Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

NN 107/2021 (1.10.2021.), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Ministarstvo kulture i medija

1886

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju temeljna stručna zvanja u knjižničarskoj struci, viša stručna zvanja, stručni ispiti, program stručnih ispita, polaganje dopunskog stručnog ispita i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. STRUČNA ZVANJA

Članak 3.

(1) Temeljna stručna zvanja u knjižničarskoj struci su:

– knjižničarski tehničar

– knjižničarski suradnik

– knjižničar.

(2) Viša stručna zvanja u knjižničarskoj struci su:

– viši knjižničarski tehničar

– viši knjižničarski suradnik

– viši knjižničar

– knjižničarski savjetnik.

(3) Uz stručne knjižničarske djelatnike iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ovisno o vrsti i veličini knjižnice, u knjižnici se zapošljavaju i stručni djelatnici drugih struka koji stručna zvanja i napredovanje u struci stječu temeljem propisa za te struke.

Članak 4.

Uvjeti stjecanja temeljnih stručnih zvanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje knjižničarski tehničar:

– završeno srednje četverogodišnje obrazovanje

– položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara.

2. za zvanje knjižničarski suradnik:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva

– položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika.

3. za zvanje knjižničar:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03)

– položen stručni ispit za zvanje knjižničara.

Članak 5.

Načini stjecanja temeljnih stručnih zvanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje knjižničarski tehničar:

– položen stručni ispit najkasnije u roku od godine dana nakon obavljenog jednogodišnjeg radnog ili pripravničkog staža na poslovima knjižničarskog tehničara u koji staž se ubraja i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

2. za zvanje knjižničarski suradnik:

– položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika najkasnije u roku od godinu dana nakon obavljenog jednogodišnjeg radnog odnosno pripravničkog staža na poslovima knjižničarskog suradnika u koji staž se ubraja i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi

– iznimno, ako kandidat nema traženi uvjet iz članka 4. točke 2. podtočke 1. ovoga Pravilnika već je završio drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom preddiplomskom sveučilišnom studijskom programu iz informacijskih i komunikacijskih znanosti (PKK 30) u roku od dvije godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničarskog suradnika, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit u roku od godinu dana.

3. za zvanje knjižničara:

– položen stručni ispit za knjižničara najkasnije u roku od godinu dana nakon obavljenog jednogodišnjeg radnog ili pripravničkog staža na poslovima knjižničara u koji staž se ubraja i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi

– iznimno ako kandidat nema traženi uvjet iz članka 4. točke 3. podtočke 1. ovoga Pravilnika već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem (PKK 60) diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana.

Članak 6.

Temeljni sadržaji knjižničarstva zastupljeni su u nastavnim predmetima temeljem kojih se stječu sljedeće stručne kompetencije i to znanja i vještine vezane za:

– upravljanje analognim i digitalnim zbirkama i fondovima uključujući njihovu pohranu i zaštitu u knjižnicama i mrežnim sustavima

– organizaciju knjižnične građe (formalnu i sadržajnu) i pretraživanje informacija, uključujući nove konceptualne modele te sličnosti potreba baštinskih ustanova u kontekstu organizacije informacija

– primjenu znanstvenoistraživačkih metoda, osobito pri upravljanju knjižnicama, istraživanju potreba korisnika te vrednovanju knjižničnih usluga

– učinkovito korištenje knjižničnih zbirki i usluga i rad s korisnicima

– razvoj i promicanje informacijske, obrazovne, kulturne i društvene uloge knjižnica

– organizaciju rada, poslovanja i upravljanja knjižnicama

– primjenu informacijskih tehnologija koje se odnose na postupanje s građom, informacijama i poslovanjem knjižnica

– razumijevanje razvoja knjižničarstva, uključujući odnose prema srodnim disciplinama, etička pitanja profesije i položaj knjižnica u promjenjivom i dinamičkom digitalnom okruženju.

Članak 7.

Uvjeti i način stjecanja viših stručnih zvanja iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje viši knjižničarski tehničar:

– pet godina rada u knjižničarskoj struci od stjecanja zvanja knjižničarskog tehničara do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višeg knjižničarskog tehničara

– doprinosi knjižničarskoj struci kojima je nakon stjecanja zvanja knjižničarski tehničar stečeno najmanje 100 bodova iz najmanje dvije bodovne skupine u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci koja su Prilog ovom Pravilniku.

2. za zvanje viši knjižničarski suradnik:

– pet godina rada u knjižničarskoj struci od stjecanja zvanja knjižničarskog suradnika do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višeg knjižničarskog suradnika

– doprinosi knjižničarskoj struci kojima je nakon stjecanja zvanja knjižničarskog suradnika stečeno najmanje 250 bodova iz najmanje tri bodovne skupine u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci koja su Prilog ovom Pravilniku.

3. za zvanje viši knjižničar:

– pet godina rada u knjižničarskoj struci od stjecanja zvanja knjižničara do podnošenja

zahtjeva za stjecanje zvanja višeg knjižničara

– doprinosi knjižničarskoj struci kojima je nakon stjecanja zvanja knjižničara stečeno najmanje 500 bodova iz najmanje četiri bodovne skupine u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci koja su Prilog ovom Pravilniku.

4. za zvanje knjižničarski savjetnik:

– pet godina rada u knjižničarskoj struci nakon stjecanja zvanja višeg knjižničara do

podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja knjižničarski savjetnik

– doprinosi knjižničarskoj struci kojima je nakon stjecanja zvanja višeg knjižničara stečeno najmanje 800 bodova iz najmanje pet bodovnih skupina u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci koja su Prilog ovom Pravilniku.

Članak 8.

(1) Doprinosi u knjižničarskoj struci u smislu ovog Pravilnika su:

– unaprjeđenje stručnog rada u knjižnici i knjižničnom sustavu što uključuje knjižnično poslovanje, postupanje s građom i izvorima informacija, rad s korisnicima, suradnju s ustanovama i organizacijama te obrazovne i promotivne aktivnosti

– rad na projektima i programima

– cjeloživotno obrazovanje i učenje

– objavljivanje stručnih i znanstvenih radova te doprinos unapređivanju stručne i znanstvene komunikacije

– rad u knjižničarskim udrugama i stručnim tijelima

– priznanja i nagrade.

(2) Doprinosi iz stavka 1. ovoga članka za stručne knjižničarske djelatnike iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika utvrđuju se u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci koja su Prilog ovom Pravilniku.

III. STJECANJE TEMELJNIH STRUČNIH ZVANJA

Članak 9.

(1) Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuće stručno zvanje u knjižničarskoj struci i s najmanje godinu dana radnoga, odnosno pripravničkoga staža u koji se ubraja i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

(2) Pripravnički staž organizirano je uvođenje u stručne poslove uz vođenje i nadzor mentora koji se dodjeljuje pripravniku.

(3) Vrijeme provedeno na mjestu ravnatelja knjižnice odnosno voditelja knjižnice u sastavu uračunava se u propisane godine rada za polaganje stručnog ispita za zvanje knjižničara te stjecanje viših stručnih knjižničnih zvanja iz članka 3. stavka 2. podstavka 3. i 4. ovoga Pravilnika ako su ujedno obavljani poslovi odgovarajućega stručnog knjižničnog zvanja.

Članak 10.

(1) Osoba koja polaže stručni ispit (u daljnjem tekstu: pristupnik) podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ispite).

(2) Prijava se podnosi Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koja organizira postupak polaganja stručnih ispita.

(3) Obrazac za prijavu ispita objavljuje se na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i ministarstva nadležnog za poslove kulture.

(4) Prijavi se prilažu:

– dokaz o stečenom obrazovanju (svjedodžba škole; svjedodžba odnosno diploma visokog učilišta; dopunska isprava svjedodžbi odnosno diplomi kojom se dokazuju stečeni ECTS bodovi na studiju)

– potvrda poslodavca o stručnim poslovima za traženo stručno zvanje koje je pristupnik obavio i savladao tijekom radnog/pripravničkog staža, koja sadrži opis poslova što ih je pristupnik savladao

– potvrda o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

(5) Prijavu za ispit pristupnik je dužan podnijeti najkasnije mjesec dana prije najavljenog ispitnog roka.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo za ispite dužno je omogućiti pristupnicima dva ispitna roka za polaganje stručnih ispita, u pravilu u lipnju i prosincu, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.

(2) Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnog ispita, Povjerenstvo za ispite može organizirati seminare i radionice.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo za ispite utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome obavještava pristupnika u roku od 15 dana od isteka prijavnog roka.

(2) U postupku razmatranja prijave Povjerenstvo za ispite će provjeriti potpunost prijave i valjanost priložene dokumentacije.

(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da prijava nije potpuna ili da neki od priloga nije valjan, o tome će obavijestiti podnositelja prijave i odgoditi razmatranje prijave, dok Povjerenstvu za ispite ne bude dostavljena valjana i potpuna prijava, najkasnije u roku od 15 dana prije ispitnog roka.

(4) Pristupnike koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita tajnik Povjerenstva za ispite obavještava o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita, najkasnije 15 dana prije ispitnog roka.

Članak 13.

(1) Pristupnik može odustati od polaganja prijavljenog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo za ispite najkasnije tri dana prije početka ispitnog roka.

(2) Polaganje stručnog ispita može se odgoditi ako je pristupnik zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaganje započetog ispita.

(3) Povjerenstvo za ispite će takvom pristupniku odobriti polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku.

(4) Ako je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, nema pravo na povrat sredstava uplaćenih za polaganje stručnog ispita.

(5) Osobi koja odustane od ispita koji je prijavila, uplaćeni iznos troškova za pristupanje ispitu priznaje se za izlazak na sljedeći ispitni rok, pod uvjetom da o odustajanju od ispita obavijesti Povjerenstvo za ispite najkasnije tri dana prije ispitnoga roka.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za ispite završno ocjenjuje opći uspjeh pristupnika.

(2) Uspjeh pristupnika na pismenom i usmenom dijelu ispita za svaki pojedini predmet ocjenjuje ispitivač ocjenom »položio«/»nije položio«.

(3) Konačna ocjena općeg uspjeha na pismenom i usmenom ispitu je: »položio« i »nije položio«.

(4) Tijekom ispita vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i nazočni članovi Povjerenstva za ispite te tajnik odnosno zapisničar.

Članak 15.

Nakon završenog ispita predsjednik Povjerenstva za ispite, u nazočnosti članova Povjerenstva za ispite, izvješćuje pristupnika o uspjehu postignutom na ispitu.

Članak 16.

Ako je pristupnik ocijenjen ocjenom »nije položio« ili je upućen na polaganje popravnog ispita, o tome se izvješćuje poslodavac kod kojega je pristupnik zaposlen.

Članak 17.

(1) Ako pristupnik nije s uspjehom položio pismeni dio ispita, ne može pristupiti usmenom dijelu ispita, već ponavlja ispit u sljedećem roku.

(2) Pristupnik koji ne zadovolji iz jednog predmeta na ispitu za knjižničara i knjižničarskog suradnika, ili najviše iz dva predmeta na ispitu za knjižničarskog tehničara, može ponovno polagati te predmete u sljedećem ispitnom roku na popravnom ispitu.

(3) Pristupnik koji nije položio stručni ispit, a nema pravo na popravni ispit, može ga polagati još dva puta.

(4) Prijavu za ponavljanje stručnog ispita pristupnik može podnijeti i nakon prestanka radnoga odnosa.

Članak 18.

(1) O položenom stručnom ispitu pristupniku potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, obrazovanje, naziv stečenog stručnog zvanja, datum polaganja stručnog ispita i opći uspjeh na ispitu.

(3) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Evidenciju o stečenim stručnim knjižničarskim zvanjima.

(4) U Evidenciju iz stavka 3. ovoga članka upisuje se: redni broj, ime i prezime, datum i mjesto rođenja i adresa pristupnika, obrazovanje, naziv i sjedište poslodavca, naziv zvanja te datum polaganja ispita i opći uspjeh na ispitu, a za viša stručna knjižničarska zvanja upisuju se podaci iz izreke rješenja o stjecanju višega stručnog knjižničarskog zvanja.

Članak 19.

(1) Stručne ispite provodi Povjerenstvo za ispite koje imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća, na rok od četiri godine.

(2) Povjerenstvo za ispite ima predsjednika i dva člana koji su u pravilu i ispitivači za određene predmete.

(3) Predsjedniku i članovima Povjerenstva za ispite imenuju se zamjenici za slučaj spriječenosti, odnosno nemogućnosti sudjelovanja u radu.

(4) Ispitivači i zamjenici ispitivača za pojedine predmete imenuju se iz reda stručnjaka za pojedino područje.

(5) Ispitivačem, odnosno zamjenikom ispitivača, može se imenovati samo osoba koja ima odgovarajuće više knjižničarsko zvanje ili osoba u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti kao i osoba koja ima odgovarajuće obrazovanje za ispitivača općeg dijela stručnog ispita.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo za ispite obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Hrvatskomu knjižničnom vijeću ispitivače i zamjenike ispitivača za pojedine predmete

– određuje ispitne rokove, utvrđuje vrijeme i mjesto polaganja stručnoga ispita

– razmatra i odlučuje o prijavama za stručni ispit

– organizira i provodi postupak stručnoga ispita

– daje obavijesti i upute u vezi s pristupanjem stručnomu ispitu i održavanjem ispita

– Hrvatskomu knjižničnom vijeću podnosi izvješće o održanim stručnim ispitima

– obavlja i druge poslove sukladno ovomu Pravilniku.

(2) Predsjednik organizira rad Povjerenstva za ispite.

(3) Administrativne poslove za Povjerenstvo za ispite obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja za obavljanje tih poslova imenuje tajnika Povjerenstva za ispite, a može imenovati i zapisničara.

(4) Povjerenstvo za ispite donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 21.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove kulture donosi odluku o visini troškova ispita na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća, a njihova visina objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnoga za poslove kulture i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(2) Troškove stručnoga ispita snosi poslodavac, odnosno sam pristupnik ako nije zaposlen, i uplaćuje ih Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 22.

(1) Sredstva za rad Povjerenstva za ispite i održavanje stručnih ispita osiguravaju se iz naknade troškova ispita iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Predsjednik, članovi Povjerenstva za ispite, njihovi zamjenici, ispitivači i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu razmjerno broju pristupnika.

(3) Visina naknada iz stavaka 2. ovoga članka utvrđuje se odlukom iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Stručni ispiti polažu se prema Programu stručnih ispita u knjižničarskoj struci.

(2) Programom iz stavka 1. ovoga članka određuje se opseg gradiva za stručne ispite propisane ovim Pravilnikom.

(3) Sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita utvrđuje Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Povjerenstva za ispite, a objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(4) Sadržaj predmeta i popis literature mogu se dopuniti i izmijeniti najkasnije tri mjeseca prije polaganja ispita.

Članak 24.

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela ispita.

(2) Opći dio ispita obvezan je za sve pristupnike.

(3) Opći dio ispita obuhvaća osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području knjižnične djelatnosti, kulture, znanosti i obrazovanja.

(4) Posebni dio ispita za zvanje knjižničarski tehničar polaže se iz predmeta Osnove knjižničnog poslovanja i Informacijski izvori u knjižnici i osnove njihove obrade.

(5) Posebni dio ispita za zvanje knjižničarski suradnik polaže se iz predmeta Osnove teorije i prakse knjižničarstva.

(6) Posebni dio ispita za zvanje knjižničar polaže se iz predmeta Teorija i praksa knjižničarstva.

(7) Ispit iz predmeta Teorije i prakse knjižničarstva sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Članak 25.

(1) Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je već položila stručni ispit u knjižničarskoj struci za knjižničarskog tehničara, odnosno knjižničarskog suradnika i koja, nakon stjecanja propisanog obrazovanja želi steći stručno zvanje knjižničarskog suradnika, odnosno knjižničara.

(2) Osoba koja je sukladno propisima kojima je uređeno polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu, položila stručni ispit predviđen za knjižničara – stručnog suradnika, polaže razlikovni ispit koji u općem dijelu ispita obuhvaća osnove zakonodavstva u kulturi i znanosti, a posebni dio ispita polaže u cijelosti.

(3) Prijavi za polaganje dopunskoga stručnog ispita, uz ostale priloge iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika, pristupnik je dužan priložiti i dokaz o već položenom stručnom ispitu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na stručni ispit, odgovarajuće se primjenjuju i na dopunski odnosno razlikovni stručni ispit.

Članak 26.

(1) Utvrđivanje ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedino stručno zvanje provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Tijelo za izdavanje EU potvrde hrvatskim državljanima je ministarstvo nadležno za kulturu, a evidenciju o donesenim rješenjima o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja vodi evidenciju svih osoba koje su stekle zvanja u knjižničarskoj struci.

IV. STJECANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA

Članak 27.

(1) Zahtjev za stjecanje višega stručnog zvanja kandidat podnosi Povjerenstvu za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za viša zvanja) u pisanom obliku s dokazima o ispunjenju Pravilnikom propisanih uvjeta na adresu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(2) Uz zahtjev potrebno je priložiti:

– životopis s preslikama dokumenata kojima se dokazuje obrazovni status i stečeno stručno zvanje

– bibliografiju radova s preslikama objavljenih radova odnosno preslikama stranica kojima se dokazuje pojedina aktivnost u publiciranju

– potvrdu poslodavca kojom se dokazuje radni staž u skladu člankom 10. stavkom 4. podstavkom 2. ovog Pravilnika

– druge relevantne dokaze u skladu s Mjerilima za vrednovanje doprinosa za napredovanje u knjižničarskoj struci.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji se odnose na propisani radni staž za stjecanje višeg zvanja, ako su ostvareni svi ostali uvjeti za stjecanje zvanja.

(4) Životopis i dokazi o doprinosima knjižničarskoj struci predaju se u elektroničkom obliku, a izuzetno u tiskanom obliku.

(5) Po završenome postupku dodjele viših stručnih knjižničarskih zvanja predana dokumentacija se ne vraća, osim ako se ne radi o vrijednoj autorskoj dokumentaciji (knjige i slično).

Članak 28.

(1) Postojanje uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika ocjenjuje Povjerenstvo za viša zvanja.

(2) Povjerenstvo za viša zvanja ima pet članova od kojih je jedan predsjednik i dva zamjenika člana.

(3) Za članove Povjerenstva za viša zvanja te njihove zamjenike mogu se imenovati osobe koje su stekle stručno zvanje knjižničarskog savjetnika.

(4) Članove Povjerenstva za viša zvanja i njihove zamjenike imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća, na rok od četiri godine.

(5) Naknade za rad članova Povjerenstva za viša zvanja i njihovih zamjenika odlukom utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

(6) Administrativne poslove za Povjerenstvo za viša zvanja obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja za obavljanje tih poslova imenuje tajnika Povjerenstva.

(7) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svojem radu.

Članak 29.

(1) Povjerenstvo za viša zvanja dostavlja svoje mišljenje Hrvatskom knjižničnom vijeću s prijedlogom za dodjeljivanje viših zvanja najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što je primilo dokumentaciju kandidata na ocjenu.

(2) Hrvatsko knjižnično vijeće razmatra prijedlog Povjerenstva za viša zvanja na prvoj sjednici po zaprimanju prijedloga.

(3) Prije donošenja odluke o podnošenju prijedloga iz stavka 2. ovoga članka Hrvatsko knjižnično vijeće od Povjerenstva za viša zvanja može zatražiti dodatno obrazloženje ocjene i prijedloga.

(4) Hrvatsko knjižnično vijeće podnosi odluku o prijedlogu za dodjelu traženog zvanja ministru nadležnom za kulturu.

(5) Ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje višega stručnog zvanja propisani ovim Pravilnikom, Hrvatsko knjižnično vijeće podnosi ministru nadležnom za kulturu prijedlog da donese rješenje kojim se usvaja zahtjev za stjecanje višeg zvanja.

(6) Ako nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje višega stručnog zvanja propisani ovim Pravilnikom, Hrvatsko knjižnično vijeće podnosi ministru nadležnom za kulturu prijedlog da donese rješenje kojim se odbija zahtjev za stjecanje višeg zvanja.

Članak 30.

(1) Viša stručna knjižničarska zvanja dodjeljuje rješenjem ministar nadležan za kulturu na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

(2) Prijedlogu Hrvatskog knjižničnog vijeća ministru nadležnom za kulturu o dodjeli višeg stručnog knjižničarskog zvanja obvezno se prilažu ocjena i prijedlog Povjerenstva za viša zvanja i dokazi koji se odnose na potrebno radno iskustvo i prethodno stečeno stručno zvanje.

(3) Rješenje o dodjeli višega stručnog knjižničarskog zvanja dostavlja se i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi upisa u Evidenciju stečenih stručnih knjižničarskih zvanja iz članka 18. ovog Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Knjižnice i pravne osobe u čijem se sastavu nalaze knjižnice uskladit će svoje opće akte i rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Osoba koja je podnijela prijavu za polaganje stručnog ispita u knjižničarskoj struci prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polaže stručni ispit sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak, 47/17).

(2) Zahtjev za stjecanje višega stručnog zvanja u knjižničarskoj struci koji je podnesen prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rješava se sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak, 47/17).

Članak 33.

(1) Osoba koja je na temelju propisa koji su uređivali uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci stekla zvanje:

– pomoćni knjižničar prevodi se u zvanje knjižničarski tehničar

– knjižničar prevodi se u zvanje knjižničarski suradnik

– diplomirani knjižničar prevodi se u zvanje knjižničar.

(2) Prevođenje iz stavka 1. ovoga članka provest će se rješenjem ministarstva nadležnoga za poslove kulture na zahtjev osobe koja je stekla predmetno zvanje.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (»Narodne novine«, broj 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak i 47/17).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/21-01/0108
Urbroj: 532-02-03-01/1-21-5
Zagreb, 23. rujna 2021.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

MJERILA ZA VREDNOVANJE DOPRINOSA ZA NAPREDOVANJE U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

Redni brojSkupinaBodoviNapomena
I.UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U KNJIŽNICI I KNJIŽNIČNOM SUSTAVU
1.Uvođenje novih modela poslovanja50

U skupini I. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje, kandidat mora steći najmanje:

60 bodova za zvanje viši knjižničarski tehničar

60 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

100 bodova za zvanje viši knjižničar

200 bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

2.Sudjelovanje u oblikovanju novih ili usavršavanju postojećih modela poslovanja30
3.Osuvremenjivanje radnih postupaka20
4.Izrada stručnih uputa za određeni segment poslovanja30
5.Izrada analitičkih studija50
6.Sudjelovanje u izradi analitičkih studija20
7.Izrada strateških dokumenata50
8.Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata20
9.Izrada stručnih uputa za upravljanje30
10.Unapređenje koordinacije stručnog rada u knjižnici30
11.Unapređenje koordinacije stručnog rada u knjižničnom sustavu50
12.Oblikovanje, uvođenje i provedba inovativnih usluga za razne skupine korisnika50
13.Osmišljavanje i izrada zahtjevnog interpretativnog i didaktičkog materijala za korisnike (analognog ili digitalnog)50
14.Osmišljavanje i izrada opsežnijeg informativnog i promotivnog materijala40

Ukupno moguće ostvariti bodova520
II.RAD NA PROJEKTIMA I
PROGRAMIMA

1.Sudjelovanje na projektima i programima koji se provode na lokalnoj razini20

U skupini II. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje *, kandidat mora steći najmanje:

25 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

50 bodova za zvanje viši knjižničar

100 bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

*za zvanje viši knjižničarski tehničar najmanji broj bodova nije ograničen

2.Sudjelovanje na projektima i programima koji se provode na nacionalnoj razini30
3.Sudjelovanje na međunarodnim projektima i programima50
4.Vođenje projekta koji se provodi na lokalnoj razini50
5.Vođenje projekta koji se provodi na nacionalnoj razini60
6.Vođenje međunarodnog projekta80
7.Veća tematska izložba s katalogom (in situ ili online)60
8.Manja tematska izložba s katalogom (in situ ili online)30
9.Veća tematska izložba bez kataloga (in situ ili online)20
10.Manja tematska izložba bez kataloga (in situ ili online)10
11.Oblikovanje mrežnog sadržaja za korisnike50
12.Održavanje mrežnog sadržaja za korisnike20
13.Osmišljavanje, priprema, organizacija i provedba (obrazovnih, društvenih, kulturnih, informacijskih i dr.) programa za posebne korisničke skupine50

Ukupno moguće ostvariti bodova530
III.CJELOŽIVOTNO UČENJE I
OBRAZOVANJE

1.Prisustvovanje međunarodnom stručnom skupu10

U skupini III. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje, kandidat mora steći najmanje:

20 bodova za zvanje viši knjižničarski tehničar

40 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

50 bodova za zvanje viši knjižničar

50 bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

2.Prisustvovanje domaćem stručnom skupu5
3.Pohađanje jednodnevnog stručnog tečaja/radionice/seminara/webinara10
4.Pohađanje višednevnog stručnog tečaja/radionice/seminara/webinara20
5.Studijski boravak u inozemstvu (za 1 tjedan)60
6.Mentorstvo (po jednom pristupniku)10
7.Školski knjižničar – mentor
(Bilješka 1)
100
8.Školski knjižničar – savjetnik
(Bilješka 2)
150
9.Znanstveni magisterij tematski vezan uz knjižničarstvo70
10.Doktorat tematski vezan uz knjižničarstvo150

Ukupno moguće ostvariti bodova585
IV.OBJAVLJIVANJE RADOVA I
UREĐIVANJE PUBLIKACIJA

1.Stručni/znanstveni rad u recenziranom domaćem časopisu/publikaciji40

U skupini IV. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje, kandidat mora steći najmanje:

5 bodova za zvanje viši knjižničarski tehničar

25 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

200 bodova za zvanje viši knjižničar

40 % bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

2.Stručni/znanstveni rad u recenziranom međunarodnom časopisu/publikaciji60
3.Stručna recenzirana monografija100
4.Znanstvena recenzirana monografija200
5.Bibliografija u sastavu druge publikacije20
6.Bibliografija kao samostalna publikacija30
7.Glavni urednik stručne ili znanstvene publikacije40
8.Urednik stručne ili znanstvene publikacije30
9.Član uredništva stručne ili znanstvene publikacije20
10.Urednik mrežnih stranica/društvenih mreža25
11.Kraći stručni prilog/prikaz5
12.Prijevod kraćeg stručnog/znanstvenog teksta (članak, intervju, upute i sl.)10
13.Prijevod opsežnog stručnog/znanstvenog teksta30
14.Recenzija stručnog ili znanstvenog članka, poglavlja u knjizi ili konferencijskog priopćenja10
15.Recenzija stručne ili znanstvene publikacije20
16.Kazalo u časopisu/publikaciji20
17.Upute korisnicima u nalaženju knjižnične građe i izvora informacija20

Ukupno moguće ostvariti bodova680
V.PREDAVANJA I SRODNI POSLOVI

1.Pozvano izlaganje na međunarodnom stručnom ili znanstvenom skupu100

U skupini V. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje *, kandidat mora steći najmanje:

50 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

50 bodova za zvanje viši knjižničar

100 bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

*za zvanje viši knjižničarski tehničar najmanji broj bodova nije ograničen


2.Pozvano izlaganje na domaćem stručnom ili znanstvenom skupu50
3.Izlaganje na međunarodnom stručnom ili znanstvenom skupu60
4.Izlaganje na domaćem stručnom ili znanstvenom skupu40
5.Vođenje sekcije, okruglog stola, radionice, rasprave i sl. na stručnom ili znanstvenom skupu20
6.Izlaganje na posteru na međunarodnom stručnom ili znanstvenom skupu30
7.Izlaganje na posteru na domaćem stručnom ili znanstvenom skupu20
8.Izvođenje nastave na visokoškolskoj ustanovi80
9.Predavanje/radionica u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara30
10.Član programskog/organizacijskog odbora međunarodnog stručnog ili znanstvenog skupa20
11.Član programskog/organizacijskog odbora domaćeg stručnog ili znanstvenog skupa10
12.Predsjednik programskog/organizacijskog odbora međunarodnog stručnog ili znanstvenog skupa40
13.Predsjednik programskog/organizacijskog odbora domaćeg stručnog ili znanstvenog skupa30

Ukupno moguće ostvariti bodova530
VI.RAD U KNJIŽNIČARSKIM UDRUGAMA I SRODNIM KULTURNIM, OBRAZOVNIM I ZNANSTVENIM TIJELIMA
1.Članstvo u knjižničarskoj udruzi (bez drugih angažmana u toj udruzi)5

U skupini VI. od propisanog ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje, kandidat mora steći najmanje:

15 bodova za zvanje viši knjižničarski tehničar

50 bodova za zvanje viši knjižničarski suradnik

50 bodova za zvanje viši knjižničar

30 bodova za zvanje knjižničarski savjetnik

2.Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu nacionalne knjižničarske udruge20
3.Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu međunarodne knjižničarske udruge40
4.Jednomandatno predsjedanje nacionalnom knjižničarskom udrugom80
5.Jednomandatno predsjedanje glavnim stručnim tijelom nacionalne knjižničarske udruge60
6.Jednomandatno predsjedanje upravnim/stručnim tijelom nacionalne knjižničarske udruge40
7.Jednomandatno predsjedanje stručnim tijelom međunarodne knjižničarske udruge60
8.Jednomandatno vođenje poslova stručnog tajnika nacionalne knjižničarske udruge30
9.Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu regionalne knjižničarske udruge15
10.Jednomandatno predsjedanje regionalnom knjižničarskom udrugom30
11.Jednomandatno članstvo u Hrvatskom knjižničnom vijeću50
12.Jednomandatno predsjedanje Hrvatskim knjižničnim vijećem80
13.Jednomandatni rad u stručnim savjetima ili povjerenstvima u knjižničarstvu na državnoj razini40
14.Jednomandatno predsjedanje stručnim savjetima ili povjerenstvima u knjižničarstvu na državnoj razini50
15.Jednomandatni rad u stručnim savjetima ili povjerenstvima u knjižničarstvu na lokalnoj razini30
16.Jednomandatno predsjedavanje stručnim savjetima ili povjerenstvima u knjižničarstvu na lokalnoj razini40
17.Jednomandatno članstvo u savjetima i povjerenstvima u kulturi, obrazovanju i znanosti30

Ukupno moguće ostvariti bodova700
VII.PRIZNANJA I NAGRADE
1.Dobitnik državne nagrade u kulturi, obrazovanju i znanosti100U skupini VII. nije propisan najmanji broj bodova koje kandidat mora steći od ukupnog broja bodova za pojedino više zvanje
2.Dobitnik Kukuljevićeve povelje100
3.Dobitnik Nagrade Eva Verona50
4.Dobitnik Nagrade NSK40
5.Nagrade regionalnih knjižničarskih društava40
6.Dobitnik Nagrade Ljerka Markić-Čučuković40
7.Dobitnik drugih priznanja i nagrada s područja knjižničarstva30
8.Dobitnik međunarodne nagrade u području knjižničarstva100
9.Dobitnik drugih priznanja i nagrada za doprinos u zajednici30

Ukupno moguće ostvariti bodova530


Bilješka 1

Radovi i aktivnosti školskih knjižničara koji su korišteni za napredovanje prema uvjetima iz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, 68/2019) mogu se koristiti i za napredovanje po ovom Pravilniku

Bilješka 2 – u prijavi se vrednuje samo najviši postignuti znanstveni stupanj