Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uređivanju šuma

NN 99/2021 (10.9.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uređivanju šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1792

Na temelju članka 28. stavka 14. i članka 47. stavka 7. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UREĐIVANJU ŠUMA

Članak 1.

U Pravilniku o uređivanju šuma (»Narodne novine« br.: 97/18, 101/18 i 31/20) članak 65. mijenja se i glasi:

(1) Osnovom sječa glavnog i prethodnog prihoda jednodobnih sastojina i općom osnovom sječa prebornih i raznodobnih sastojina propisuje se etat odsjeka, uređajnog razreda i ukupno za gospodarsku jedinicu.

(2) Propisani etat obvezan je po površini, a dopuštena su odstupanja od propisa etata redovnog prihoda za glavne vrste drveća zastupljene s više od 40 % u omjeru smjese i od ukupnog propisa etata na razini odsjeka:

a) u jednodobnim sastojinama:

– glavnog prihoda do 10 % ako je drvna zaliha utvrđena potpunom izmjerom, odnosno do 25 % ako je drvna zaliha utvrđena izmjerom na uzorcima ili računski;

– prethodnog prihoda trećega dobnog razreda i starijim do 25 %;

– u sastojinama drugoga dobnog razreda izvršenje etata prethodnog prihoda obvezno je samo po površini;

b) u plantažama i kulturama te raznodobnim i prebornim sastojinama do 25 %;

c) za pojedinačne vrste drveća koje su zastupljene manje od 40 % u omjeru smjese nisu propisana ograničenja odstupanja, a ukupno ostvarenje etata redovitog prihoda za sve vrste u odsjeku treba biti u granicama dopuštenih odstupanja na razini odsjeka;

(3) U šumama malih privatnih šumoposjednika nema obveze izvršenja propisanog etata po odsjeku već po uređajnom razredu, a dopuštena su prekoračenja propisanog etata do 20 % na razini uređajnog razreda.

(4) U odsjecima u kojima je propisani etat prethodnog prihoda ili opće osnove sječa u potpunosti ili djelomično ostvaren kao slučajni prihod, ostvarenje etata redovitog prihoda, ovisno o stanju sastojine, može biti manje ili u okvirima dopuštenih odstupanja, ali je njegova realizacija obavezna po površini.

Članak 2.

U članku 95. stavku 1. riječi: »Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (u daljnjem tekstu: Služba)« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

(2) U stavcima 3., 4., 5. i 8. riječ: »Služba«, u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 96. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »te Služba« brišu se.

Članak 4.

U članku 99. stavak 4. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/12
Urbroj: 525-11/0570-21-1
Zagreb, 25. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.