Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

NN 109/2021 (8.10.2021.), Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Hrvatski sabor

1901

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18.) Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

VIŠEGODIŠNJI PROGRAM

KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030.

1. UVOD

Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave i nadležni općinski sudovi. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije pridonosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.

2. POLAZIŠTA

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je Državna geodetska uprava nadležna za poslove katastra nekretnina i da se poslovi katastra nekretnina obavljaju na temelju višegodišnjih i godišnjih programa.

Višegodišnji i godišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Višegodišnji program donosi Hrvatski sabor, a godišnje programe donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Zakonom o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19.) propisano je da se zemljišne knjige temelje na podacima katastarskog operata, odnosno katastarske izmjere.

Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18.) propisano je da poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina mogu obavljati zajednički geodetski uredi odnosno pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Ovim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (u daljnjem tekstu: Program) određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihova izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihova financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga (u daljnjem tekstu: obnova katastra i zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti iz Programa provodit će se deset godina u razdoblju od 2021. do 2030.

Za uspješno izvršenje poslova i zadataka iz Programa u rokovima koji su zadani Programom bit će potrebno ostvariti visok stupanj suradnje i koordinacije svih aktivnosti nositelja i sudionika provedbe te uspostaviti efikasnu suradnju neposredno zainteresiranih državnih tijela, ministarstava i agencija, prilagoditi zakonodavne okvire na način da se dodatno pojednostave procesi i ubrzaju postupanja obnove katastra i zemljišnih knjiga kroz osiguranje integracije geodetskih i pravnih znanja u pripremi podataka, a sve to primjenom modernih web tehnologija.

U tu svrhu za provedbu ovoga Programa glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove pravosuđa sporazumno će osnovati zajedničko povjerenstvo koje će usmjeravati i nadzirati realizaciju Programa te korištenje financijskih sredstava. U Povjerenstvo će se, osim predstavnika Državne geodetske uprave, imenovati i predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države.

Provođenjem aktivnosti iz Programa država može očekivati povrat uloženih sredstava kroz čitav niz pozitivnih učinaka s obzirom na to da će se provođenjem aktivnosti iz Programa utjecati na:

– jačanje konkurentnosti gospodarstva

– unapređenje poslovnog okruženja

– rast investicija

– poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

– unapređenje javne uprave i

– poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Prema informacijama dobivenim od jedinica lokalne samouprave koje su bile uključene u ranije programe i za čija područja su obnovljene evidencije o nekretninama, sve navedene prednosti su se već realizirale i ta područja bilježe gospodarski rast i razvoj, rast i ubrzanje realizacija investicija te unapređenje poslovnog okruženja.

3. ANALIZA STANJA

Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti.

Građevinskim područjem se, u smislu ovoga Programa, smatraju područja određena prostornim planom prema posebnom zakonu koji uređuje upravno područje prostornog uređenja.

Osnovni razlozi za predlaganje građevinskih područja za područja koja će biti obuhvaćena ovim Programom su:

– financijska vrijednost zemljišta i nekretnina

– intenzitet prometa nekretninama

– gustoća naseljenosti i

– dijelovi Republike Hrvatske koji imaju najveći razvojni i gospodarski potencijal.

Ažurni i pouzdani katastarski i zemljišnoknjižni podaci pridonose vladavini prava i osnovna su pretpostavka za kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina te pokretanje investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata čime se stvaraju preduvjeti za efikasan gospodarski razvoj.

Republika Hrvatska je od svog osamostaljenja suočena s velikim izazovom ažuriranja i usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige. Za veliki broj nekretnina postojeće informacije u katastru i zemljišnim knjigama međusobno se razlikuju i često ne odgovaraju stvarnom stanju. Osnovni razlog tome je povijesno nasljeđe iz vremena socijalizma kada su se promjene na nekretninama evidentirale samo u katastru, zbog njegova poreznog karaktera ili se uopće nisu evidentirale, ali i zbog nebrige vlasnika nekretnina u odnosu na njihovu obvezu prijave promjene na nekretninama i evidentiranje tih promjena u katastru i zemljišnoj knjizi. Država u to vrijeme nije vodila računa o stanju registara i o točnosti i pouzdanosti upisa u državnim registrima iako je i tada, kao i sada, nadležnost za uspostavu i vođenje službene evidencije o nekretninama bila na strani države.

Takvo stanje registara sprječava ili usporava pravni promet nekretninama, kao i druge transakcije, i time uzrokuje dodatne troškove svim sudionicima u tržištu nekretnina, prepreka je pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama i gospodarskom razvoju u cjelini. Nedostatak ažurnih evidencija o nekretninama također predstavlja veliki problem za planiranje i prostorni razvoj, planiranje i izvedbu infrastrukturnih projekata te za poljoprivredu i zaštitu okoliša, provedbu strateških investicija, projekta financiranih iz fondova Europske unije, dodjelu koncesija i drugih projekata ili provedbu postupaka lokalnog, regionalnog i državnog značaja.

Tržište nekretninama bi u širem smislu moglo djelovati na zadovoljavajući način i na temelju sporadične uknjižbe (pojedinačnim postupcima na zahtjev stranaka), ali usklađivanje registara sa situacijom na terenu na taj način bi trajalo više desetljeća. Problem dugotrajnih i skupih pojedinačnih postupaka osobito utječe na provođenje velikih kapitalnih i infrastrukturnih projekata za čije ulaganje postoje interesi kako domaćih tako i stranih investitora i takvi projekti uglavnom uključuju velike površine zemljišta i veliki broj nekretnina u vlasništvu različitih vlasnika. U uvjetima neusklađenog stanja podataka između katastra i zemljišne knjige i stvarnog stanja na terenu, pokretanje i dovršenje tih projekata je ponekad nemoguće realizirati, ili je realizacija bitno sporija i skuplja. Odgovornost za stanje registara i procesa za ažuriranje registara o nekretninama kako u pojedinačnim tako i u sustavnim (programiranim) postupcima je na strani države. Građani i pravne osobe, investitori i vlasnici nekretnina, javnopravna tijela koja u svom radu koriste podatke o nekretninama od službene evidencije očekuju jamstvo za upise i pravnu sigurnost upisa te brzu uslugu i potpunu pokrivenost ažurnim podacima.

Državna geodetska uprava je kroz godišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina provodila aktivnosti na sustavnoj obnovi evidencija u okviru kojih je obuhvaćeno više od 450.000 ha. U posljednje četiri godine Državna geodetska uprava je zaprimila iskaze interesa od 350 jedinica lokalne samouprave za pokretanjem novih katastarskih izmjera s obzirom na to da je sređeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje preduvjet za pokretanje bilo kakvih razvojnih projekata u tim sredinama. Interes prelazi zacrtane programske i proračunske planove i iziskuje pojačan angažman države kroz osiguravanje financijskih sredstava.

U svrhu modernizacije zemljišne administracije i stvaranja preduvjeta za provođenje opsežnih aktivnosti iz Programa, Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa i uprave su u zadnje četiri godine već obavili čitav niz poboljšanja nad procesima i podacima iz svoje nadležnosti:

– razvijeni i stavljeni u primjenu integrirani informacijski sustavi u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske čime su stvoreni uvjeti za primjenu napredne tehnologije u prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija

– osigurana dostupnost podataka za široki krug korisnika

– ukinute i smanjene naknade koje predstavljaju parafiskalne namete

– provedene mjere olakšavanja poslovanja poduzetnika (potpuno elektroničko poslovanje, digitalni geodetski elaborat)

– osigurano normativno okruženje za obavljanje stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru od strane zajedničkih geodetskih ureda odnosno pravnih osoba koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova osnivanja katastra nekretnina i

– omogućena puna funkcionalnost u pružanju javnih e-usluga (podnošenje zahtjeva, javne isprave).

4. CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Postizanje osnovnog cilja utječe na:

– ažuriranje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi

– jačanje konkurentnosti gospodarstva

– unapređenje poslovnog okruženja

– unapređenje planiranja upravljanja prostorom i njegove zaštite

– rast investicija

– poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

– unapređenje javne uprave i

– poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

5. PROVEDBA PROGRAMA

Izvršenje Programa ostvarit će se provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene organizacijske i financijske cjeline, i to:

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i

Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

U Programu su iskazani i poslovi koji su obuhvaćeni Detaljnim planom izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila zaključkom, klasa: 022-03/18-07/402; urbroj: 50301-25/27-18-3, od 4. listopada 2018.

Program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina i koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: godišnji program).

Planirane aktivnosti na godišnjoj razini usklađene su s kapacitetima gospodarskih subjekata (pravne i fizičke osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove odnosno pravne osobe koje obavljaju usluge održavanja integriranih informacijskih sustava) koji će se uključiti u provedbu.

5.1. POSLOVI I ZADACI

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

1) Provođenje kampanje informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa, edukacija zajedničkih geodetskih ureda odnosno pravnih osoba koje obavljaju aktivnosti iz Programa, priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za katastarske izmjere i tehnički nadzor nad provođenjem katastarskih izmjera.

2) Ugovaranje i provođenje katastarskih izmjera, ugovaranje i provođenje tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera te provođenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za 600.000 ha zemljišta u građevinskim područjima i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj jedinica lokalne i regionalne samouprave i države.

Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

1) Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za 95 katastarskih općina za koje su ti postupci već započeli.

2) Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za 82 katastarske općine za koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere.

3) Dovršenje katastarskih izmjera te započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za 13 katastarskih općina za koje je katastarska izmjera u tijeku.

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina obuhvaća definiranje područja, obavljanje geodetsko katastarskih usluga i provođenje promjena za usklađivanje područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi.

Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske obuhvaća održavanje i nadogradnju integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija.

Za provedbu Programa potrebno je osigurati održavanje i daljnju nadogradnju sljedećih informacijskih sustava:

– Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

– One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)

– Sustav novih izmjera (SNI)

– Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

– Registar prostornih jedinca (RPJ) i

– Sustav digitalne arhive Državne geodetske prave (SDA).

5.2. NAČIN IZVRŠENJA PROGRAMA

Odabir i redoslijed katastarskih općina na kojima će se provoditi poslovi i zadaci koji se odnose na Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj, Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga i Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina te poslovi i zadaci koji se odnose na Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske odredit će se godišnjim programima.

Državna geodetska uprava će u pripremi prijedloga godišnjih programa za poslove koji se odnose na Potprogram A) Obnovu katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj zatražiti od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave njihove prijedloge i prioritete.

Program se zasniva na provedbi geodetsko-katastarskih usluga i usluga za osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava te na postupcima koje u okviru nadležnosti provodi Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave i općinski sudovi na temelju propisa koji uređuju područje katastra nekretnina odnosno propisa koji uređuju zemljišne knjige.

5.3. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA

Aktivnosti iz Programa provodit će se deset godina u razdoblju od 2021. do 2030.

Dinamika i rokovi izvršenja poslova i zadataka iz Programa je sljedeća:

POTPROGRAM A) OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA GRAĐEVINSKA PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AktivnostPočetak aktivnostiPoslovi i zadaciPostotak obuhvataPovršina obuhvata
Ha
Dovršetak
aktivnosti
A11. 11. 2021.

Osnivanje zajedničkog povjerenstva za provedbu Programa

Potpisivanje sporazuma s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

31. 12. 2022.
1. 1. 2022.Kampanja informiranja javnosti, edukacija, definiranje zadataka, priprema projektne dokumentacije i pokretanje nabave za katastarske izmjere i tehnički nadzor.100%600.000Kontinuirano do 31. 12. 2030.
A21. 3. 2022.Provođenje katastarskih izmjera15%90.00030. 6. 2023.
1. 3. 2022.Provođenje tehničkog nadzora15%90.00030. 6. 2023.
1. 7. 2023.Obnova katastra i zemljišnih knjiga/Javni poziv/rok za prigovor30. 12. 2023.
1. 7. 2023.Provođenje katastarskih izmjera25%150.00031. 12. 2024.
1. 7. 2023.Provođenje tehničkog nadzora25%150.00031. 12. 2024.
1. 1. 2025.Obnova katastra i zemljišnih knjiga/Javni poziv/rok za prigovor1. 6. 2025.
1. 1. 2025.Provođenje katastarskih izmjera30%180.00031. 12. 2026.
1. 1. 2025.Provođenje tehničkog nadzora30%180.00031. 12. 2026.
1. 1. 2027.Obnova katastra i zemljišnih knjiga/Javni poziv/rok za prigovor30. 6. 2027.
1. 1. 2027.Provođenje katastarskih izmjera15%90.00030. 6. 2028.
1. 1. 2027.Provođenje tehničkog nadzora15%90.00030. 6. 2028.
1. 7. 2028.Obnova katastra i zemljišnih knjiga/Javni poziv/rok za prigovor31. 12. 2029.
1. 7. 2028.Provođenje katastarskih izmjera15%90.00030. 6. 2030.
1. 7. 2028.Provođenje tehničkog nadzora15%90.00030. 6. 2030.
1. 7. 2030.Obnova katastra i zemljišnih knjiga/Javni poziv/rok za prigovor31. 12. 2030.
POTPROGRAM B) DOVRŠETAK ZAPOČETIH POSTUPAKA OBNOVE KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
AktivnostPočetak aktivnostiPoslovi i zadaciBroj katastarskih općinaPovršina obuhvata
Ha
Dovršetak
aktivnosti
B11. 11. 2021.Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga95130.82531. 12. 2024.
B21. 11. 2021.Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga8294.08631. 12. 2024.
B31. 11. 2021.Dovršenje katastarskih izmjera te započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga136.86931. 12. 2024.
POTROGRAM C) USKLAĐIVANJE PODRUČJA I GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA
AktivnostPočetak aktivnostiPoslovi i zadaciDovršetak
aktivnosti
C1. 11. 2021.Definiranje područja, obavljanje geodetsko katastarskih usluga i provođenje promjena područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi31. 12. 2024.
POTPROGRAM D) OSIGURAVANJE FUNKCIONIRANJA INTEGRIRANIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U FUNKCIJI POLITIKE UPRAVLJANJA PROSTOROM REPUBLIKE HRVATSKE
AktivnostPočetak aktivnostiPoslovi i zadaciDovršetak
aktivnosti
D1. 11. 2021.Održavanje i nadogradnja integriranih informacijskih sustava31. 12. 2030.


5.4. NOSITELJI I SUDIONICI PROVEDBE PROGRAMA

Nositelj ovoga Programa je Državna geodetska uprava.

Za provedbu ovoga Programa glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove pravosuđa osnovat će zajedničko povjerenstvo koje će usmjeravati i nadzirati realizaciju Programa te korištenje financijskih sredstava.

Sudionici provedbe ovoga Programa su:

– jedinice lokalne samouprave na području kojih se poslovi Programa provode i

– jedinice područne (regionalne) samouprave na području kojih se poslovi Programa provode.

Sudionici provedbe Programa mogu sudjelovati u izvršenju ovoga Programa na način da mogu predlagati područja na kojima će se izvoditi poslovi i zadaci koji se odnose na Potprogram A) Obnovu katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj te po potrebi mogu sudjelovati u sufinanciranju izvršavanja poslova i zadataka koji se odnose na Potprogram A) Obnovu katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj i na Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga.

Državna geodetska uprava će sklopiti sporazume o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske na kojima će se provoditi aktivnosti koje se odnose na Potprogram A) Obnovu katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj.

Državna geodetska uprava u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove:

– priprema sporazume s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnim tijelima

– provodi postupke javne nabave i ugovaranje geodetsko katastarskih usluga i usluga za osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava

– provodi promjene područja i granica katastarskih općina i

– obnove katastra i stavljanje u službenu uporabu novih katastarskih operata.

Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove:

– donosi odluke o pokretanju postupaka obnove i osnivanja zemljišnih knjiga i

– daje suglasnost za provođenje promjena područja i granica katastarskih općina.

Općinski sudovi u okviru svoje nadležnosti obavljaju poslove:

– obnove odnosno osnivanje zemljišnih knjiga

– donose odluke o otvaranju zemljišnih knjiga i

– provode promjene područja i granica katastarskih općina.

Zajedničke aktivnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i uprave i općinskih sudova koje se trebaju odvijati istodobno i usklađeno su obnova katastra i zemljišnih knjiga i usklađivanje područja i granica katastarskih općina.

5.5. FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za provedbu Programa indikativno se mogu osigurati iz operativnih programa koji će se financirati iz sredstava Europske unije, ne prejudicirajući sadržaj i prioritete koji će se u konačnici odobriti za financiranje iz fondova Europske unije te iz državnog proračuna i iz drugih izvora.

Sredstva potrebna za provedbu ovoga Programa za razdoblje 2021. – 2030. iznose 3.025.000.000,00 kuna.

Iz državnog proračuna na pozicijama Državne geodetske uprave za razdoblje 2021. – 2023. osigurat će se sukladno propisima o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske 156.000.000,00 kuna.

Iz drugih izvora financiranja, pored navedenih sredstava iz državnog proračuna, za razdoblje 2021. – 2030. očekuje se da će se osigurati 2.869.000.000,00 kuna.

Državna geodetska uprava će aktivnosti vezane uz financiranje Programa provoditi na način kojim će se osigurati racionalno i efikasno korištenje financijskih sredstava, kao i iznalaženje novih oblika financiranja koji mogu zamijeniti učešće državnog proračuna.

Troškovi izvršenja poslova iz Programa za razdoblje 2021. – 2030. određeni su na temelju sadašnjih cijena za istovrsne poslove koji će se obavljati u okviru Programa, količine poslova i procijenjenog smanjenja cijena kroz primjenu novih tehnoloških rješenja i količina te iznose:

POTPROGRAM A) OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA GRAĐEVINSKA PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AktivnostPoslovi i zadaciUkupno (kn)Državni proračun (DGU)EU i drugi izvori
A1Kampanja informiranja javnosti, edukacija, definiranje zadataka, priprema projektne dokumentacije i pokretanje nabave za katastarske izmjere i tehnički nadzor.18.000.000,0018.000.000,00
A2Provođenje katastarskih izmjera/obnova katastra i zemljišnih knjiga353.700.000,0058.000.000,00295.700.000,00
Provođenje tehničkog nadzora35.370.000,0035.370.000,00
Provođenje katastarskih izmjera/obnova katastra i zemljišnih knjiga589.500.000,0053.000.000,00536.500.000,00
Provođenje tehničkog nadzora58.950.000,0058.950.000,00
Provođenje katastarskih izmjera/obnova katastra i zemljišnih knjiga707.400.000,00707.400.000,00
Provođenje tehničkog nadzora70.740.000,0070.740.000,00
Provođenje katastarskih izmjera/obnova katastra i zemljišnih knjiga353.700.000,00353.700.000,00
Provođenje tehničkog nadzora35.370.000,0035.370.000,00
Provođenje katastarskih izmjera/obnova katastra i zemljišnih knjiga353.700.000,00353.700.000,00
Provođenje tehničkog nadzora35.570.000,0035.570.000,00
UKUPNO A2.612.000.000,00129.000.000,002.483.000.000,00
POTPROGRAM B) DOVRŠETAK ZAPOČETIH POSTUPAKA OBNOVE KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
B1Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga2.000.000,002.000.000,00
B2Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga4.000.000,004.000.000,00
B3Dovršenje katastarskih izmjera te započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga26.000.000,0017.000.000,009.000.000,00
UKUPNO B32.000.000,0017.000.000,0015.000.000,00
POTPROGRAM C) USKLAĐIVANJE PODRUČJA I GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA
CGeodetsko katastarske usluge39.000.000,0010.000.000,0029.000.000,00
Provođenje promjena za usklađivanje područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi2.000.000,002.000.000,00
UKUPNO C41.000.000,0010.000.000,0031.000.000,00
POTPROGRAM D) OSIGURAVANJE FUNKCIONIRANJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA U FUNKCIJI POLITIKE UPRAVLJANJA PROSTOROM REPUBLIKE HRVATSKE
DOdržavanje IS DGU190.000.000,00190.000.000,00
Održavanje IS MPU70.000.000,0070.000.000,00
Nadogradnja IS DGU60.000.000,0060.000.000,00
Nadogradnja IS MPU20.000.000,0020.000.000,00
UKUPNO D340.000.000,00340.000.000,00
UKUPNO A, B, C, D3.025.000.000,00156.000.000,002.869.000.000,00

6. ZAKLJUČAK

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države te u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša, održiv razvoj. Distribucija podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost podataka u realnom vremenu, ali i pridonijeti razvoju poduzetništva i javne uprave koji će koristiti podatke o nekretninama dostupne digitalnim putem.

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/41
Zagreb, 1. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.