Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje

NN 98/2021 (8.9.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1771

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša i energetiku, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VREDNOVANJU LOKACIJE ZA NUKLEARNO POSTROJENJE

Članak 1.

U Pravilniku o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje (»Narodne novine«, broj 38/17.) u članku 2. stavku 4. iza riječi: »vanjske« briše se zarez i dodaje se riječ: »i«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/165

Urbroj: 511-01-152-21-10

Zagreb, 2. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.