Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

NN 109/2021 (8.10.2021.), Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1922

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/07, 22/13 i 84/21) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA IZBOR I NAČIN IZBORA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA NACIONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA

I.

Ovom Odlukom određuju se kriteriji za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Odbor) iz reda predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i predstavnika nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

OPĆI KRITERIJI

II.

Kandidata za člana i zamjenika člana Odbora iz reda organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva može prijaviti neprofitna pravna osoba koja je u proteklom razdoblju ministarstvu nadležnom za volonterstvo (dalje: Ministarstvo) podnijela najmanje tri godišnja izvješća o organiziranom volontiranju i koja promiče i razvija volonterstvo kroz najmanje tri od navedenih aktivnosti:

a) organiziranje volonterskih aktivnosti u zajednici

b) informiranje i poticanje građana na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u volonterskim aktivnostima

c) vođenje evidencije i baze podataka o volonterima i volonterskim aktivnostima

d) povezivanje, praćenje i podržavanje volontera

e) rad na senzibilizaciji javnosti i promjenama stavova o volontiranju kroz promidžbene aktivnosti, humanitarne akcije i drugo

f) edukaciju neprofitnih organizacija i volontera o upravljanju volonterima

g) suradnju s jedinicama lokalne samouprave na promicanju volonterstva

h) suradnju s međunarodnim volonterskim organizacijama

Uz dokaze o provođenju aktivnosti iz stavka 1. ove točke, neprofitna pravna osoba koja prijavljuje kandidata za člana i zamjenika člana Odbora mora posjedovati i dokaze o urednom financijskom poslovanju.

POSEBNI KRITERIJI

III.

Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva predlaže se osoba koja:

– je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

– posjeduje znanje i iskustvo relevantno za područje volonterstva

– kontinuirano najmanje tri godine aktivno djeluje u organizaciji civilnoga društva koja promiče i razvija volonterstvo.

Za člana i zamjenika člana Odbora koji je predstavnik nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom predlaže se osoba koja se istaknula djelovanjem na području volonterstva i civilnoga društva u razdoblju od najmanje tri godine i to kao:

a) član akademske zajednice koji se tim područjem bavi kroz znanstveno-istraživački rad

b) stručnjak na području društvenih djelatnosti uključen u projekte organizacija civilnoga društva koji promiču volonterstvo ili

c) stručnjak drugog područja koji se istaknuo u promicanju volonterstva i suradnji s organizacijama civilnoga društva.

POSTUPAK ISTICANJA KANDIDATA I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

IV.

Izbor predstavnika organizatora volontiranja i organizacija civilnoga društva koji se bave razvojem volonterstva na prijedlog organizacija civilnoga društva obavlja se na način da:

1. Ministarstvo objavljuje javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Odbora na svojoj internetskoj stranici.

2. Trajanje postupka isticanja kandidata za članove i zamjenike članova Odbora navodi se u pozivu i ne može biti kraće od 8 dana.

3. Povjerenstvo za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Odbora (dalje: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od završetka javnog poziva ocjenjuje važeće kandidature i sastavlja prioritetni popis kandidata i preporuku čelniku Ministarstva za predlaganje imenovanja članova i zamjenika članova Odbora iz reda organizacija civilnoga društva i organizatora volontiranja na prijedlog organizacija civilnoga društva.

4. Po provedenom postupku, Ministarstvo izrađuje prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva te ga upućuje Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Izbor nezavisnih stručnjaka za člana i zamjenika člana Odbora na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja se na način da Ministarstvo uputi pozive Hrvatskoj zajednici županija, Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj te Hrvatskoj zajednici općina da kao predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predlože kandidate koji ispunjavaju uvjete iz točke III. ove Odluke.

POVJERENSTVO ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA ODBORA

V.

Povjerenstvo imenuje čelnik Ministarstva.

Povjerenstvo ima pet članova, a čine ga:

– dva predstavnika Ministarstva

– predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

– predstavnik Savjeta za razvoj civilnoga društva

– predstavnik akademske zajednice.

Odlukom o imenovanju Povjerenstva propisat će se zadaci i obveze članova Povjerenstva.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za izbor i načinu izbora predstavnika i/ili predstavnica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (»Narodne novine«, broj 90/07).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-02/5
Urbroj: 524-08-02-02/5-21-5
Zagreb, 30. rujna 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.