Statut Hrvatske komore socijalnih radnika

NN 99/2021 (10.9.2021.), Statut Hrvatske komore socijalnih radnika

Hrvatska komora socijalnih radnika

1793

Na temelju članka 36. Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19), Skupština Hrvatske komore socijalnih radnika, uz prethodnu suglasnost ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom određuje se naziv i sjedište Hrvatske komore socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora), mjesna nadležnost Komore, unutarnje ustrojstvo i tijela Komore, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornosti članova, imovina i raspolaganje mogućom dobiti, način stjecanja imovine, ostvarivanja javnosti rada Komore, članstvo i članarina, prava, obveze članova, prestanak rada Komore te postupanje s imovinom u slučaju prestanka rada Komore te odredbe kojima se pobliže propisuju i druga pitanja važna za rad Komore, prava, obveze i odgovornosti članova Komore, poslovi i zadaci Komore, način upravljanja Komorom, oblici organiziranja i rada u Komori, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, javnost rada i informiranje, način financiranja Komore, te druga pitanja značajna za Komoru.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u djelatnosti socijalnog rada na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Komora skrbi da ovlašteni socijalni radnici savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove.

(3) Komora čuva ugled, čast i prava članova te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu.

Članak 3.

(1) Naziv Komore glasi: HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA.

(2) Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: CROATIAN CHAMBER OF SOCIAL WORKERS.

(3) Skraćeni naziv Komore glasi: HKSR.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

Članak 4.

(1) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora nastupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

(3) Komora se upisuje u sudski registar.

Članak 5.

(1) Komora ima svoj grb i grafički znak.

(2) Komora u svom radu koristi pečate i žigove.

(3) Komora ima pečat i žig okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji koristi na aktima koje donosi u okviru javnih ovlasti.

(4) Komora ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa sljedećim tekstom: HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA na obodu i znakom Komore u sredini.

(5) Komora ima svoje glasilo s grafičkim znakom Komore.

(6) Odluku o obliku i izgledu grafičkog znaka i grba donosi Upravni odbor Komore.

Članak 6.

(1) Socijalnom radniku priznaje se pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada ako:

1. je član Hrvatske komore socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora)

2. je poslovno sposoban

3. ima završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili je, sukladno posebnim propisima, stekao zvanje socijalnog radnika ili diplomiranog socijalnog radnika ili diplomiranog inženjera socijalnog rada ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima

4. ima položen stručni ispit ili državni stručni ispit s posebnim dijelom iz upravnog područja socijalne skrbi ili ispit stručnih znanja i kompetencija pri Komori ili znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti iz znanstvenog polja socijalnih djelatnosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci

5. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela:

– kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00 – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

– protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

6. mu nije pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za nasilje u obitelji

7. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Komora rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Na temelju rješenja iz stavka 2. ovog članka Komora upisuje socijalnog radnika u upisnik članova Komore te Imenik socijalnih radnika.

II. DJELATNOST

Članak 7.

Na temelju javne ovlasti Komora obavlja sljedeće poslove:

– donosi rješenje o upisu socijalnih radnika u Komoru

– donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– odlučuje o postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije

– donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik

– obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih socijalnih radnika

– propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima socijalnog rada i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti

– vodi Zakonom propisane upisnike, imenike i evidencije

– izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom

– donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje, privremenoj obustavi i prestanku obavljanja socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti.

Članak 8.

Osim poslova na temelju javnih ovlasti iz članka 7. ovoga Statuta, Komora obavlja i sljedeće poslove:

– prati i unapređuje rad ovlaštenih socijalnih radnika i uvjeta za njihov rad

– utvrđuje standarde rada i normative

– donosi, prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa za djelatnost socijalnog rada

– provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članovima Komore

– odlučuje o cijeni pojedinačnih usluga socijalnog rada koje se pružaju u okviru obavljanja socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti

– zastupa članove Komore u zaštiti profesionalnih interesa

– potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore

– sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju djelatnost socijalnog rada

– surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu

– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u pitanjima važnim za djelatnost socijalnog rada

– obavještava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, druga tijela državne uprave te nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o stanju i problemima u struci socijalnog rada i o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja struke socijalnog rada

– obavlja i sve druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 9.

(1) Komora vodi imenike i upisnike:

– Imenik socijalnih radnika

– Imenik socijalnih radnika vježbenika

– Upisnik članova Komore

– Upisnik socijalnih radnika koji obavljaju djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost

(2) Imenici i upisnici iz stavka 1. ovoga članka javne su knjige.

(3) Izvaci iz imenika i upisnika iz stavka 1. ovoga članka te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

Članak 10.

(1) Članovi Komore imaju jednaka prava i obveze u Komori.

(2) Prava članova Komore su:

– birati i biti biran u tijela Komore te sudjelovati u njihovom radu

– sudjelovati u radu Komore

– sudjelovati na Skupštini Komore, predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore

– primati savjetodavno-pravnu pomoć iz strukovne problematike

– primati stručne savjete iz područja djelatnosti socijalnog rada

– mogućnost organiziranog osiguranja od odgovornosti u slučajevima zahtjeva za naknadu štete nastale u pružanju svojih usluga iz područja djelatnosti socijalnog rada

– koristiti sve povlastice koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama

– pomoć kod traženja posla i izvješćivanje o potrebama za njihovim uslugama

– usmjeriti i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori

– sudjelovati na stručnim savjetovanjima, seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora

– primati primjerak glasila Komore

– druga prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Komore.

(3) Obveze članova Komore su:

– poštivati odredbe Statuta Komore, Etičkog kodeksa i drugih akata Komore

– podmirivati članarine i druge obveze propisane ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, u roku dospijeća

– stručno se usavršavati što obuhvaća kontinuirano praćenje razvoja znanosti socijalnog rada i stjecanje novih kompetencija radi održavanja i unapređenja kvalitete provođenja stručnih postupaka i mjera

– savjesno obavljati funkcije u tijelima u koje su imenovani

– redovito obavješćivati Komoru o svim podacima i promjenama podataka

– uredno odgovarati na upite Komore

– surađivati u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom općem aktu Komore i

– u slučaju prestanka članstva u Komori, podmiriti sve dospjele obveze.

Prestanak prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada

Članak 11.

(1) Socijalnom radniku koji je upisan u Imenik socijalnih radnika prestaje pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada:

1. smrću

2. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

3. ako nastanu okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za upis u Imenik socijalnih radnika

4. ako ne ispunjava obveze stručnog usavršavanja iz članka 10. stavka 3.

5. na njegov zahtjev

6. ako teško povrijedi etički kodeks djelatnosti socijalnog rada

7. ako mu je nakon obavljenog stručnog nadzora ili disciplinskom mjerom trajno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada.

(2) U slučaju prestanka prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada prestaje i članstvo u Komori.

Specijalnost u djelatnosti socijalnog rada

Članak 12.

Područja znanosti socijalnog rada u kojima se ovlaštenom socijalnom radniku može priznati specijalnost su:

– rad s djecom i mladima

– rad s obitelji u riziku

– invaliditet, gerontologija i palijativna skrb

– mentalno zdravlje i psihijatrija

– zdravstvo

– pravosuđe

– savjetovanje i terapijski rad

– organiziranje zajednice

– supervizija

– medijacija

– prava djece i

– psihosocijalni pristup u socijalnom radu.

III. TIJELA KOMORE

Članak 13.

(1) Tijela Komore su:

1. Skupština Komore

2. Upravni odbor Komore

3. Nadzorni odbor Komore

4. Predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore

5. Disciplinski sud Komore.

(2) Stručna tijela Komore su:

1. Etičko povjerenstvo

2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

3. Povjerenstvo za stručni nadzor

4. Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada

5. Povjerenstvo za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija

6. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

7. Povjerenstvo za odnose s javnošću

8. Stručne sekcije.

(3) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojega djelokruga.

1. Skupština Komore

Članak 14.

(1) Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja Komore i čine je svi članovi Komore.

(2) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, a vodi ju predsjednik Skupštine.

(3) Skupština Komore odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim joj Zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi

– bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komore

– bira i razrješava članove Upravnog odbora Komore

– bira i razrješava članove Nadzornog odbora Komore

– bira i razrješava članove Disciplinskog suda

– donosi Poslovnik o radu Skupštine

– donosi odluku o visini članarine

– donosi Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada

– donosi godišnji proračun

– odlučuje o izvješćima o provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i završnom računu Komore

– odlučuje o izvješćima svih tijela Komore

– donosi strateške odluke važne za rad Komore

– donosi Program rada Komore

– predlaže osnivanje stručnih tijela i radnih skupina

– donosi opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i Statuta.

Članak 16.

(1) Skupština Komore može biti redovita i izvanredna.

(2) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se najmanje jednom godišnje.

(3) Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Komore mogu podnijeti Upravni odbor Komore ili trećina članova Skupštine Komore.

(4) Uz zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Komore mora biti priložen i predloženi dnevni red sjednice.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Komore je dužan sazvati sjednicu Skupštine Komore u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju njegove spriječenosti Skupštinu Komore saziva zamjenik predsjednika Komore. Ako je niti zamjenik predsjednika Komore ne sazove u daljnjem roku od 15 dana, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Skupštine Komore.

(6) Skupština Komore donosi odluke većinom glasova članova prisutnih na sjednici Skupštine Komore.

Članak 17.

(1) Poziv za redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine Komore upućuje se elektroničkom poštom svim članovima Komore, prvi poziv trideset dana prije njezina održavanja, drugi poziv dvadeset dana prije njezina održavanja i treći poziv deset dana prije njezina održavanja.

(2) Poziv za redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine Komore objavljuje se i u glasilu Komore i na službenoj internetskoj stranici Komore te putem društvenih mreža.

(3) U pozivu za sjednicu Skupštine Komore navodi se mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine Komore te dnevni red.

Članak 18.

U slučaju da se ne provedu izbori za tijela Komore, Skupština Komore će imenovati privremene članove tijela Komore koji će navedene funkcije obavljati do izbora novih članova, a najduže šest mjeseci od dana imenovanja.

Članak 19.

Skupština Komore na neposrednim i tajnim izborima bira predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore, predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora Komore, članove Nadzornog odbora Komore i Disciplinskog suda Komore.

Članak 20.

(1) Skupština Komore razriješit će predsjednika Komore ili zamjenika predsjednika Komore ili predsjednika ili člana Upravnog odbora ili člana Nadzornog odbora Komore i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

– to osobni zatraži

– postupa protivno propisima i općim aktima Komore

– ne provodi odluke tijela Komore

– nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu

– više ne ispunjava uvjete za priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada i

– Skupština Komore iz drugih razloga ocjeni da više nije u mogućnosti izvršavati povjerene ovlasti.

(2) Skupština Komore razriješit će predsjednika Komore i u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Skupštine Komore dužan je obavijestiti predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, člana Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora Komore o razlozima za njegovo razrješenje, osim u slučaju razrješenja na osobni zahtjev, i dati mu mogućnost da se o njima izjasni.

Članak 21.

Rad Skupštine Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Upravni odbor Komore

Članak 22.

(1) Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine Komore, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

(2) Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore te sedam članova koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(4) Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora Komore.

(5) Upravni odbor Komore donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

Članak 23.

Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore

– priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih općih akata koje donosi Skupština Komore

– predlaže zaključke i stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja

– osniva stručna tijela i radne skupine i usklađuje njihov rad

– odlučuje o promjeni sjedišta Komore

– obavlja izbor tajnika i drugih zaposlenika Komore

– odlučuje o izboru predstavnika stručnih tijela Komore

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa

– usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja

– utvrđuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja

– određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda Komore

– donosi odluku o visini naknade za provoditelje stručnog nadzora i članove Povjerenstva za stručni nadzor

– donosi odluku o visini naknade za članove drugih tijela Komore

– na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, donosi Listu stručnjaka za provođenje stručnog nadzora

– odlučuje o kupnji nekretnina te o korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Komore

– odlučuje o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna

– bira predstavnike Komore u druga tijela i organizacije

– odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te bira predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama

– brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu

– daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore

– obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada

– imenuje urednika glasila Komore

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

Članak 24.

(1) Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora.

(2) U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora sjednici Upravnog odbora predsjedava zamjenik predsjednika.

(3) Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

3. Nadzorni odbor

Članak 25.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(2) Nadzorni odbor Komore odgovoran je za svoj rad Skupštini Komore.

(3) O svom radu Nadzorni odbor Komore podnosi godišnji izvještaj Skupštini Komore.

(4) Nadzorni odbor Komore dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje i završni račun Komore.

(5) Upravni odbor Komore, predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, tajnik i drugi zaposlenici Komore i tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa svojim poslovanjem.

(6) Nadzorni odbor Komore na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(7) Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

(8) Nadzorni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(9) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi Upravnog odbora Komore i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština Komore ili Upravni odbor Komore.

Članak 26.

(1) Nadzorni odbor Komore nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

– ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore

– materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore

– transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore

– ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore i

– može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

(2) Nadzorni odbor Komore može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

(3) Rad Nadzornog odbora Komore uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Komore.

4. Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore

Članak 27.

(1) Predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore bira Skupština Komore na temelju kandidacijskog postupka.

(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore može biti izabrana osoba:

– koja je ovlašteni socijalni radnik

– koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u djelatnosti socijalnog rada

– kojoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

(4) Predsjednik Komore obavlja poslove na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa uz naknadu.

Članak 28.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.

(2) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(3) Predsjednik Komore obavlja poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore:

– predlaže program i smjernice rada Komore

– usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava

– izvršava zaključke i odluke Skupštine

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke

– predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore

– brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

– daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu

– organizira rad ureda Komore

– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

Članak 29.

(1) Predsjednik Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna, a poslove preko iznosa od 70.000,00 kuna samo na temelju odluke Upravnog odbora Komore.

(2) Predsjednik Komore dužan je o svom radu izvješćivati Skupštinu Komore na svakoj redovitoj sjednici.

Članak 30.

(1) Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti.

(2) U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora novoga predsjednika, ali najdulje 90 (devedeset) dana od dana nastupanja razloga zbog kojeg predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju.

5. Disciplinski sud Komore

Članak 31.

(1) Disciplinski sud Komore je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Komore.

(2) Disciplinski sud ima sedam članova: predsjednika, njegovog zamjenika i pet članova koji se biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

(3) Disciplinski sud donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

(4) Dužnost Predsjednika, njegovog zamjenika i članova Disciplinskog suda prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz upisnika članova Komore ili smrću.

(5) Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi Disciplinskog suda Komore.

(6) Rad Disciplinskog suda Komore uređuje se Poslovnikom o radu Disciplinskog suda Komore.

Članak 32.

(1) Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti svaka zainteresirana osoba ili za to ovlašteno tijelo Komore.

(2) Prijava za pokretanje postupka podnosi se Komori, a predsjednik Komore obvezan je prijavu proslijediti Disciplinskom sudu Komore u roku od osam dana od dana primitka prijave.

(3) Prijava za pokretanje postupka mora biti u pisanom obliku.

Članak 33.

(1) Novčana kazna za teške povrede ugleda socijalnog radnika izriče se na vrijeme od jednog do šest mjeseci, u mjesečnom iznosu od 20 % ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je kazna izrečena.

(2) Novčana kazna lakše povrede ugleda socijalnog radnika iznosi 10 % plaće člana Komore isplaćene u mjesecu u kojem je kazna izrečena.

(3) Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za lakše i teške povrede dužnosti socijalnog radnika ne može iznositi više od 30 % ukupne plaće isplaćene članu Komore u tom mjesecu.

(4) Izrečena novčana kazna plaća se Komori.

(5) Sredstva prikupljena novčanim kaznama od disciplinske odgovornosti koristit će se za programe stručnog usavršavanja članova Komore.

Stručna tijela Komore

Članak 34.

(1) Komora osniva stručna tijela kao stalna ili posebna po potrebi.

(2) Stalna stručna tijela su:

– Etičko povjerenstvo

– Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

– Povjerenstvo za stručni nadzor

– Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada

– Povjerenstvo za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija

– Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

– Povjerenstvo/Ured za odnose s javnošću

– Stručne sekcije.

(3) Stručna tijela sastoje se od pet članova koje bira Upravni odbor.

(4) Mandat članova stručnih tijela, traje četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

(5) Stručna tijela rade i odlučuju na sjednicama i odluke donose natpolovičnom većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova.

(6) Članovi stručnih tijela između sebe biraju predsjednika.

(7) Sastav stručnih tijela, uvjeti za imenovanje, nadležnost i način rada pobliže se uređuje općim aktom Komore.

(8) Upravni odbor za pojedina pitanja može imenovati posebna tijela i/ili radne skupine.

IV. URED KOMORE

Članak 35.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, u Komori se organizira ured Komore.

(2) Predsjednik Komore organizira rad ureda Komore.

(3) Organizacija ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

(4) Način organizacije i ustroj ureda Komore pobliže se određuje Pravilnikom o uredu Komore.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 36.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna kojeg donosi Skupština Komore.

(2) Izvori financiranja Komore jesu:

– članarina

– donacije i sponzorstva

– naknade za usluge Komore

– novčane kazne od disciplinske odgovornosti i

– drugi prihodi ostvareni djelatnostima Komore.

(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Komora ostvari dobit, ista se upotrebljava za poslovanje Komore.

VI. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 37.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i objavama na mrežnim stranicama Komore.

(3) Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

VII. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 38.

Sve odluke, odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu.

VIII. PRESTANAK RADA KOMORE

Članak 39.

U slučaju prestanka rada Komore, njena imovina prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Komora je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 41.

Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ovoga Statuta dovršit će se prema odredbama Statuta koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine« br. 120/12, 41/14 i 42/15).

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/21-01/01

Urbroj: 539/01-21-1

Zagreb, 23. kolovoza 2021.

Predsjednik
Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.