Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN 98/2021 (8.9.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1774

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

Članak 1.

(1) U Pravilniku o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine«, broj 46/21.) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Izvoditelj koji zapošljavanjem osobe sa stečenim odgovarajućim akademskim nazivom ispunjava minimalni uvjet za izvođenje jedne vrste šumarskog rada može obavljati samo jednu vrstu šumarskog rada.«.

(2) Dosadašnji stavci od 4. do 8. postaju stavci od 5. do 9.

Članak 2.

Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/06
Urbroj: 525-11/0604-21-4
Zagreb, 20. srpnja 2021. godine

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 2.

ŠUMARSKI RAD: IZRADA I REVIZIJA LOVNOGOSPODARSKIH PLANOVA

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo

ili

minimalno jedan magistar inženjer šumarstva na svakih 30 lovnogospodarskih planova godišnje

ili

minimalno jedan magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša s položenim kolegijem iz lovstva na svakih 30 lovnogospodarskih planova godišnje

ili

minimalno jedan magistar inženjer agronomije s položenim kolegijem iz lovstva na svakih 30 lovnogospodarskih planova godišnje

ili

minimalno jedan doktor veterinarske medicine s položenim kolegijem iz lovstva na svakih 30 lovnogospodarskih planova godišnje.