodsko-posavska županija
125NOVA KAPELA02852Brodsko-posavska županija
126NOVA RAČA02879Bjelovarsko-bilogorska županija
127NOVIGRAD PODRAVSKI02925Koprivničko-križevačka županija
128NOVO VIRJE05614Koprivničko-križevačka županija
129NOVSKA02933Sisačko-moslavačka županija
130NUŠTAR02941Vukovarsko-srijemska županija
131OPRISAVCI05649Brodsko-posavska županija
132OREHOVICA04499Međimurska županija
133ORIOVAC03034Brodsko-posavska županija
134ORLE06050Zagrebačka županija
135OROSLAVJE03093Krapinsko-zagorska županija
136OSIJEK05428Osječko-baranjska županija
137OTOK03115Vukovarsko-srijemska županija
138PETERANEC03123Koprivničko-križevačka županija
139PETLOVAC04502Osječko-baranjska županija
140PETRINJA05355Sisačko-moslavačka županija
141PISAROVINA03247Zagrebačka županija
142PITOMAČA03255Virovitičko-podravska županija
143PLETERNICA03280Požeško-slavonska županija
144PODCRKAVLJE03310Brodsko-posavska županija
145PODGORAČ03328Osječko-baranjska županija
146PODRAVSKA MOSLAVINA03344Osječko-baranjska županija
147PODRAVSKE SESVETE03387Koprivničko-križevačka županija
148PODTUREN03409Međimurska županija
149POKUPSKO02712Zagrebačka županija
150POPOVAC06165Osječko-baranjska županija
151POPOVAČA03425Sisačko-moslavačka županija
152PRESEKA05444Zagrebačka županija
153PRIBISLAVEC03476Međimurska županija
154PRIVLAKA03468Vukovarsko-srijemska županija
155PUŠĆA03565Zagrebačka županija
156RAKOVEC06203Zagrebačka županija
157REŠETARI05835Brodsko-posavska županija
158ROVIŠĆE03620Bjelovarsko-bilogorska županija
159RUGVICA05363Zagrebačka županija
160SATNICA ĐAKOVAČKA03727Osječko-baranjska županija
161SEVERIN03751Bjelovarsko-bilogorska županija
162SIBINJ03760Brodsko-posavska županija
163SISAK03816Sisačko-moslavačka županija
164SLATINA05622Virovitičko-podravska županija
165SLAVONSKI BROD03883Brodsko-posavska županija
166SOPJE03913Virovitičko-podravska županija
167STARA GRADIŠKA03956Brodsko-posavska županija
168STARI JANKOVCI03964Vukovarsko-srijemska županija
169STARI MIKANOVCI04073Vukovarsko-srijemska županija
170STARO PETROVO SELO04120Brodsko-posavska županija
171STRAHONINEC04146Međimurska županija
172SUHOPOLJE04154Virovitičko-podravska županija
173SUNJA04189Sisačko-moslavačka županija
174SVETA NEDELJA06068Zagrebačka županija
175SVETI ĐURĐ04243Varaždinska županija
176SVETI IVAN ZELINA04367Zagrebačka županija
177SVETI IVAN ŽABNO04375Koprivničko-križevačka županija
178SVETI KRIŽ ZAČRETJE04383Krapinsko-zagorska županija
179SVETI MARTIN NA MURI04391Međimurska županija
180SVETI PETAR OREHOVEC04294Koprivničko-križevačka županija
181ŠANDROVAC04308Bjelovarsko-bilogorska županija
182ŠENKOVEC04413Međimurska županija
183ŠODOLOVCI04421Osječko-baranjska županija
184ŠPIŠIĆ BUKOVICA06084Virovitičko-podravska županija
185ŠTEFANJE06149Bjelovarsko-bilogorska županija
186ŠTITAR06289Vukovarsko-srijemska županija
187TOPUSKO04570Sisačko-moslavačka županija
188TORDINCI04588Vukovarsko-srijemska županija
189TRNAVA04618Osječko-baranjska županija
190TRNOVEC BARTOLOVEČKI04626Varaždinska županija
191TRPINJA04642Vukovarsko-srijemska županija
192TUHELJ04669Krapinsko-zagorska županija
193VALPOVO04715Osječko-baranjska županija
194VARAŽDIN04723Varaždinska županija
195VELIKA GORICA05410Zagrebačka županija
196VELIKA KOPANICA04766Brodsko-posavska županija
197VELIKA LUDINA04774Sisačko-moslavačka županija
198VELIKA PISANICA04782Bjelovarsko-bilogorska županija
199VELIKA TRNOVITICA05657Bjelovarsko-bilogorska županija
200VELIKI BUKOVEC05584Varaždinska županija
201VELIKI GRĐEVAC04804Bjelovarsko-bilogorska županija
202VELIKO TRGOVIŠĆE04812Krapinsko-zagorska županija
203VELIKO TROJSTVO04839Bjelovarsko-bilogorska županija
204VIDOVEC04847Varaždinska županija
205VILJEVO04855Osječko-baranjska županija
206VINKOVCI04871Vukovarsko-srijemska županija
207VIRJE04901Koprivničko-križevačka županija
208VIROVITICA04910Virovitičko-podravska županija
209VISOKO04936Varaždinska županija
210VLADISLAVCI05797Osječko-baranjska županija
211VOĐINCI05843Vukovarsko-srijemska županija
212VOJNIĆ05037Karlovačka županija
213VRATIŠINEC05045Međimurska županija
214VRBJE05061Brodsko-posavska županija
215VRBOVEC05088Zagrebačka županija
216ZABOK05193Krapinsko-zagorska županija
217ZAPREŠIĆ05436Zagrebačka županija
218ZDENCI05240Virovitičko-podravska županija
219ZLATAR BISTRICA05274Krapinsko-zagorska županija
220ZRINSKI TOPOLOVAC05665Bjelovarsko-bilogorska županija
221ŽAKANJE05304Karlovačka županijaTablica 2.     Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanje ptice kosac (Crex crex)

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR1000029Cetina
HR1000004Donja Posavina
HR1000019Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000021Lička krška polja
HR1000020NP Plitvička jezera**
HR1000040Papuk
HR1000001Pokupski bazen
HR1000003Turopolje
HR1000018Učka i Ćićarija
HR1000022Velebit

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu leptira (operacija 10.1.5.)

Tablica 3.     Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanje vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)

Močvarni plavac – Phengaris alcon alcon
(= Maculinea alcon alcon)


Zagasiti livadni plavac – Phengaris nausithous
(= Maculinea nausithous)


Veliki livadni plavac – Phengaris teleius
(= Maculinea teleius)


Močvarni okaš – Coenonympha oedippus

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu ptice kosac (operacija 10.1.4.)

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2001220Livade uz potok Injaticu
HR2001305Zvečevo
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera**
HR2001409Livade uz Bednju II
KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000672Zovje
HR2001346Međimurje
HR2001347Donje Međimurje
KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000368Peteranec
HR2000672Zovje
HR2001346Međimurje
HR2001347Donje Međimurje
HR2001409Livade uz Bednju II
KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000619Mirna i šire područje Butonige
HR2000545Vlažne livade kod Marušića
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2001015Pregon

Tablica 4.a     Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve

PorodicaLatinski naziv biljne vrstehrvatski naziv biljne vrsterazdoblje cvatnjekoličina (kg)
BoraginaceaePhacelia tanacetifoliafacelijaod svibnja do lipnja1,0
BrassicaceaeSinapis albabijela gorušicaod lipnja do kolovoza0,5
FabaceaeMedicago sativalucernaod lipnja do rujna1,0
Onobrychis viciifoliaesparzetaod lipnja do kolovoza2,5
Trifolium incarnatuminkarnatkaod svibnja do lipnja1,0
Trifolium pratensecrvena djetelinaod svibnja do rujna2,0
Trifolium repensbijela djetelinaod svibnja do rujna0,5
Vicia villosaozima grahoricaod lipnja do rujna1,5

Tablica 4.b Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u proljetnom roku sjetve

PorodicaLatinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrsteRazdoblje cvatnjeKoličina (kg)
AsteraceaeHeliantus annuussuncokretod srpnja do kolovoza0,5
BoraginaceaePhacelia tanacetifoliafacelijaod svibnja do lipnja1,0
BrassicaceaeSinapis albabijela gorušicaod lipnja do kolovoza0,5
FabaceaeLotus corniculatusmiljkitaod lipnja do kolovoza1,0
Onobrychis viciifoliaesparzetaod lipnja do kolovoza1,5
Trifolium incarnatuminkarnatkaod svibnja do lipnja1,0
Trifolium pratensecrvena djetelinaod svibnja do rujna2,0
Trifolium repensbijela djetelinaod svibnja do rujna1,0
PolygonaceaeFagopyrum esculentumheljdaod 15. svibnja do lipnja1,5

Tablica 4.c Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi za uspostavu travnog pojasa

PorodicaLatinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrsteUdio
PoaceaeDactylis glomerataKlupčasta oštrica30 %
Festuca arundinaceaVlasulja trstikasta15 %
Festuca pratensisVlasulja livadna25 %
Festuca rubraVlasulja nacrvena18 %
Phleum pratenseMačji repak10 %
Deschampsia caespitosaOštrica busolika2 % (vlažna tla)
Lolium multiflorumTalijanski ljulj2 % (suha tla)

Tablica 5.     Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz navedenu dob kada IZP životinja postaje spolno zrela

VrstaPasminaSpolna zrelost u mjesecima
GovedaBuša8
Istarsko govedo8
Slavonsko srijemski podolac8
SvinjeCrna slavonska6
Turopoljska6
Banijska šara7
OvceIstarska ovca8
Creska ovca9
Krčka ovca9
Paška ovca7
Dubrovačka ruda7
Lička pramenka7
Dalmatinska pramenka7
Cigaja8
Rapska ovca8
KozeHrvatska šarena koza7
Hrvatska bijela koza7
Istarska koza6
PeradZagorski puran9
Kokoš hrvatica5
KonjiHrvatski hladnokrvnjak12
Hrvatski posavac12
Međimurski konj12
Lipicanac12
MagarciIstarski magarac12
Primorsko-dinarski magarac12
Sjeverno-jadranski magarac12


Tablica 6. Iznosi potpore

Kod operacijeNaziv operacijeIznos
€/ha*
M10.1.1.Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture141,00
M10.1.2.Zatravnjivanje trajnih nasada356,92
M10.1.3Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija361,00
Brdsko planinska regija255,00
Mediteranska regija113,00
M10.1.4.Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)254,00
M10.1.5.Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus338,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius277,00
M10.1.6Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake898,59
M10.1.7.Održavanje ekstenzivnih voćnjaka450,00
M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika804,00
M10.1.10Održavanje suhozida0,74**
M10.1.11Održavanje živica0,36**
M10.1.12.Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki293,00
M10.1.13.Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima359,73
M10.1.14.Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima239,87
M10.1.15.Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima563,23
M10.1.16.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada373,33
M10.1.17.Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama215,00
M11.1.Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska750,74
– orah461,36
– ostalo868,18
Povrće576,94
Trajni travnjaci309,94
M11.2.Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska625,62
– orah384,47
– ostalo723,48
Povrće480,78
Trajni travnjaci258,28
M13.1.Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP226,00
M13.2.Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO119,85
M13.3.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO82,00


* Kod operacije M10.1.6 iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10 i M10.1.11 iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Kod operacijeNaziv operacijeIznos
€/UG
M10.1.9.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Buša397, 33
Istarsko govedo445,08
Slavonsko srijemski podolac430,14
Crna slavonska svinja267,69
Turopoljska svinja289,03
Banijska šara svinja269,34
Istarska ovca170,15
Creska ovca233,06
Krčka ovca228,85
Paška ovca219,51
Dubrovačka ruda264,25
Lička pramenka250,43
Dalmatinska pramenka224,71
Cigaja209,16
Rapska ovca258,02
Hrvatska šarena koza228,66
Hrvatska bijela koza216,62
Istarska koza212,58
Zagorski puran371,11
Kokoš hrvatica370,76
Hrvatski hladnokrvnjak396,32
Hrvatski posavac404,98
Međimurski konj502,04
Lipicanac387,11
Istarski magarac304,97
Primorsko dinarski magarac230,95
Sjeverno jadranski magarac275,97

Tablica 6a. Iznosi potpore za M14

M14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
MLIJEČNE KRAVEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina4,93
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %57,16
Obogaćivanje ležišta112,49
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši34,06
Ispust52,10
JUNAD – Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim Zahtjevom za Poboljšane uvjete smještajaPlan hranidbe-5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %36,21
Obogaćivanje ležišta135,76
TELAD

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %17,05
Obogaćivanje ležišta40,20
Pristup na otvorenoTelad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom112,95
M14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
ODBIJENA PRASADPoboljšana skrbZabranjeno rezanje repova20,77
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %24,12
Obogaćivanje ležišta39,07
KRMAČE I NAZIMICE

Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA

te se moraju kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina19,74
Poboljšana skrbPoboljšani uvjeti prasenja29,54
Poboljšana skrb u prasilištu30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode22,44
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %84,18
Obogaćivanje ležišta54,00
Pristup na otvorenoPristup ispustu84,66
SVINJE ZA TOVPoboljšana skrbZabranjeno rezanje repova6,09
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %12,77
Obogaćivanje ležišta40,50
Pristup na otvorenoPristup ispustu23,16
M14.1.3. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
BROJLERIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne piliće1,30
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti19,94
NESILICEPoboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještajaZabranjeno skraćivanje kljunova23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjevPovećanje podne površine za 10 %40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke0,32
PURANIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne puriće0,69
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti32,62
Pristup na otvorenoPovećanje površine ispusta7,75
M14.1.4. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KOZE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka134,95
Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mesa75,64
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76
M14.1.5. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
OVCE

Poboljšana hranidba

– mora se kombinirati s najmanje jednim od Zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno

Plan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka94,50
Povećanje podne površine za 10 % za ovce u- proizvodnji mesa28,77
Pristup na otvorenoDržanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76


Tablica 7. Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Br.VrstaSorta
1.JABUKA – Malus domestica Borkh.SLAVONSKA SRČIKA, ZELENIKA, BAUMANOVA RENETA, BJELIČNIK, BOBOVEC, BOSKOP, BOŽIĆNICA, CAREVIĆ RUDOLF, FRANCUSKA KOŽARA, GRAVENSTEIN, JAMES GRIEVE, KANADA, KARDINAL, KRIVOPETELJKA, LIJEPOCVJETKA, LONDON PEPPING, MAŠANKA, ONTARIO, OVČJI NOS, RIMSKA LJEPOTICA, SIVA JESENSKA RENETA, SLAVA SVIJETA, ŠAMPANJKA, ZLATNA ZIMSKA PARMENKA, ANANAS RENETA, RIBSTON PEPPING, ZIMSKA BANANA, ADAMOVKA, MEĐIMURSKA KLOPČENKA, CRVENA JESENSKA REBRAČA, BIJELA ZIMSKA REBRAČA, ŠARLAMOVSKI
2.KRUŠKA – Pyrus communis L. ssp. nivalis Jacq.TEPKA, DRUAROVA, MARGARETA MARIJA, ZIMSKA PASTRVKA, LUBENIČARKA
3.TREŠNJA – Prunus avium L.DENISENOVA ŽUTA, DROGANOVA ŽUTA, VOLOVSKO SRCE OKIĆKA, ŠNAJDEROVA KASNA, KUTJEVAČKA CRNA
4.ŠLJIVA – Prunus domestica L. i Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneid.BISTRICA, GROF ALTAN RINGLO, VELIKI ZELENI RINGLO, ERSINGERSKA RANA, BIJELA SITNA, BIJELA KASNA MIRISAVA, BIJELICA, BIJELICA JAJARA, BRDAKLIJA, CERIĆANKA, DEBELJARA, KAMENJARA, MANDALENKA, MOTIČANKA, PASJARA, PINTARA, RUŽICA, TORGULJA BIJELA, TORGULJA PLAVA, TRNOVAČA, TURKINJA, VALPOVKA

Tablica 8. Umanjenja za kršenje

opsegozbiljnosttrajanjeumanjenje za prvo kršenje %umanjenje za prvo ponavljanje %umanjenje za drugo ponavljanje %umanjenje za treće ponavljanje %
Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo malaPopravljivo3927100
Trajno51545100
MalaPopravljivo51545100
Trajno103090100
SrednjaPopravljivo103090100
Trajno2060100100
VelikaPopravljivo3090100100
Trajno40100100100
Vrlo velikaPopravljivo50100100100
Trajno60100100100

Tablica 9. Kriteriji odabira za podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

R.B.KRITERIJIBODOVI
1.Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti, Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex). Pilot mjere za zaštitu leptira, Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjaNajviše 20
Korisnik provodi operaciju Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) ili Pilot mjera za zaštitu leptira20
Korisnik provodi operaciju Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti ili Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja10
2.Provedba mjere 10 na Natura 2000 područjuNajviše 10
Korisnik provodi više od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području10
Korisnik provodi manje od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području5
3.Provedba mjere 10 na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u M13Najviše 10
Korisnik provodi M10 na gorsko planinskom području10
Korisnik provodi M10 na području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili na području s posebnim ograničenjima5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA40
PRAG PROLAZNOSTI15

Tablica 10. Autohtone ili udomaćene vrste grmlja i drveća

HRVATSKI NAZIVLATINSKI NAZIV
Pasja ružaRosa canina
GrabCarpinus betulus
Crna bazgaSambucus nigra
DrijenakCornus mas
SvibovinaCornus sanguinea
TrninaPrunus spinosa
Divlja trešnjaPrunus avium
SremzaPrunus padus
Crveni glogCrategus monogyna
Bijeli glogCrategus oxyacantha
Obična kurikaEuonymus europea
MukinjaSorbus aria
JarebikaSorbus aucuparia
Crvena kozja krvLonicera xylosteum

Tablica 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10

OPERACIJA

M

10.1.1.

M

10.1.2.

M

10.1.3.

M

10.1.4.

M

10.1.5.

M

10.1.6.

M

10.1.7.

M

10.1.8.

M

10.1.10.

M

10.1.11.

M

10.1.12.

M

10.1.13.

M

10.1.14.

M

10.1.15.

M

10.1.16.

M10.1.1.DA (1)

DA

(2)

DA

(3)

M10.1.2.DA (10)

DA

(11)

M10.1.3.DA (14)

DA

(15)

M10.1.4.DA (16)

DA

(17)

M10.1.5.DA (20)

DA

(21)

M10.1.6.
M10.1.7.DA (28)

DA

(29)

M10.1.8.DA (30)

DA

(31)

M10.1.10.
M10.1.11.
M10.1.12.DA (48)DA (49)DA (50)

DA

(51)

DA

(52)

DA

(53)

DA

(54)

M10.1.13.DA (57)DA (58)DA (59)

DA

(60)

DA

(61)

DA

(62)

M10.1.14.

DA

(65)

DA

(66)

M10.1.15.DA (69)DA (70)DA (71)

DA

(72)

M10.1.16.DA (75)

Tablica 11a. Iznosi potpore za kombinacije unutar M10

Kombinacija br. 1

141,00 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

141,00 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

356,92 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

356,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

254,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

254,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

0,74 €/m suhozida + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 29

0,36 €/m živice + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 30

0,74 €/m suhozida + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 31

0,36 €/m živice + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 48

356,92 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 49

450,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 50

804,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 51

359,73 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 52

239,87 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 53

563,23 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 54

373,33 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 57

356,92 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 58

450,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 59

804,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 60

359,73 €/ha + 239,87 €/ha

Kombinacija br. 61

359,73 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 62

359,73 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 65

239,87 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 66

239,87 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 69

356,92 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 70

450,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 71

804,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 72

563,23 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 75

356,92 €/ha + 373,33 €/haTablica 12. Moguće kombinacije između M10 i M11

OPERACIJA

PODMJERA 11.1.

Oranice

PODMJERA 11.1.

Povrće

PODMJERA 11.1.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.1.

Trajni travnjaci

PODMJERA 11.2.

Oranice

PODMJERA 11.2.

Povrće

PODMJERA 11.2.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.2.

Trajni travnjaci

OPERACIJA 10.1.1.DA (4)DA (6)DA (5)DA (7)
OPERACIJA 10.1.2.DA (8)DA(9)
OPERACIJA 10.1.3.DA (12)DA (13)
OPERACIJA 10.1.4.DA (18)DA (19)
OPERACIJA 10.1.5.DA (22)DA (23)
OPERACIJA 10.1.6.DA (24)


DA (26)

DA (25)DA (27)
OPERACIJA 10.1.7.
OPERACIJA 10.1.8.
OPERACIJA 10.1.10.DA (32)DA (34)DA (36)DA (38)DA (33)DA (35)DA (37)DA (39)
OPERACIJA 10.1.11.DA (40)DA (42)DA (44)DA (46)DA (41)DA (43)DA (45)DA (47)
OPERACIJA 10.1.12.DA (55)DA (56)
OPERACIJA 10.1.13.DA (63)DA(64)
OPERACIJA 10.1.14.DA (67)DA (68)
OPERACIJA 10.1.15.
OPERACIJA 10.1.16.DA (73)DA (74)

Tablica 12a. Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,82 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

243,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

243,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

254,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

254,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 277,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,82 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

985,74 €/ha cvjetne trake + 480,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/haTablica 13. Preporučene smjese za OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

TIP TLAVRSTA MJEŠAVINE
vlažna tlaEngleski ljulj Lolium perenne 50 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 15 %, obična vlasnjača Poa trivialis 20 %, rosulja pasja Agrostis canina 10 %, rosulja tankolisna Agrostis capillaris 5 %.
sušna tlaCrvena vlasulja Festuca rubra 50 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 40 % rosulja Agrostis alba 10 %.
tla s nagibomRosulja Agrostis alba 4 %, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 30 %, crvena vlasulja Festuca rubra 30 %, livadna vlasnjača Poa pratensis 18 %, smiljkita Lotus corniculatus 9 %, bijela djetelina Trifolium repens 9 %.
ocjedita tlaLivadna vlasulja Festuca pratensis 25 %, crvena vlasulja Festuca rubra 29 %, engleski ljulj Lolium perenne 29 %, klupčasta oštrica Dactylis glomerata 7 %, rosulja Agrostis alba 10 %.

PRILOG 5.
Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11

Napomena: u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.17.

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom ObrascuUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Svake godine tijekom obveznog perioda završena izobrazbu ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10.Utjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture – OTNS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet različitih usjevaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan plodoreda je potpunUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan plodoreda se provodi u obveznom perioduUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terenaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vodeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 25 %
Vrlo velika >25 %
Uspostavljena površina na kojoj su ostavljene brazde je široka najmanje 3 metraUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 5 %Popravljivo
Mala 6 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 30 %
Vrlo velika >30 %

M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka – ZTN
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpunUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi u obveznom perioduUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na izrađeni petogodišnji plan gnojidbeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Površina između redova unutar trajnog nasada je pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesomUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 25 %
Vrlo velika >25 %
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog periodaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno
Vrlo velika >200 kg N/ha


M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti – TVPV

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivomUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operacijiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicamaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9.Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je nakon 1. kolovozaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je nakon 20. srpnjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja u mediteranskoj regiji obavljena je nakon 15. srpnjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača):Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Gusti sklopovi biljaka Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) mehaničko su uklonjeni (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovozaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površiniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo


M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) – ZK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivomUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operacijiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tlaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Košnja je obavljena nakon 15. kolovozaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9.Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub nepokošena trakaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Površina nepokošene trake iznosi 5 %Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 85 %
Vrlo velika >85 %
Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugojUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine)Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površiniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivoM10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira – ZL
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivomUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu biljaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travnjaci nisu zasijavaniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u operacijiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim kosilicamaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15.6. ili nakon 15.9. svake ili svake druge godine za vrste leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon), Zagasiti livadni plavac i Veliki livadni plavac (Phenagris naustithous i Phenagris teleius)Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja je obavljena tek nakon 15.9. isključivo na 1/3 površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni okaš (Coenonymha oedippus)Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Trajno
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Košnja je obavljena najkasnije do 1.10.Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Ručno je odstranjen nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Ispaša je provođena isključivo u jesen od 16. rujna do kraja tekuće godineUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travnjak se koristi za napasivanje na cijeloj raspoloživoj površiniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitaraUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo


M10.1.6. Uspostava poljskih traka – PT

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake koje se siju svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrsteUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Cvjetne trake se kose dva puta godišnje (umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje): u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada)Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopadaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolazUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Širina cvjetnih traka je najmanje 5 mUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 mUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Cvjetna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju pesticidiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Travne trake su posijane isključivo uz rub parceleUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travne trake se ne koriste kao put ili prolazUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Širina travnih traka je najmanje 5 m


Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Dužina travnih traka je najmanje 100 mUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju propisane vrste travaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je obavljena u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja je obavljena u listopaduUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Travna traka ne zauzima više od 30 % površine ARKOD parceleUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno


M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka – EV
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stablaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0≤50 %Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje najkasnije do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Popravljivo
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Postavljena 1 nastamba za solitarne pčele po 1 ha površineUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti voćaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Trajno
Mala 11 – 20 %
Srednja 21 – 40 %
Velika 41 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno

Vrlo velika

>200 kg N/ha

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tluUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tluUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačemUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotokaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticidaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran načinUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo


M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika – EM
OPIS OBVEZA
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Parcela nije gnojena mineralnim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune stablaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 75 %
Vrlo velika >75 %
Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0≤50 %Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 40 %
Velika 41 – 60 %
Vrlo velika >60 %

Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 UG/ha ovaca ili koza
Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tluUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tluUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom snježnim pokrivačemUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotokaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 70 %
Vrlo velika >70 %
Minimalni zahtjevi za pesticide:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim pesticidimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za korištenje pesticidaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
d) Korisnik skladišti pesticide na siguran načinUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo


M10.1.9.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja – IZP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor nad životinjama ugroženih IZPUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Radi nedostatne zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZPUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaTrajno
Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta (strujanje zraka, koncentracija plinova, prašina, temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne posljedice po zdravlje i dobrobit životinja ugroženih IZPUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustatiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvjetljenjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana je primjerena zaštita od bukeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim njihovim potrebama te nisu utvrđene štetne posljedice po zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZPUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaTrajno
Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaTrajno
O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjereno skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć osigurava u primjerenom rokuUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o liječenju životinjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na propisan načinUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo malaPopravljivo

M10.1.10. Održavanje suhozida – OS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamenaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade bez korištenja veziva i drugih materijalaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijomUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene herbicidaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %


M10.1.11. Održavanje živica – OZ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano minimalno jednom godišnje najkasnije do 1. listopadaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblikUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Živica se ne orezuje u periodu od 01.03. do 31.8. tekuće godineUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Trajno
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 65 %
Vrlo velika >65 %
Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su propisanim autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmljaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %
Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 3 %Popravljivo
Mala 4 – 10 %
Srednja 11 – 15 %
Velika 16 – 20 %
Vrlo velika >20 %

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki – KFK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE

Klopke su postavljene najkasnije do:

– trešnjina muha – 15. travnja

– šljivina osica – 1. travnja

– orahova muha – 30. lipnja

– maslinina muha – 1. lipnja

– ostali štetnici – 15. travnja

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika >70 %Trajno

Klopke su ostavljene na površini najmanje do:

– trešnjina muha – 30. lipnja

– šljivina osica – 31. svibnja

– orahova muha – 31. kolovoza

– maslinina muha – 31. listopada

– ostali štetnici – 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Postavljen je propisani broj klopki po površiniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %

Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:

– trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja

– šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja

– orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza

– maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada

– ostali štetnici – 15. travnja do 15. rujna

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Trajno
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na siguran način do 31. prosinca tekuće godineUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaPopravljivo


M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima – MKŠ

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Feromonski dispenzeri su postavljeni najkasnije do 1. svibnjaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Feromonski dispenzeri su postavljeni u gornju trećinu krošnje, grma ili trsaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzera po površiniUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 20 %Popravljivo
Mala 21 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 80 %
Vrlo velika >80 %
Stari dispenzeri iz prijašnje sezone su odstranjeni prije postavljanja novih dispenzeraUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaPopravljivo

M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima – POMP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %
Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom obveznog periodaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 15 %Popravljivo
Mala 16 – 30 %
Srednja 31 – 45 %
Velika 46 – 60 %
Vrlo velika >60 %

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – PEG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Izrađen je petogodišnji plan gnojidbeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe je potpunUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Petogodišnji plan gnojidbe se provodi tijekom obveznog periodaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Korištena su samo gnojiva i poboljšivači tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivimaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – MUK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Zaštićeni prostor« unutar redova (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) je bez korovaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0≤50 %Popravljivo
Vrlo velika >50 %
Za suzbijanje korova unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna mehanizacija i opremaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Popravljivo
U »zaštićenom prostoru« nisu primjenjivani herbicidiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno

M10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama – PUS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaPopravljivo
Količina korištenog stajskog gnoja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja do najviše 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velikaTrajno
Petogodišnji plan gnojidbe je potpunUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelikaPopravljivo
Minimalni zahtjevi za gnojiva:
a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenom stajskom gnojuUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
b) Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše do 170 kg N/haUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika >171 – <200 N kg/haTrajno
Vrlo velika ≥200 N kg/ha

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKOP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 10Utjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili

c) na druge načine

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tlaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 5 %Popravljivo
Mala 6 – 10 %
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Trajno
Mala 11 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 95 %
Vrlo velika >95 %
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMOUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgojUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMala 0 – 10 %Trajno
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0 – 50 %Trajno
Vrlo velika >50 %


M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne prakse i metode – EKO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na Obrascu 11Utjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo
Evidencija je ažurna i potpunaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMalaPopravljivo
Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoSrednjaPopravljivo

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav višak stajskog gnoja zbrinut:

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili supstrat i/ili drugo i/ili

c) na druge načine

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 171 – 200 kg N/haTrajno
Vrlo velika >200 kg N/ha
Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnjiUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do zbijanja tlaUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 5 %Popravljivo
Mala 6 – 10 %
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal ili ima odobrenje za korištenje iz neekološke proizvodnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala 0 – 10 %Trajno
Mala 11 – 40 %
Srednja 41 – 60 %
Velika 61 – 95 %
Vrlo velika >95 %
Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi proizvedeni od GMOUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo velika 0 – 100 %Trajno
Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se hidroponski uzgojUtjecaj je ograničen na gospodarstvoMala 0 – 10 %Trajno
Srednja 11 – 30 %
Velika 31 – 50 %
Vrlo velika >50 %
Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnjeUtjecaj je ograničen na gospodarstvoVelika 0 – 50 %Trajno
Vrlo velika >50 %

Prikaz ocjene kršenja obveza u M14

Za sve tipove operacija M14

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih obveza na propisanom Obrascu u skladu s odabranim zahtjevimaEvidencija nije ažurna i potpunaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Evidencija se ne vodiPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjevIzobrazba nije završenaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %

14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – DŽG

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
MLIJEČNE KRAVE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 29. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Analiza krmiva na aflatoksin najmanje dva puta godišnje te postupanje u skladu s nalazomNapravljena samo jedna analizaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazomNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kraviDo 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madraceU ležištu nema madraca ili 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kraviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispaši najmanje 120 dana godišnjeIspaša od 100 – 119 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 100 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom

Analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje mliječnih krava na ispustu najmanje 150 dana godišnjeIspust od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
TOVNA JUNAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 30. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnome junetuDo 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležištu postaviti najmanje 3 kg slame ili 3 kg stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u stajiU ležištu nema 3 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u stajiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
TELAD
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 31. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,65 m² – za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,87 m² – za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,98 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 1,5 kg stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u stajiU ležištu nema 1,5 kg stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili nije postavljena gumena podloga na najmanje 25 % površine poda u stajiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

– za telad do 150 kg žive vage od najmanje 1,5 m² – za telad od 150 – 220 kg žive vage od najmanje 1,7 m² – za telad od 220 i više kg žive vage od najmanje 1,8 m²

Do 5 % manja podna površina od propisane (ispusta ili smještaja u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom)Plaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisane ili nije osiguran pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostoromNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja


14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – DŽS

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
ODBIJENA PRASAD
Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni repManje od 70 % životinja ima neoštećen repNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

– do 10 kg žive vage od najmanje 0,16 m ² – od 10 – 20 kg žive vage od najmanje 0,22 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinjiU ležištu nema 0,8 kg slame/stelje dnevno po životinjiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
KRMAČE I NAZIMICE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 32. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Analiza krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu.Napravljena samo jedna analizaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazomNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Prasilište mora imati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperatureOsigurano zatvoreno gnijezdo koje ima sustav grijanja s kontrolom temperature, ali dimenzija manjih od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije osigurano zatvoreno gnijezdo ili nije postavljen sustav grijanja s kontrolom temperatureNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanju podnu površinu u skladu sa brojem životinja:

– od 10 do 39 životinja po jednoj životinji od najmanje 1,8 m²

– za 40 i više životinja po jednoj životinji od najmanje 1,65 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U ležište postaviti najmanje 3 kg slame/stelje dnevno po životinjiU ležištu nema 3 kg slame/stelje dnevno po životinjiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimiciDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sataNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U stajama za krmače tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 satiPoljoprivredno osoblje u stajama za krmače nije prisutno najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 satiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektuNije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja pojačanim protokom zrakaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode, u stajama za krmače/nazimice, potrebno je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vodeNije ugrađen niti jedan od predviđenih sustava hlađenja raspršivanjem vodeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
SVINJE ZA TOV
Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni repManje od 70 % životinja ima neoštećen repNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati podnu površinu u skladu sa težinom životinja:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage od najmanje 0,33 m² – za svinje od 30 do 50 kg žive vage od najmanje 0,44 m²

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage od najmanje 0,60 m²

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage od najmanje 0,71 m²

– za svinje više od 110 kg žive vage od najmanje 1,10 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

U ležište postaviti najmanje:

1 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame/stelje dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine

U ležištu nema propisanih kg slame/stelje dnevno po životinjiNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljenikuDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisane ili nije osiguran pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sataNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – DŽP

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
BROJLERI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²Nema postavljeni papirNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m² izražene kao godišnji prosjekGustoća naseljenosti je veća od 30 kg mase brojlera/m² izražene kao godišnji prosjekNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
NESILICE
Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunoveNesilicama su skraćeni kljunoviNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezuDo 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m² korisne površine u kavezuGustoća naseljenosti veća od 8 nesilica po m² korisne površine u kavezuNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
U kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m² površine gnijezda za najviše 118 nesilicaU jednom gnijezdu više od 6 nesilica ili na 1m² površine gnijezda više od 118 nesilicaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cmPo nesilici nije osigurana prečka dužine najmanje 20 cmNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
PURANI
Tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m²Nema postavljeni papirNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgojGustoća naseljenosti veća od 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgojNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Osigurati ispust od najmanje 5m² po puriDo 5 % manja površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja površina ispusta od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu – DŽK

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
KOZE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 36. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Koze – 1,32 m²

Jarčevi – 3,30 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnjeIspaša od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi)Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Koze – 2,40 m²

Jarčevi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manji od 300 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispustaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja


14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu – DŽO

OPIS OBVEZA

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU
VRSTE KRŠENJA OBVEZASmanjenje plaćanja prilikom prve povredeSmanjenje plaćanja prilikom prvog ponavljanja iste povredeSmanjenje plaćanja prilikom drugog ponavljanja iste povrede
OVCE
Izrada dnevnih, mjesečnih i godišnjih planova hranidbe na Obrascu 37. Suglasnost na plan hranidbe je dala Savjetodavna službaNema plana hranidbe ili plan hranidbe nema suglasnost Savjetodavne službeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Osigurati najmanje podne površine po životinji

Ovce – 1,32 m²

Janjad – 0,55 m²

Ovnovi – 3,30 m²

Do 5 % manja podna površina od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina od propisaneNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Držanje životinja na ispaši najmanje 150 dana godišnjeIspaša od 120 – 149 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispaša manje od 120 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Provedba koprološke pretrage dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja.

Uzima se jedan uzorak na 20 životinja te treba postupiti u skladu s nalazom. Potrebno je izvršiti i pregled na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine i intervenciju na papcima (po potrebi)

Koprološka analiza nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Napravljena samo jedna analiza ili nije uzet dovoljan broj uzorakaPlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Nije napravljena analiza ili se nije postupilo u skladu s nalazom ili nisu tretirane sve životinjeNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Pregled i intervencija na papcima nije obavljena u rokuPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Nisu obavljena oba pregleda i intervencije na papcima (po potrebi)Nema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja

Držanje životinja na ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Ovce – 2,40 m²

Ovnovi – 6,00 m²

Ispust od 300 – 364 danaPlaćanje se smanjuje za 10 %Plaćanje se smanjuje za 15 %Plaćanje se smanjuje za 20 %
Ispust manji od 300 danaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja
Do 5 % manja podna površina ispusta od propisanePlaćanje se smanjuje za 20 %Plaćanje se smanjuje za 30 %Plaćanje se smanjuje za 40 %
Preko 5 % manja podna površina ispusta od propisane ili nema ispustaNema plaćanjaNema plaćanjaNema plaćanja