Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

NN 107/2021 (1.10.2021.), Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede

1887

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU, NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak, način ostvarivanja prava i način korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: sredstva OKFŠ) za provedbu radova iz članka 68. stavka 1. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.; u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Pojmovi i definicije korišteni u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi i definicije koji se koriste u Zakonu.

Članak 3.

(1) Ukupno godišnje prikupljena sredstva OKFŠ-a raspoređuju se na korištenje šumoposjednicima razmjerno udjelu u površini šuma i šumskog zemljišta Republike Hrvatske kojima gospodare, u skladu sa šumskogospodarskim planovima, i to za:

1. radove gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima

2. troškove izrade i odobrenja: šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske; programa gospodarenja šumama malih i srednjih šumoposjednika, osim ako se gospodarska jedinica osniva po zahtjevu srednjeg šumoposjednika; programa gospodarenja šumama velikih šumoposjednika po prvi puta, osim ako se posebna gospodarska jedinica osniva po zahtjevu velikog šumoposjednika

3. radove gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, osim radova pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

4. radove gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, Ustanove i Pravnih osoba te srednjih i velikih šumoposjednika, i to:

a) podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu

b) sanaciju i obnovu šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima

c) održavanje izvora, bunara i cisterni

d) zaštitu šuma od štetnih organizama i požara.

(2) Od ukupno godišnje prikupljenih sredstava OKFŠ-a izdvaja se za:

1. razminiranje šuma i šumskog zemljišta 30 % sredstava

2. znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva 1 % sredstava

3. vatrogasne djelatnosti i to aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja u skladu s propisom koji uređuje područje vatrogastva minimalno 20% sredstava.

(3) Sredstva OKFŠ-a za namjene iz stavka 2. ovoga članka izdvaja i raspoređuje ministarstvo nadležno za šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, sredstva OKFŠ-a koja su prenesena iz prethodnih godina u tekuću, a nisu u tekućoj godini ugovorena, Ministarstvo može tijekom tekuće godine rasporediti prema utvrđenim potrebama za namjene iz ovoga članka.

Članak 4.

(1) Korištenje sredstava OKFŠ-a za radove iz članka 3. stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika planira se operativnim godišnjim planom za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a (u daljnjem tekstu: Operativni plan) javnog šumoposjednika/Ustanove/Pravne osobe, koji se dostavlja Ministarstvu na odobrenje do kraja siječnja za tekuću godinu.

(2) Korištenje sredstava OKFŠ-a za radove iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika u šumama privatnih šumoposjednika planira se operativnim godišnjim planom za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a (u daljnjem tekstu: OGP) koji donosi Ministarstvo do kraja siječnja za tekuću godinu.

(3) Korištenje sredstava OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika planira se planom protuminskog djelovanja za jednogodišnje razdoblje u skladu s propisom koji uređuje područje protuminskog djelovanja.

(4) Korištenje sredstava OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika planira se prema utvrđenim stručno-operativnim potrebama Ministarstva vezanim na gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj kao posljedicu antropogenih, biotskih ili abiotskih izazova ili ugroza te radi udovoljavanja preuzetim međunarodnim obvezama.

(5) Korištenje sredstava OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika planira se programom opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija u skladu s propisom koji uređuje područje vatrogastva.

Članak 5.

(1) Operativni plan i OGP moraju sadržavati sljedeće dijelove:

– uvod u kojemu se opisuje zakonodavni temelj za izradu i donošenje Operativnog plana/OGP-a s rekapitulacijom utroška sredstava OKFŠ-a u prethodnoj godini

– pregled planiranih radova po skupini i vrsti radova te

– obrazloženje planiranih radova.

(2) Operativni plan iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u dva primjerka.

(3) Operativni plan javnog šumoposjednika razrađuje se na razini uprave šume podružnice, a OGP na razini županije.

Članak 6.

(1) Za pojedine radove gospodarenja iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika najviši mogući iznos sredstava koji se može isplatiti određen je tehnologijom rada, normativom rada i cijenom rada.

(2) Popis radova gospodarenja iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika koji se mogu financirati sredstvima OKFŠ-a je utvrđen Prilogom 1 ovoga Pravilnika.

(3) Normativi za radove u šumarstvu s tehnologijama iz stavka 1. ovoga članka su utvrđeni Prilogom 2 ovoga Pravilnika.

(4) Cjenik radova gospodarenja šumama i šumskim zemljištima (u daljnjem tekstu: Cjenik) je utvrđen Prilogom 3 ovoga Pravilnika.

(5) Cjenik iz stavka 4. ovoga članka sadrži:

1. Cjenik šumskih sadnica i klijanaca

2. Cjenik šumskog sjemena

3. Cjenik radnika i strojeva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištima

4. Cjenik radova izrade šumskogospodarskih planova

5. Cjenik rada, strojeva i prijevoza građevinskog materijala u šumskom graditeljstvu

6. Cjenik kemijskih i mehaničkih sredstava potrebnih za radove gospodarenja šumom i šumskim zemljištem.

(6) Cjenikom iz stavka 4. ovoga članka propisana je maksimalna cijena rada koja se može planirati Operativnim planom/OGP-om.

(7) Pri izradi Operativnog plana javnog šumoposjednika i fakturiranju cijena radova u šumarstvu i šumskom građevinarstvu, cijena svakog rada utvrđuje se tako da se u Operativni plan unosi kalkulacijska cijena radnog mjesta povezanog s predmetnim radom (umnožak normativa i cijene rada po danu odnosno cijene usluge radnika, cijene usluge stroja ili obje cijene zajedno ovisno o vrsti rada) te cijena sadnog materijala i/ili kemijskih i/ili mehaničkih sredstava koja se primjenjuju kod pojedinog rada.

(8) Za radove iz Priloga 2 ovoga Pravilnika naknada za cijenu radniko dana iznosi 240,00 kn, a ako se za obavljanje radova koristi motorna pila naknada iznosi 330,00 kn, dok naknada za cijenu strojo dana iznosi do 1.800,00 kn.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka za radove iz Priloga 2 ovoga Pravilnika u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari javni šumoposjednik na područjima šumskih zajednica na sredozemnom kršu koje su utvrđene Prilogom 4 ovoga Pravilnika cijena se određuje se prema cijenama iz Priloga 3 točke 3.3. ovoga Pravilnika.

(10) Prilozi 1 do 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

(1) Javni šumoposjednik/Ustanova/Pravna osoba ostvaruje pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a ako je:

– izvršenje rada propisano u odobrenome šumskogospodarskom planu

– rad iz podstavka 1. ovoga stavka planiran odobrenim Operativnim planom

– rad iz podstavka 2. ovoga stavka izvršen i kolaudiran te

– zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a s priloženim obračunom izvršenih i kolaudiranih radova podnesen Ministarstvu.

(2) Privatni šumoposjednik i licencirani izvođač šumarskih radova ostvaruju pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a za radove i usluge u šumama privatnih šumoposjednika putem Ministarstva.

(3) Privatni šumoposjednik ostvaruje pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a ako je:

– upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika

– financiranje radova odobreno u postupku po javnom pozivu Ministarstva

– izvršio radove u skladu s OGP-om

– Ministarstvo kolaudiralo izvršene radove iz podstavka 2. ovoga stavka i

– zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a podnesen Ministarstvu.

(4) Licencirani izvođač šumarskih radova ostvaruje pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a za radove i usluge u šumama privatnih šumoposjednika ako je:

– sklopio ugovor o izvođenju radova ili usluga s Ministarstvom

– izvršio radove ili usluge u skladu s ugovorom

– Ministarstvo kolaudiralo/obavilo nadzor nad kolaudacijom izvršenih radova ili usluga i

– zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a podnesen Ministarstvu.

(5) Ako u šumama privatnih šumoposjednika u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma te otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, u skladu s naredbom ministra, radi zaštite javnog interesa, privatni šumoposjednik samostalno ne provodi mjere potrebne za sanaciju i obnovu šuma oštećenih štetnim organizmom i/ili elementarnom nepogodom prema elaboratu Ministarstva ili njihovu provedbu ne povjeri licenciranome izvođaču Ministarstvo će odrediti pravnu osobu za provođenje naređenih mjera.

(6) Pravna osoba iz stavka 5. ovoga članka ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a putem Ministarstva ako je:

– izvršila propisane radove sanacije i obnove u šumama privatnih šumoposjednika oštećenih štetnim organizmom i/ili elementarnom nepogodom u skladu s elaboratom Ministarstva i

– podnijela zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a Ministarstvu.

Članak 8.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za područje protuminskog djelovanja (u daljnjem tekstu: Tijelo) ostvaruje pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika sklapanjem sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta s Ministarstvom.

(2) Tijelo je, u svrhu ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka, dužno do 31. ožujka tekuće godine pri Ministarstvu pokrenuti sklapanje sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, čiji sastavni dio čini plan protuminskog djelovanja za jednogodišnje razdoblje.

(3) Ministarstvo je dužno Tijelu tromjesečno doznačiti prikupljena sredstva OKFŠ-a, putem naloga za preknjiženje, i to u roku od 30 dana od isteka tromjesečja.

(4) U svrhu kontrole i dokazivanja namjenskog utroška dodijeljenih sredstava OKFŠ-a Tijelo je dužno Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o sredstvima OKFŠ-a utrošenim za financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta.

(5) Godišnje izvješće iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se u roku određenom sporazumom iz stavka 1. ovoga članka, a koji ne može biti duži od tri mjeseca od dovršetka posljednjeg projekta predviđenog sporazumom te mora sadržavati preslike ugovora o ustupljenim poslovima razminiranja šuma i šumskog zemljišta, preslike svih dokaza o izvršenim plaćanjima, kao i potvrde o isključenju razminiranog područja iz minski sumnjivog područja.

(6) Ako Ministarstvo utvrdi da Tijelo nije dostavilo godišnje izvješće ili da je postupalo suprotno odredbama sporazuma iz stavka 1. ovoga članka ili da je dodijeljena sredstva na bilo koji način utrošilo nenamjenski zatražiti će povrat dijela ili cjelokupnih sredstava.

Članak 9.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica ostvaruje pravo na korištenje sredstava OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika sklapanjem sporazuma o financiranju vatrogasne djelatnosti.

(2) U okviru vatrogasne djelatnosti sredstvima OKFŠ-a financiraju se aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja vatrogasnih organizacija.

(3) Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka, je dužna do 31. ožujka tekuće godine pri Ministarstvu pokrenuti postupak sklapanja sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, čiji sastavni dio čini program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija.

(4) Program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija iz stavka 3. ovoga članka izrađuje i donosi Hrvatska vatrogasna zajednica, u skladu s propisom koji uređuje područje vatrogastva.

(5) Ministarstvo je dužno Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na njezin zahtjev doznačiti prikupljena sredstva OKFŠ-a, putem naloga za preknjiženje, i to u roku od 30 dana od zaprimljenog zahtjeva.

(6) U svrhu kontrole i dokazivanja namjenskog utroška dodijeljenih sredstava OKFŠ-a Hrvatska vatrogasna zajednica je dužna Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o provedbi sporazuma iz stavka 1. ovoga članka i programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih organizacija.

(7) Godišnje izvješće iz stavka 6. ovoga članka dostavlja se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te mora sadržavati preslike ugovora o nabavi robe, preslike svih dokaza o izvršenim plaćanjima, kao i potvrde o osposobljenosti pripadnika vatrogasnih organizacija.

(8) Ako Ministarstvo utvrdi da Hrvatska vatrogasna zajednica nije dostavila godišnje izvješće iz stavka 6. ovoga članka ili da je postupalo suprotno odredbama sporazuma iz stavka 1. ovoga članka ili da je dodijeljena sredstva na bilo koji način utrošilo nenamjenski zatražit će povrat dijela ili cjelokupnih sredstava.

Članak 10.

(1) Sastavnice javnih hrvatskih sveučilišta, javni znanstveni instituti, znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe i njihove ustrojstvene jedinice upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, koje svoju znanstvenu djelatnost obavljaju u području šumarstva ostvaruju pravo na sredstva OKFŠ-a za namjenu iz članka 3. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika na temelju javnog poziva Ministarstva za prikupljanje prijedloga projekata znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Ministarstvo će s nositeljima odabranih projektnih prijedloga sklopiti ugovor o financiranju izrade znanstvenog ili stručnog rada iz područja šumarstva kojim će se, između ostaloga, definirati i dinamika doznačivanja sredstava OKFŠ-a, kontrola i dokazivanje namjenskog utroška dodijeljenih sredstava OKFŠ-a, dostava periodičnih izvješća o provedbi aktivnosti i namjenskom trošenju sredstava.

(3) Periodično izvješće o provedbi aktivnosti i namjenskom trošenju sredstava mora sadržavati dokaze o provedbi znanstvenog ili stručnog rada, preslike pravnih poslova o nabavi opreme/usluga osposobljavanja/ dodjeli opreme, kao i dokaze o izvršenom plaćanju.

Članak 11.

(1) Za provedbu ovoga Pravilnika osnivaju se:

– Povjerenstvo za odobrenje Operativnih planova i nadzor trošenja sredstava OKFŠ-a

– Povjerenstvo za odabir znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva i

– Povjerenstvo za nadzor provedbe odabranih znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

Članak 12.

(1) Za izvršene radove iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnika, dostavlja se obračun izvršenja radova (privremena ili končana situacija/tablični prikaz izvršenih radova).

(2) Kolaudaciju izvršenih radova iz stavka 1. ovoga članka u šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske obavljaju javni šumoposjednik, Ustanova i Pravna osoba, svatko za svoje izvršene radove, a kolaudaciju izvršenih radova u šumama i na šumskom zemljištu privatnog šumoposjednika obavlja Ministarstvo.

(3) Kolaudaciju izvršenih radova obavlja ovlašteni inženjer šumarstva, a u šumama i na šumskom zemljištu privatnog šumoposjednika službenik Ministarstva.

(4) Kolaudacijskim zapisnikom potvrđuje se:

– usklađenost izvedenih radova s projektom/ugovorom/elaboratom/šumskogospodarskim planom odnosno Operativnim planom/OGP-om

– kvaliteta izvršenih radova (postupaka, opreme, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija) i

– konačni financijski obračun.

Članak 13.

Nadzor namjenskog utroška doznačenih sredstava OKFŠ-a Javnog šumoposjednika, Ustanove i Pravne osobe provodi povjerenstvo iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika neposrednim opažanjem na terenu i kontrolom pripadajuće dokumentacije.

Članak 14.

(1) Obračune kolaudiranih radova u šumama privatnih šumoposjednika Ministarstvo objedinjava do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Ministarstvo uplaćuje obračunata i odobrena sredstva na transakcijski račun korisnika u roku 30 dana od dostave obračuna.

Članak 15.

(1) Korisnik sredstava iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga Pravilnik, osim privatnih šumoposjednika za koje evidencije vodi Ministarstvo, je dužan u elektronskom obliku voditi evidenciju o izvršenim radovima i isplaćenim sredstvima OKFŠ-a.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o izvođaču radova, vrsti i količini izvršenih radova te o isplaćenim sredstvima OKFŠ-a.

(3) Evidencija mora biti dostavljena Ministarstvu zaključno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 16.

Osiguravajući načelo razgraničenja (demarkacije) pojedini radovi iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika biti će izuzeti od korištenja naknade OKFŠ-a i biti će financirani isključivo iz sredstava fondova Europske unije sukladno odredbama propisa koji reguliraju područje korištenja sredstava fondova Europske unije.

Članak 17.

Svi postupci započeti sukladno odredbama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (»Narodne novine«, broj 22/15., 93/15., 57/17. i 46/18.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (»Narodne novine«, br. 22/15., 93/15., 57/17. i 46/18.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/16
Urbroj: 525-11/0570-21-1
Zagreb, 17. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

POPIS RADOVA GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA OKFŠ-a

1. Izrada, obnova i revizija šumskogospodarskih planova

– pripremni radovi na izradi šumskogospodarskih planova

– terenski radovi na izradi šumskogospodarskih planova

– završni radovi na izradi šumskogospodarskih planova

– izrada izvanredne revizije

– izrada parcelacijskog elaborata

– reambulacija međa

– održavanje gospodarske podjele

2. Prirodna obnova šuma

– uklanjanje podrasta i grmlja (prirodna obnova)

– čišćenje tla od korova (prirodna obnova)

– premazivanje panjeva (prirodna obnova)

– rahljenje tla (prirodna obnova)

– površinsko odvodnjavanje (prirodna obnova)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine (prirodna obnova)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (prirodna obnova)

3. Umjetna obnova šuma

– uklanjanje podrasta i grmlja (umjetna obnova)

– čišćenje tla od korova (umjetna obnova)

– premazivanje panjeva (umjetna obnova)

– uklanjanje panjeva

– rahljenje tla (umjetna obnova)

– površinsko odvodnjavanje (umjetna obnova)

– unos šumskog reprodukcijskog materijalom pod zastor stare sastojine (umjetna obnova)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine (umjetna obnova)

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (umjetna obnova)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (umjetna obnova)

4. Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu

– uklanjanje grmlja (podizanje novih šuma)

– rahljenje tla (podizanje novih šuma)

– čišćenje tla od korova (podizanje novih šuma)

– površinsko odvodnjavanje (podizanje novih šuma)

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih šuma)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (podizanje novih šuma neobraslog zemljišta)

5. Konverzija šuma

– uklanjanje podrasta i grmlja (konverzija)

– čišćenje tla od korova (konverzija)

– premazivanje panjeva (konverzija)

– uklanjanje panjeva (konverzija)

– rahljenje tla (konverzija)

– površinsko odvodnjavanje (konverzija)

– unos šumskog reprodukcijskog materijalom pod zastor stare sastojine (konverzija)

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (konverzija)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (konverzija)

6. Sanacije i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima

– uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala

– uklanjanje oštećenog drvnog materijala u urbanim šumama

– uklanjanje podrasta i grmlja (sanacija)

– čišćenje tla od korova (sanacija)

– premazivanje panjeva (sanacija)

– uklanjanje panjeva

– rahljenje tla (sanacija)

– površinsko odvodnjavanje (sanacija)

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacija)

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (sanacija)

– razminiranje šuma i šumskog zemljišta (sanacija)

– razminiranje šumskih prometnica (sanacija)

7. Njega šuma

– njega pod zastorom stare sastojina

– njega pomlatka i mladika

– čišćenje

– prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje

– prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje

– uklanjanje pojedinačnih stabala u urbanim šumama

– resurekcija

– trijebljenje

– orezivanje grana u kulturama, plantažama i urbanim šumama

– uklanjanje listinca i sitne granjevine u urbanim šumama

8. Zaštita šuma od štetnih organizama i požara

– opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika

– suzbijanje biljnih bolesti

– suzbijanje biljnih štetnika

– suzbijanje glodavaca

– podizanje zaštitnih ograda

– održavanje zaštitnih ograda

– uklanjanje zaštitnih ograda

– zaštita od divljači i domaćih životinja

– osmatračka protupožarna služba

– izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu

– održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu

– izrada protupožarnih prosjeka

– održavanje protupožarnih prosjeka

– orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice

– protupožarno čišćenje sastojina

– postavljanje znakova upozorenja

– izrada i postavljanje zaštitnih brklji

– održavanje zaštitnih brklji

– izrada privremenih prijelaza preko vodotoka

– uklanjanje otpada

9. Doznaka stabala

– doznaka stabala glavnog prihoda jednodobnih sastojina

– doznaka stabala prethodnog prihoda jednodobnih sastojina

– doznaka stabala u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojina

– doznaka stabala slučajnog prihoda jednodobnih sastojina

– doznaka stabala propisanog etata prebornih sastojina

– doznaka stabala slučajnog prihoda prebornih sastojina

– doznaka stabala propisanog etata raznodobnih sastojina

– doznaka stabala slučajnog prihoda raznodobnih sastojina

10. Čuvanje šuma

– čuvanje šuma

11. Planiranje, projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumske infrastrukture

– projektiranje šumske infrastrukture

– izgradnja šumskih cesta

– izgradnja traktorskih puteva

– izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste

– održavanje šumskih cesta

– održavanje traktorskih puteva

– održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste

– prosijecanje svijetlih pruga

– održavanje svijetlih pruga

– projektiranje staza, šetnica, ograda i slično u urbanim šumama

– izgradnja staza, šetnica, ograda i slično u urbanim šumama

– održavanje staza, šetnica, ograda i slično u urbanim šumama

– izrada projekata za postavljanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šuma

– postavljanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šuma

– održavanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šuma

– izrada prosjeka

– održavanje prosjeka

12. Održavanje izvora, bunara i cisterni

– održavanje izvora

– održavanje bunara

– održavanje cisterni

13. Održavanje neobrasloga šumskog zemljišta za potrebe očuvanja bioraznolikosti

– uklanjanje samoniklog drveća i grmlja

– održavanje travnih površina

PRILOG 2

NORMATIVI ZA RADOVE U ŠUMARSTVU
Šifra
rada
Skupina radaŠifra naziva
rada
Vrsta radaTehnologije izvršenja radaJedinicaNačin
izvršenja,
materijal
Normativ
1Izrada, obnova i revizija šumskogospodarskih planova1.1Pripremni radovi na izradi šumskogospodarskog planahaprema Cjeniku radova izrade šumskogospodarskih planova
1.2.Terenski radovi na izradi šumskogospodarskog planaha
1.3Završni radovi na izradi šumskogospodarskog planaha
1.4Izrada izvanredne revizijeha
1.5Izrada parcelacijskog elaboratam2
1.6Reambulacija međam
1.7Održavanje gospodarske podjeleha
2Prirodna obnova šuma2.1Uklanjanje podrasta i grmlja (prirodna obnova)

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 15,0 Nd


do 5,0 Sd

2.2Čišćenje tla od korova (prirodna obnova)

Priprema tla za sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25,0 Nd

do 5,0 Sd

2.3Premazivanje panjeva (prirodna obnova)Premazivanje panjeva nakon sječeharad radnikado 3,0 Nd
2.4Rahljenje tla (prirodna obnova)

Priprema tla za naplodnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 12,0 Nd

do 1,3334 Sd

2.5Površinsko odvodnjavanje (prirodna obnova)

Površinska odvodnja

– strojno

kmrad strojado 0,8 km/dan
2.6Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine (prirodna obnova)Sjetva i sadnja h. žiraha

šumski
reprodukc
materijal,

– rad radnika

– rad stroja

omaške/100 kg0,5 Nd
pod motiku/100 kg5,0 Nd
rasipačem/100 kg0,0338 Sd
sijačicom/1200 kg2,5 Sd
Sjetva bukve pod motiku/100 kg6,0 Nd

Sjetva sjemna

smreke i jele/100 kg

28,0 Nd
Sjetva sjemena crnog oraha/500kg7,0 Nd
Sjetva sjemena omaške/5kg1,0 Nd
Sjetva sjemena ručno s obradom/1kg1,4 Nd
2.7Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (prirodna obnova)Isto kao kod rada 4.5
3Umjetna obnova šuma3.1Uklanjanje podrasta i grmlja (umjetna obnova)

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 15,0 Nd

do 5,0 Sd

3.2Čišćenje tla od korova (umjetna obnova)

Priprema tla za sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25,0 Nd

do 5,0 Sd

3.3Premazivanje panjeva (umjetna obnova)Premazivanje panjeva nakon sječeharad radnikado 3,0 Nd
3.4Uklanjanje panjeva (umjetna obnova)Uklanjanje panjevaharad strojado 5,0 Sd
3.5Rahljenje tla (umjetna obnova)

Priprema tla za naplodnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 12,0 Nd

1,3334 Sd

3.6Površinsko odvodnjavanje (umjetna obnova)

Površinska odvodnja

– strojno

kmrad strojado 0,8 km/dan
3.7Unos šumskog reprodukcijskom materijala pod zastor stare sastojine (umjetna obnova)Isto kao kod rada 2.6ha
3.8Popunajvanje šumskim reprodukcijskim materijalom pod zastorom stare sastojine (umjetna obnova)Isto kao kod rada 2.6ha
3.9Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (umjetna obnova)Isto kao kod rada 4.5ha
3.10Popunajvanje šumskim reprodukcijskim materijalom (umjetna obnova)Isto kao kod rada 4.5ha
4Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu4.1Uklanjanje grmlja (podizanje novih šuma)

Uklanjanje grmlja

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 15,0 Nd

do 5,0 Sd

4.2Rahljenje tla (podizanje novih šuma)

Priprema tla za sjetvu i/ili sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 12,0 Nd

5,0 Sd

4.3Čišćenje tla od korova (podizanje novih šuma)

Priprema tla za sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25,0 Nd

do 5,0 Sd

4.4Površinsko odvodnjavanje (podizanje novih šuma)

Površinska odvodnja

- strojno

kmrad strojado 0,8 km/dan
4.5Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (podizanje novih šuma)

Sjetva i sadnja h. žira

omaške/100 kg

ha

šumski reprodukcij.
materijal,

ostali materijal,

– rad radnika

– rad stroja

0,5 Nd
pod motiku/100 kg5,0 Nd
rasipačem/100 kg0,0338 Sd
sijačicom/1200 kg2,5 Sd
Sjetva bukve pod motiku/100 kg6,0 Nd
Sjetva sjemna
smreke i jele /100 kg
28,0 Nd
Sjetva sjemena crnog oraha/500kg7,0 Nd
Sjetva sjemena omaške/5kg1,0 Nd
Sjetva sjemena ručno s obradom/1kg1,4 Nd
Sadnja sadnica obloženog korijena dnevni učinak 180/1000 sadnica5,5 Nd
Sadnja sadnica obloženog korijena dnevni učinak 150/1000 sadnica6,6 Nd
Sadnja sadnica na podrivanom dnevni učinak 77/1000 sadnica13,0 Nd
Sadnja sadnica na
podrivanom dnevni učinak 111/1000 sadnica
9,0 Nd
Sadnja sadnica na podrivanom sa štitnicima dnevni učinak 77/1000 sadnica13,0 Nd
Sadnja sadnica u Tuly cijevi /1000 sadnica20,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice sa štitnicima dnevni učinak 35/1000 sadnica29,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice sa štitnicima dnevni učinak 50/1000 sadnica20,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice sa štitnicima dnevni učinak 77/1000 sadnica13,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice dnevni učinak 100/1000 sadnica10,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice-sr.skel. dnevni učinak 77/1000 sadnica13,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice-vel.skel. dnevni učinak 50/1000 sadnica20,0 Nd
Sadnja sadnica u jamice-vel. skel. dnevni učinak 35/1000 sadnica29,0 Nd
Sadnja sadnica dnevni učinak 50 /1000 sadnica20,0 Nd
Sadnja sadnica dnevni učinak 75 /1000 sadnica13,3 Nd
Sadnja sadnica dnevni učinak 95 /1000 sadnica10,5 Nd
Sadnja sadnica dnevni učinak 120 /1000 sadnica8,3 Nd
Sadnja sadnica četinjača dnevni učinak 90/1000 sadnica11,0 Nd
Sadnja sadnica listača dnevni učinak 125/1000 sadnica8,0 Nd
Sadnja sadnica listača dnevni učinak 161/1000 sadnica6,2 Nd
4.6Popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom (podizanje novih šuma neobraslog zemljišta)Isto kao kod rada 4.5ha
5Konverzija šuma5.1Uklanjanje podrasta i grmlja (konverzija)

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 15,0 Nd

do 5,0

5.2Čišćenje tla od korova (konverzija)

Priprema tla za sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25,0 Nd

do 5,0 Sd

5.3Premazivanje panjeva (konverzija)Premazivanje panjeva nakon sječeharad radnikado 3,0 Nd
5.4Uklanjanje panjeva (konverzija)Uklanjanje panjevaharad strojado 5,0 Sd
5.5Rahljenje tla (konverzija)

Priprema tla za naplodnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 12,0 Nd

5,0 Sd

5.6Površinsko odvodnjavanje (konverzija)

Površinska odvodnja

– strojno

harad strojado 0,8 km/dan
5.7Unos šumskog reprodukcijskom materijala pod zastor stare sastojine (konverzija)Sjetva i sadnja h. žira omaške/100 kgha

šumski reprodukcij.
materijal,

– rad radnika

– rad stroja

0,5 Nd
pod motiku/100 kg5,0 Nd
rasipačem/100 kg0,0338 Sd
sijačicom/1200 kg2,5 Sd
Sjetva bukve pod motiku/100 kg6,0 Nd
Sjetva sjemna smreke i jele /100 kg28,0 Nd
Sjetva sjemena crnog oraha/500kg7,0 Nd
Sjetva sjemena omaške/5kg1,0 Nd
Sjetva sjemena ručno s obradom/1kg1,4 Nd
Sadnja sad. u jamice vel.sk. dnevni učinak 35 kom/1000 sadnica29,0 Nd
Sadnja sad. u jamice sa štitnicima dnevni učinak 35 kom/1000 sadnica29,0 Nd
5.8Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (konverzija)Isto kao kod rada 4.5ha
5.9Popunajvanje šumskim reprodukcijskim materijalom (konverzija)Isto kao kod rada 4.5ha
6Sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima6.1Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala (sanacija)

Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 40 Nd

do 8,0 Sd

6.2Uklanjanje oštećenog drvnog materijala u urbanim šumama (sanacija)

Sanitarna sječa u urbanim i prirub. šumama

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25 Nd

do 0,2 Nd

6.3Uklanjanje podrasta i grmlje (sanacija)

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 30,0 Nd

do 10,5

6.4Čišćenje tla od korova (sanacija)

Priprema tla za sadnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 25,0 Nd

do 5,0 Sd

6.5Premazivanje panjeva (sanacija)Premazivanje panjeva nakon sječeharad radnikado 3,0 Nd
6.6Uklanjanje panjeva (sanacija)Uklanjanje panjevaharad strojado 5,0 Sd
6.7Rahljenje tla (sanacija)

Priprema tla za naplodnju

– ručno

– strojno

ha

rad radnika

rad stroja

do 12,0 Nd

5,0 Sd

6.8Površinsko odvodnjavanje (sanacija)

Površinska odvodnja

– strojno

harad strojado 0,8 km/dan
6.9Sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala (sanacija)Isto kao kod rada 4.5ha
6.10Popunajvanje šumskim reprodukcijskim materijalom (sanacija)Isto kao kod rada 4.5ha
6.11Razminiranje šuma i šumskih zemljišta (sanacija)Razminiravanjem2rad radnikaCijena se određuje u HCR
6.12Razminiranje šumskih prometnica (sanacija)Razminiravanjem2rad radnikaCijena se određuje u HCR
7Njega šuma7.1Njega pod zastorom stare sastojineNjega žetvom korova i uklanjanjem prizemnog rašćaharad radnikado 20,0 Nd
rad strojado 1,5 Sd
Njega kemijskim sredstvimarad radnikado 8,0 Nd
rad strojado 0,5 Sd
Njega premazom presjekarad radnikado 24,0 Nd
Odstranjivanje izbojakarad radnikado 11,0 Nd
Usitnjavanje biomase iveračemrad radnikado 8,0 Nd
rad strojado 5,0 Sd
Prihranjivanje biljakarad radnikado 1,0 Nd
Zalijevanje sadnicarad radnikado 10,0 Nd
rad srojado 3,0 Sd
7.2Njega podmlatka i mladikaŽetva korovaharad radnikado 22,0 Nd
Njega podmlatkarad radnikado 22,0 Nd
Njega mladikarad radnikado 18,0 Nd
Njega kemijskim sredstvima

rad radnika

rad stroja

do 8,0 Nd

do 0,5 Sd

Njega premazom presjekarad radnikado 24,0 Nd
Odstranjivanje izbojaka ručnorad radnikado 11,0 Nd
Potkresivanje donjih granarad radnikado 15 Nd
Izrada i održavanje uzgojnih sadnica

rad radnika

rad stroja

do 2,0 Nd

do 1,25 Sd

Usitnjavanje biomase iveračem

rad radnika

rad stroja

do 8,0 Nd

do 5,0 Sd

Prihranjivanje biljakagnojivo, rad radnikado 1,0 Nd
Zalijevanje sadnica

rad radnika

rad stroja

do 10,0 Nd

do 3,0 Sd

7.3Čišćenje sastojinaOdstranjivanje izbojakaharad radnikado 11,0 Nd
Čišćenje kultura – uhrpičavanjemrad radnikado 30 Nd
Čišćenje kultura – spaljivanjemrad radnikado 40 Nd
Osnivanje šljukara i vlaka u koljikurad radnikado 12,0 Nd
Čišćenje koljikarad radnikado 16,0 Nd
Čišćenje letvikarad radnikado 16,0 Nd
Čišćenje šikara-neodstranjivanjerad radnikado 15,0 Nd
Čišćenje makija-neodstranjivanjerad radnikado 20,0 Nd
Čišćenje panjačarad radnikado 40,0 Nd
Potkresivanje donjih granarad radnikado 2,0 Nd
Usitnjavanje biomase iveračem

rad radnika

rad stroja

do 8 Nd

do 5 Sd

7.4Prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnjeProrjeđivanje sastojinaharad radnikado 6,0 Nd
Prorjeđivanje kultura – uhrpičavanjemrad radnikado 30,0 Nd
Prorjeđivanje kultura – spaljivanjemrad radnikado 40,0 Nd
Čišćenje u panjačirad radnikado 30,0 Nd
Usitnjavanje biomase iveračem

Rad radnika

Rad stroja

do 8,0 Nd

do 5,0 Sd

Obilježavanje njegerad radnikado 0,1 Nd
7.5Prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnjeProrjeđivanje sastojinaharad radnikado 6,0 Nd
Obilježavanje njegeharad radnikado 0,1 Nd
7.6Uklanjanje pojedinačnih stabala u urbanim šumamaSječa stabalakomrad radnikado 0,5 Nd
7.7ResurekcijaResurekcijska sječaharad radnikado 25,0 Nd
7.8TrijebljenjeSelekcija izbojakaharad radnikado 35,0 Nd
7.9Orezivanje grana u kulturama, plantažama i urbanim šumamaOrezivanje donjih grana u kulturama, plantažama i urbanim šumamaharad radnikado 16,0 Nd
7.10Uklanjanje listinca i sitne granjevine u urbanim šumamaUklanjanje listinca i sitne granjevineharad radnikado 50,0 Nd
8Zaštita od štetnih organizama i požara8.1Opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnikaMotrenje pojave štetnih organizama/100 haharad radnikado 1,0 Nd
Utvrđivanje brojnosti populacije/100 hado 3,33 Nd
Opažanje biljnih štetnika feromonimado 5,00 rd
8.2Suzbijanje biljnih bolestiPrimjena sredstava za suzbijanje b. bolestiha

rad radnika

rad stroja

avion

– leđna prskalica3,0 Nd
– atomizer nošeni0,1666 Sd
– atomizer vučeni0,0625 Sd
– aviotrtiranje100 kn
8.3Suzbijanje biljnih štetnikaPrimjena sredstava za suzbijanje štetnikaha

rad radnika

rad stroja

avion

– mehanički7,0 Nd
– leđna prskalica3,0 Nd
– atomizer nošeni0,1666 Sd
– atomizer vučeni0,0625 Sd
– aviotrtiranje100 kn
Sanitarna sječa u urbanim i prirub. šumama

do 25,0 Nd

do 0,2 Sd

8.4Suzbijanje glodavacaPrimjena sredstava za suzbijanje glodavacaharad radnika0,4 Nd
8.5Podizanje zaštitnih ograda

Podizanje zaštitnih ograda

do 1,3 m visine

do 2,4 m visine

km

rad radnika

rad radnika

rad stroja

do 20 Nd

do 40 Nd

do 6,0 Sd

8.6Održavanje zaštitnih ogradaOdržavanje zaštitnih ogradakm

rad radnika

rad stroja

5,0 Nd

1,0 Sd

8.7Uklanjanje zaštitnih ogradaUklanjanje zaštitnih ogradakm

rad radnika

rad stroja

10 Nd

5,0 Sd

8.8Zaštita od divljači i domaćih životinjaOgrađivanje sadnica trskom (topole i vrbe)harad radnikado 7,5 Nd
Zaštita sadnica Tuly cijevimado 8,0 Nd
Zaštita sadnica mrežastim štitnicimado 10,0 Nd
Zaštita kemijskim sredstvimado 2,0 Nd
8.9Osmatračka protupožarna službaOsmatračka protupožarna služba/100 haharad radnikado 1,0 Nd
8.10Izrada objekata za osmatračku protupožarnu službuIzrada objekata za osmatračku protupožarnu službukomrad radnikado 80 Nd
8.11Održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službuOdržavanje objekata za osmatračku protupožarnu službukomrad radnikado 30 Nd
8.12Izrada protupožarnih prosjeka

Izrada prosjeka

– šikara

– makija

– sastojina

ha

rad radnika

rad stroja


33,0 Nd

40,0 Nd

20,0 Nd

do 5,0 Sd

8.13Održavanje protupožarnih prosjekaOdržavanje protupožarnih prosjekaha

rad radnika

rad stroja

do 14 Nd

do 3,0 Sd

8.14Orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogoriceOrezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogoricerad radnikado 16 Nd
Usitnjavanje biomase iveračemharad strojado 5,0 Sd
8.15Protupožarno čišćenje sastojinaUklanjanje podrasta, grmlja i korovarad radnikado 8,0 Nd
rad strojado 3,0 Sd
Čišćenje:
– kulturarad radnikado 40,0 Nd
– šikarado 15,0 Nd
– makijado 20,0 Nd
– panjačado 40,0 Nd
Usitnjavanje biomase iveračemha

rad radnika

rad stroja

do 8,0 Nd

do 5,0 Sd

8.16Postavljanje znakova upozorenjaPostavljanje znakovakomrad radnika30,0
8.17Izrada i postavljanje zaštitnih brkljiIzrada i postavljanje zaštitnih brkljikomrad radnika10,0 Nd
8.18Održavanje zaštitnih brkljiOdržavanje zaštitnih brkljikomrad radnika3,0 Nd
8.19Izrada privremenih prijelaza preko vodotokaIzrada privremenih prijelaza preko vodotokakomrad radnika

Usluga

H. vojska

8.20Uklanjanje otpadaUklanjanje otpadam3rad stroja0,05 Sd
9Doznaka stabala9.1Doznaka stabala glavnog prihoda jednodobnih sastojinam3

do 10,0 kn/m3

(u cijenu je uključen rad radnika, alat i oprema te prijevoz).

9.2Doznaka stabala prethodnog prihoda jednodobnih sastojinam3
9.3Doznaka stabala u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojinam3
9.4Doznaka stabala slučajnog prihoda jednodobnih sastojinam3
9.5Doznaka stabala propisanog etata prebornih sastojinam3
9.6Doznaka stabala slučajnog prihoda prebornih sastojinam3
9.7Doznaka stabala propisanog etata raznodobnih sastojinam3
9.8Doznaka stabala slučajnog prihoda raznodobnih sastojinam3
10Čuvanje šuma10.1Čuvanje šuma

Čuvanje šuma

kontinent/1 izvršitelj

– krš/1 izvršitelj

harad radnika

do 2500

do 15000

11Planiranje, projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumske infrastrukture11.1Projektiranje šumske infrastrukturekmprema Cjeniku rada, strojeva i prijevoza građ. materijala u šumskom graditeljstvu
11.2Izgradnja šumskih cestakm
11.3Izgradnja traktorskih putevakm
11.4Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cestakm
11.5Održavanje šumskih cestakm
11.6Održavanje traktorskih putevakm
11.7Održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cestakm
11.8Prosijecanje svijetlih prugakm
11.9Održavanje svijetlih prugakm
11.10Projektiranje staza, šetnjica, ograda i slično u urbanim šumamakm
11.11Izgradnja staza, šetnica, ograda i slično u urbanim šumamakm
11.12Održavanje staza, šetnica, ograda i slično u urbanim šumamakm
11.13Izrada projekata za postavljanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šumakom
11.14Postavljanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šumakom
11.15Održavanje opreme za potrebe posjetitelja urbanih šumakom
11.16Izrada prosjekakm
11.17Održavanje prosjekakm
12Održavanje izvora12.1Održavanje izvora

Održavanje izvora

Održavanje kanala

kom

rad radnika

rad radnika

rad stroja

do 2,0 Nd

do 1,0 Nd

do 4,0 Sd

12.2Održavanje bunara

Održavanje izvora

Održavanje kanala

kom

rad radnika

rad radnika

rad stroja

do 2,0 Nd

do 1,0 Nd

do 4,0 Sd

12.3Održavanje cisterni

Održavanje izvora

Održavanje kanala

kom

rad radnika

rad radnika

rad stroja

do 2,0 Nd

do 1,0 Nd

do 4,0 Sd

13Održavanje neobraslog šumskog zemljišta za potrebe očuvanja bioraznolikosti13.1Uklanjanje samonikolog drveća i grmljaUklanjanje samonikolog drveća i grmljaha

rad radnika

rad stroja

do 15,0 Nd

do 0,667 Sd

13.2Održavanje travnatih površinaOdržavanje travnatih površinaha

rad radnika

rad stroja

do 7,0 Nd

do 0,456 SdNapomena:

Nd – potrebni broj radniko dana

Sd – potrebni broj strojo dana

* kada su radovi izvršeni motornom pilom ili motornim čistačem priznaje se cijena rada radnika s motornom pilom i trošak motorne pile ili motornog čistača prema Cjeniku radnika i strojeva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištima

PRILOG 3

CJENIK RADOVA GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA

3.1. CJENIK ŠUMSKIH SADNICA I KLIJANACA

Redni brojVrsta šumskih sadnicaStarostVisinaJedinična cijena (kn)
za kategorije
poznato podrijetloselekcionirankvalificirantestiran
godinacm(PP)(SE)(KV)(TE)
1.Acer
campestre
1+015 – 301,101,20
1+030 – 501,601,80
2+030 – 502,402,70
2+050 – 802,703,00
1+130 – 503,053,40
1+150 – 803,704,10
1+180 – 1204,304,80
1+280 – 1205,506,10
C 1+030 – 403,604,00
2.Acer
platanoides
1+015 – 301,101,20
1+030 – 501,601,80
1+050 – 802,002,20
2+030 – 502,402,70
2+050 – 802,703,00
2+080 – 1203,303,70
1+130 – 503,103,40
1+150 – 803,704,05
1+180 – 1204,304,80
1+1120 – 1505,406,00
1+280 – 1205,506,10
1+2120 – 1507,007,80
1+2150 – 1807,708,50
1+2180 – 2209,0010,00
C 1+020 – 303,604,00
C 1+030 – 504,505,00
3.

Acer

pseudoplatanus

1+015 – 301,101,20
1+030 – 501,601,80
1+050 – 802,002,20
2+030 – 502,402,70
2+050 – 802,703,00
2+080 – 1203,303,70
1+130 – 503,103,40
1+150 – 803,704,10
1+180 – 1204,304,80
1+1120 – 1505,406,00
1+280 – 1205,506,10
1+2120 – 1507,007,80
1+2150 – 1807,708,50
1+2180 – 2209,0010,00
C 1+020 – 303,604,00
C 1+030 – 504,505,00
4.Alnus glutinosa1+015 – 301,351,50
1+030 – 502,342,60
1+050 – 802,703,00
1+080 – 1203,694,10
1+130 – 503,103,40
1+150 – 803,704,10
1+180 – 1204,304,80
1+1120 – 1504,705,30
1+2120 – 1505,906,50
1+2150 – 1807,708,50
1+2180 – 2209,0010,00
C 1+015 – 303,203,50
C 1+020 – 303,604,00
C 1+030 – 504,505,00
5.Betula pendula1+015 – 301,601,80
1+030 – 502,002,30
1+050 – 803,003,30
2+030 – 502,703,00
2+050 – 803,203,50
2+080 – 1203,604,00
1+130 – 503,103,40
1+150 – 803,704,00
1+180 – 1204,304,80
1+2120 – 1507,007,80
1+2150 – 1807,708,50
1+2180 – 2209,0010,00
C 1+015 – 303,203,50
C 1+030 – 503,604,00
C 1+050 – 804,505,00
6.Carpinus betulus1+015 – 301,101,20
1+030 – 501,601,80
2+030 – 502,402,70
2+050 – 802,703,00
2+080 – 1203,303,70
1+130 – 503,103,40
1+150 – 803,704,10
1+180 – 1204,304,80
1+2120 – 1507,007,80
1+2150 – 1807,708,50
C 1+015 – 302,703,00
C 1+030 – 403,604,00
C 2+030 – 504,104,50
C 2+040 – 604,505,00
7.Castanea sativa1+015 – 302,703,00
1+030 – 503,423,80
1+050 – 803,924,35
2+030 – 504,865,40
2+050 – 805,856,50
1+130 – 506,307,00
1+150 – 807,208,00
1+230 – 506,757,50
1+250 – 807,438,25
1+280 – 1209,0010,00
1+2120 – 15010,8012,00
C 1+015 – 304,505,00
8.Fagus sylvatica1+015 – 301,892,10
1+030 – 502,342,60
1+050 – 802,703,00
2+030 – 503,023,35
2+050 – 803,563,95
2+080 – 1204,374,85
1+120 – 303,654,05
1+130 – 504,104,55
1+150 – 804,915,45
1+230 – 504,735,25
1+250 – 805,676,30
1+280 – 1206,086,75
1+2120 – 1506,757,50
1+3120 – 1508,109,00
C 1+015 – 304,805,20
C 1+030 – 505,205,40
C 2+015 – 305,405,80
C 2+030 – 505,806,20
9.

Fraxinus

angustifolia

1+015 – 300,951,051,16
1+030 – 501,621,801,98
1+050 – 801,892,102,31
2+030 – 502,072,302,53
2+050 – 802,522,803,08
2+080 – 1203,153,503,85
1+130 – 502,703,003,30
1+150 – 803,383,754,13
1+180 – 1204,054,504,95
1+250 – 804,054,504,95
1+280 – 1205,045,606,16
1+2120 – 1506,307,007,70
1+2160 – 1807,208,008,80
1+2180 – 2209,0010,0011,00
C 1+015 – 305,305,655,95
C 1+030 – 505,656,006,30
C 2+015 – 306,006,456,70
C 2+030 – 506,456,807,20
10.Fraxinus excelsior1+015 – 300,951,05
1+030 – 501,621,80
1+050 – 801,892,10
2+050 – 802,522,80
2+080 – 1203,153,50
1+130 – 502,703,00
1+150 – 803,383,75
1+180 – 1204,054,50
1+250 – 804,054,50
1+280 – 1205,045,60
1+2120 – 1506,307,00
C 1+015 – 303,604,00
C 1+030 – 504,505,00
11.Fraxinus ornus1+015 – 301,081,20
1 +030 – 501,621,80
1+050 – 802,703,00
2+050 – 803,153,50
2+080 – 1204,505,00
1+150 – 804,955,50
1+180 – 1206,307,00
C 1+015 – 303,604,00
C 1+020 – 404,505,00
C 2+025 – 505,906,40
12.Juglans nigra1+015 – 301,802,00
1+030 – 502,703,00
1+050 – 803,604,00
2+050 – 804,505,00
2+080 – 1205,406,00
1+130 – 505,406,00
1+230 – 505,856,50
1+250 – 806,757,50
1+280 – 1207,658,50
1+2120 – 1508,559,50
C 1+015 – 303,604,00
C 1+030 – 504,505,00
C 2+030 – 505,856,50
C 2+050 – 807,208,00
13.Juglans regia1+015 – 303,243,60
1+030 – 504,054,50
1+050 – 805,406,00
2+050 – 806,307,00
2+080 – 1208,109,00
1+130 – 506,307,00
1+150 – 807,208,00
1+230 – 505,856,50
1+250 – 807,658,50
1+280 – 1209,0010,00
1+2120 – 15010,8012,00
C 1+015 – 304,505,00
C 2+030 – 507,208,00
C 2+050 – 809,9011,00
14.Malus sylvestris1+015 – 301,621,80
1+030 – 502,032,25
1+050 – 802,703,00
2+030 – 503,604,00
2+050 – 804,505,00
2+080 – 1205,406,00
1+130 – 504,955,50
1+150 – 805,856,50
1+280 – 1207,208,00
C 1+010 – 203,604,00
C 1+020 – 404,054,50
C 2+030 – 505,406,00
15.Populus sp.Reznica20 – 252,00
1/0 Ø 0,6150 – 3006,00
1/0 Ø 1,5300 – 3508,00
1/1 Ø 2,0150 – 30014,50
1/1 Ø 2,5300 – 35016,20
1/2 Ø 2,5300 – 35020,70
1/2 Ø 3,0350 – 45022,50
2/2 Ø 4,0500 – 60027,00
2/2 Ø 5,0600 – 70030,60
2/3 Ø 4,0600 – 70034,20
2/3 Ø 5,0700 – 80037,80
16.Prunus avium1+015 – 302,032,252,48
1+030 – 502,703,003,30
1+050 – 803,383,754,13
1+080 – 1204,054,504,95
2+050 – 804,735,255,78
2+080 – 1205,406,006,60
2+0120 – 1506,307,007,70
1+150 – 805,406,006,60
1+180 – 1206,757,508,25
1+1120 – 1507,658,509,35
1+2120 – 1508,109,009,90
1+2150 – 1809,0010,0011,00
1+2180 – 22010,8012,0013,20
C 1+015 – 304,505,005,50
C 1+030 – 405,406,006,60
C 1+030 – 506,307,007,70
17.Pyrus pyraster1+015 – 301,621,80
1+030 – 502,032,25
1+050 – 802,703,00
1 +080 – 1204,054,50
2+050 – 804,735,25
2+080 – 1205,406,00
2+0120 – 1506,757,50
1+150 – 805,406,00
1+180 – 1206,757,50
C 1+015 – 304,505,00
C 1+030 – 405,406,00
C 1+030 – 506,307,00
18.Quercus cerris1+015 – 301,081,20
1+030 – 501,621,80
2+030 – 502,392,65
2+050 – 802,703,00
2+080 – 1203,333,70
C 1+015 – 303,153,50
C 1+020 – 403,604,00
C 1+030 – 504,505,00
C 2+030 – 505,406,00
19.Quercus ilex1+015 – 301,761,95
1+030 – 501,952,17
2+030 – 502,703,00
2+050 – 803,563,95
C 1+015 – 203,153,50
C 1+020 – 303,604,00
C 1+030 – 404,505,00
C 2+030 – 505,406,00
C 3+030 – 605,706,30
20.Quercus petraea1+015 – 301,261,401,54
1+030 – 501,802,002,20
1+050 – 802,252,502,75
1+080 – 1202,502,753,00
2+030 – 502,883,203,52
2+050 – 803,293,654,02
2+080 – 1203,784,204,62
2+0120 – 1504,505,005,50
3+050 – 804,054,504,95
3+080 – 1204,324,805,28
3+0120 – 1505,406,006,60
3+0150 – 1806,307,007,70
1+130 – 503,694,104,51
1+150 – 804,054,504,95
1+230 – 504,464,955,45
1+250 – 804,555,055,56
1+280 – 1205,496,106,71
1+2120 – 1506,987,758,53
1+2150 – 1807,658,509,35
C 1+015 – 305,405,756,00
C 1+030 – 505,756,256,50
C 2+015 – 306,256,456,90
C 2+030 – 506,456,957,40
21.

Quercus

pubescens

1+015 – 301,761,95
1+030 – 501,952,17
2+030 – 503,423,80
2+050 – 804,054,50
C 1+015 – 204,324,80
C 2+020 – 404,955,50
C 1+030<5,406,00
C 2+050<5,856,50
C 2+025 – 506,306,70
C 2+050<6,507,00
22.Quercus robur1+015 – 301,081,201,32
1+030 – 501,621,801,98
1+050 – 802,032,252,48
1+080 – 1202,703,003,30
2+030 – 502,392,652,92
2+050 – 802,703,003,30
2+080 – 1203,333,704,07
2+0120 – 1504,054,504,95
3+050 – 802,933,253,58
3+080 – 1203,784,204,62
3+0120 – 1504,735,255,78
3+0150 – 1805,406,006,60
1+130 – 503,063,403,74
1+150 – 803,654,054,46
1+180 – 1204,324,805,28
1+250 – 804,414,905,39
1+280 – 1205,496,106,71
1+2120 – 1506,987,758,53
1+2150 – 1807,658,509,35
C 1+015 – 305,405,756,00
C 1+030 – 505,756,256,50
C 2+015 – 306,256,456,90
C 2+030 – 506,456,957,40
23.Quercus rubra1+015 – 301,081,20
1+030 – 501,621,80
1+050 – 802,032,25
2+030 – 502,392,65
2+050 – 802,703,00
2+080 – 1203,333,70
2+0120 – 1504,054,50
3+050 – 802,933,25
3+080 – 1203,784,20
3+0120 – 1504,735,25
3+0150 – 1805,406,00
1 + 130 – 503,063,40
1+150 – 803,654,05
1+250 – 804,414,90
1+280 – 1205,496,10
1+2120 – 1506,987,75
1+2150 – 1807,658,50
C 1+015 – 303,153,50
C 1+030 – 503,604,00
C 2+050 – 804,505,00
C 2+050 – 805,406,00
24.

Robinia

pseudoacacia

1+015 – 300,810,90
1+030 – 501,081,20
1+050 – 801,351,50
1+080 – 1201,621,80
1+150 – 803,023,35
1+180 – 1204,104,55
1+1120 – 1504,685,20
1+1150 – 1805,225,80
1+2180 – 2206,307,00
C 1+030 – 502,703,00
C 1+030 – 502,973,30
C 1+040 – 603,604,00
C 2+030 – 605,005,40
C 2+040 – 805,505,90
25.Salix sp.reznica20 – 251,50
1/0100 – 1505,00
1/0150 – 2506,00
1/1 Ø 2,0100 – 1507,20
1/1 Ø 2,0150 – 2009,00
1/2 Ø 2,5250 – 30011,70
1/2 Ø 3,0300 – 40013,50
2/2 Ø 3,0300 – 40014,50
2/2 Ø 4,0400 – 50018,00
2/3 Ø 4,0500 – 60022,50
2/3 Ø 4,0600 – 70027,00
26.Sorbus aria1+015 – 301,621,80
1+030 – 502,162,40
2+030 – 504,054,50
2+050 – 804,735,25
1+115 – 303,604,00
1+130 – 504,955,50
1+250 – 806,757,50
1+280 – 1208,109,00
C 1+010 – 203,604,00
C 1+015 – 304,505,00
C 1+030 – 405,406,00
C 2+030 – 407,208,00
C 2+040 – 608,109,00
27.Sorbus aucuparia1+015 – 301,621,80
1+030 – 502,162,40
2+030 – 503,604,00
2+050 – 804,735,25
1+115 – 303,604,00
1+130 – 504,505,00
1+150 – 805,406,00
1+250 – 806,307,00
1+280 – 1207,208,00
C 1+010 – 203,604,00
C 1+015 – 304,505,00
C 2+030 – 405,406,00
C 2+040 – 606,307,00
28.Sorbus domestica1+015 – 301,802,00
1+030 – 502,522,80
2+030 – 504,505,00
2+050 – 805,406,00
1+115 – 304,505,00
1+130 – 505,856,50
1+150 – 807,208,00
1+250 – 808,109,00
1+280 – 1209,0010,00
C 1+010 – 204,505,00
C 1+015 – 305,406,00
C 2+020 – 306,307,00
C 2+030 – 509,0010,00
29.Sorbus torminalis1 +015 – 301,621,80
1+030 – 502,162,40
2+030 – 504,054,50
2+050 – 804,735,25
1+115 – 304,505,00
1+130 – 505,406,00
1+150 – 806,757,50
1+250 – 807,208,00
1+280 – 1208,109,00
C 1+010 – 203,604,00
C 1+015 – 304,505,00
C 2+030 – 406,307,00
C 2+030 – 507,208,00
30.Tilia sp.1+010 – 201,491,65
1 +015 – 301,681,87
1+030 – 502,703,00
2+030 – 503,784,20
2+050 – 804,324,80
2+080 – 1204,955,50
1+130 – 505,406,00
1+150 – 806,307,00
1+230 – 506,757,50
1+250 – 807,208,00
1+280 – 1209,0010,00
1+2120 – 1509,9011,00
C 1+010 – 203,604,00
C 1+015 – 304,505,00
C 2+030 – 505,856,50
31.Abies alba1+05 – 81,221,35
2+08 – 121,641,82
2+010 – 152,032,25
2+015 – 202,162,40
3+015 – 202,432,70
3+020 – 302,572,85
2+110 – 153,153,50
2+115 – 203,423,80
2+215 – 304,284,75
2+220 – 304,955,50
2+220 – 405,636,25
2+320 – 406,086,75
2+325 – 506,307,00
2+330 – 607,208,00
C 1+05 – 102,703,00
C 1+010 – 153,604,00
C 2+010 – 204,505,00
C 2+015 – 255,406,00
32.Cedrus atlantica1+08 – 101,351,50
1+010 – 201,491,65
1+015 – 201,621,80
2+015 – 202,973,30
2+020 – 304,054,50
3+020 – 304,505,00
3+030 – 405,406,00
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 153,003,50
C 1+015 – 203,604,00
C 2+010 – 204,505,00
C 2+020 – 305,406,00
C 1+120 – 306,307,00
33.Cedrus deodara1+08 – 101,351,50
1+010 – 201,491,65
1 +015 – 201,621,80
2+015 – 202,973,30
2+020 – 304,054,50
3+020 – 304,505,00
3+030 – 405,406,00
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 153,003,50
C 1+015 – 203,604,00
C 2+010 – 204,505,00
C 2+020 – 305,406,00
C 1+120 – 306,307,00
34.

Chamaecyparis

lawsoniana

1+010 – 200,901,00
1+020 – 301,081,20
2+020 – 301,802,00
2+030 – 402,252,50
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 153,003,50
C 1+015 – 204,054,50
C 1+120 – 305,005,40
C 2+020 – 305,406,00
C 1+120 – 305,606,00
C 1+225 – 406,006,50
35.

Cupressus

arizonoca

1+010 – 151,621,80
1+015 – 301,892,10
2+020 – 302,032,25
2+030 – 402,703,00
C 1+010 – 152,703,00
C 1+015 – 204,054,50
C 2+020 – 305,406,00
36.

Cupressus

sempervirens

1+08 – 151,351,50
1+015 – 201,601,78
1+020 – 301,892,10
2+020 – 302,032,25
2+030 – 402,703,00
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 153,003,50
C 1+120 – 305,005,40
C 2+015 – 204,054,50
C 2+020 – 305,406,00
C 1+120 – 305,606,00
C 1+225 – 506,006,50
37.Larix decidua1+07 – 151,081,20
1+010 – 201,351,50
1 +015 – 301,621,80
2+020 – 302,032,25
2+030 – 402,703,00
1+120 – 304,054,50
1+125 – 504,324,80
1+130 – 604,735,25
1+250 – 806,086,75
1+280 – 1206,757,50
2+120 – 305,135,70
2+130 – 505,676,30
2+240 – 606,757,50
2+260 – 807,438,25
C 1+010 – 252,703,00
C 2+020 – 303,604,00
C 2+030 – 504,735,25
38.Picea abies1+05 – 80,360,40
1+08 – 150,450,50
2+010 – 200,630,70
2+020 – 300,901,00
2+120 – 401,802,00
2+125 – 502,252,50
2+220 – 402,703,00
2+225 – 503,063,40
2+230 – 603,383,75
2+330 – 403,033,37
2+340 – 604,134,59
2+350 – 804,865,40
C 1+015 – 201,802,00
C 2+020 – 303,153,50
C 2+030 – 404,505,00
39.Picea omorika1+05 – 80,720,80
1+08 – 100,901,00
1+010 – 151,151,28
2+08 – 101,551,72
2+010 – 201,892,10
2+020 – 252,032,25
2+115 – 302,162,40
2+120 – 402,432,70
2+220 – 403,383,75
2+225 – 504,324,80
2+330 – 605,135,70
2+340 – 706,307,00
C 1+010 – 152,703,00
C 2+010 – 203,604,00
C 2+020 – 304,505,00
C 2+020 – 405,406,00
40.Pinus halepensis1+08 – 100,810,90
1+010 – 201,081,20
2+012 – 201,351,50
2+020 – 301,802,00
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 203,153,50
C 1+020 – 303,604,00
C 2+020 – 404,505,00
C 2+030 – 505,406,00
C 1+120 – 405,506,00
C 1+230 – 505,806,20
41.Pinus nigra1+05 – 80,720,800,88
1+08 – 120,901,001,10
2+010 – 151,171,301,43
2+015 – 201,351,501,65
1+18 – 101,892,102,31
1+110 – 152,162,402,64
1+220 – 303,153,503,85
1+230 – 403,604,004,40
1+330 – 404,505,005,50
1+340 – 504,955,506,05
2+115 – 202,032,252,48
2+120 – 302,302,552,81
2+220 – 403,243,603,96
2+230 – 503,784,204,62
C 1+08 – 102,703,003,30
C 1+010 – 153,153,503,85
C 2+010 – 204,054,504,95
C 2+015 – 304,505,005,50
C 2+020 – 305,406,006,60
C 1+120 – 305,506,106,70
C 1+220 – 355,806,407,00
C 3+025 – 406,006,507,10
42.Pinus pinaster1+08 – 100,951,05
1+010 – 201,081,20
2+015 – 201,351,50
2+020 – 301,621,80
C 1+010 – 152,703,00
C 1+010 – 203,003,40
C 2+020 – 304,054,50
C 2+020 – 404,505,00
C 2+030 – 505,406,00
C 1+130 – 505,506,10
C 1+230 – 505,806,30
C 2+030 – 505,406,00
43.Pinus pinea1+08 – 100,540,60
1+010 – 150,810,90
2+010 – 201,491,65
2+020 – 251,761,95
C 1+010 – 153,153,50
C 1+010 – 204,004,50
C 2+020 – 304,505,00
C 2+020 – 405,406,00
C 2+030 – 506,307,00
C 1+130 – 506,307,00
C 1+230 – 506,707,30
C 2+030 – 506,307,00
44.Pinus sylvestris1+05 – 80,720,80
1+08 – 150,901,00
2+010 – 151,171,30
2+015 – 201,351,50
1+18 – 101,802,00
1+110 – 201,982,20
1+220 – 302,703,00
1+230 – 403,383,75
1+340 – 503,834,25
1+350 – 604,505,00
2+115 – 201,761,95
2+120 – 302,032,25
2+230 – 502,703,00
2+240 – 603,423,80
C 1+05 – 102,703,00
C 1+010 – 203,383,75
C 2+015 – 304,054,50
C 2+015 – 204,505,00
45.Plnus strobus1+08 – 100,720,80
1+010 – 150,901,00
2+010 – 151,171,30
2+015 – 201,351,50
1+110 – 151,802,00
1+115 – 201,982,20
1+215 – 202,703,00
1+220 – 303,383,75
1+325 – 303,834,25
1+330 – 504,505,00
2+115 – 201,761,95
2+120 – 302,032,25
2+230 – 402,703,00
2+240 – 503,423,80
C 1+010 – 202,703,00
C 2+020 – 303,383,75
C 2+020 – 404,054,50
C 2+030 – 504,505,00
46.Pseudotsuga menziesii1+08 – 120,901,00
1+012 – 151,351,50
2+015 – 301,621,80
2+020 – 401,802,00
1+115 – 252,252,50
1+120 – 302,703,00
1+225 – 503,834,25
1+230 – 604,735,25
1+240 – 705,185,75
2+120 – 403,604,00
2+125 – 505,005,55
2+130 – 605,406,00
2+240 – 706,126,80
2+250 – 806,987,75
2+280 – 1007,658,50
C 1+010 – 152,703,00
C 2+020 – 303,604,00
C 2+020 – 404,505,00


Cijene su izražene bez PDV-a

Napomena: C => oznaka za sadnicu u kontejneru

3.2. CJENIK ŠUMSKOG SJEMENA

ŠUMSKE SVOJTE OD GOSPODARSKOG ZNAČAJA

Red. brojŠUMSKA SVOJTACIJENA SJEMENSKOG MATERIJALA
Kategorija
Botanički nazivHrvatski nazivIdentifikacijski kod provenijencijeTip
sjemenskog materijala
»poznato
podrijetlo« (PP)
»selekcioniran« (SE)»kvalificiran« (KV)
kn/kg
1.Abies alba Mill.obična jela2.3.1./3.3.1./3.3.2.sjemenke773,00850,00
2.Alnus glutinosa(L.) Gaertn.crna joha1.1.2./1.2.1./1.2.2.plodovi2.892,00
3.Cupressus sempervirens L. var. pyramidalisobični čempres – piramidalni5.1.3.sjemenke600,00
4.Fagus sylvatica L.obična bukva2.2.1./2.2.2./2.2.3./2.3.1./3.3.1./3.3.2./3.4.1./3.4.2.plodovi187,00220,00
5.Fraxinus angustifolia Vahl.poljski jasen1.1.1./1.1.2./1.2.1./1.2.2./1.2.3.plodovi425,00500,00650,00
6.Fraxinus excelsior L.obični jasen2.3.1.plodovi500,00
7.Picea abies (L.) H. Karst.obična smreka2.1.0./3.3.1./3.3.2.sjemenke2.506,002.948,00
8.Pinus brutia Ten.brucijski bor5.1.1.sjemenke1.500,00
9.Pinus halepensis Mill.alepski bor5.1.1./5.1.2.sjemenke1.100,00
10.Pinus nigra J.F. Arnoldcrni bor3.3.1./4.1.0./4.2.0.sjemenke2.100,002.470,003.211,00
11.Pinus nigra J .F. Arn. ssp. dalmaticadalmatinski crni bor5.2.1.sjemenke1.200,00
12.Pinus sylvestris L.obični bor2.1.1./3.2.1.sjemenke5.294,00
13.Quercus ilex L.hrast crnika5.1.1./5.1.3.plodovi23,0038,00
14.Quercus petraea (Matt.) Liebl.hrast kitnjak2.1.1./2.1.2./2.1.3./2.1.4./3.1.1.plodovi30,0045,0075,00
15.Quercus pubescens Willd.hrast medunac4.1.1./4.2.1.plodovi23,0038,00
16.Quercus robur L.hrast lužnjak1.1.1./1.1.2./1.1.3./1.2.1./1.2.2./1.2.3./3.1.1./4.1.1.plodovi23,0038,0068,00
17.Quercus robur var tardiflora Čern.kasni hrast lužnjak1.1.2./1.2.1./1.2.3.plodovi53,00


RIJETKE ŠUMSKE SVOJTE

Red. brojŠUMSKA SVOJTACIJENA SJEMENSKOG MATERIJALA
Kategorija
Botanički nazivHrvatski nazivIdentifikacijski kod provenijencijeTip sjemenskog materijala»poznato podrijetlo« (PP)»selekcioniran« (SE)»kvalificiran« (KV)
kn/kg
1.Acer platanoides L.javor mliječ0.0.0.plodovi340,00
2.Acer pseudoplatanus L.gorski javor0.0.0.plodovi340,00400,00
3.Carpinus betulus L.obični grab0.0.0.plodovi340,00400,00
4.Castanea sativa Mill.europski pitomi kesten0.0.0.plodovi26,0030,00
5.Cedrus deodara (Roxb.) G. Donhimalajski cedar0.0.0.sjemenke767,00
6.Fraxinus ornus L.crni jasen0.0.0.plodovi425,00
7.Juglans nigra L.crni orah0.0.0.plodovi26,0030,00
8.Larix decidua Mill.europski ariš0.0.0.sjemenke3.868,004.550,00
9.Malus sylvestris Mill.divlja jabuka0.0.0.sjemenke800,00
10.Pinus pinaster Aitonprimorski bor0.0.0.sjemenke1.100,00
11.Pinus pinea L.pinija0.0.0.sjemenke345,00
12.Prunus avium (L.) L.divlja trešnja0.0.0.plodovi1.190,001.400,001.820,00
13.Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Francoobična američka duglazija0.0.0.sjemenke4.500,005.294,00
14.Pyrus pyraster Burgsd.divlja kruška0.0.0.sjemenke900,00
15.Quercus cerris L.hrast cer0.0.0.plodovi23,00
16.Quercus rubra L.crveni hrast0.0.0.plodovi23,00
17.Robinia pseudoacacia L.obični bagrem0.0.0.sjemenke770,00
18.Taxodium distichum Rich.močvarni taksodij0.0.0.sjemenke806,00
19.Tilia platyphyllos Scop.velelisna lipa0.0.0.plodovi500,00
20.Tilia tomentosa Moenchsrebrnasta lipa0.0.0.plodovi500,00

3.3. CJENIK RADNIKA I STROJEVA ZA RADOVE GOSPODARENJA ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM

RadCijena (kn/dan)
Radnik na sjetvi ručno ili omaške, sadnji u jame ili zasjek, postavljanju mamaka, uklanjanju legala štetnika ručnim alatima, protupožarnom osmatranju, ogradivanju sadnica pojedinačno – ručno, podizanju ograda.607
Radnik na bušenju ili kopanje rupa, uklanjanju prizemnog rašća ručnim i pneumatskim alatima, orezivanju grana na dubećim stablima – ručnim alatima.647
Radnik na sjetvi ili sadnji strojno, bušenju rupa ručnom motornom bušilicom ili strojno 1m i 3m665
Radnik na uklanjanju prizemnog rašća strojno MP, orezivanju grana na dubećim stablima ručnim alatima ili MP, ostalim radovima motornom pilom708
Radnik s ručnim alatima – upotreba kemijskih sredstava659
Radnik na radu leđnom prskalicom – upotreba kemijskih sredstava657
Radnik na doznaci607
Radnik na uređivanju šuma607
Radnik na čuvanju šuma601
Revirnik768
Pomoćnik revirnika poslovođa632
Stručni suradnik za uzgajanje šuma818
Stručni suradnik za zaštitu šuma816
Stručni suradnik za šume šumoposjednika800
Šumski stručni radnik516
Pomoćni radnik u šumarstvu486
Radnik preko agencije583
Poduzetnik380


StrojCijena (kn/dan)
Motorna pila Stihl 02656
Motorna pila Stihl 06492
Poljoprivredni traktor – solo (snaga traktora 26 – 40 kw) *1072
Poljoprivredni traktor – solo (snaga traktora 41 – 60 kW) *1153
Poljoprivredni traktor – solo (snaga traktora 61 – 90 kW) *1510
Poljoprivredni traktor – solo (snaga traktora > 90 kW) *1833
Motorni čistač Stihl FS 360100
Motorna prskalica Stihl SR 400121
Atomizer nošeni (Agromehanika Kranj)18
Atomizer vučeni (Tehnomehanika)67
Traktorska bušilica 3 m (Tehnomehanika M. Bistrica)173
Bušilica Eletari387
Hidraulični nož SRK 12000153
Hidraulične ruka SRK 6000165
Traktorski iverač (Bruks)155
Traktorski iverač (Tromel TR 48 (nošeni LGU))181
Stražnja rotacijska kosilica SRK-6 000TPH207
Sitnilica PORST 225635
Sitnilica SEPPI M. Forst297
Sitnilica SEPPI M. SMO 150131
Sitnilica SEPPI M. MIDIPIERRE431
Kamion kiper*2817
Buldozer srednji*3881
Buldozer teški*6628
Bager*3625

* Uključen rad strojara ili vozača

3.4. CJENIK RADOVA IZRADE ŠUMSKOGOSPODARSKIH PLANOVA

PRIPREMNI RADOVI

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)

Jedinica

mjere

01Prikupljanje podataka i proučavanje postojećeg šumskogospodarskog planaST821,001000ha
02Izrada plana radovaST821,001GJ
03Kontrola i vođenje evidencije radovaST821,000,5GJ
04Identifikacija i ispis posjedovnog stanja iz katastarske baze putem internetaT806,0050posjedovni list
05Identifikacija i ispis vlasničkog stanja iz zemljišne knjige putem internetaT806,0050vlasnički list
06Kontrola vlasničkog i posjedovnog stanja (usporedba sadašnjeg i stanja u do sada važećem šumskogospodarskom planu)T806,00150k.č.
07Utvrđivanje razloga i izrada obrazloženja za k.č. koje su do sada bile obuhvaćene šumskogospodarskim planom, a prema sadašnjem vlasničkom i posjedovnom stanju više nisuT806,0050k.č.
08Provjera k.č. koje do sada nisu bile obuhvaćene šumskogospodarskim planom a nalaze se na posjedovnom i/ili vlasničkom listu navedenom u ŠGPT806,00100k.č.
09Identifikacija k.č. koje se nalaze na posjedovnom i/ili vlasničkom listu i u do sada važećem ŠGP, a temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, pravomoćne sudske odluke i sl. izdvojene su iz šumskogospodarskog područjaT806,00200k.č.
10Priprema digitalnih podataka pojedinih katastarskih općina za daljnji radT806,006k.o.
11Unos podataka za nepovezane k.č. u K.O.T806,00120k.č.
12Identifikacija na katastarskom planu k.č. čija je katastarska kultura šuma, a ne nalaze se na posjedovnom i/ili vlasničkom listu navedenom u do sada važećem šumskogospodarskom planuT806,00100k.č.
13Provjera načina korištenja katastarskih čestica koje su obuhvaćene do sada važećim šumskogospodarskim planom, a za koje postoji sumnja radi li se o šumi i šumskom zemljištu temeljem digitalnih ortofoto karataT806,00150k.č.
14Identifikacija katastarskih čestica, čija katastarska kultura nije šuma, za koje na temelju podataka ortofoto karata, satelitskih snimaka i sl. smatramo da su obrasle šumom i da bi trebale biti u ŠGPT806,0050k.č.
15Izrada spiska k.č. s neriješenim imovinsko-pravnim odnosima (suvlasništvo i/ili suposjedništvo)T806,00150k.č.
16Izrada grafičkog prikaza s k.č. u suvlasništvu i/ili suposjedništvuT806,00400k.č.
17Projektiranje gospodarskog razdjeljenjaST821,003000ha
18Izrada terenske karteT806,00750ha
19Provjera vektorizirane i katastarske površine, identifikacija k.č. u kojima su uočene veće razlike u površini ili nemaju brojT806,0050k.č.
20Pokretanje postupka za ispravak razlika vektorizirane i katastarske površine ili upis broja k.č. u katastruG565,0050k.č.
21Ispis zahtjeva za izdavanje podataka posjedovnog stanja uredu za katastarG565,00200k.č.
22Ispis zahtjeva za izdavanje podataka vlasničkog stanja zemljišnoknjižnim uredimaG565,00200k.č.
23Izrada prijedloga obrasca O 14 za državne šumeT806,0080k.č.
24Izrada prijedloga obrasca O 14 za državne šume u slučajevima neusklađenosti katastra i zemljišne knjigeT806,0030k.č.
25Izrada prijedloga obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika do 10 posjednika po k.č. na GJT806,00160k.č.
26Izrada prijedloga obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika od 10 do 50 posjednika po k.č. na GJT806,00120k.č.
27Izrada prijedloga obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika više od 50 posjednika po k.č. na GJT806,0080k.č.
28Izrada prijedloga obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika do 10 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,0080k.č.
29Izrada prijedloga obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika od 10 do 50 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,0060k.č.
30Izrada prijedloga obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika više od 50 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,0040k.č.
31Skeniranje karata i katastarskih planovaT806,0060list
32Georeferenciranje karata – četri rubne točkeG565,0060list
33Georeferenciranje karata – s unošenjem koordinata 12 točakaG565,0030list
34Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice do 1 haT806,00100k.č.
35Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice od 1 do 5 haT806,0080k.č.
36Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice iznad 5 haT806,0060k.č.
37Usklađivanje digitalizirane katastarske i gospodarske podjeleT806,001500ha
38Priprema za teren (obrasci, karte, terenska računala)T806,000,5GJ
39Upoznavanje s problemima u dosadašnjem gospodarenju od strane ŠumarijeST821,001GJ
40Priprema za javnu raspravu o izradi šumskogospodarskog plana za šume šumoposjednikaST821,000,5GJ
41Javna rasprava o izradi šumskogospodarskog plana za šume šumoposjednikaST821,001GJ
42Usklađivanje s odrednicama prostornog planiranjaT806,00750ha
43Prikupljanje, analiza i priprema podataka za izradu šumskogospodarskog plana koji će ujedno biti i plan upravljanjaST821,00500ha
44Izrada terenske karte za šumskogospodarski plan koje će ujedno biti i plan upravljanjaT806,00700haTERENSKI RADOVI

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)
Jedinica mjereBroj
pomoćnih radnika
01Dolazak na teren i smještajST821,00500ha
02Dolazak na teren i smještajT806,00500ha
03Dolazak na teren i smještajPT672,00500ha
04Rekognosciranje terenaST821,001000ha
05Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radova šumskogospodarskih planova u GJ u kojima se izmjera obavlja na više od 20% od ukupne površineST821,00400ha
06Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radova šumskogospodarskih planova u GJ u kojima se izmjera obavlja na manje od 20% od ukupne površineST821,001200ha
07Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja/povoljnoST821,0040ha1
08Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja/srednjeST821,0030ha1
09Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom;opisi sastojina i smjernice gospodarenja/nepovoljnoST821,0020ha1
10Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja za degradirane sastojine u degradacijskom stadiju šikare, šibljaka, makije i gariga te za neobraslo šumsko zemljište – veličina kompleksa iznad 30 haST821,00100ha1
11Identificiranje katastarskih čestica koje nisu obuhvaćene do sada važećim šumskogospodarskim planomST821,0024k.č.1
12Identifikacija vanjskih međa i njihova trajna obilježba/povoljnoT806,003,5km2
13Identifikacija vanjskih međa i njihova trajna obilježba/srednjeT806,002,5km2
14Identifikacija vanjskih međa i njihova trajna obilježba/nepovoljnoT806,001,5km2
15Snimanje gospodarske podjele GPS-om/povoljnoT806,0010km1
16Snimanje gospodarske podjele GPS-om/srednjeT806,007km1
17Snimanje gospodarske podjele GPS-om/nepovoljnoT806,004km1
18Snimanje šumskih komunikacija GPS-omT806,0015km1
19Trajno obilježavanje granica/povoljnoPT672,007km2
20Trajno obilježavanje granica/srednjePT672,005km2
21Trajno obilježavanje granica/nepovoljnoPT672,003km2
22Određivanje mreže uzorakaST821,001000ha
23Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/povoljnoPT672,0025krug2
24Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/srednjePT672,0020krug2
25Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/nepovoljnoPT672,0015krug2
26Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/povoljnoPT672,0030krug1
27Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/srednjePT672,0023krug1
28Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/nepovoljnoPT672,0015krug1
29Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/povoljnoPT672,0028krug1
30Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/srednjePT672,0021krug1
31Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/nepovoljnoPT672,0014krug1
32Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/povoljnoPT672,0040krug1
33Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/srednjePT672,0030krug1
34Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/nepovoljnoPT672,0020krug1
35Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/povoljnoPT672,0038krug1
36Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/srednjePT672,0028krug1
37Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/nepovoljnoPT672,0018krug1
38Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/povoljnoT806,0020krug1
39Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/srednjeT806,0016krug1
40Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/nepovoljnoT806,0012krug1
41Polaganje primjernih krugova polumjera od 2m u jednodobnim sastojinama 1.dobnog razreda/povoljnoPT672,0030krug1
42Polaganje primjernih krugova polumjera od 2m u jednodobnim sastojinama 1.dobnog razreda/srednjePT672,0023krug1
43Polaganje primjernih krugova polumjera od 2m u jednodobnim sastojinama 1.dobnog razreda/nepovoljnoPT672,0015krug1
44Klupaža stabala/povoljnoPT672,0010ha3
45Klupaža stabala/srednjePT672,007ha3
46Klupaža stabala/nepovoljnoPT672,004ha3
47Određivanje starosti sastojine brojenjem godova 3 stabla u odsjekuT806,0010odsjek1
48Mjerenje visina za određivanje boniteta/povoljnoT806,00120visina1
49Mjerenje visina za određivanje boniteta/srednjeT806,0090visina1
50Mjerenje visina za određivanje boniteta/nepovoljnoT806,0060visina1
51Mjerenje visina za visinske krivulje/povoljnoT806,00240visina1
52Mjerenje visina za visinske krivulje/srednjeT806,00180visina1
53Mjerenje visina za visinske krivulje/nepovoljnoT806,00120visina1
54Bušenje sa spremanjem izvrtaka, četinjače i meke listače/povoljnoT806,00180izvrtak2
55Bušenje sa spremanjem izvrtaka, četinjače i meke listače/srednjeT806,00160izvrtak2
56Bušenje sa spremanjem izvrtaka, četinjače i meke listače/nepovoljnoT806,00140izvrtak2
57Bušenje sa spremanjem izvrtaka, tvrde listače/povoljnoT806,00160izvrtak2
58Bušenje sa spremanjem izvrtaka, tvrde listače/srednjeT806,00140izvrtak2
59Bušenje sa spremanjem izvrtaka, tvrde listače/nepovoljnoT806,00120izvrtak2
60Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/povoljnoST821,0020krug1
61Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/srednjeST821,0015krug1
62Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/nepovoljnoST821,0010krug1
63Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/povoljnoST821,0025krug1
64Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/srednjeST821,0020krug1
65Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/nepovoljnoST821,0015krug1
66Rekognosciranje terena prilikom radova na izradi šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanjaST821,00800ha
67Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radovana na izradi šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanja za GJ u kojima se izmjera obavlja na više od 20 % od ukupne površineST821,00350ha
68Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radovana izradi šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanja za GJ u kojima se izmjera obavlja na manje od 20 % od ukupne površineST821,001000ha
69Dolazak na teren i smještajPT672,00500ha
70Kartiranje stanišnih tipova IV razine Nacionalne klasifikacije staništa i izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opis sastojina i smjernice gospodarenja/povoljnoST821,0032ha1
71Kartiranje stanišnih tipova IV razine Nacionalne klasifikacije staništa i izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opis sastojina i smjernice gospodarenja/srednjeST821,0024ha1
72Kartiranje stanišnih tipova IV razine Nacionalne klasifikacije staništa i izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opis sastojina i smjernice gospodarenja/nepovoljnoST821,0016ha1
73Kartiranje stanišnih tipova IV razine Nacionalne klasifikacije staništa i izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom, opis sastojina i smjernice gospodarenja za degradirane sastojine u degradacijskom stadiju šikare, šibljaka, makije i gariga te za neobraslo šumsko zemljište – veličina kompleksa iznad 30 haST821,0060ha1
74Uzimanje herbarijskih uzoraka i opis primjernih ploha (0,05 ha) za potrebe određivanja i kartiranja stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) uz snimanje GPS-om lokacije plohe/povoljnoST821,0016ploha1
75Uzimanje herbarijskih uzoraka i opis primjernih ploha (0,05 ha) za potrebe određivanja i kartiranja stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa uz snimanje GPS-om lokacije plohe (NKS)/srednjeST821,0012ploha1
76Uzimanje herbarijskih uzoraka i opis primjernih ploha (0,05 ha) za potrebe određivanja i kartiranja stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) uz snimanje GPS-om lokacije plohe/nepovoljnoST821,0010ploha1
77Snimanje GPS-om granica stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa/povoljnoT806,008km1
78Snimanje granica stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa GPS-om/srednjeT806,006km1
79Snimanje granica stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa GPS-om/nepovoljnoT806,004km1
80Određivanje mreže uzoraka za potrebe utvrđivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova i evidentiranje ciljnih vrstaST821,00800ha
81Polaganje primjernih krugova 0,07 ha na području ekološke mreže, radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoPT672,0020krug2
82Polaganje primjernih krugova 0,07 ha na području ekološke mreže, radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjePT672,0016krug2
83Polaganje primjernih krugova 0,07 ha na području ekološke mreže, radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoPT672,0012krug2
84Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže, radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoPT672,0024krug1
85Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjePT672,0018krug1
86Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoPT672,0012krug1
87Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoPT672,0022krug1
88Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjePT672,0017krug1
89Polaganje primjernih krugova 0,05 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoPT672,0011krug1
90Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ povoljnoPT672,0032krug1
91Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ srednjePT672,0024krug1
92Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ nepovoljnoPT672,0016krug1
93Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoPT672,0030krug1
94Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjePT672,0022krug1
95Polaganje primjernih krugova 0,02 ha na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoPT672,0014krug1
96Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoT806,0016krug1
97Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjeT806,0013krug1
98Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoT806,0010krug1
99Polaganje primjernih krugova u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/povoljnoPT 1714,0021krug1
9APolaganje primjernih krugova u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/srednjePT 1714,0016krug1
9BPolaganje primjernih krugova u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda na području ekološke mreže radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova te evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/nepovoljnoPT 1714,0011krug1
9CEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste u makijama, šikarama, šibljacima i garizima na području ekološke mreže/povoljnoPT 1714,00100ha1
9DEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste u makijama, šikarama, šibljacima i garizima na području ekološke mreže/srednjePT 1714,0075ha1
9EEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste u makijama, šikarama, šibljacima i garizima na području ekološke mreže/nepovoljnoPT 1714,0055ha1
9FEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste na neobraslom proizvodnom šumskom zemljište, planinskim rudinama i ljutom kršu područja ekološke mreže/povoljnoPT 1714,00130ha1
9GEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste na neobraslom proizvodnom šumskom zemljište, planinskim rudinama i ljutom kršu područja ekološke mreže/srednjePT 1714,0095ha1
9HEvidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste na neobraslom proizvodnom šumskom zemljište, planinskim rudinama i ljutom kršu područja ekološke mreže/nepovoljnoPT 1714,0070ha1
9IKlupaža stabala radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ povoljnoPT672,008ha3
9JKlupaža stabala radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ srednjePT672,006ha3
9KKlupaža stabala radi određivanja trenutnog stanja šumskih stanišnih tipova uz evidentiranje i snimanje GPS-om lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste/ nepovoljnoPT672,003ha3ZAVRŠNI RADOVI

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)

Jedinica

mjere

01Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka do 5 haG565,00600ha
02Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka od 5 do 15 haG565,00750ha
03Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka iznad 15 haG565,00900ha
04Izrada pregledne karte 1:25000G565,001GJ
05Izravnanje površina katastarskih česticaG565,001000ha
06Obrada i kartiranje podataka snimljenih GPS uređajemT806,0040km
07Izrada iskaza površina za šume u državnom vlasništvuG565,0080odsjek
08Izrada obrasca O14 za šume u državnom vlasništvuG565,00400k.č.
09Izrada obrasca O14 za šume u državnom vlasništvu u slučajevima neusklađenosti katastra i zemljišne knjigeG565,00300k.č.
10Izrada iskaza površina za šume šumoposjednikaG565,0060odsjek
11Izrada obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika do 10 posjednika po k.č. na GJT806,00600k.č.
12Izrada obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika od 10 do 50 posjednika po k.č. na GJT806,00500k.č.
13Izrada obrasca O 14 po posjedovnom stanju za šume šumoposjednika više od 50 posjednika po k.č. na GJT806,00400k.č.
14Izrada obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika do 10 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,00400k.č.
15Izrada obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika od 10 do 50 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,00300k.č.
16Izrada obrasca O 14 po vlasničkom i posjedovnom stanju za šume šumoposjednika više od 50 posjednika ili vlasnika po k.č. na GJT806,00200k.č.
17Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radova šumskogospodarskih planova u GJ u kojima se izmjera obavlja na više od 20 % od ukupne površineST821,00500ha
18Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radova šumskogospodarskih planova u GJ u kojima se izmjera obavlja na manje od 20 % od ukupne površineST821,002000ha
19Očitanje nadmorske visine odsjeka s topografske karteT806,00200odsjek
20Određivanje pripadnosti odsjeka općini ili graduT806,00300odsjek
21Određivanje koda i naziva stanišnog tipa koji prevladava u odsjeku prema Nacionalnoj klasifikaciji staništaT806,00150odsjek
22Određivanje identifikacijskog broja, naziva područja ekološke mreže i Natura koda s nazivom stanišnog tipa od interesa za EUT806,00100odsjek
23Određivanje kategorije prema Kyoto protokoluT806,0050odsjek
24Prijenos podataka izmjere iz terenskog računala u UrelT806,002000krug
25Unos podataka u Urel (starost, bonitet, ekspozicija i ostalo)T806,0045odsjek
26Unos opisa sastojina i smjernica gospodarenja u UrelT806,0040odsjek
27Unos terenskih podataka totalne klupaže u UrelT806,0070odsjek
28Unos visina za izradu visinskih krivulja u UrelT806,001500visina
29Analiza izvrtaka za utvrđivanje vremena prelaza i debljinskog prirastaT806,00150izvrtak
30Unos vremena prelaza i debljinskog prirasta za izradu prirasnih krivulja u UrelT806,001500izvrtak
31Grupiranje vrsta drveća po odsjecimaT806,0075odsjek
32Izračun srednje visine srednje plošnog stabla u jednodobnim sastojinamaT806,00200vrsta
33Izračun srednje visine i promjera dominantnih stabala u prebornim sastojinamaT806,00150vrsta
34Izračun srednje visine i promjera zrele razvojne faze u raznodobnim sastojinamaT806,00150vrsta
35BonitiranjeT806,00100vrsta
36Određivanje normalne temeljniceT806,00150odsjek
37Određivanje normalne drvne zalihe raznodobnih sastojinaT806,00120odsjek
38Određivanje normalne drvne zalihe prebornih sastojinaT806,00100odsjek
39Kontrola i obrojčavanje prirasnih krivuljaST821,0075krivulja
40Kontrola i obrojčavanje tarifnih nizovaST821,0075tarifa
41Dodjela tarifnih i prirasnih nizovaST821,00500vrsta
42Ispis,kontrola ispravci dendrometrijskih podatakaST821,0060odsjek
43Ispis i kontrola obrasca O2/O3ST821,0080odsjek
44Ispis i kontrola propisanih obrazaca (izuzev O1, O2/O3, O15)ST821,000,5GJ
45Kontrola i analiza izvršenih sječaST821,00150odsjek
46Kontrola i analiza izvršenih radova biološke obnove šumaST821,00150odsjek
47Kontrola i analiza tablice korištenja nedrvnih šumskih proizvodaST821,001GJ
48Kontrola i analiza tablice promjene namjene zemljištaST821,000,5GJ
49Izrada propisa etata glavnog prihodaST821,0035odsjek
50Izrada propisa etata prethodnog prihodaST821,0030odsjek
51Izrada propisa etata prebornih sastojinaST821,0030odsjek
52Izrada propisa etata raznodobnih sastojinaST821,0025odsjek
53Izrada propisa radova biološke obnove šumaST821,0030odsjek
54Sastav etata po sortimentimaT806,001GJ
55Sastav tablice općekorisnih funkcijaT806,0060odsjek
56Utvrđivanje stupnja ugroženosti od požaraT806,00100odsjek
57Izrada gospodarsko-financijskog planaST821,001GJ
58Izračun otvorenosti GJT806,001GJ
59Sastav uređajnog zapisnikaST821,000,04GJ
60Sastav programa za šume posebne namjene obuhvaćene šumskogospodarskim planomST821,000,33GJ
61Prikaz promjena i obrazloženje razlika površina za uređajni zapisnikG565,001000ha
62Izrada, ispis i slaganje tematskih karataT806,003karta
63Izrada obrazaca za sjemenske sastojineT806,005odsjek
64Izrada grafičkih prikazaT806,001GJ
65Izrada obrasca PŠ-1 do 10 posjednika po k.č. na GJT806,00600k.č.
66Izrada obrasca PŠ-1 od 10 do 50 posjednika po k.č. na GJT806,00500k.č.
67Izrada obrasca PŠ-1 više od 50 posjednika po k.č. na GJT806,00400k.č.
68Računsko utvrđivanje broja stabala po debljinskim stupnjevimaT806,0025odsjek
69Ispis i ispravci uređajnog zapisnikaST821,000,5GJ
70Konsultacije u vezi etata i radova biološke obnove šuma sa Šumarijom zaduženom za provedbu predmetnog ŠGPST821,00150odsjek
71Interni komisijski pregledST821,000,5GJ
72Priprema elaborata za javni uvidST821,001GJ
73Priprema javne prezentacije i rasprave za šumskogospodarski planST821,000,33GJ
74Javna prezentacija i rasprava za šumskogospodarski planST821,001GJ
75Komisijski pregled šumskogospodarskog plana od strane nadležnog MinistarstvaST821,000,33GJ
76Promjene po primjedbama od strane nadležnog MinistarstvaST821,000,5GJ
77Printanje i slaganje šumskogospodarskog plana za uvezT806,001500stranica
78Izrada ŠGP u digitalnom oblikuT806,001GJ
79Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radovana na izradi šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanja za GJ u kojima se izmjera obavlja na više od 20 % od ukupne površineST821,00400ha
80Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radovana izradi šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanja za GJ u kojima se izmjera obavlja na manje od 20 % od ukupne površineST821,001500ha
81Determinacija herbarijskog materijala uzetog sa primjernih ploha postavljenih za potrebe utvrđivanja stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS) ili izvan njih; uz unos podataka u manualST821,0050vrsta
82Obrada i kartiranje granica stanišnih tipova snimljenih GPS uređajem te izrada sloja stanišnih tipova IV razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS)T806,0030km
83Obrada i kartiranje lokacija područja ekološke mreže na kojima se nalaze ciljne vrste uz unos podataka iz terenskog obrasca te izrada sloja lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste (gnijezda ptica, pojedinačna stabla na kojima obitavaju ciljne vrste i sl.)T806,00500ha
84Izrada iskaza površina stanišnih tipova IV razine za gospodarsku jedinicuT806,001000ha
85Kontrola i analiza izvršenih sječa s naglaskom na sastojine koje su značajno bile pod utjecajem nepovoljnih abiotskih ili biotskih čimbenika (sušenje šuma, požari i slično)ST821,00100odsjek
86Kontrola i analiza izvršenih radova biološke obnove šuma s naglaskom na sastojine koje su značajno bile pod utjecajem nepovoljnih abiotskih ili biotskih čimbenika (sušenje šuma, požari, i slično)ST821,00100odsjek
87Izrada propisa etata glavnog prihoda uz analizu utjecaja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mrežeST821,0028odsjek
88Izrada propisa etata prethodnog prihoda uz analizu utjecaja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mrežeST821,0025odsjek
89Izrada propisa etata prebornih sastojina uz analizu utjecaja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mrežeST821,0025odsjek
90Izrada propisa etata raznodobnih sastojina uz analizu utjecaja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mrežeST821,0020odsjek
91Izrada propisa radova biološke obnove šuma uz analizu utjecaja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mrežeST821,0025odsjek
92Analiza načina postizanja ciljeva očuvanja na stanišne tipove i ciljne vrste područja ekološke mreže u odsjecima u kojima se ne propisuje etat i radovi biološke obnove šumaST821,0050odsjek
93Sastav uređajnog zapisnika šumskogopodarskog plana i plana upravljanjaST821,000,033GJ
94Priprema javne prezentacije i rasprave za izrađeni šumskogospodarski plan i plan upravljanjaST821,000,25GJ
95Javna prezentacija i rasprava izrađenog šumskogospodarskog plana i plana upravljanjaST821,000,5GJ
96Analiza primjedbi i prijedloga sa javne rasprave te dopuna šumskogospodarskog plana i plana upravljanja po istimaST821,000,3GJ
97Komisijski pregled šumskogospodarskog plana i plana upravljanja od strane nadležnog Ministarstva i promjene po primjedbama nadležnog MinistartsvaST821,000,2GJ
98Izrada, ispis i slaganje karte stanišnih tipova »IV razine« sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS)T806,003karta
99Izrada, ispis i slaganje karte ciljnih stanišnih tipova područja ekološke mreže Natura 2000T806,003karta
9AIzrada, ispis i slaganje karte lokacija na kojima se nalaze ciljne vrste područja ekološke mreže Natura 2000T806,003karta
9BPrintanje i slaganje šumskogospodarskog plana koji je ujedno i plan upravljanja za uvezT806,001500stranica
9CIzrada šumskogospodarskog plana i plana upravljanja u digitalnom oblikuT806,001GJIZVANREDNA REVIZIJA

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma (po danu)Jedinica mjereBroj pomoćnih radnika
01Pripremne radnje za izradu izvanredne revizijeST821,001GJ
02Izrada plana radova, kontrola i vođenje evidencije radovaST821,001GJ
03Identifikacija i ispis posjedovnog stanja iz katastarske baze putem internetaT806,0050pl
04Identifikacija i ispis vlasničkog stanja iz zemljišne knjige putem internetaT806,0050vl
05Identifikacija katastarskih čestica za koje je utvrđena potreba za uključivanjem u ŠGPT806,0050k.č.
06Izrada terenske karteT806,00750ha
07Pokretanje postupka za ispravak razlika vektorizirane i katastarske površine ili upis broja k.č. u katastruG565,0050k.č.
08Ispis zahtjeva za izdavanje podataka posjedovnog stanja uredu za katastarG565,00200k.č.
09Ispis zahtjeva za izdavanje podataka vlasničkog stanja zemljišnoknjižnim uredimaG565,00200k.č.
10Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice do 1 haT806,00100k.č.
11Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice od 1 do 5 haT806,0080k.č.
12Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice iznad 5 haT806,0060k.č.
13Kontrola i vođenje evidencija izvršenih radovaST821,000,5GJ
14Terenski obilazak odsjeka za izmjenu etata i radova biološke obnoveST821,0060ha1
15Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja/povoljnoST821,0040ha1
16Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja/srednjeST821,0030ha1
17Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom;opisi sastojina i smjernice gospodarenja/nepovoljnoST821,0020ha1
18Izlučivanje odsjeka s privremenom obilježbom; opisi sastojina i smjernice gospodarenja za degradirane sastojine u degradacijskom stadiju šikare, šibljaka, makije i gariga te za neobraslo šumsko zemljište – veličina kompleksa iznad 30 haST821,00100ha1
19Identificiranje katastarskih čestica koje nisu obuhvaćene do sada važećim šumskogospodarskim planomST821,0024k.č.1
20Snimanje gospodarske podjele GPS-om/povoljnoT806,0010km1
21Snimanje gospodarske podjele GPS-om/srednjeT806,007km1
22Snimanje gospodarske podjele GPS-om/nepovoljnoT806,004km1
23Trajno obilježavanje granica/povoljnoPT672,007km2
24Trajno obilježavanje granica/srednjePT672,005km2
25Trajno obilježavanje granica/nepovoljnoPT672,003km2
26Određivanje mreže uzorakaST821,001000ha
27Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/povoljnoPT672,0025krug2
28Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/srednjePT672,0020krug2
29Polaganje primjernih krugova 0,07 ha/nepovoljnoPT672,0015krug2
30Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/povoljnoPT672,0030krug1
31Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/srednjePT672,0023krug1
32Polaganje primjernih krugova 0,05 ha/nepovoljnoPT672,0015krug1
33Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/povoljnoPT672,0028krug1
34Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/srednjePT672,0021krug1
35Polaganje primjernih krugova 0,05 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/nepovoljnoPT672,0014krug1
36Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/povoljnoPT672,0040krug1
37Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/srednjePT672,0030krug1
38Polaganje primjernih krugova 0,02 ha/nepovoljnoPT672,0020krug1
39Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/ povoljnoPT672,0038krug1
40Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/ srednjePT672,0028krug1
41Polaganje primjernih krugova 0,02 ha uz određivanje broja stabala ispod taksacijske granice/ nepovoljnoPT672,0018krug1
42Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/povoljnoT806,0020krug1
43Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/srednjeT806,0016krug1
44Polaganje primjernih krugova u sjemenskim sastojinama/nepovoljnoT806,0012krug1
45Polaganje primjernih krugova polumjera od 2 m u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda/povoljnoPT672,0030krug1
46Polaganje primjernih krugova polumjera od 2 m u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda/srednjePT672,0023krug1
47Polaganje primjernih krugova polumjera od 2 m u jednodobnim sastojinama 1. dobnog razreda/nepovoljnoPT672,0015krug1
48Klupaža stabala/povoljnoPT672,0010ha3
49Klupaža stabala/srednjePT672,007ha3
50Klupaža stabala/nepovoljnoPT672,004ha3
51Određivanje starosti sastojine brojenjem godova 3 stabla u odsjekuT806,0010odsjek1
52Mjerenje visina za određivanje boniteta/povoljnoT806,00120visina1
53Mjerenje visina za određivanje boniteta/srednjeT806,0090visina1
54Mjerenje visina za određivanje boniteta/nepovoljnoT806,0060visina1
55Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/povoljnoST821,0020krug1
56Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/srednjeST821,0015krug1
57Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,05 ha/nepovoljnoST821,0010krug1
58Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/povoljnoST821,0025krug1
59Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/srednjeST821,0020krug1
60Kontrolna doznaka na primjernim krugovima 0,02 ha/nepovoljnoST821,0015krug1
61Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka do 5 haG565,00600ha
62Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka od 5 do 15 haG565,00750ha
63Izrada osnovne karte 1:5000 prosječne površine odsjeka iznad 15 haG565,00900ha
64Izrada pregledne karte 1:25000G565,001GJ
65Izravnavanje površina katastarskih česticaG565,001000ha
66Obrada i kartiranje podataka snimljenih GPS uređajemT806,0040km
67Izrada iskaza površina za šume u državnom vlasništvuG565,0080odsjek
68Izrada obrasca O14 za šume u državnom vlasništvu priključene izvanrednom revizijomG565,0080k.č.
69Očitanje nadmorske visine odsjeka s topografske karteT806,00200odsjek
70Određivanje pripadnosti odsjeka općini ili graduT806,00300odsjek
71Određivanje koda i naziva stanišnog tipa koji prevladava u odsjeku prema Nacionalnoj klasifikaciji staništaT806,00150odsjek
72Određivanje identifikacijskog broja, naziva područja ekološke mreže i Natura koda s nazivom stanišnog tipa od interesa za EUT806,00100odsjek
73Određivanje kategorije prema Kyoto protokoluT806,0050odsjek
74Prijenos podataka izmjere iz terenskog računala u UrelT806,002000krug
75Unos podataka u Urel (starost, bonitet, ekspozicija i ostalo)T806,0045odsjek
76Unos opisa sastojina i smjernica gospodarenja u UrelT806,0040odsjek
77Unos terenskih podataka totalne klupaže u UrelT806,0070odsjek
78Grupiranje vrsta drveća po odsjecimaT806,0075odsjek
79Izračun srednje visine srednje plošnog stabla u jednodobnim sastojinamaT806,00200vrsta
80Izračun srednje visine i promjera dominantnih stabala u prebornim sastojinamaT806,00150vrsta
81Izračun srednje visine i promjera zrele razvojne faze u raznodobnim sastojinamaT806,00150vrsta
82BonitiranjeT806,00100vrsta
83Određivanje normalne temeljniceT806,00150odsjek
84Određivanje normalne drvne zalihe raznodobnih sastojinaT806,00120odsjek
85Određivanje normalne drvne zalihe prebornih sastojinaT806,00100odsjek
86Dodjela tarifnih i prirasnih nizovaST821,00500vrsta
87Ispis,kontrola ispravci dendrometrijskih podatakaST821,0060odsjek
88Ispis i kontrola obrasca O2/O3ST821,0080odsjek
89Ispis i kontrola propisanih obrazaca (izuzev O1, O2/O3, O15)ST821,000,5GJ
90Kontrola i analiza izvršenih sječaST821,00150odsjek
91Kontrola i analiza izvršenih radova biološke obnove šumaST821,00150odsjek
92Izrada i/ili izmjena propisa etata glavnog prihodaST821,0035odsjek
93Izrada i/ili izmjena propisa etata prethodnog prihodaST821,0030odsjek
94Izrada i/ili izmjena propisa etata prebornih sastojinaST821,0030odsjek
95Izrada i/ili izmjena propisa etata raznodobnih sastojinaST821,0025odsjek
96Izrada i/ili izmjena propisa radova biološke obnove šumaST821,0030odsjek
97Sastav etata po sortimentimaT806,001GJ
98Sastav tablice općekorisnih funkcijaT806,0060odsjek
99Utvrđivanje stupnja ugroženosti od požaraT806,00100odsjek
9AIzrada gospodarsko-financijskog planaST821,001GJ
9BIzračun otvorenosti GJT806,001GJ
9CPisanje elaborata izvanredne revizijeST821,000,33GJ
9DPrikaz promjena i obrazloženje razlika površina za izvanrednu revizijuG565,001500ha
9EIzrada, ispis i slaganje tematskih karataT806,003karta
9FIzrada obrazaca za sjemenske sastojineT806,005odsjek
9GIzrada grafičkih prikazaT806,001GJ
9HKonsultacije u vezi etata i radova biološke obnove šuma sa Šumarijom zaduženom za provedbu predmetnog ŠGPST821,00150odsjek
9IPriprema elaborata za javni uvidST821,001Gj
9JPriprema javne prezentacije i rasprave za šumskogospodarski planST821,001GJ
9KJavna prezentacija i rasprava za šumskogospodarski planST821,001GJ
9LKomisijski pregled šumskogospodarskog plana od strane nadležnog MinistarstvaST821,000,33GJ
9MKontrola, printanje i uvezST821,001GJ
9NUpisivanje promjena crvenom bojom u postojeće obrasceT806,0090odsjekOSNOVA PODRUČJA

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma (po danu)Jedinica mjere
1Osnova područja – uredski radoviST821,00500ha

REAMBULACIJA MEĐA

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma (po danu)Jedinica mjereBroj
pomoćnih radnika
01Reambulacija međa totalnom stanicom s postavljnjem stalnih geodetskih točaka, priprema koordinata lomnih međnih točaka i iskolčenje isth polarnom metodom/povoljnoG565,000,2km2
02Reambulacija međa totalnom stanicom/srednjeG565,000,15km2
03Reambulacija međa totalnom stanicom/nepovoljnoG565,000,1km2
04Reambulacija međa RTK stanicom/povoljnoG565,002km2
05Reambulacija međa RTK stanicom/srednjeG565,001,5km2
06Reambulacija međa RTK stanicom/nepovoljnoG565,001km2
07Izrada skice ukolopa gdje se stanje uživanja i stanje katastarskog plana ne slaže te ponovno iskolčenje stvarnih međaG565,0010k.č.2


GEODETSKI ELABORATI

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)
Jedinica mjereBroj
pomoćnih radnika
01Ispis Zahtjeva stalnog korisnika za izdavanje podataka iz KatastraG565,00200k.č.
02Ispis zahtjeva za izdavanje podataka iz Zemljišne knjigeG565,00200k.č.
03Pronalaženje poznatih geodetskih točaka – trigonometara, poligona te repera. Za povoljne uvjete podrazumijeva se postojanje položajnog opisa poznate točkeG565,0015točka2
04Snimanje i postavljanje novih stalnih geodetskih točaka prikladnih za snimanje detalja u serijama sa ponovnim snimanjem nakon 2 sata. Čist teren bez kamena, poligonske točke – kamen s podzemnim centromG565,004točka2
05Snimanje i postavljanje novih nepoznatih točaka prikladno za snimanje detalja. Čist teren bez kamena pomoćna točka, mala točka – kamenG565,0010točka2
06Snimanje i postavljanje novih nepoznatih točaka prikladno za snimanje detalja. Čist teren bez kamena pomoćna točka, mala točka – bolcnaG565,0015točka
07Izrada položajnih opisa novopostavljenih točaka. Terenski radovi te izrada po obrascu br. 27G565,0015točka
08Izrada i ispis novih stalnih geodetskih točaka za geodetski elaboratG565,0030točka
09Skeniranje kopije katastarskog plana(ako ne postoji digitalni katastarski plan)G565,0060list
10Georeferenciranje kopije katastarskog planaG565,0030list
11Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice do 1 haG565,00100
12Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice od 1 do 5 haG565,0080
13Vektoriziranje i unos temeljnih podataka o katastarskoj čestici – prosječna površina katastarske čestice iznad 5 haG565,00603
14Geodetsko snimanje detalja sa približnom parcelacijom iz postojećih međa, u svrhu uknjižbe objekta – EkstravilanG565,00150točka3
15Geodetsko snimanje detalja sa približnom parcelacijom iz postojećih međa, u svrhu uknjižbe objekta – IntravilanG565,00100točka2
16Definitvno iskolčenje po novom stanju – privremena obilježbaG565,0075točka2
17Definitvno iskolčenje po novom stanju – definitivna obilježba (međni kamen)G565,0015točka
18Obrada podataka softverom za obradu geodetskih podataka – tahimetrijski zapisnik, ispisG565,001500točka
19Kartiranje detalja po novo izračunatim točkamaG565,001500točka
20Uspoređivanje kopije katastarskog plana sa snimljenim detaljima (uklop)G565,0010det. list
21Grafičko očitavanje (na računalu) koordinata lomnih točaka parcela, ispisG565,00250točka
22Računanje površina – planimetriranje u dopuštenim odstupanjima, s izjednačavanjem površina novonastalih parcelaG565,0025k.č
23Izrada skica mjerenja – EkstravilanG565,00150točka
24Izrada skica mjerenja – IntravilanG565,00100točka
25Izrada kopije katastarskog plana – novo stanjeG565,0025k.č.
26Izrada prijavnih listova za katastar, zemljišnu knjigu, investitora, Imovinsko-pravnu službu i druge korisnikeG565,0025k.č.
27Pisanje zahtjeva za provedbu elaborata, izvješća i tehničkog izvješća.G565,0050susjedni posjednici

FITOCENOLOŠKO KARTIRANJE

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)
Jedinica mjereBroj pomoćnih radnika
01Pripremni radovi za fitocenološko kartiranjeST821,001000ha
02Rekognosciranje terenaST821,00500ha1
03Izlučivanje fitocenoza/povoljnoST821,0040ha1
04Izlučivanje fitocenoza/srednjeST821,0030ha1
05Izlučivanje fitocenoza/nepovoljnoST821,0020ha1
06Uzimanje uzoraka i opis primjernih ploha/povoljnoST821,0020krug1
07Uzimanje uzoraka i opis primjernih ploha/srednjeST821,0016krug1
08Uzimanje uzoraka i opis primjernih ploha/nepovoljnoST821,0012krug1
09Izrada skice granica fitocenoze GPS uređajem/povoljnoST821,007km1
10Izrada skice granica fitocenoze GPS uređajem/srednjeST821,005km1
11Izrada skice granica fitocenoze GPS uređajem/nepovoljnoST821,003km1
12Determinacija herbarskog materijalaST821,0050vrsta
13Unošenje terenskih podataka u računaloST821,0035krug
14Analiza terenskih podatakaST821,00500ha
15Izrada digitalne fitocenološke karteST821,00300ha
16Izrada fitocenološkog elaborata s tumačem fitocenološke karteST821,003fitocenoza


GEODETSKI ELABORAT RAZVRGNUĆA SUVLASNIŠTVA RH – PRIVATNO

Redni brojNaziv radaIzvršiteljCijena rada izvršiteljaNorma
(po danu)
Jedinica mjereBroj
pomoćnih radnika
01Ispis Zahtjeva stalnog korisnika za izdavanje podataka iz KatastraG565,00200k.č.
02Ispis zahtjeva za izdavanje podataka iz Zemljišne knjigeG565,00200k.č.
03Pronalaženje poznatih geodetskih točaka – trigonometara, poligona te repera. Za povoljne uvjete podrazumijeva se postojanje položajnog opisa poznate točkeG565,0015točka2
04Snimanje i postavljanje novih stalnih geodetskih točaka prikladnih za snimanje detalja u serijama sa ponovnim snimanjem nakon 2 sata. Čist teren bez kamena, poligonske točke – kamen s podzemnim centromG565,004točka2
05Računanje suvlasničkih dijelova po površinama,grafičko očitanje koordinata lomnih međnih točaka za iskolčenje na terenu. Čist teren bez kamena pomoćna točka, mala točka – kamenG565,00150točka
06Iskolčenje katastarskih čestica sa novim površinama i načinom uživanja. Čist teren bez kamena pomoćna točka, mala točka – bolcnaG565,0015točka2
07Izrada položajnih opisa novopostavljenih točaka. Terenski radovi te izrada po obrascu br. 27G565,0015točka
08Izrada i ispis novih stalnih geodetskih točaka za geodetski elaboratG565,0030točka
09Geodetsko snimanje detalja sa približnom parcelacijom iz postojećih međa, u svrhu uknjižbe objekta – EkstravilanG565,00150točka2
10Geodetsko snimanje detalja sa približnom parcelacijom iz postojećih međa, u svrhu uknjižbe objekta – IntravilanG565,00100točka2
11Definitvno iskolčenje po novom stanju – privremena obilježbaG565,0075točka2
12Definitvno iskolčenje po novom stanju – definitivna obilježba (međni kamen)G565,0015točka2
13Obrada podataka softverom za obradu geodetskih podataka – tahimetrijski zapisnik, ispisG565,001500točka
14Kartiranje detalja po novo izračunatim točkamaG565,001500točka
15Uspoređivanje kopije katastarskog plana sa snimljenim detaljima (uklop)G565,0010det. list
16Grafičko očitavanje (na računalu) koordinata lomnih točaka parcela, ispisG565,00250točka
17Računanje površina – planimetriranje u dopuštenim odstupanjima, s izjednačavanjem površina novonastalih parcelaG565,0025k.č
18Izrada skica mjerenja – EkstravilanG565,00150točka
19Izrada skica mjerenja – IntravilanG565,00100točka
20Izrada kopije katastarskog plana – novo stanjeG565,0025k.č.
21Izrada prijavnih listova za katastar, zemljišnu knjigu, investitora, Imovinsko-pravnu službu i druge korisnikeG565,0025k.č.
22Pisanje zahtjeva za provedbu elaborata, izvješća i tehničkog izvješća.G565,0050susjedni posjednici

3.5. CJENIK RADA, STROJEVA I PRIJEVOZA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U ŠUMSKOM GRADITELJSTVU

3.5.1. DROBLJENI MATERIJAL S UTOVAROM U KAMENOLOMU – DOLOMIT – VAPNENAC (obračun po m3)

 
jed. mjerenormativjed. cijenaiznos
A) RADNICI 
 
 
 
Korekcijski faktor 
 
 
1,00
B) STROJEVI 
 
 
 
BAGER OiK RH9+ČEKIĆ-PRIPREMA15 %h0,0215715,5015,38
BAGER BGH610-DOZIRANJE+DEPON.h0,0320336,5110,77
DROBILICA EXTEC C-10-DROBLJENJEh0,0320485,2515,53
UTOVARIVAČ ULT 160C-UTOVARh0,0290377,2510,94
Korekcijski faktor 
 
 
1,00
ukupno 
 
 
52,62
C) MATERIJAL 
 
 
 
ZAKONSKA DAVANJA i dokument. 10 % 
0,100052,625,26
Korekcijski faktor 
 
 
1,00
ukupno 
 
 
5,26
SVEUKUPNO (A+B+C) 
 
 
57,87
     

3.5.2. DROBLJENI MATERIJAL S UTOVAROM U KAMENOLOMU – ERUPTIVNA STIJENA
(priprema i drobljenje uvećano 23,5 % u odnosu na dolomit – vapnenac) – obračun po m3

 
jed. mjerenormativjed. cijenaiznos
A) RADNICI 
 
 
 
Korekcijski faktor1,00
B) STROJEVI 
 
 
 
BAGER OiK RH9+ČEKIĆ-PRIPREMA15 %h0,0266715,5019,00
BAGER BGH610-DOZIRANJE+DEPON.h0,0320336,5110,77
DROBILICA EXTEC C-10-DROBLJENJEh0,0395485,2519,18
UTOVARIVAČ ULT 160C-UTOVARh0,0290377,2510,94
Korekcijski faktor 
 
 
1,00
ukupno 
 
 
59,88
C) MATERIJAL 
 
 
 
ZAKONSKA DAVANJA i dokument. 10 % 
0,100059,885,99
Korekcijski faktor 
 
 
1,00
ukupno 
 
 
5,99

3.5.3. CJENIK PRIJEVOZA KAMENOG MATERIJALA – PLANINSKO BRDOVITO I KRŠKO PODRUČJE

Uvjetovani kapacitet kamiona na relaciji (m3 po turi)
RELACIJA U KM7 m38 m39 m310 m311 m312 m3
0,50kn/m3
1,00kn/m316,1415,0914,2713,6213,0912,64
1,50kn/m317,7916,5415,5614,7814,1413,60
2,00kn/m319,4417,9816,8415,9315,1914,57
3,00kn/m322,7520,8719,4118,2417,2916,49
4,00kn/m326,0523,7621,9820,5519,3918,42
5,00kn/m329,3526,6524,5522,8721,4920,34
6,00kn/m332,6529,5427,1225,1823,5922,27
7,00kn/m335,9532,4329,6827,4925,6924,20
8,00kn/m339,2635,3232,2529,8027,8026,12
9,00kn/m342,5638,2134,8232,1129,9028,05
10,00kn/m345,8641,1037,3934,4232,0029,98
11,00kn/m349,1643,9839,9636,7434,1031,90
12,00kn/m352,4746,8742,5339,0536,2033,83
13,00kn/m355,7749,7645,0941,3638,3035,75
14,00kn/m359,0752,6547,6643,6740,4037,68
15,00kn/m362,3755,5450,2345,9842,5039,61
16,00kn/m365,6758,4352,8048,2944,6141,53
17,00kn/m368,9861,3255,3750,6046,7143,46
18,00kn/m372,2864,2157,9452,9248,8145,39
19,00kn/m375,5867,1060,5055,2350,9147,31
20,00kn/m378,8869,9963,0757,5453,0149,24
21,00kn/m382,1872,8865,6459,8555,1151,16
22,00kn/m385,4975,7768,2162,1657,2153,09
23,00kn/m388,7978,6670,7864,4759,3255,02
24,00kn/m392,0981,5573,3566,7861,4256,94
25,00kn/m395,3984,4475,9169,1063,5258,87
26,00kn/m398,6987,3378,4871,4165,6260,80
27,00kn/m3102,0090,2181,0573,7267,7262,72
28,00kn/m3105,3093,1083,6276,0369,8264,65
29,00kn/m3108,6095,9986,1978,3471,9266,57
30,00kn/m3111,9098,8888,7680,6574,0268,50
31,00kn/m3115,21101,7791,3282,9776,1370,43
32,00kn/m3118,51104,6693,8985,2878,2372,35
33,00kn/m3121,81107,5596,4687,5980,3374,28
34,00kn/m3125,11110,4499,0389,9082,4376,21
35,00kn/m3128,41113,33101,6092,2184,5378,13
36,00kn/m3131,72116,22104,1794,5286,6380,06
37,00kn/m3135,02119,11106,7396,8388,7381,98
38,00kn/m3138,32122,00109,3099,1590,8483,91
39,00kn/m3141,62124,89111,87101,4692,9485,84
40,00kn/m3144,92127,78114,44103,7795,0487,76
41,00kn/m3148,23130,67117,01106,0897,1489,69
42,00kn/m3151,53133,55119,58108,3999,2491,62
43,00kn/m3154,83136,44122,14110,70101,3493,54
44,00kn/m3158,13139,33124,71113,01103,4495,47
45,00kn/m3161,44142,22127,28115,33105,5597,39
46,00kn/m3164,74145,11129,85117,64107,6599,32
47,00kn/m3168,04148,00132,42119,95109,75101,25
48,00kn/m3171,34150,89134,99122,26111,85103,17
49,00kn/m3174,64153,78137,55124,57113,95105,10
50,00kn/m3177,95156,67140,12126,88116,05107,03


3.5.4. CJENIK PRIJEVOZA KAMENOG MATERIJALA – NIZINSKO PODRUČJE

3.5.4.1. Uvjetovani kapacitet kamiona na relaciji (m3 po turi)

CIJENA kamiona
RELACIJA U KMjed. mjere7 m38 m39 m310 m311 m312 m3
0 – 5kn/m313,2712,2011,3810,7210,179,72
6 – 10kn/m323,1920,8919,1017,6616,4915,51
11 – 15kn/m333,1229,5726,8224,6122,8121,30
16 – 20kn/m343,0438,2634,5431,5629,1227,09
21 – 25kn/m352,9746,9442,2638,5135,4432,88
26 – 30kn/m362,9055,6349,9845,4641,7638,67
31 – 35kn/m372,8264,3157,7052,4048,0744,46
36 – 40kn/m382,7573,0065,4259,3554,3950,25
41 – 45kn/m392,6781,6873,1466,3060,7156,04
46 – 50kn/m3102,6090,3780,8673,2567,0261,83
51 – 55kn/m3112,5299,0588,5880,2073,3467,62
56 – 60kn/m3122,45107,7496,3087,1479,6573,41
61 – 65kn/m3132,38116,42104,0294,0985,9779,20
66 – 70kn/m3142,30125,11111,74101,0492,2984,99
71 – 75kn/m3152,23133,79119,46107,9998,6090,78
76 – 80kn/m3162,15142,48127,18114,94104,9296,57
81 – 85kn/m3172,08151,16134,90121,88111,24102,36
86 – 90kn/m3182,00159,85142,62128,83117,55108,15
91 – 95kn/m3191,93168,53150,34135,78123,87113,94
96 – 100kn/m3201,86177,22158,06142,73130,18119,73
101 – 105kn/m3211,78185,90165,78149,68136,50125,52
106 – 110kn/m3221,71194,59173,50156,62142,82131,31
111 – 115kn/m3231,63203,27181,22163,57149,13137,10
116 – 120kn/m3241,56211,96188,94170,52155,45142,89
121 – 125kn/m3251,48220,64196,66177,47161,77148,68
126 – 130kn/m3261,41229,33204,38184,41168,08154,47
131 – 135kn/m3271,33238,01212,10191,36174,40160,26
136 – 140kn/m3281,26246,70219,82198,31180,72166,05
141 – 145kn/m3291,19255,38227,54205,26187,03171,84
146 – 150kn/m3301,11264,07235,26212,21193,35177,63
151 – 155kn/m3311,04272,75242,98219,15199,66183,42
156 – 160kn/m3320,96281,44250,70226,10205,98189,21
161 – 165kn/m3330,89290,12258,42233,05212,30195,00
166 – 170kn/m3340,81298,81266,14240,00218,61200,79
171 – 175kn/m3350,74307,49273,86246,95224,93206,58
176 – 180kn/m3360,67316,18281,58253,89231,25212,37
181 – 185kn/m3370,59324,86289,30260,84237,56218,16
186 – 190kn/m3380,52333,55297,02267,79243,88223,95
191 – 195kn/m3390,44342,23304,74274,74250,20229,74
196 – 200kn/m3400,37350,92312,46281,69256,51235,53


3.5.4.2. Uvjetovani kapacitet kompozicije na relaciji (m3 po turi)

CIJENA kamiona + prikolice
RELACIJA U KM

jed.

mjere

12 m313 m314 m315 m316 m317 m318 m319 m320 m3
0 – 5kn/m313,9513,3212,7812,3111,8911,5311,2110,9210,66
6 – 10kn/m321,7320,5019,4518,5317,7317,0216,3915,8315,33
11 – 15kn/m329,5127,6826,1124,7523,5622,5121,5820,7519,99
16 – 20kn/m337,3034,8732,7830,9829,4028,0126,7725,6624,66
21 – 25kn/m345,0842,0539,4537,2035,2433,5031,9630,5729,33
26 – 30kn/m352,8649,2346,1243,4341,0738,9937,1435,4934,00
31 – 35kn/m360,6456,4152,7949,6546,9144,4842,3340,4038,67
36 – 40kn/m368,4263,5959,4655,8852,7449,9747,5245,3243,34
41 – 45kn/m376,2070,7866,1362,1058,5855,4752,7050,2348,00
46 – 50kn/m383,9877,9672,8068,3364,4160,9657,8955,1452,67
51 – 55kn/m391,7685,1479,4774,5570,2566,4563,0860,0657,34
56 – 60kn/m399,5492,3286,1480,7776,0871,9468,2664,9762,01
61 – 65kn/m3107,3299,5092,8087,0081,9277,4473,4569,8966,68
66 – 70kn/m3115,10106,6999,4793,2287,7582,9378,6474,8071,35
71 – 75kn/m3122,88113,87106,1499,4593,5988,4283,8379,7176,01
76 – 80kn/m3130,66121,05112,81105,6799,4293,9189,0184,6380,68
81 – 85kn/m3138,44128,23119,48111,90105,2699,4094,2089,5485,35
86 – 90kn/m3146,22135,41126,15118,12111,10104,9099,3994,4690,02
91 – 95kn/m3154,00142,60132,82124,34116,93110,39104,5799,3794,69
96 – 100kn/m3161,78149,78139,49130,57122,77115,88109,76104,2899,36
101 – 105kn/m3169,56156,96146,16136,79128,60121,37114,95109,20104,02
106 – 110kn/m3177,34164,14152,83143,02134,44126,86120,13114,11108,69
111 – 115kn/m3185,12171,32159,49149,24140,27132,36125,32119,03113,36
116 – 120kn/m3192,91178,51166,16155,47146,11137,85130,51123,94118,03
121 – 125kn/m3200,69185,69172,83161,69151,94143,34135,70128,85122,70
126 – 130kn/m3208,47192,87179,50167,92157,78148,83140,88133,77127,37
131 – 135kn/m3216,25200,05186,17174,14163,61154,33146,07138,68132,03
136 – 140kn/m3224,03207,23192,84180,36169,45159,82151,26143,60136,70
141 – 145kn/m3231,81214,42199,51186,59175,28165,31156,44148,51141,37
146 – 150kn/m3239,59221,60206,18192,81181,12170,80161,63153,42146,04
151 – 155kn/m3247,37228,78212,85199,04186,95176,29166,82158,34150,71
156 – 160kn/m3255,15235,96219,52205,26192,79181,79172,00163,25155,38
161 – 165kn/m3262,93243,14226,18211,49198,63187,28177,19168,17160,04
166 – 170kn/m3270,71250,33232,85217,71204,46192,77182,38173,08164,71
171 – 175kn/m3278,49257,51239,52223,94210,30198,26187,57177,99169,38
176 – 180kn/m3286,27264,69246,19230,16216,13203,75192,75182,91174,05
181 – 185kn/m3294,05271,87252,86236,38221,97209,25197,94187,82178,72
186 – 190kn/m3301,83279,05259,53242,61227,80214,74203,13192,74183,38
191 – 195kn/m3309,61286,24266,20248,83233,64220,23208,31197,65188,05
196 – 200kn/m3317,39293,42272,87255,06239,47225,72213,50202,56192,72


3.5.5. CIJENA RADOVA NA ODRŽAVANJU I IZGRADNJI ŠUMSKE INFRASTRUKTURE

vrsta radajed. mjerecijena u kn
1. čišćenje trase gradilištam23,45
2. krčenje šiblja dozerom na trasim20,53
3. sječa i uklanjanje šibljam25,26
4. iskop humusa debljine 20 cm s guranjem u deponijum315,56
5. razbijanje panjeva bagerom i čekićem te vađenje ostataka dozerom i guranje izvan ruba planuma d=20-50 cmkom91,17
6. razbijanje panjeva bagerom i čekićem te vađenje ostataka dozerom i guranje izvan ruba planuma d=50-90 cmkom136,76
7. razbijanje panjeva bagerom i čekićem te vađenje ostataka dozerom i guranje izvan ruba planuma d= veće od 90 cmkom182,42
8. zatrpavanje panjeva (iskop rova, prijenos panjeva, zatrpavanje panjeva)kom99,34

RADOVI NA DONJEM STROJU CESTA

vrsta radajed. mjerecijena u kn
1. strojni iskop materijala »c« kategorije s guranjem u nasip ili deponiju, guranje do 20 mm312,30
2. strojni iskop materijala »c« kategorije s guranjem u nasip ili deponiju, guranje do 40 mm314,91
3. priprema materijala kod strojnog iskopa »b« kategorije, djelomično razbijanje stijene čekićem, iskop materijala dozerom tg 140, guranje u nasip ili deponiju, guranje do 20 m.m357,54
4. priprema materijala kod strojnog iskopa »b« kategorije, djelomično razbijanje stijene čekićem, iskop materijala dozerom tg 140, guranje u nasip ili deponiju, guranje do 40 m.m360,09
5. priprema materijala kod strojnog iskopa »a« kategorije – tvrda stijena potpuno razbijanje stijene čekićem, iskop materijala dozerom tg 140, guranje u nasip ili deponiju, guranje do 20 m.m3109,32
6. priprema materijala kod strojnog iskopa »a« kategorije – tvrda stijena potpuno razbijanje stijene čekićem, iskop materijala dozerom tg 140, guranje u nasip ili deponiju, guranje do 40 m.m3112,47
7. strojno razastiranje iskopa svih kategorija u slojevima od 30 cm.m310,72
8. strojno planiranje planumam22,31
9. iskop putnih jaraka a-c kategorije sa stružnikom te razastiranje iskopam313,62
10. valjanje posteljice planuma – zemljoradam21,30
11. iskop bagerskih jaraka profilnom korpom (iskop do 1,5m/m’)m314,91
12. škarpiranje pokosa usjeka na točnost 1-5 cmm24,47
13. razastiranje dozerom viška materijala iz iskopam36,83

RADOVI NA GORNJEM STROJU CESTA

vrsta radajed. mjerecijena u kn
1. priprema kamenog materijala u kamenolomima, bušenje stijene dubinskom bušilicom, punjenje eksplozivom te miniranjem339,43
2. priprema kamenog materijala u kamenolomima, bušenje stijene dubinskom bušilicom, punjenje eksplozivom te miniranjem’106,46
3. strojni iskop dolomitnog materijala a i b kategorije, ripanjem vlastitim rijačem bez upotrebe eksploziva – hrpanje i guranje na 20 mm39,94
4. strojni iskop dolomitnog materijala a i b kategorije, ripanjem vlastitim rijačem bez upotrebe eksploziva – hrpanje i guranje na 40 mm313,09
5. strojni iskop dolomitnog materijala a i b kategorije, ripanjem vlastitim rijačem bez upotrebe eksploziva – hrpanje i guranje na 60 mm319,47
6. priprema materijala u pozajmištu za gornji stroj, bušenje ručnim čekićima miniranje i hrpanje dozeromm3100,19
7. utovar kamenog materijala u kamenolomu – pozajmištu utovarivačemm310,94
8. profiliranje postojećih cesta stružnikom gdje ima do 10 cm postojećeg materijala s pripomoći radnikam’5,00
9. profiliranje postojećih cesta stružnikom gdje ima do 10 cm postojećeg materijala bez pripomoći radnikam’3,25
10. profiliranje postojećih cesta stružnikom gdje ima do 5 cm postojećeg materijala bez pripomoći radnikam’2,33
11. strojna izrada gornjeg stroja – razastiranje kamenog materijala dozerom tg-140 uz pripomoć radnikam314,54
12. strojna izrada gornjeg stroja – razastiranje kamenog materijala stružnikom uz pripomoć radnikam315,74
13. valjanje kamenog materijala prilikom izrade gornjeg stroja vibrovaljkomm37,22
14. valjanje profilirane cestem’2,42
15. deponiranje kamenog-tamponskog materijala na deponiji – uređenje deponijem311,01
16. ručna ugradba geotekstila (razastiranje i učvršćivanje)m22,00


RADOVI NA IZGRADNJI ŠUMSKIH TRAKTORSKIH VLAKA

vrsta radajed. mjerecijena u kn
1. prijelaz preko š.t.vlake n-te kategorije gdje nije potrebno vršiti nikakve radovem2,75
2. izrada traktorskih vlaka IA ktg. gdje je potrebno 0,2 kom bušotina na 1m’? vlake poprečni nagib od 0 do 15 %, kamenitost do 10%m15,70
3. izrada traktorkih vlaka IB ktg. gdje je potrebno 0,2 kom bušotina na 1m? vlake poprečni nagib veći od 15%, kamenitost do 10 %m25,45
4. izrada traktorkih vlaka II ktg. gdje je potrebno 0,3 – 0,5 kom bušotina na 1m? vlake poprečni nagib veći od 10 do 20 %, kamenitost do 15 do 35 % radovi se izvode s bagerom i hidrauličnim čekićem bez upotrebe eksplozivam34,68
5. izrada traktorkih vlaka III ktg. gdje je potrebno 0,5 – 1,5 kom bušotina na 1m’? vlake poprečni nagib veći od 10 do 25 %, kamenitost od 30 do -60 % radovi se izvode s bagerom i hidrauličnim čekićem bez upotrebe eksplozivam73,24
6. izrada traktorkih vlaka IV ktg. gdje je potrebno više od 1,5 kom bušotina na 1m’? vlake poprečni nagib veći od 15 od 35 %, kamenitost od 60 do 90 % radovi se izvode s bagerom i hidrauličnim čekićem bez upotrebe eksplozivam112,52

PRIJEVOZI STROJEVA NN PRIKOLICOM

vrsta radajed. mjerecijena u kn
1. prijevozi strojeva sa kamionom Tatra – kiper i nn prikolicom Gorica 40 – obračunava se samo jedan smjerkm32,86
2. prijevozi strojeva sa kamionom FAP 1921 – kiper i nn prikolicom Gorica pk 24 – obračunava se samo jedan smjerkm33,90
3. prijevozi strojeva sa kamionom MAN 33403-kiper i nn prikolicom Goldhofer – obračunava se samo jedan smjerkm47,93

KALKULACIJA ZA PROJEKTIRANJE 1 KM ŠUMSKIH PROMETNICA

I. Elementi kalkulacije

cijena terenskog dana rada projektanta – interno (iz kalkulacija »HŠ« d.o.o. za 2012. god.)854,00 kn/dan
cijena uredskog dana rada projektanta (iz kalkulacija »HŠ« d.o.o. za 2012. god.)854,00 kn/dan
normativ terenskog rada10,68/8,90/7,12 dan/km
normativ uredskog rada8,89/7,40/5,93 dan/km

II. Kalkulacija cijena

Normativ rada(dan/km)Cijena rada
projektanta (kn/dan)
Normativ rada* Cijena rada projektantaUkupno
kn/km
A/ PLANINA – MAKIJANormativ terenskog rada10,68854,009.120,7216.712,78
Normativ uredskog rada8,89854,007.592,06
B/ BRDO – NEOBRASLI KRŠNormativ terenskog rada8,9854,007.600,6013.988,52
Normativ uredskog rada7,48854,006.387,92
C/ NIZINANormativ terenskog rada7,12854,006.080,4811.144,70
Normativ uredskog rada5,93854,005.064,22

III. Obaveze – investitora – primatelja usluge

– osigurati smještaj i prehranu radnika

– 4 pomoćna radnika

– prijevoz na teren

– pomoćni materijal (kolje, boja, sprej i dr.)

3.6. CJENIK KEMIJSKIH I MEHANIČKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA RADOVE GOSPODARENJA ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM

Vrsta materijalaCijena do (kn)
Fungicidi (l)370
Fungicidi (kg)125
Herbicid – glikosfat (l)36
Herbicid – selektivni (l)500
Insekticid biološki – Baccillus (l)132
Insekicid kemijski (l)1300
Feromoni (kom.)145
Feromonske klopke (kom.)850
Klopke za glodavce (kom.)30
Uljana boja za označavanje (l)38
Gnojivo – umjetno (kg)4
Kolci za pošumljavanje nezašiljeni 2,5×2,5×150 cm (kom.)5
Kolci za pošumljavanje jednostrano zašiljeni 2,5×2,5×150 cm (kom.)6
Kolci za pošumljavanje nezašiljeni 3,0×3,0×150 cm (kom.)7
Kolci za pošumljavanje jednostrano zašiljeni 3,0×3,0×150 cm (kom.)8
Kolci za pošumljavanje jednostrano zašiljeni 4,0×4,0×250 cm (kom.)30
Kolci za pošumljavanje jednostrano zašiljeni 6,0×6,0×180 cm (kom.)30
Sprey – boja (l)37
Alat i oprema – za ručno izvođenje radova (kn/dan)3,75
Tuly cijevi/trska (kom.)8
Voda (m3)5
Mrežasti štitnici (kom.)6
Žica paljena 3 mm (kg)7
Žica pocinčana 2,5 mm (kg)10
Armaturna mreža 4,0 m×2,2 m, fi= 6 mm (kom.)130
Armaturna mreža 4,0 m×1,3 m, fi= 8 mm (kom.)145
Armaturna mreža 4,0 m×2,2 m, fi= 6 mm x fi = 8 mm (kom.)210
Armaturna mreža 4,0 m×2,2 m, fi= 8 mm (kom.)175
Žičano pletivo, m40
Drvo – stupovi (m3)200
Znak upozorenja (kom.)20
Gusjenično ljepilo (kg)80

Cijene su izražene bez PDV-a

PRILOG 4

ŠUMSKE ZAJEDNICE NA SREDOZEMNOM KRŠU (ŠUMA NA SREDOZEMNOM KRŠU)

Redni brojLatinski nazivHrvatski naziv
1Arbuto unedonis – Carpinetum orientalis Em 1962Šikare planike i bijelog graba
2Aristolochio luteae – Quercetum pubescentis (Horvat 1959) Poldini 2008Mješovita šuma i šikara hrasta medunca i crnoga graba s vučjom stopom
3As. Seslerio autumnalis – Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963Primorska bukova šuma s jesenskom šašikom
4Calamagrostio – Abietetum Horvat (1950)Dinarsko jelova šuma s milavom na vapnenačkim blokovima
5Carici pendulae – Fraxinetum angustifoliaePoplavna asocijacija poljskog jasena i hrasta lužnjaka s visećim šašem
6Carpino orientali – Quercetum virgilianaeMješovita šuma duba i bijelog graba
7Chrysanthemo macrophylli – Aceretum pseudoplatani (Horvat 193?Šuma gorskog javora i običnog jasena s gronjastim vratićem
8Cotoneastro tomentosi – Pinetum nigrae Horvat 1938Šuma crnog bora i mušmulice
9Erico arboreae – Arbutetum unedonis Allier et Lacoste 1980Makija velike resike planike
10Erico manipuliflorae – Pinetum dalmaticae Trinajstić 1986Šuma dalmatinskog crnoga bora s primorskom crnjušom
11Fraxino orni – Quercetum cerridis Stefanović 1986Šuma hrasta cera i crnog jasena
12Fraxino orni – Quercetum ilicis Horvatić /1956/1958Šuma hrasta crnike i crnoga jasena
13Fraxino orni – Quercetum pubescentis Klika 1938Šuma hrasta medunca i crnog jasena
14Fraxino orni – Quercetum cocciferae Horvatić 1958Šuma hrasta oštrike i crnog jasena
15Genisto elatae – Quercetum roboris carpinetosum betuli Horvat 1938.Šuma hrasta lužnjaka i velike žutilovke s običnim grabom
16Helleboro multifidi – Castaneetum sativae Medak 2009Submediteranske kestenove šume s krškim kukurijekom
17Hyperico grisebachii – Pinetum mugi (Horvat 1938) ex T. Wraber, Zupančić et Žagar 2004Dinarske sastojine bora krivulja s alpskom pljuskavicom
18Junipero phoeniceae – Pinetum halepensis Trinajstić 1988Šuma alepskog bora sa sominom
19Junipero sibiricae – Pinetum dalmaticae Trinajstić 1986Šuma dalmatinskog crnoga bora s klečicom
20Lamio orvale – Fagetum sylvaticae (Horvat 1938) Borhidi 1963Brdska bukova šuma s mrtvom koprivom
21Laserpitio krapfii – Piceetum Vukelić, Alegro et Šegota 2010)Altimontansko-subalpinska šuma smreke s obrubljenim gladcem
22Luzulo luzuloidis – Fagetum sylvaticae Meusel 1937Bukova šuma s bekicom
23Molinio arundinaceae – Quercetum pubescentis Šugar, Zupančić, Trinajstić et Puncer 1996Šuma hrasta medunca s trstolikom beskoljenkom
24Myrto – Quercetum ilicis (Horvatić 1963) Trinajstić 1985Šuma hrasta crnike s mirtom
25Omphalodo – Fagetum (Tregubov 1957 corr. Puncer 1980) Marinček et al. 1993Bukovo jelova šuma s mišjim uhom zapadnih Dinarida
26Ostryo – Quercetum ilicis Trinajstić /1965/1977Šuma hrasta crnike i crnoga graba
27Ostryo – Abietetum (Fukarek) Trinajstić 1983Jelova šuma s crnim grabom
28Ostryo-Fagetum sylvaticae M. Wraber ex Trinajstić 1972Bukova šuma s crnim grabom
29Ostryo -Pinetum nigrae (Anić 1957) Trinajstić 1998Šume crnog bora i crnog graba na sjevernom Velebitu
30Ostryo – Quercetum virgilianaeŠuma duba i crnog graba
31Phillyreo latifoliae – Carpinetum orientalis Em 1962Šikare širokolisne komorike i bijeloga graba
32Pistacio lentisci – Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987Makija tršlje i somine
33Pistacio lentisci – Pinetum halepensis De Marco, Veri et Caneva 1984Šuma alepskoga bora s tršljom
34Polysticho lonchitis – Fagetum (Horvat 1938) Marinček in Poldini et Nardini 1993Pretplaninska bukova šuma s kopljastom paprati
35Potentillo micranthae – Quercetum petraeae (Vukelić 1991) Vukelić, Baričević et Šapić 2010Acidotermofilna šuma hrasta kitnjaka sa runjikom
36Quercetum ilicis – virgilianae Trinajstić 1983Šuma hrasta crnike i duba
37Querco ilici – Pinetum dalmaticae Trinajstić 1986Šuma dalmatinskog crnog bora s crnikom
38Querco ilici – Pinetum halepensis Loisel 1971Šuma alepskog bora i hrasta crnike
39Querco pubescenti – Carpinetum orientalis Horvatić 1939Šuma hrasta medunca i bijelog graba
40Querco pubescenti – Carpinetum orientalis sub. typicum Horvatić 1939Šuma hrasta medunca i bijeloga graba sub. typicum
41Querco pubescenti – Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938Kontinentalna šuma hrasta medunca s crnim grabom
42Ranunculo platanifolii – Fagetum (Horvat 1938) Marinček et al. 1993Pretplaninska bukova šuma s planinskim žabnjakom
43Rhamno fallaci – Abietetum Fukarek 1958Zajednica obične jele i žestike na blokovima
44Rhamno intermediae – Paliuretum Horvatić 1963Šikara drače i primorske krkavine
45Seslerio – Ostryetum ssb. carpinetum orientalisŠuma crnog graba subasocijacija sa bjelograbićem
46Seslerio – Ostryetum ssb. quercetosum pubescentis Ht.Šuma crnog graba subasocijacija sa hrastom meduncem
47Seslerio autumnalis – Fagetum sylvaticae (Horvat) M. Wraber ex Borhidi 1963Bukova šuma s jesenskom šašikom
48Seslerio autumnalis – Quercetum petraeae (1964) 1982Šuma hrasta kitnjaka s jesenskom šašikom
49Seslerio – Ostryetum ssb. sorbetosum Ht.Šuma crnog graba subasocijacija s mukinjom
50Stipo – Salvetum officinalis H-ić 1956.Primorski kamenjarski pašnjaci