Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir

NN 107/2021 (1.10.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1882

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), članka 63. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 10/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA BRODOTROGIR

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir, koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d. Trogir (»Narodne novine«, br. 74/99., 9/00., 10/03. i 19/11., u daljnjem tekstu: Odluka o koncesiji), s trgovačkog društva Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Put brodograditelja 16, Trogir, OIB: 99699042389 (u daljnjem tekstu: Dosadašnji ovlaštenik koncesije) na novog Ovlaštenika koncesije, trgovačko društvo Servisni centar Trogir d.o.o., Put brodograditelja 16, Trogir, OIB: 80858298578 (u daljnjem tekstu: Novi ovlaštenik koncesije).

Novi ovlaštenik koncesije stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz točke I. A Odluke o koncesiji te stječe sva prava i preuzima sve obveze dosadašnjeg koncesionara kako je određeno tom Odlukom i Ugovorom o koncesiji od 4. kolovoza 1999., Ugovorom o prijenosu Ugovora o koncesiji od 21. lipnja 2000., Dodatkom Ugovoru o koncesiji od 21. lipnja 2000., Dodatkom br. 2. Ugovoru o koncesiji od 15. svibnja 2003., Dodatkom br. 3. Ugovoru o koncesiji od 11. veljače 2011. i Dodatkom br. 4. Ugovoru o koncesiji od 2. ožujka 2020., s danom potpisa ugovora o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

II.

Zadužuje se Novi ovlaštenik koncesije da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, namiri ukupan iznos dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju zajedno sa zakonskom zateznom kamatom sa stanjem na dan sklapanja ugovora o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

Zadužuje se Novi ovlaštenik koncesije da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, dostavi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ovjerenu zadužnicu na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 1.058.292,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, a ista čini prilog ugovoru o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke.

Ako Novi ovlaštenik koncesije ne namiri ukupan iznos dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju iz stavka 1. ove točke te ne dostavi ovjerenu zadužnicu u iznosu i u roku iz stavka 2. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti ugovor o prijenosu koncesije iz točke III. ove Odluke, a ova Odluka prestaje važiti.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, potpiše ugovor o prijenosu koncesije s Dosadašnjim ovlaštenikom koncesije i Novim ovlaštenikom koncesije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/326
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 30. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.