Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

NN 107/2021 (1.10.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1884

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (»Narodne novine«, broj 39/21.), u točki III. stavku 2. riječi: »30. lipnja« zamjenjuju se riječima: »30. studenoga«.

II.

U točki V. stavku 2. riječ: »srpnju« zamjenjuje se riječju: »prosincu«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/345

Urbroj: 50301-05/31-21-1

Zagreb, 30. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.