Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1909

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA.

II.

Dana 15. rujna 2021. dužnost članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora prestala je obnašati DANICA BARIČEVIĆ, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/48

Zagreb, 1. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.