Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 99/2021 (10.9.2021.), Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1784

Na temelju članka 68. stavaka 1. i 2. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 126/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Vijeće ima 17 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog:

– tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode, četiri predstavnika

– tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti, četiri predstavnika

– tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva, četiri predstavnika

– tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva, četiri predstavnika

– Ureda za udruge, jedan predstavnik.

Članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

III.

Vijeće na temelju članka 70. Zakona o genetski modificiranim organizmima, imenuje Odbor za ograničenu uporabu GMO-a i Odbor za procjenu učinaka uvođenja GMO-a u okoliš.

IV.

Članovi Vijeća, kao i članovi Odbora za ograničenu uporabu GMO-a i Odbora za procjenu učinaka uvođenja GMO-a u okoliš, ostvaruju pravo na naknadu za rad u Vijeću, odnosno navedenim odborima.

Odluke o visini razmjerne naknade iz stavka 1. ove točke, donosi ministar nadležan za zdravstvo, u skladu s Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, klasa: 120-02/11-01/04, urbroj: 5030120-11-1, od 5 svibnja 2011. i urbroj: 5030120-11-5, od 18. kolovoza 2011.

Financijska sredstva za podmirenje troškova iz stavka 1. ove točke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na pozicijama Ministarstva zdravstva.

V.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo zdravstva.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 93/17.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/316

Urbroj: 50301-04/25-21-3

Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.