Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

NN 99/2021 (10.9.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

Vlada Republike Hrvatske

1782

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU IMUNOLOŠKOG ZAVODA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Imunološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 91/15.), u članku 2. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Radi povećanja imovine Zavod može osnovati trgovačko društvo.

(6) Dobit ostvarena poslovanjem trgovačkog društva iz stavka 5. ovoga članka može se koristiti za razvoj djelatnosti Zavoda u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »virusa« stavlja se zarez i dodaju riječi: »provjera kakvoće lijekova«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »Zagrebu« briše se zarez, a riječi: »Rockefellerova 2 – 10 i Sveta Nedelja« zamjenjuju se riječima: »i Svetoj Nedelji«.

Članak 4.

U članku 20. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske će posebnim aktom prenijeti na Zavod nekretnine u Svetoj Nedelji, Brezje, Svetonedeljska cesta 14, nakon stupanja na snagu ugovora o prijenosu imovine Imunološkog zavoda d.d. na Republiku Hrvatsku.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 2., članku 9. stavku 2., članku 10. stavcima 1. i 3., članku 13. stavku 1., članku 18. stavku 1. i članku 23. stavku 2. riječi: »ministar nadležan za zdravlje« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/26

Urbroj: 50301-04/12-21-3

Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.