Odluka o porezima Grada Čazme

NN 97/2021 (3.9.2021.), Odluka o porezima Grada Čazme

Grad Čazma

1763

Na temelju članka 20. st. 1. i 42. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) i članka 34. Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik« broj 13/21), Gradsko vijeće Grada Čazme na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA ČAZME

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se vrste poreza Grada Čazme, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Čazmi, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu Čazmi pripadaju sljedeći gradski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

VI. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I
NAPLATU POREZA

Članak 6.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i ovrhe gradskih poreza prenose se u cijelosti Ministarstvo financija, Poreznoj upravi.

Članak 7.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Gradu Čazmi dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima od 6. prosinca 2019. (»Službeni vjesnik« broj 81/19) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme (»Narodne novine« br. 147/05 i 145/20).

Članak 9.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Grada Čazme«, a stupa na snagu s 1. siječnja 2022. godine, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-02/21-01/01
Urbroj: 2110-01-01-21-1
Čazma, 20. srpnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Branko Novković, mag. med. techn., v. r.