Pravilnik o vizama

NN 109/2021 (8.10.2021.), Pravilnik o vizama

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

1919

Na osnovi članka 257. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 133/20), ministar vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK O VIZAMA

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– postupak i uvjeti izdavanja zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize državljanima trećih zemalja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DM/KU) i na graničnim prijelazima

– postupak produljenja kratkotrajne vize u policijskim upravama, odnosno postajama (u daljnjem tekstu: PU/PP) i

– postupak i uvjeti izdavanja dugotrajne vize državljanima trećih zemalja u DM/KU.

(2) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15. 9. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1155 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Ovlašteni službenik

Članak 2.

(1) Službena osoba koja u DM/KU, PU/PP i na graničnim prijelazima provodi postupke predviđene ovim Pravilnikom jest propisno ovlašteni diplomat DM/KU i ovlašteni policijski službenik PU/PP.

(2) U odsutnosti ovlaštenog diplomata DM/KU, šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U odsutnosti ovlaštenog službenika PU/PP neposredno nadređeni službenik određuje ovlaštenu zamjenu za odsutnog službenika, radi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležnost

Članak 3.

(1) Državljanin treće zemlje kojemu je potrebna viza za Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev u nadležnoj DM/KU prema mjestu svog boravišta u inozemstvu.

(2) Ako državljanin treće zemlje nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati da zakonito boravi u toj državi.

(3) Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU, državljanin treće zemlje može podnijeti zahtjev za izdavanje vize:

– u najbližoj DM/KU u drugoj državi ili

– u DM/KU druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Članak 4.

(1) Iznimno od odredbi članka 3. ovoga Pravilnika, DM/KU može prihvatiti zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize i ako se državljanin treće zemlje zatekne na njezinu konzularnom području, pod uvjetom da na njemu zakonito boravi i da za to postoje opravdani razlozi.

(2) Opravdani razlozi iz stavka 1. ovoga članka mogu biti:

– dolazak na poziv hrvatskoga državnog tijela

– sudjelovanje na međunarodnom skupu u Republici Hrvatskoj

– dolazak na poziv suda

– žurni poslovni posjet pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj

– humanitarni razlozi

– razlozi više sile i

– drugi opravdani razlozi.

(3) Humanitarni razlozi iz stavka 2. ovoga članka su:

– ako treba žurnu medicinsku pomoć

– ako daruje organe

– u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.) i

– drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

(4) Razlozi više sile iz stavka 2. ovoga članka su:

– promjene leta u zračnom prometu (npr. zbog vremenskih uvjeta, štrajka i sl.)

– promjene u drugim vrstama prometa do kojih je došlo zbog objektivnih tehničkih poteškoća ili druge više sile i

– prirodne i druge elementarne nepogode.

Pribavljanje suglasnosti središnjeg tijela državne uprave za pitanja viza

Članak 5.

(1) DM/KU dužna je, osim u slučajevima određenim u članku 43. stavku 3. ovoga Pravilnika i Dodatku 4. ovome Pravilniku, prije izdavanja vize zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Kada je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost, viza iz stavka 1. ovog članka može se izdati samo nakon pribavljene suglasnosti.

(3) Nakon pribavljene suglasnosti, ovlašteni službenik odlučuje o izdavanju vize na osnovi priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže o svakom pojedinačnom zahtjevu za izdavanje vize.

(4) Ako tijelo iz stavka 1. ovoga članka nije suglasno s izdavanjem vize, dužno je obrazložiti svoju odluku.

Nazočnost podnositelja zahtjeva

Članak 6.

(1) Državljanin treće zemlje osobno podnosi zahtjev za izdavanje vize. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, državljanin treće zemlje ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv DM/KU.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kako bi se osiguralo da se zbog velikih udaljenosti i/ili neodgovarajuće prometne povezanosti u posebnim regijama ili zemljopisnim područjima ne prouzroče nepotrebni napori podnositelju zahtjeva zbog dolaska do nadležne DM/KU, a u mjestu njegova boravka ili u blizini djeluje počasni konzul Republike Hrvatske, prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi u konzularni ured Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulom radi provjere identiteta uvidom u javnu ispravu.

(3) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje zahtjeva. U pravilu, termin se zakazuje u roku od dva tjedna od datuma kad je zatražen.

(4) U opravdanim slučajevima žurnosti, DM/KU može dopustiti da se zahtjev podnese bez termina ili se termin zakazuje odmah.

(5) Od podnositelja zahtjeva ne može se tražiti da se osobno pojavi na više od jednog mjesta radi podnošenja zahtjeva.

Posredno podnošenje zahtjeva

Članak 7.

Iznimno od članka 6. ovoga Pravilnika, DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva:

1. provjereno vjerodostojnih osoba u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika

2. posredstvom vanjskog pružatelja usluga iz članka 8. ovoga Pravilnika

3. posredstvom komercijalnog posrednika iz članka 9. ovoga Pravilnika

4. profesionalnih, kulturnih, sportskih ili obrazovnih udruženja ili ustanova u ime njihovih članova, ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine

5. osoba s invalidnošću koje ne mogu osobno pristupiti u DM/KU, a priložen je dokaz o invalidnosti

6. u slučaju drugih posebno opravdanih razloga.

Suradnja s vanjskim pružateljem
usluga

Članak 8.

(1) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga. Takva suradnja zasniva se na ugovoru koji mora udovoljavati uvjetima propisanim u Dodatku 7. ovome Pravilniku.

(2) Pri odabiru vanjskog pružatelja usluga provjerit će se njegova solventnost i pouzdanost uključujući potrebne dozvole, upis u registar društava, statute pravne osobe, bankovne ugovore te eventualno postojanje sukoba interesa.

(3) Razmatranje zahtjeva za izdavanje vize, razgovore (ako su potrebni), odlučivanje o zahtjevima te tiskanje i unošenje naljepnica vize provodi isključivo nadležna DM/KU.

(4) Vanjski pružatelj usluga nema pristup Hrvatskome viznom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu: HVIS) ni pod kojim uvjetima. Pristup HVIS-u omogućen je isključivo ovlaštenim službenicima iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju prestanka suradnje s vanjskim pružateljem usluga, osigurava se nastavak neprekinutog obavljanja usluga vezanih uz zaprimanje zahtjeva za izdavanje vize.

Suradnja s komercijalnim posrednicima

Članak 9.

(1) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima, osim kod uzimanja biometrijskih podataka. Takva suradnja zasniva se na prethodno provedenom postupku akreditacije iz Dodatka 7. ovome Pravilniku.

(2) Naplatu viznih pristojbi, razmatranje zahtjeva, razgovore (ako su potrebni), odlučivanje o zahtjevima te tiskanje i unošenje naljepnica vize provodi isključivo nadležna DM/KU.

(3) Komercijalni posrednik nema pristup HVIS-u.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize podnosi se na obrascu iz Dodatka 1.A ovome Pravilniku.

(2) Zahtjev za izdavanje dugotrajne vize podnosi se na obrascu iz Dodatka 1.B ovom Pravilniku.

(3) Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ispunjavaju se latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima.

(4) Osobe navedene u putnoj ispravi podnositelja prilažu posebni obrazac zahtjeva.

(5) Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka besplatni su i dostupni na sljedećim jezicima:

1. hrvatskom

2. službenom jeziku/jezicima države primateljice i

3. u slučaju zastupanja, na službenom jeziku/jezicima države koja zastupa Republiku Hrvatsku.

(6) Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu biti dostupni i u dvojezičnoj inačici, na hrvatskome i na stranom jeziku.

(7) Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se ispuniti i u elektroničkom obliku. Nakon ispunjavanja, obrazac je potrebno otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti u:

– nadležnoj DM/KU

– posredstvom vanjskog pružatelja usluga iz članka 8. ovoga Pravilnika ili

– ako je primjenjivo, posredstvom komercijalnog posrednika iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(8) Sadržaj elektroničkih verzija obrazaca iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđen je dodacima 1.A i 1.B ovome Pravilniku.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Članak 11.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva, državljanin treće zemlje dužan je:

1. ispuniti obrazac iz Dodatka 1.A ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati

2. predočiti valjanu putnu ispravu sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o strancima (u daljnjem tekstu Zakon)

3. predočiti fotografiju u boji, skeniranu ili snimljenu u vrijeme podnošenja zahtjeva, veličine 35x45 mm, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka

4. priložiti dokumentaciju u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika i Dodatkom 3. ovome Pravilniku

5. ako je primjenjivo, dopustiti uzimanje otisaka prstiju u skladu s člankom 22. Zakona

6. uplatiti propisanu viznu pristojbu i

(2) Fotografija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. osobu mora prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci

2. iznimno, slijepa osoba koja nosi tamne naočale može priložiti fotografiju na kojoj je fotografirana s tamnim naočalama

3. na fotografiji osobe koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo

4. dijete na fotografiji mora biti samo, a lice mu mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene

5. na fotografiji glava osobe (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje osam mm (optimalno 10 mm) i

6. fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

(3) Iznimno, osoba koja žurno putuje iz opravdanih razloga može priložiti fotografiju koja ne udovoljava uvjetima iz stavka 2. točaka 5. i 6. ovoga članka.

(4) Ako je zahtjev dopušten u skladu člankom 23. Zakona, on se zaprima i podaci o zahtjevu unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize u skladu s člankom 23. stavkom 3. Zakona

Članak 12.

Humanitarni razlozi iz članka 23. stavka 3. Zakona, na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize i ako nije dopušten su:

1. ako državljanin treće zemlje treba žurnu medicinsku pomoć

2. ako državljanin treće zemlje daruje organe

3. u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.) i

4. drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize

Članak 13.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva, državljanin treće zemlje dužan je:

1. ispuniti obrazac iz Dodatka 1.B ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati

2. predočiti valjanu putnu ispravu sukladno članku 25. Zakona

3. predočiti fotografiju, skeniranu ili snimljenu u vrijeme podnošenja zahtjeva u boji veličine 35x45 mm, u skladu s člankom 11. stavkom 2. ovoga Pravilnika

4. priložiti dokaz o odobrenom privremenom boravku ili izdanoj dozvoli za boravak i rad u Republici Hrvatskoj

5. priložiti dokaz o sredstvu putovanja

6. predočiti dokaz o posjedovanju odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

7. ako je primjenjivo, dopustiti uzimanje otisaka prstiju u skladu s člankom 22. Zakona i

8. uplatiti propisanu viznu pristojbu.

(2) Ako je zahtjev dopušten u skladu člankom 38. Zakona, on se zaprima i podaci o zahtjevu unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Maloljetni državljanin treće zemlje i državljanin
treće zemlje lišen poslovne sposobnosti

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog državljanina treće zemlje ili državljanina treće zemlje lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik i uz zahtjev prilaže:

– rodni list maloljetnog državljanina treće zemlje, ako su roditelji zakonski zastupnici ili

– odluku nadležnog tijela o određivanju zakonskog zastupnika.

(2) Za državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka obrazac iz Dodatka 1.A ili Dodatka 1.B ovome Pravilniku potpisuje zakonski zastupnik.

(3) Za državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže se ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži:

1. osobne podatke o zakonskom zastupniku

2. svrhu i razdoblje boravka

3. vrijeme boravka

4. razdoblje na koje se izdaje suglasnost i

5. potpis zakonskog zastupnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako maloljetni državljanin treće zemlje ili državljanin treće zemlje lišen poslovne sposobnosti putuje u sklopu skupine u svrhu sudjelovanja na kulturnim, obrazovnim ili sportskim manifestacijama ili iz humanitarnih razloga, a zahtjev iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. i članku 4. ovoga Pravilnika nije bilo moguće podnijeti u zemlji uobičajenog boravišta zakonskog zastupnika, zahtjev za izdavanje vize može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Članak 15.

(1) Uz zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne vize prilaže se:

1. dokaz o nastavku putovanja prema konačnom odredištu nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita i

2. dokumentacija na osnovi koje se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske.

(2) Uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže se dokumentacija kojom se dokazuju:

1. svrha i uvjeti boravka u Republici Hrvatskoj

2. osigurani smještaj u Republici Hrvatskoj, ili dokaz o dostatnim sredstvima za pokrivanje troškova smještaja

3. osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu u kojoj je podnositelj zahtjeva siguran da će biti prihvaćen, ili je u mogućnosti zakonito pribaviti takva sredstva

4. sredstvo putovanja i namjera povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu u kojoj je podnositelj zahtjeva siguran da će biti prihvaćen

5. ako je primjenjivo, odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(3) Broj i vrsta dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka ovisi o mogućem riziku od nezakonitih migracija i o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

(4) Popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka nije konačan i utvrđen je u Dodatku 3. ovome Pravilniku.

Članovi obitelji hrvatskih državljana i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 11. stavka 1. točke 4. i članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, članovi obitelji hrvatskih državljana ili državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilažu dokaz o obiteljskoj vezi s hrvatskim državljaninom ili s državljaninom EGP-a.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na članove obitelji državljana Švicarske Konfederacije.

Jamstveno pismo

Članak 17.

(1) Državljanin treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku:

– u privatni posjet

– u poslovni posjet ili

– radi sudjelovanja na znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim skupovima i manifestacijama

uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže jamstveno pismo u skladu s Dodatkom 5. ovome Pravilniku.

(2) Od državljanina treće zemlje kojem se izdaje kratkotrajna viza na graničnom prijelazu sukladno članku 26. Zakona, zatražit će se da predoči izvornik jamstvenog pisma, osim u slučaju humanitarnog razloga.

Pozivno pismo

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 17. ovoga Pravilnika, državljanin treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku:

– na poziv hrvatskoga državnoga tijela

– radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnoga interesa ili

– radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, ili Vlade Republike Hrvatske uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

(2) Pozivno pismo iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o državljaninu treće zemlje – ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave

2. svrhu dolaska

3. razdoblje u kojem će državljanin treće zemlje boraviti u Republici Hrvatskoj

4. podatke o smještaju državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

5. podatke o tome tko snosi troškove boravka državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj i

6. ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o državljaninu treće zemlje.

Putno zdravstveno osiguranje

Članak 19.

(1) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje kratkotrajne ili dugotrajne vize dužan je sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi.

(3) Putno zdravstveno osiguranje mora biti valjano za područje Republike Hrvatske i obuhvaćati čitavo vrijeme planiranog boravka ili tranzita. Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR (slovima: trideset tisuća eura).

(4) Fizička ili pravna osoba iz Republike Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva, ili neka druga fizička osoba, može u korist podnositelja zahtjeva sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Republike Hrvatske ili neke druge države. U tom slučaju vrijede uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Eventualna potraživanja prema osiguravajućim društvima moraju biti naplativa u Republici Hrvatskoj.

Vjerodostojnost isprava

Članak 20.

(1) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje vize ne može biti starija od šest mjeseci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka, može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od šest mjeseci.

(3) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, može zatražiti njezinu nadovjeru.

(4) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, zbog jezika ili pisma na kojem je izdana, može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda na hrvatski jezik ili na engleski jezik ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

Vjerodostojni podnositelj zahtjeva

Članak 21.

(1) Ako je podnositelj zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize, prema saznanjima kojima raspolažu DM/KU i ovlašteni službenik, provjereno vjerodostojan i nastupa u dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi, može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi:

– prije izdanih i zakonito iskorištenih hrvatskih viza

– izdanih schengenskih viza

– izdanih viza Bugarske, Cipra, Irske i Rumunjske

– izdanih viza Australije, Japana, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

(3) Odluku o oslobađanju od obveze prilaganja dijela dokumentacije donosi ovlašteni službenik, i o tome stavlja bilješku u spis predmeta.

Provjera uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku podnositelja zahtjeva za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Članak 22.

(1) Provjerom zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize utvrđuje se ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku iz članka 47. Zakona.

(2) Pri utvrđivanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, osobito se provjerava:

– da priložena putna isprava nije lažna ili krivotvorena

– opravdanost svrhe i uvjeta namjeravanog boravka

– da podnositelj zahtjeva posjeduje dostatna sredstva za uzdržavanje, kako za vrijeme namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj, tako i za povratak u državu njegova podrijetla ili boravišta, ili za tranzit u treću državu koja ga prihvaća, ili da je u mogućnosti zakonito pribaviti ta sredstva

– ako je potrebno, da podnositelj zahtjeva nije već boravio 90 dana tijekom tekućeg razdoblja od 180 dana u Republici Hrvatskoj na osnovi izdane kratkotrajne vize, neovisno o mogućim prethodnim boravcima na osnovi dugotrajne vize ili odobrenja privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj

– ima li podnositelj zahtjeva zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj, je li za njim izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska i je li obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku

– da se podnositelj zahtjeva ne smatra prijetnjom javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju Republike Hrvatske i

– ako je potrebno, da podnositelj zahtjeva ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje namjeravanog boravka ili, ako se zahtjev podnosi za izdavanje kratkotrajne vize za više ulazaka, za razdoblje prvog planiranog boravka u Republici Hrvatskoj.

(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za izdavanje zrakoplov­no-tran­zitne vize, osobito se provjerava:

– da priložena putna isprava nije lažna ili krivotvorena i

– opravdanost svrhe i uvjeta namjeravanog zrakoplovnog tranzita.

Provjera uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku podnositelja zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize

Članak 23.

(1) Provjerom zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize utvrđuje se ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku iz članka 47. Zakona.

(2) Pri utvrđivanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, osobito se provjerava:

– da priložena putna isprava nije lažna ili krivotvorena

– vjerodostojnost odobrenja privremenog boravka odnosno izdane dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj

– da podnositelj zahtjeva ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje

– ima li podnositelj zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj, ili je za njim izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska i

– da se podnositelj ne smatra prijetnjom za javni poredak, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju Republike Hrvatske.

Osnovni kriteriji za odlučivanje
o zahtjevu

Članak 24.

(1) Osnovni kriteriji za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje vize su: sigurnosni aspekt, migracijska politika i sprječavanje nezakonitih migracija.

(2) Donošenje odluke o zahtjevu temelji se na vjerodostojnosti i pouzdanosti priložene dokumentacije te na istinitosti i pouzdanosti izjava podnositelja zahtjeva.

(3) Ovlašteni službenik odlučuje o zahtjevu na osnovi raspoloživih činjenica i dokaza te vlastite procjene, zajedno i pojedinačno.

(4) Prethodno odbijanje zahtjeva za izdavanje vize ne dovodi automatski do odbijanja novog zahtjeva. Novi se zahtjev procjenjuje na temelju svih dostupnih informacija.

Razgovor s podnositeljem zahtjeva

Članak 25.

(1) U slučaju potrebe, ovlašteni službenik obavlja razgovor s podnositeljem zahtjeva kako bi se utvrdile činjenice relevantne za odlučivanje o zahtjevu.

(2) Ako bi dolazak podnositelja zahtjeva predstavljao nerazmjerni trošak za podnositelja, razgovor se može obaviti korištenjem odgovarajućih elektroničkih sredstava komunikacije.

(3) Ovlašteni službenik unosi u spis predmeta bilješku o tijeku razgovora iz stavka 1. ovoga članka te daje procjenu opravdanosti zahtjeva, koja može biti pozitivna ili negativna.

Nepotpuni zahtjev

Članak 26.

(1) U slučaju da se tijekom postupka ocijeni kako je zahtjev za izdavanje vize potrebno nadopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnositelja zahtjeva obavješćuje se usmeno ili pisano te se određuje rok od sedam dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio spisa predmeta u obliku službene zabilješke o usmenoj obavijesti ili upućene pisane obavijesti podnositelju zahtjeva.

(3) Za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize rok iz stavka 1. ovog članka je sedam dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u danom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove na razgovor, unosi se zabilješka u spis predmeta, te se predmet zaključuje u skladu s utvrđenim činjenicama.

Obustava postupka

Članak 27.

(1) Postupak izdavanja vize i postupak produljenja roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize obustavit će se po službenoj dužnosti ako se u tijeku postupka utvrdi da:

– zahtjev nije bio dopušten u skladu s člancima 23. i 38. Zakona

– podnositelju zahtjeva nije potrebna hrvatska viza ili

– podnositelj zahtjeva ima i hrvatsko državljanstvo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, podnositelju se vraćaju sve isprave koje je priložio, uništavaju se prikupljeni biometrijski podaci i vraća mu se iznos uplaćene vizne pristojbe.

(3) Podaci o obustavi postupka, unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Odustajanje od zahtjeva

Članak 28.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje vize može odustati od zahtjeva prije donošenja odluke o njemu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je o odustajanju obavijestiti DM/KU u pisanom obliku.

(3) Podaci o odustajanju unose se u spis predmeta i u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Članak 29.

(1) O zahtjevu za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize odlučuje se u roku iz članka 24. Zakona.

(2) Osim u slučaju iz članka 28. ovoga Pravilnika, donosi se odluka o:

1. izdavanju zrakoplovno-tranzitne vize u skladu s člankom 14. Zakona

2. izdavanju kratkotrajne vize u skladu s člankom 15. Zakona ili

3. odbijanju izdavanja zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize u skladu s člankom 32. Zakona.

(3) Činjenica da fizički nije moguće uzeti otiske prstiju u skladu s člankom 22. stavkom 4. točkom 2. Zakona ne utječe na izdavanje ili odbijanje kratkotrajne vize.

Izdavanje kratkotrajne vize s duljim rokom valjanosti

Članak 30.

(1) Kratkotrajna viza za više ulazaka i s rokom valjanosti od šest mjeseci do pet godina izdaje se s odobrenim boravkom od 90 dana.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 25. stavka 1. i članka 47. Zakona, kratkotrajna viza za više ulazaka izdaje se:

1. s rokom valjanosti od jedne godine, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje barem triju kratkotrajnih viza izdanih u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskoga sporazuma u protekle dvije godine od podnošenja zahtjeva

2. s rokom valjanosti od dvije godine, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize s rokom valjanosti od jedne godine izdane u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskog sporazuma u protekle dvije godine od podnošenja zahtjeva

3. s rokom valjanosti od pet godina pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize s rokom valjanosti od dvije godine izdane u DM/KU Republike Hrvatske ili države članice Schengenskog sporazuma u protekle tri godine od podnošenja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, rok valjanosti izdane kratkotrajne vize može se u pojedinačnim slučajevima skratiti ako postoji opravdana sumnja da uvjeti za ulazak neće biti ispunjeni u cijelom razdoblju.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kratkotrajna viza za više ulazaka s rokom valjanosti do pet godina može se izdati podnositelju zahtjeva koji može dokazati potrebu ili opravdanu namjeru da često ili redovito putuje, pod uvjetom da dokaže svoje poštenje i pouzdanost, osobito zakonitom uporabom prethodnih viza, svoju ekonomsku situaciju u državi podrijetla i svoju stvarnu namjeru da napusti Republiku Hrvatsku prije isteka roka valjanosti vize koju je zatražio.

Izdavanje kratkotrajne vize iz članka 25. stavka 2.
i članka 32. stavka 2. Zakona

Članak 31.

(1) Viza iz članka 25. stavka 2. Zakona može se izdati podnositelju zahtjeva u putnu ispravu čiji je rok valjanosti kraći od tri mjeseca nakon namjeravanog odlaska iz Republike Hrvatske u opravdanim slučajevima žurnosti kao što su:

1. humanitarni razlozi

2. razlozi više sile

3. dolazak na poziv suda

4. dolazak na pisanu zamolbu državnoga tijela

5. putovanje nositelja putnoga lista koji se vraća u zemlju državljanstva

6. žurno i neodgodivo poslovno putovanje i

7. drugi opravdani slučajevi.

(2) Humanitarni razlozi iz stavka 1. ovoga članka te iz članka 32. stavka 2. Zakona su:

1. ako treba žurnu medicinsku pomoć

2. ako daruje organe

3. nepredviđeni događaj kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.) i

4. drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

Izdavanje kratkotrajne vize na
graničnom prijelazu

Članak 32.

(1) U iznimnim slučajevima, kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu, ako podnositelj ispunjava uvjete iz članaka 27. i 28. Zakona, te članka 15. stavaka 2., 3. i 4. i članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako putno zdravstveno osiguranje nije moguće pribaviti na graničnom prijelazu, ili to zahtijevaju humanitarni razlozi, podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja.

Ispunjavanje naljepnice vize

Članak 33.

(1) Naljepnica vize ispunjava se prije unošenja u putnu ispravu, na način utvrđen u Dodatku 6. ovome Pravilniku.

(2) Podaci u rubrikama na naljepnici vize se tiskaju. Ne smiju se unositi ručni ispravci na otisnutu naljepnicu vize, niti se uneseni podaci na otisnutoj naljepnici vize smiju mijenjati na bilo koji drugi način.

(3) Iznimno, u slučaju tehničkih poteškoća prouzročenih višom silom, naljepnica vize za jedan ulazak može se ispuniti rukom. Ručno ispunjena naljepnica vize ne smije se mijenjati.

(4) Kada se naljepnica vize ispunjava ručno u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, taj se podatak unosi u spis predmeta i u HVIS.

Tehničko poništavanje ispunjene naljepnice vize

Članak 34.

(1) U slučaju pogreške prilikom ispunjavanja, naljepnica vize mora se tehnički poništiti.

(2) U slučaju da viza još nije unesena u putnu ispravu, tehničko poništavanje naljepnice vize obavlja se tako da se naljepnica vize prekriži trajnom tintom.

(3) Ako je viza već unesena u putnu ispravu, poništava se na način opisan u stavku 2. ovoga članka, a u putnu ispravu unosi se nova viza.

Unošenje naljepnice vize u putnu ispravu

Članak 35.

(1) Nakon što je naljepnica vize pravilno ispunjena, unosi se na prvu praznu stranicu putne isprave predviđenu za vize, na kojoj ne smije biti nikakav štambilj ni druga oznaka.

(2) Naljepnica vize lijepi se tako da su njezin lijevi i donji rub (strojno čitljiva zona) poravnani uz vanjske rubove stranice putne isprave.

(3) Naljepnica vize ovjerava se u DM/KU potpisom ovlaštenog službenika i suhim žigom iz članka 49. ovoga Pravilnika, a u PU/PP potpisom ovlaštenog službenika i pečatom PU/PP.

(4) Ovlašteni službenik potpisuje se na desnoj strani rubrike »Napomene«, iznad prostora za strojno čitljivu zonu, tako da potpis dijelom zahvaća i stranicu putne isprave na koju je unesena viza.

(5) Suhi žig utiskuje se, a pečat se otiskuje na desnoj strani rubrike »Napomene«, iznad prostora za strojno čitljivu zonu, tako da dijelom zahvaća i stranicu putne isprave na koju je unesena viza.

(6) Iznimno, u slučaju iz članka 33. stavka 3. ovoga Pravilnika, suhi se žig može utisnuti, ili pečat otisnuti na prostor predviđen za strojno čitljivu zonu kako bi se dodatno naznačilo da je neupotrebljiva.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i kad se naljepnica vize unosi u obrazac za unošenje vize. Ako je u putnu ispravu koju Republika Hrvatska ne priznaje upisano više osoba, pojedinačne naljepnice unose se u obrasce za unošenje viza (jedna naljepnica po obrascu).

(8) Podaci o izdanoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Članak 36.

(1) Zrakoplovno-tranzitna i kratkotrajna viza odbija se ako postoje razlozi iz članka 32. stavka 1. Zakona.

(2) Odluka o odbijanju vize iz stavka 1. ovoga članka i razlozi na kojima je zasnovana dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu iz Dodatka 2.A ovome Pravilniku.

(3) Podnositelj zahtjeva potpisom potvrđuje primitak odluke iz stavka 2. ovoga članka, na primjerku koji zadržava DM/KU odnosno PU/PP i odlaže ga u spis predmeta.

(4) Ako podnositelj zahtjeva nije dostupan, a prethodno je zatražio dostavu odluke iz stavka 2. ovoga članka elektroničkim putem, dostava se obavlja elektroničkim putem, sukladno članku 94. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09).

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Otisnuta poruka s dostavljenom odlukom iz stavka 2. ovoga članka i oznakom da je zaprimljena odlaže se u spis predmeta.

(6) Podaci o odbijenoj vizi iz stavka 1. ovoga članka unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize

Članak 37.

(1) Dugotrajna viza odbija se ako postoje razlozi iz članka 41. stavka 1. Zakona.

(2) Odluka o odbijanju vize iz stavka 1. ovoga članka i razlozi na kojima je zasnovana dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu iz Dodatka 2.B ovome Pravilniku i u skladu s člankom 36. stavcima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika

(3) Podaci o odbijenoj vizi iz stavka 1. ovoga članka unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Produljenje kratkotrajne vize

Članak 38.

(1) Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize dužan je:

1. ispuniti obrazac iz Dodatka 1.A ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati

2. predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 25. stavkom 1. Zakona

3. priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje razloga iz članka 31. stavka 4. točaka 1. ili 2. Zakona

4. predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka i

5. predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.

(2) Rok valjanosti i/ili trajanje boravka izdane kratkotrajne vize produljuje se, ako nositelj vize dokaže da ispunjava uvjete iz članka 31. stavka 4. točaka 1. ili 2. Zakona.

(3) Humanitarni razlozi iz članka 31. stavka 4. točke 1. Zakona su:

– iznenadna teška bolest podnositelja zahtjeva zbog koje osoba nije u stanju putovati

– nepredviđen događaj kod članova uže obitelji koji žive u Republici Hrvatskoj (teška bolest, smrt i sl.) i

– darovanje organa.

(4) Ozbiljni osobni razlozi iz članka 31.stavka 4. točke 2. Zakona su:

– pogoršanje bolesti članu obitelji koji je podvrgnut operaciji i nije mu dopušteno napustiti bolnicu i

– dolazak u Republiku Hrvatsku poslovno, radi pregovora s hrvatskom tvrtkom (npr. pregovori traju duže od planiranog).

(5) Ukupno trajanje boravka na temelju izdane i produljene kratkotrajne vize ne može biti dulje od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

(6) Produljenu kratkotrajnu vizu izdaje PU/PP u kojoj je zaprimljen zahtjev za produljenje. PU/PP dužna je zahtjev za produljenje dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova koje odlučuje o zahtjevu.

(7) Produljenje kratkotrajne vize unosi se u putnu ispravu u obliku nove naljepnice vize.

(8) Podnositelj zahtjeva za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize može odustati od svog zahtjeva ili se postupak može obustaviti prije donošenja odluke o produljenju.

(9) Produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize odbit će se u skladu s člankom 32. stavkom 1. Zakona.

(10) Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručuje se podnositelju zahtjeva na obrascu iz Dodatka 2.A ovome Pravilniku.

(11) Podaci o produljenom roku valjanosti i/ili trajanju boravka izdane kratkotrajne vize, o odbijenom zahtjevu za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize, o odustanku od zahtjeva za produljenje te obustavi postupka unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Poništenje i ukidanje zrakoplovno-tranzitne
i kratkotrajne vize

Članak 39.

(1) Propust nositelja zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize da na graničnom prijelazu predoči jednu ili više dokaznih isprava iz članka 15. ovoga Pravilnika ne dovodi automatski do poništenja ili ukidanja vize.

(2) U slučaju poništenja ili ukidanja zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize, na naljepnicu vize se otiskuje štambilj »PONIŠTENO« ili »UKINUTO«, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element »s učinkom skrivenog prikaza« te pojam »viza« precrtavaju se i tako poništavaju.

(3) Nositelja zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize obavještava se o odluci o poništenju ili ukidanju vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručenjem obrasca iz Dodatka 2.A ovome Pravilniku.

(4) Podaci o poništenoj ili ukinutoj zrakoplovno-tranzitnoj ili kratkotrajnoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Poništenje i ukidanje dugotrajne vize

Članak 40.

(1) Dugotrajna viza poništava se ili ukida tako da se na naljepnicu vize otiskuje štambilj »PONIŠTENO« ili »UKINUTO«, a optički promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element »s učinkom skrivenog prikaza« te pojam »viza« precrtavaju se i tako poništavaju.

(2) Nositelja dugotrajne vize obavještava se o odluci o poništenju ili ukidanju vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručenjem obrasca iz Dodatka 2.B ovome Pravilniku.

(3) Podaci o poništenoj ili ukinutoj dugotrajnoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Podnošenje žalbe

Članak 41.

(1) Žalba na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize te na odluku o odbijanju produljenja roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma uručenja odluke.

(2) Žalba na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju dugotrajne vize može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma uručenja odluke.

(3) Žalba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se isključivo u pisanom obliku, na hrvatskome jeziku.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, žalba se može podnijeti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

(5) Prilikom podnošenja žalbe naplaćuje se pristojba u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje upravne pristojbe.

Postupanje po žalbi

Članak 42.

(1) DM/KU po zaprimljenoj žalbi iz članka 41. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika provjerava je li ona dopuštena, pravodobna i je li ju podnijela ovlaštena osoba.

(2) Ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili je nije podnijela ovlaštena osoba, DM/KU rješenjem odbacuje žalbu.

(3) Dopuštenu, pravodobnu i žalbu koju je podnijela ovlaštena osoba DM/KU dostavlja, uz očitovanje o provedenom postupku i presliku spisa predmeta, ministarstvu nadležnom za vanjske poslove.

(4) Ministarstvu nadležnom za vanjske poslove dostavlja se samo žalba u slučaju da je:

– vizu odbila, poništila ili ukinula PU/PP ili druga DM/KU i

– odbijen zahtjev za produljenjem kratkotrajne vize i/ili trajanja boravka odobrenog vizom.

Nositelji diplomatskih i službenih putovnica

Članak 43.

(1) Nositelju diplomatske i službene putovnice kratkotrajna viza izdaje se na zahtjev upućen notom ministarstva vanjskih poslova strane države ili diplomatske misije odnosno konzularnog ureda države osobe za koju se traži izdavanje vize.

(2) Ako nositelj diplomatske i službene putovnice putuje službeno i posjeduje odgovarajući poziv ili zamolbu:

– hrvatskoga državnog tijela

– međunarodne organizacije

– strane DM/KU akreditirane u Republici Hrvatskoj ili

– ministarstva vanjskih poslova strane države

oslobođen je prilaganja druge dokumentacije iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Nositelju diplomatske i službene putovnice kratkotrajna viza se izdaje bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za vanjske poslove, osim u slučaju iz članka 44. ovoga Pravilnika.

Dolazak na dužnost u Republiku Hrvatsku

Članak 44.

(1) Državljaninu treće zemlje koji dolazi na dužnost u svojstvu člana:

– diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj

– organizacije Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda akreditiranih u Republici Hrvatskoj ili

– međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj

te članovima njegove obitelji, odnosno članovima zajedničkog kućanstva, nositeljima diplomatskih, službenih, posebnih i običnih putovnica, izdaje se kratkotrajna viza ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

(2) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev upućen notom diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobođene su obveze prilaganja dokumentacije iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za više ulazaka, s rokom valjanosti do 90 dana i odobrenim boravkom od 30 dana.

Predmeti zahtjeva

Članak 45.

(1) Predmet zahtjeva za izdavanje vize sadrži:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje vize s fotografijom podnositelja zahtjeva, s prijamnim štambiljem i oznakom klase pod kojom je predmet uveden u zbirku podataka

– presliku putne isprave podnositelja zahtjeva (stranica s osobnim podacima, stranice sa svim unesenim vizama koje su u roku valjanosti, ili dozvolom boravka, stranice s eventualno prethodno izdanim hrvatskim vizama, stranice s posebnim oznakama – oznaka zabrane ulaska u treće zemlje i dr.)

– priloženu dokumentaciju ili presliku priložene dokumentacije

– ako je primjenjivo, dokaz o uplaćenoj pristojbi

– presliku izdane vize i

– ako je potrebno, druge akte vezane uz predmet.

(2) O usmenim izjavama podnositelja zahtjeva i drugim bitnim radnjama u postupku koje nisu evidentirane odgovarajućom dokumentacijom, ovlašteni službenik stavlja bilješku u spis predmeta.

(3) Predmeti zahtjeva u papirnatom obliku čuvaju se dvije godine od datuma odluke o zahtjevu.

(4) Predmeti zahtjeva u elektroničkom obliku čuvaju se u ­HVIS-u na način utvrđen provedbenim propisom kojim se uređuje HVIS.

Zaključivanje predmeta

Članak 46.

Predmet zahtjeva za izdavanje vize zaključuje se:

1. kad je proveden postupak, viza izdana i podnositelju zahtjeva uručena putna isprava

2. kad je proveden postupak i viza je odbijena, podnositelj zah­tjeva obaviješten o razlozima odbijanja vize i protekao je rok za žalbu

3. kad je proveden postupak i viza je odbijena, podnositelj zahtjeva je podnio žalbu i ona je odbijena

4. ako se podnositelj zahtjeva u roku sedam dana od dana primitka obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za nadopunom zahtjeva

5. ako se podnositelj zahtjeva u roku sedam dana od dana primitka obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za nadopunom zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka

6. ako podnositelj odustane od zahtjeva i

7. ako je proveden postupak i viza se može izdati, a podnositelj zahtjeva, nakon što je obaviješten o roku od 30 dana u kojem je dužan preuzeti vizu, propusti to učiniti bez posebno opravdanog razloga.

Zbirka podataka o vizama

Članak 47.

Zbirka podataka o vizama vodi se u HVIS-u na način utvrđen provedbenim propisom kojim se uređuje HVIS.

Zbirka podataka o izdanim i poništenim naljepnicama viza

Članak 48.

U DM/KU vodi se zbirka podataka o izdanim i poništenim naljepnicama viza na način utvrđen u Dodatku 8. ovome Pravilniku.

Suhi žig

Članak 49.

Suhi žig DM/KU kojim se ovjerava viza je kružnog oblika, promjera 25 mm i sadrži sljedeće:

1. na gornjem rubnom dijelu je tekst »VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« ili »GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE« ili »KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE«

2. na donjem rubnom dijelu je ime grada u kojem se nalazi DM/KU i

3. u središtu se nalazi grb Republike Hrvatske.

Štambilj »Poništeno«

Članak 50.

Štambilj »Poništeno« pravokutnog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ »PONIŠTENO«, na hrvatskom i engleskom jeziku, a otiskuje se crvenom tintom.

Štambilj »Ukinuto«

Članak 51.

Štambilj »Ukinuto« pravokutnog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ »UKINUTO«, na hrvatskom i engleskom jeziku, a otiskuje se crvenom tintom.

Članak 52.

Dodaci 1. – 8. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Dodaci 4. i 8. povjerljivi su i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o vizama (»Narodne novine« br. 7/13 i 5/18).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2021.

Klasa: 216-03/21-01/192
Urbroj: 521-VI-02-01/MZ-21-5
Zagreb, 27. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

DODATAK 1.A

Obrazac zahtjeva za izdavanje hrvatske vize

DODATAK 1.B

Obrazac zahtjeva za dugotrajnu vizu (viza D)

DODATAK 2.A

Obrazac za odbijanje, poništenje ili ukidanje vize

DODATAK 2.B

Obrazac za odbijanje, poništenje ili ukidanje dugotrajne vize

DODATAK 3.

Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize koji nije konačan

Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev.

1. Svrha boravka

1.1. Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– jamstveno ili pozivno pismo iz članka 17., odnosno članka 18. ovoga Pravilnika

– izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih, potvrda o izvanbračnoj zajednici, izvadak iz registra životnog partnerstva, rješenje o skrbništvu i drug odgovarajuća dokumentacija ako je riječ o članu obitelji hrvatskoga državljanina ili članu obitelji državljanina države članice EGP-a

– zamolba strane DM/KU akreditirane u Republici Hrvatskoj ili državi primateljici

– zamolba ministarstva nadležnog za vanjske poslove države primateljice

– potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, organiziranom turističkom putovanju i dr.

– odgovarajuća rezervacija smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga i

– potvrda o rezervaciji/uplaćenom vezu u Republici Hrvatskoj, izvadak iz registra brodica ili potvrda o uplaćenom charteru.

1.2. Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka:

1.2.1. za poslovna putovanja:

– poziv poslovnog partnera na sastanak, konferenciju ili događaj povezan s poslovanjem, proizvodnjom ili poslom

– druge isprave koje nedvojbeno dokazuju postojanje poslovnih veza ili suradnje

– ulaznice za sajmove ili kongrese

– isprave kojima se dokazuje poslovna aktivnost poduzeća u državi sjedišta i

– isprave kojima se dokazuje veza podnositelja s poduzećem koje zastupa.

1.2.2. za studijska putovanja i putovanja u svrhu drugih oblika stručne izobrazbe:

– potvrda o upisu na obrazovnu ustanovu u svrhu pohađanja stručnih ili teorijskih tečajeva u okviru temeljnih ili naprednih oblika stručne izobrazbe i

– studentske iskaznice ili potvrde o pohađanju tečajeva.

1.2.3. za turistička putovanja ili putovanja iz osobnih razloga:

– potvrda rezervacije organiziranog izleta ili bilo koja druga odgovarajuća isprava koji navodi predviđene planove putovanja i

– u slučaju tranzita: viza ili druga dozvola ulaska u treću zemlju konačnog odredišta; karte za daljnje putovanje.

1.2.4. za putovanja iz političkih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili religijskih razloga:

– pozivnica, ulaznica, upisnica ili program koji navodi (ako je moguće) naziv organizacije domaćina i duljinu boravka ili neka druga odgovarajuća isprava u kojoj se navodi svrha putovanja.

1.2.5. za putovanja članova službenih izaslanstava koji na poziv strane vlade ili međunarodne organizacije sudjeluju na konferencijama, sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili programskim razmjenama:

– dopis organizatora u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član službenog izaslanstva koje putuje u Republiku Hrvatsku radi sudjelovanja na spomenutim događanjima, uz presliku službenog poziva.

1.2.6. za putovanja iz zdravstvenih razloga:

– službena isprava zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje potreba zdravstvene skrbi u toj ustanovi i dokaz o uplati liječenja ili dokaz o dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja.

2. Osigurani smještaj

2.1. Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– jamstveno ili pozivno pismo iz članka 17., odnosno članka 18. ovoga Pravilnika

– rezervacija hotela ili sl.

– odgovarajuća rezervacija ili potvrda o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga

– odgovarajuća potvrda iz članka 21. ovoga Pravilnika

– dokaz o najmu ili vlasništvu nekretnine u Republici Hrvatskoj i

– dokaz o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrda o uplaćenom/rezerviranom charteru, i dr.; uz potvrdu o rezervaciji/uplaćenom vezu u Republici Hrvatskoj.

2.2. Iznimno, u opravdanim slučajevima, stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju, ako dokaže da ima dovoljno financijskih sredstava za troškove smještaja i uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

3. Osigurana sredstva za troškove uzdržavanja

Osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje stranac dolazi ili za putovanje u treću državu mogu se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– odgovarajuća potvrda o redovitim prihodima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati

– ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti

– jamstveno pismo iz članka 17. ovoga Pravilnika, uz odgovarajući dokaz o solventnosti jamca i

– novčana sredstva u gotovini u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, sredstva bezgotovinskog plaćanja (putničkim čekovima, kreditnim karticama i dr.), uz uvjet da nije riječ o kratkoročnim uplatama većih iznosa s ciljem lažnog prikazivanja stvarnog financijskog stanja (kredibiliteta).

4. Sredstvo putovanja

Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti:

– povratna putna karta

– prometna i vozačka dozvola, ako se putuje osobnim vozilom i

– potvrda o zaposlenju, školovanju ili druga potvrda o socijalnom odnosno profesionalnom statusu.

5. Dodatna dokumentacija koja omogućuje procjenu namjere podnositelja da napusti područje Republike Hrvatske

– rezervacija povratne karte ili karte za kružno putovanje

– dokaz o novčanim sredstvima u zemlji boravišta

– dokaz o zaposlenosti, bankovna potvrda

– dokaz o vlasništvu nekretnina i

– dokaz o integriranosti u zemlji boravišta: obiteljske veze; profesionalni status.

DODATAK 5.

Jamstveno pismo

Članak 1.

(1) Ovim Dodatkom utvrđuje se obrazac jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe.

(2) Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati:

– smještaj, ili

– sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu, ili

– smještaj i sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu.

Jamac – fizička osoba

Članak 2.

(1) Jamac – fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, koji ostvaruje prihode u ili ima sredstva u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

(2) Jamac – fizička osoba ovjerava svoj potpis na jamstvenome pismu kod javnog bilježnika.

(3) U slučaju da je jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu, potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u:

– DM/KU, ako je hrvatski državljanin,

– ili kod nadležnog tijela države primateljice, ako je stranac.

(4) Uz jamstveno pismo jamac – fizička osoba prilaže dokaz o stalnom izvoru prihoda u Republici Hrvatskoj (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

(5) DM/KU, u kojem stranac podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenoga pisma u spisu predmeta, kako bi se, u slučaju potrebe, odnosno na zahtjev vjerovnika Ministarstva unutarnjih poslova, mogao bez odgode dostaviti vjerovniku.

(6) Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

(7) Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

(8) Obrazac jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe: [link na obrazac].

(9) Jamac – fizička osoba ima pravo dobiti obavijest o podacima koji se odnose na nju a uneseni su u HVIS.

(10) Jamac – fizička osoba može zatražiti da se podaci koji se odnose na nju, a uneseni su u HVIS, isprave ako su netočni, a ako su nezakonito obrađeni zatražiti njihovo brisanje.

(11) Tijelo koje postupa po zahtjevu za vizu dužno je jamca – fizičku osobu, na njen zahtjev, upoznati na koji način, sukladno vrijedećim propisima, može ostvariti pravo na provjeru, ispravljanje i brisanje netočnih i nezakonito obrađenih osobnih podataka jamca – fizičke osobe koji su pohranjeni u HVIS-u te o pravnim lijekovima koji su za to predviđeni.

Jamac – pravna osoba

Članak 3.

(1) Jamac – pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj.

(2) Jamstveno pismo pravne osobe ovjerava se potpisom osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

(3) Ako je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe stranac, on mora imati odobreni privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

(4) Jamac – pravna osoba uz jamstveno pismo prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

(5) DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze prilaganja dokaza o likvidnosti.

(6) DM/KU, u kojem stranac koji podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenog pisma u spisu predmeta.

(7) Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

(8) Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU, koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

(9) Obrazac jamstvenog pisma za stranca pravne osobe: [link na obrazac].

(10) Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ima pravo dobiti obavijest o podacima koji se odnose na nju i pravnu osobu – društvo koju zastupa a uneseni su u HVIS, i zatražiti da se podaci koji se odnose na nju i pravnu osobu – društvo koje zastupa isprave ako su netočni, a ako su nezakonito obrađeni zatražiti njihovo brisanje.

(11) Tijelo koje postupa po zahtjevu za vizu dužno je jamca – pravnu osobu, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – društva, upoznati na koji način, sukladno vrijedećim propisima, može ostvariti pravo na provjeru, ispravljanje i brisanje netočnih i nezakonito obrađenih osobnih podataka osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i jamca – pravne osobe koji su pohranjeni u HVIS-u te o pravnim lijekovima koji su za to predviđeni.

Pohrana jamstvenog pisma

Članak 4.

Jamac – fizička i jamac – pravna osoba mogu pohraniti izvornik jamstvenoga pisma i u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, u kojem slučaju se naplaćuje propisana upravna pristojba u skladu s propisima koji uređuju upravne pristojbe.

DODATAK 6.

Ispunjavanje naljepnice vize

1. Rubrika »VRIJEDI ZA…«

Ova rubrika predviđena je za upisivanje za koje države vrijedi viza. Upisuje se »REPUBLIKA HRVATSKA«.

2. Rubrika »OD… DO«

Ova rubrika pokazuje razdoblje u kojem vrijedi viza, odnosno rok valjanosti vize.

Datumi se pišu na sljedeći način: DD-MM-GG.

Godinu označavaju posljednje dvije znamenke koje odgovaraju posljednjim dvjema znamenkama godine.

Primjerice, »01-01-21« = 1. siječnja 2021. godine.

Viza vrijedi za razdoblje od 00.00 sati datuma koji je upisan kao početak roka valjanosti, do 24.00 sati datuma koji je upisan kao završetak.

Rok valjanosti vize obuhvaća i dodatno razdoblje od 15 dana, u skladu s člankom 14. stavkom 4. i člankom 15. stavkom 6. Zakona.

Ako se izdaje višekratna zrakoplovno-tranzitna viza, valjanost vize izračunava se kako slijedi: prvi datum polaska plus šest mjeseci.

3. Rubrika »BROJ ULAZAKA«

Ova rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske, tj. odnosi se na broj razdoblja boravaka koji se mogu rasporediti unutar roka valjanosti vize (vidi točku 2.).

Broj ulazaka se određuje u skladu s člankom 14. stavkom 3., člankom 15. stavkom 2. i člankom 35. stavkom 2. Zakona.

Taj se broj upisuje na desnoj strani prethodno tiskanog dijela korištenjem oznaka »01«, »02« ili skraćenice »MULT«, ako viza odobrava više od dva ulaska.

Viza više ne vrijedi kada je ukupni broj izlazaka nositelja vize iz Republike Hrvatske jednak broju odobrenih ulazaka, čak i ako nositelj vize nije iskoristio broj dana odobrenih vizom.

4. Rubrika »TRAJANJE BORAVKA … DANA«

Ova rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske. Boravak može biti kontinuiran ili, ovisno o broju odobrenih ulazaka, raspoređen na nekoliko razdoblja unutar roka valjanosti vize.

Broj odobrenih dana upisuje se u obliku dviju znamenki, od kojih je prva ništica ako je broj dana manji od 10 (deset).

Kod kratkotrajne vize najveći broj dana koji se može upisati jest 90 (devedeset), dok je kod dugotrajne vize to 30 (trideset) dana.

Ako se izdaje putna viza za dva ili neograničeni broj ulazaka, u rubriku se upisuje zbroj ukupno odobrenih dana boravka.

Ako se izdaje putna viza s rokom valjanosti šest mjeseci i duljim, odobreno trajanje boravka je uvijek 90 dana.

U slučaju tranzita, duljina odobrenog boravka treba odgovarati vremenu potrebnom za tranzit.

Ako se izdaje zrakoplovno-tranzitna viza u ovu rubriku upisuje se »0« stoga što osoba ne ulazi na državno područje Republike Hrvatske.

5. Rubrika »IZDANO U…«

U ovu rubriku se upisuje grad u kojem je sjedište DM/KU Republike Hrvatske, primjerice »MOSKVA«, »LONDON«, i dr.

6. Rubrika »DANA…«

Upisuje se datum izdavanja vize, na način opisan u točki 2.

7. Rubrika »BROJ PUTOVNICE«

Upisuje se broj putne isprave u koju će se unijeti viza.

U slučaju da je osoba kojoj se viza izdaje upisana kao sukorisnik u putnoj ispravi supružnika, roditelja i zakonskog zastupnika, upisuje se broj te putne isprave.

Ako putna isprava podnositelja zahtjeva nije priznata kao valjana isprava za prelazak državne granice i unošenje vize, koristi se obrazac za unošenje vize.

Broj koji se upisuje u rubriku, ako je naljepnica vize unesena u obrazac za unošenje vize, nije broj putovnice, nego serijski broj obrasca, koji se sastoji od šest znamenki.

8. Rubrika »VRSTA VIZE«

Ova rubrika određuje vrstu vize uporabom slova »A«, »C« i »D« kako slijedi:

– A = zrakoplovno-tranzitna viza

– C = kratkotrajna viza i

– D = dugotrajna viza

9. Rubrika »PREZIME, IME«

Prezime je navedeno u putnoj ispravi u rubrici pod nazivom »Name«, »Surname«, »Family Name«. Ime se navodi u rubrici pod nazivom »First name«, »Forename«, »Given name/s«.

U ovu rubriku upisuje se prva riječ navedena u rubrici »Prezime« iz putne isprave te nakon nje prva riječ navedena u rubrici »Ime« iz putne isprave podnositelja zahtjeva.

Ovlašteni službenik provjerava jesu li prezime i ime navedeni u putnoj ispravi, a koji se unose u ovu rubriku i u strojno čitljivu zonu isti kao oni koji su navedeni u zahtjevu za vizu.

Ako je broj slova prezimena i imena veći od broja znakova predviđenih u rubrici, slova koja se ne mogu upisati zamjenjuju se točkom (.).

Ako podnositelj zahtjeva za vizu nema ime i prezime, jedinstveno ime se unosi u oba odgovarajuća polja (»ime« i »prezime«) na naljepnici za vizu.

10. Rubrika »NAPOMENE«

U prvi redak rubrike upisuje se svrha boravka u Republici Hrvatskoj, kako slijedi:

– privatni posjet fizičkoj osobi = PRIVATNI POSJET

– posjet pravnoj osobi = POSLOVNI POSJET

– dolazak na poziv državnog tijela = SLUŽBENO

– turistički posjet = TURIZAM

– sudjelovanje u sportskom događaju = SPORT

– sudjelovanje na kulturnoj manifestaciji (kulturna razmjena i dr.) = KULTURA

– sudjelovanje na konferenciji ili seminaru = KONFERENCIJA/SEMINAR

– sudjelovanje na tečaju = TEČAJ

– članovi obitelji hrvatskih državljana = ČLAN OBITELJI DRŽAVLJANINA HR

– članovi obitelji državljana Europskog gospodarskog prostora = ČLAN OBITELJI DRŽ. EGP-a

– nositelj diplomatske putovnice koji putuje službeno = DIPLOMATSKA VIZA

– nositelj službene putovnice koji putuje službeno = SLUŽBENA VIZA

– ako se viza izdaje na osnovi članka 19. = ZOS, čl. 19.

– ako se viza izdaje na osnovi članka 25. stavka 2. = ZOS, čl. 25. st. 2.

– ako se viza izdaje na osnovi članka 32. stavka2. = ZOS, čl. 32. st. 2.

– tranzit = TRANZIT

– ako se viza izdaje pomorcu u tranzitu = POMORAC U TRANZITU

– ako se viza izdaje na osnovi humanitarnih razloga = HUMANITARNI RAZLOZI

– ako je viza izdana iz ostalih razloga = OSTALO, s naznakom druge svrhe putovanja

– ako je viza izdana zbog ozbiljnih profesionalnih razloga = OZBILJNI PROFESIONALNI RAZLOZI

– ako je viza izdana zbog ozbiljnih osobnih razloga = OZBILJNI OSOBNI RAZLOZI

– ako se viza izdaje na osnovi članka 140. = ZOS, čl. 140.

– ako se viza izdaje na osnovi članka 141. = ZOS, čl. 141. i

– ako je viza izdana zbog više sile = VIŠA SILA.

U drugi redak rubrike upisuje se:

– iznos naplaćene konzularne pristojbe i valuta u kojoj je pristojba naplaćena, ili

– oznaka »GRATIS«, ako je viza izdana bez naplate konzularne pristojbe.

11. Prostor za FOTOGRAFIJU

Automatski se ispisuje prethodno skenirana fotografija podnositelja zahtjeva u boji.

Fotografija koja se skenira mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

– veličina glave od čela do brade mora biti između 70% i 80% okomite dužine površine fotografije i

– minimalna rezolucija za skeniranje je 300 piksela po inču (ppi); minimalna rezolucija za otiskivanje fotografije u boji je 720 točaka po inču (dpi).

12. Prostor za »STROJNO ČITLJIVU ZONU«

Ova je rubrika predviđena za elektronički zapis i strojno čitanje, a zahvaća donji dio naljepnice vize, od prostora predviđenog za »POTPIS I ŽIG« pa do donjeg ruba naljepnice.

Strojno čitljiva zona mora udovoljavati standardima utvrđenima u dokumentu ICAO 9303 o strojno čitljivim putnim ispravama i u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (SL L 164, 29. 5. 1995.).

Uz to se popunjavaju sljedeća mjesta kako slijedi:

MjestaSadržaj rubrikeSpecifikacije
29Teritorijalna valjanostUnosi se slovo T
30Broj ulazaka1, 2 ili M
31-32Duljina boravka

a) zrakoplovno-tranzitna viza: 00

b)     kratkotrajna viza: broj dana umeće se u polje za vizualno čitanje

c) dugotrajna viza: <<

33-36Početak valjanostiPravilni poredak je MMDD bez oznaka za popunjavanje.

DODATAK 7.

Suradnja s vanjskim pružateljima usluga i komercijalnim posrednicima

I. Vanjski pružatelji usluga

Ugovor o suradnji

Članak 1.

(1) Suradnja s vanjskim pružateljima usluga zasniva se na ugovoru o suradnji između DM/KU ili ministarstva nadležnog za vanjske poslove i vanjskog pružatelja usluga.

(2) DM/KU osigurava stručnu izobrazbu vanjskog pružatelja usluga, koja odgovara znanju potrebnom za pružanje odgovarajućih usluga i pružanju dostatnih obavijesti podnositeljima zahtjeva.

(3) DM/KU nadzire provedbu ugovora uključujući:

1. opće obavijesti o viznom režimu i obrascima zahtjeva za izdavanje vize koje vanjski pružatelj usluga dostavlja podnositeljima zahtjeva

2. sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, promjena, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, i sve druge nezakonite oblike obrade osobnih podataka

3. uzimanje i prijenos biometrijskih podataka i

4. mjere poduzete kako bi se osiguralo poštovanje odredbi o zaštiti podataka.

U tu svrhu ministarstvo nadležno za vanjske poslove i nadležna DM/KU redovito i najmanje svakih devet mjeseci provodi/provode nasumične kontrole rada, osoblja i prostorija vanjskog pružatelja usluga. Ukoliko vanjski pružatelj usluga zastupa više država članica Europske unije može se dogovoriti podjela opterećenja u vezi s provedbom redovitog nadzora.

O obavljenom nadzoru nadležna DM/KU dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za vanjske poslove.

Poslovi vanjskog pružatelja usluga

Članak 2.

(1) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova:

1. pružanje općih obavijesti o viznom režimu i potrebnim obrascima

2. obavješćivanje podnositelja zahtjeva o dokaznim ispravama koje se traže, na osnovi kontrolnog popisa

3. prikupljanje podataka i zahtjeva za izdavanje vize, uključujući, ako je potrebno, unos podataka u elektronički obrazac zahtjeva

4. prikupljanje biometrijskih identifikatora

5. preuzimanje zahtjeva za izdavanje vize i popratne dokumentacije te njihovo prosljeđivanje nadležnom DM/KU

6. naplata vizne pristojbe

7. vođenje rasporeda termina za osobno javljanje u DM/KU ili kod vanjskog pružatelja usluga

8. po završetku obrade zahtjeva, preuzimanje putnih isprava i eventualnih obavijesti o odbijanju te njihovo vraćanje podnositelju zahtjeva.

(2) Pristojba koju vanjski pružatelj usluga naplaćuje za uslugu ne smije prelaziti polovicu propisane svote vizne pristojbe, bez obzira na moguća smanjenja ili izuzeća od naplate vizne pristojbe.

(3) DM/KU na čijem konzularnom području djeluje vanjski pružatelj usluga zadržava mogućnost izravnog podnošenja zahtjeva.

Zaštita podataka

Članak 3.

Pri obavljanju djelatnosti iz svog djelokruga, u svrhu zaštite podataka, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. u svako doba spriječiti neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili brisanje podataka, osobito tijekom njihova prijenosa nadležnom DM/KU

2. u skladu s uputama, prenositi podatke:

– elektronički, u šifriranom obliku ili

– fizički, na siguran način

3. prenositi podatke što je prije moguće:

– ako se prenose fizički, najmanje jednom tjedno i

– u slučaju elektroničkog prijenosa šifriranih podataka, najkasnije na kraju dana njihova prikupljanja

4. osigurati odgovarajuća sredstva za praćenje pojedinačnih predmeta zahtjeva koji pristižu iz DM/KU i u DM/KU

5. brisati podatke najkasnije sedam dana nakon njihova prijenosa i osigurati da se zadrže samo podaci o imenu i podaci za kontakt podnositelja zahtjeva s ciljem zakazivanja termina, kao i broj putovnice, do vraćanja putovnice podnositelju zahtjeva te da se izbrišu pet dana nakon toga

6. osigurati sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, njihova mijenjanja, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito ako suradnja uključuje prijenos predmeta i podataka nadležnoj DM/KU, kao i mjere za zaštitu od svih drugih oblika nezakonite obrade osobnih podataka

7. obraditi podatke samo u svrhu obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva

8. osigurati podatke sukladno propisima o zaštiti podataka i

9. podnositeljima omogućiti pristup traženim podacima sukladno propisu o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Obveze vanjskog pružatelja usluga

Članak 4.

U odnosu na obavljanje svojih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga obvezan je:

1. osigurati da su njegovi zaposlenici odgovarajuće osposobljeni

2. osigurati da njegovi zaposlenici u obavljanju svojih zadataka:

– ljubazno primaju podnositelje zahtjeva

– poštuju ljudsko dostojanstvo i integritet podnositelja

– ne diskriminiraju osobe na osnovi spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina ili spolne orijentacije i

– poštuju pravila o tajnosti koja se također primjenjuju nakon što članovi osoblja napuste svoj posao, ili nakon privremene obustave ili okončanja pravnog instrumenta.

3. u svako doba omogućiti identifikaciju osoblja koje radi za vanjskog pružatelja usluga i

4. dokazati da njegovi zaposlenici nisu u kaznenoj evidenciji te da imaju potrebna stručna znanja.

Članak 5.

U svrhu provjere obavljanja njegovih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga obvezan je:

1. omogućiti ovlaštenom osoblju DM/KU pristup njegovim prostorijama, u svako doba, bez prethodne najave, osobito u svrhu kontrole

2. u svrhu kontrole, omogućiti provjeru dostupnosti sustava zakazivanja termina putem govornog automata

3. osigurati korištenje odgovarajućih metoda nadzora (primjerice pseudo-podnositelji zahtjeva, instaliranje web-kamera)

4. omogućiti pristup dokazima o pridržavanju propisa o zaštiti podataka, uključujući obveze izvješćivanja, vanjske revizije i redovite provjere na terenu i

5. izvješćivati DM/KU bez odgode, o svakom kršenju sigurnosti ili pritužbi podnositelja zahtjeva glede zlouporabe ili neovlaštenog pristupa podacima te surađivati u pronalaženju rješenja i davanja žurnih odgovora na pritužbe podnositelja.

Članak 6.

U vezi s općim uvjetima, vanjski pružatelj usluga obvezan je:

1. postupati u skladu s uputama DM/KU

2. donijeti odgovarajuće antikorupcijske mjere (odredbe o plaćama osoblja, suradnja u izboru osoblja koji se upošljavaju za određeni zadatak, pravilo dviju osoba, načelo rotacije i dr.) i

3. u potpunosti poštovati odredbe ugovora koji mora sadržavati klauzulu o privremenoj obustavi ili okončanju, osobito u slučaju kršenja uspostavljenih pravila, kao i klauzulu o reviziji radi osiguranja da pravni instrument odražava najbolju praksu.

II. Suradnja s komercijalnim posrednicima (stranim turističkim agencijama i tour operatorima)

Akreditacija

Članak 7.

(1) Suradnja s komercijalnim posrednicima zasniva se na akreditaciji pri DM/KU koja ih ovlašćuje za posredovanje u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta.

(2) Odluka o akreditaciji zasniva se ponajprije na provjeri:

1. statusa komercijalnog posrednika (licencija, trgovački registar, ugovori s bankama)

2. postojanja ugovora s komercijalnim partnerima koji nude smještaj i druge usluge putnih paket aranžmana u Republici Hrvatskoj i

3. ugovora s komercijalnim partnerima (agencijama) koji organiziraju prijevoz u Republiku Hrvatsku te povratak u zemlju ishodišta.

(3) Akreditirani komercijalni posrednici moraju se redovito kontrolirati nasumičnim provjerama koje uključuju osobne ili telefonske razgovore s podnositeljima zahtjeva, provjerama putovanja i smještaja, provjerama da je priloženo putno zdravstveno osiguranje odgovarajuće i da uključuje pojedinačne putnike te uvijek kad se smatra potrebnim, provjerama isprava koje se odnose na povratak skupine.

(4) DM/KU mora osigurati da javnost bude obaviještena o popisu akreditiranih komercijalnih posrednika s kojima surađuje.

Postupak akreditacije

Članak 8.

(1) Komercijalni posrednik koji se želi akreditirati pri DM/KU podnosi zahtjev za akreditaciju tijekom cijele godine.

(2) Komercijalni posrednik dostavlja:

1. zamolbu za akreditaciju

2. dozvolu za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik)

3. ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog)

4. ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti

5. ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste

6. okvirnu procjenu broja turista i

7. punomoć za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45 mm.

(3) Hrvatska pravna osoba s kojom je agencija sklopila ugovor dostavlja izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda.

(4) Na osnovi raspoložive dokumentacije kao i podataka o (ne)vjerodostojnosti komercijalnog posrednika što ih je bilo moguće prikupiti (u sklopu lokalne konzularne suradnje s predstavnicima DM/KU država članica EEP-a u državi primateljici), DM/KU dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove obrazloženi prijedlog o uspostavi suradnje s komercijalnim posrednikom.

(5) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove odlučuje o (ne)izdavanju akreditacije komercijalnom posredniku u roku 30 dana od zaprimanja zahtjeva. U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od komercijalnog posrednika, kao i od hrvatske pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Na osnovi odluke ministarstva nadležnog za vanjske poslove, DM/KU obavješćuje komercijalnog posrednika o (ne)prihvaćanju akreditacije.

(7) Odluka o akreditaciji vrijedi tri godine od datuma njezinog izdavanja. U slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za akreditacijom koji je podnesen prije datuma isteka akreditacije, prethodno izdana akreditacija vrijedi do donošenja odluke o novom zahtjevu.

Odluka o akreditaciji

Članak 9.

(1) Odluka o akreditaciji sadrži sljedeće:

Oznaku DM/KU, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja, predmet »Obavijest o akreditaciji« i sljedeći tekst:

»Komercijalni posrednik ______ (naziv i sjedište), akreditiran je pri ____________ (DM/KU).

Opunomoćeni predstavnici komercijalnog posrednika za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize za organizirane turističke posjete ______________ državljana su:

(ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice, rok valjanosti)

Akreditacija vrijedi do dana _______ godine, a može se opozvati i prije navedenoga roka.«

Nakon gornjeg teksta slijedi potpis ovlaštenog službenika i pečat DM/KU.

(2) Odluka o akreditaciji izdaje se na hrvatskom jeziku i na jeziku države primateljice odnosno na engleskom jeziku.

(3) Nakon donošenja odluke o akreditaciji nadležna DM/KU izrađuje propusnicu za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize

Članak 10.

(1) Zahtjevi za izdavanje vize podnose se posredstvom opunomoćenih predstavnika komercijalnog posrednika u nadležnom DM/KU ili u vanjskom pružatelju usluga ako na području nadležnog DM/KU djeluje vanjski pružatelj usluga.

(2) Osim opće dokumentacije koja se odnosi na konkretno putovanje (potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu s popisom osoba, smještaju, prijevozu i dr.), za svaku osobu koja putuje dostavlja se:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje vize, s vlastoručnim potpisom osobe

– valjana putna isprava

– jedna fotografija

– dokaz o povratku u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju, školovanju i dr.) i

– dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

(3) DM/KU provjerava priloženu dokumentaciju te odlučuje o izdavanju viza u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Tijekom postupka, ako smatra potrebnim, ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor.

Obveze komercijalnog posrednika

Članak 11.

Komercijalni posrednik dužan je odmah obavijestiti DM/KU o bilo kojoj promjeni činjenica na osnovi kojih je izdana akreditacija, a osobito o:

1. sklapanju ili raskidu ugovora s hrvatskom pravnom osobom

2. sklapanju novog ugovora s drugom hrvatskom pravnom osobom i

3. promjeni opunomoćenih predstavnika i dr.

Obustava suradnje

Članak 12.

(1) Ako se utvrdi da:

1. je komercijalni posrednik ili hrvatska pravna osoba s kojom je sklopila ugovor nevjerodostojna

2. komercijalni posrednik učestalo ne dostavlja potpunu dokumentaciju

3. je komercijalni posrednik dostavio nevjerodostojnu dokumentaciju

4. je osoba iz skupine ostala u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka valjanosti vize

5. je osoba iz skupine pokušala ili je nezakonito napustila Republiku Hrvatsku

6. komercijalni posrednik ne surađuje s DM/KU vezano uz izvršavanje povremenog nadzora u svrhu utvrđivanja povratka osoba

s dotičnim se komercijalnim posrednikom odmah obustavlja suradnja i opoziva akreditacija te se ta informacija također dostavlja u sklopu lokalne schengenske suradnje u dotičnom konzularnom području.

(2) U slučaju da DM/KU dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(3) U slučaju da ministarstvo nadležno za vanjske poslove dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje DM/KU s komercijalnim posrednikom, naložit će DM/KU opoziv akreditacije.