Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

NN 109/2021 (8.10.2021.), Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1920

Na temelju članka 33. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/07, 22/13 i 84/21) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi svaki organizator volontiranja koji ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koji je u izvještajnom razdoblju organizirao volontiranje.

Članak 3.

Izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 4.

Izvješće se dostavlja ministarstvu nadležnom za volonterstvo (dalje: Ministarstvo) jednom godišnje, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, na propisanom obrascu.

Članak 5.

Obrazac Izvješća, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja i podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja. Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja sadrže i potkategorije s obzirom na spol, dob, državljanstvo i zemljopisno područje volontiranja.

Članak 6.

Podaci koje organizator volontiranja navodi u obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika predstavljaju dio službene evidencije koju vodi organizator volontiranja.

Za točnost podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je organizator volontiranja.

Članak 7.

Izvješće se podnosi elektroničkim putem kroz informacijski sustav koji je u tu svrhu kreiralo Ministarstvo te čija se poveznica nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 8.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika su osnova za evidenciju o broju organizatora volontiranja i volonterskih sati, broju volontera u Republici Hrvatskoj i broju državljana Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu, dobnoj strukturi volontera te drugih podataka o volontiranju koje vodi Ministarstvo.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (»Narodne novine«, broj 9/18).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-02/6
Urbroj: 524-08-02-02/4-21-5
Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

IZVJEŠĆE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA
O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

1. Opći podaci o organizatoru volontiranja

Podnositelj izvješća je (molimo označiti odgovarajuće):

UdrugaUstanova
ZakladaJedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
SindikatDržavno tijelo
Vjerska zajednicaDruga neprofitna pravna osoba
Turistička zajednica

Naziv i sjedište organizatora:
Adresa organizatora:
OIB organizatora:
Odgovorna/e osoba/e (ime/na, prezime/na, pozicija i datum početka obnašanja pozicije, OIB):
Osoba za kontakt (ime, prezime i pozicija):
Telefon i mobitel osobe za kontakt:
Elektronička adresa osobe za kontakt:

2. Podaci o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja

 
Ukupan broj volonteraOd toga broj
dugotrajnih volontera*
Volonteri angažirani kroz program Europskih snaga solidarnosti i drugih međunarodnih programa kojima se potiče mobilnost u volontiranju
Ukupan broj volonteraOd toga broj dugotrajnih volontera*
Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje tijekom izvještajnog razdoblja: 
 
 
 
 
Broj uključenih volontera prema spolu:Ž 
 
 
 
M 
 
 
 
Broj djece uključene u odgoj za volontiranje te broj volontera prema dobi:0-14 (djeca uključena u odgoj za volontiranje) 
 
 
 
15-17 
 
 
 
18-30 
 
 
 
31-45 
 
 
 
46-65 
 
 
 
66 i više 
 
 
 
Broj uključenih volontera prema državljanstvu:Državljani Republike Hrvatske 
 
 
 
Stranci 
 
 
 
Broj volontera, državljana Republike Hrvatske prema zemljopisnom području volontiranja:Republika Hrvatska 
 
 
 
Europska unija (osim RH) 
 
 
 
Europske zemlje izvan Europske unije 
 
 
 
Afrika 
 
 
 
Azija 
 
 
 
Ostale zemlje svijeta 
 
 
 

Broj inkluzivnih volontera:**

Broj provedenih programa volontiranja: – od toga broj provedenih programa volontiranja koji uključuju koncept inkluzivnog volontiranja:
  

Suradnja na provedenim programima volontiranja (molimo označiti odgovarajuće):
☐ samostalno
☐ sa zdravstvenim ustanovama
☐ s ustanovama socijalne skrbi
☐ s odgojno-obrazovnim ustanovama
☐ s kulturnim ustanovama
☐ s turističkim zajednicama i srodnim organizacijama
☐ sa sportskim ustanovama, savezima i srodnim organizacijama
☐ s ustanovama i organizacijama u području kriznih intervencija i humanitarne pomoći
☐ s poslovnim subjektima (volontiranje zaposlenika)
☐ s ustanovama i organizacijama koje se bave zaštitom okoliša
☐ drugo (molimo upisati)

Broj koordinatora volontera u organizatoru volontiranja u izvještajnoj godini: – od toga broj koordinatora volontera koji su prošli program edukacije
  

Ukupan broj sati volontiranja:

Ukupan broj izdanih potvrda o volontiranju:

Ukupan broj izdanih potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem:

Ukupan iznos troškova volontiranja (u kunama):Troškovi prijevoza
Troškovi smještaja
Troškovi prehrane
Troškovi edukacije
Ostali troškovi (molimo upisati)***
Ukupno

3. Vrsta aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni tijekom izvještajnog razdoblja

(Moguće je označiti više aktivnosti/usluga)

VRSTA USLUGE KOJU SU PRUŽALI VOLONTERIUkupan broj volontera uključenih u pružanje navedenih vrsta usluga:Od toga volonteri uključeni kroz program Europskih snaga solidarnosti i drugih međunarodnih programa kojima se potiče mobilnost u volontiranju:
Administrativne usluge (npr. uredska korespondencija, arhiviranje, izrada zapisnika, i dr. administrativni poslovi)
Intelektualne usluge (npr. prevođenje, edukacije, znanstveno – istraživački rad)
Socijalne usluge (npr. pomoć u kući, psihosocijalna podrška i dr.)
Fizički poslovi ili usluge (npr. uređenje/čišćenje javnih površina, dostava ogrjeva, uređenje okućnice)
Drugo (molimo upisati)

Ime i prezime odgovorne osobe
Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće

Datum podnošenja Izvješća