Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini

NN 98/2021 (8.9.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1776

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 6. stavka 4. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21 i 57/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS)
U 2021. GODINI

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini (»Narodne novine«, br. 37/21) redak 14. u tablici mijenja se i glasi:

14.HRV000016892205-KŽ2.151,6

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/21-01/55

Urbroj: 525-13/0797-21-3

Zagreb, 20. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.