Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 110/2021 (13.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

1927

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/60

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 6. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.) u članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 17. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1160 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/65/EZ)«.

Iza točke 8. briše se točka i dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 201 1/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.).«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1156)

2. Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/2033).

(4) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a UCITS ETF (engl. »Exchange-Traded Fund«) je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čijom se barem jednom klasom udjela trguje tijekom dana na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi, s barem jednim održavateljem tržišta, koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine i, kada je primjenjivo, njegove indikativne neto vrijednosti imovine«.

Točka 44. mijenja se i glasi:

»44. subjekt financijskog sektora je subjekt kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013«.

Iza točke 52. briše se točka i dodaje se točka 53. koja glasi:

»53. kreditna institucija je kreditna institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječ: »kupnju« zamjenjuje se riječju: »izdavanje«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. neovisno o dodatnim zahtjevima za kapitalom iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, jedne četvrtine fiksnih općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine, kako je popisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/2033.«.

U stavku 3. točki b) iza riječi: »četvrtine« dodaje se riječ: »fiksnih«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za upravljanje računa fiksne opće troškove iz stavka 1. točke 2. ovoga članka na način kako je to propisano regulatornim tehničkim standardima donesenima na temelju Uredbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 39. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Agencija može predmetno odobrenje izdati i za mandat kraći od zahtijevanog, ako smatra da za to postoji opravdani razlog.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 5. ovoga članka, postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program, kao i opravdane razloge radi kojih Agencija može izdati suglasnost na mandat na kraći rok od zahtijevanog.«.

Članak 6.

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Društvo za upravljanje dužno je urediti, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja:

a) rizika povezanih s poslovanjem društva za upravljanje i UCITS fondovima kojima upravlja te poslovnim procesima i sustavima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja

b) doprinosa tih pojedinih rizika profilu rizičnosti društva za upravljanje i pojedinog UCITS fonda i

c) prihvatljive razine rizika za svaki identificirani rizik kojemu je izloženo ili bi moglo biti izloženo društvo za upravljanje i pojedini UCITS fond kojim upravlja.«.

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. i stavak 13. koji glase:

»(12) Društvo za upravljanje dužno je za svaki UCITS fond kojim upravlja urediti sustav ograničenja rizika (engl. risk limit system) s kojima UCITS fond treba biti usklađen kako bi se održala dosljednost s odobrenim profilom rizičnosti UCITS fonda.

(13) Sustav ograničenja rizika treba biti u skladu sa strategijom ulaganja UCITS fonda i obuhvaćati zakonska ograničenja, kao i sva druga interna ograničenja rizika definirana od strane društva za upravljanje.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 14.

Članak 7.

U članku 57. stavku 3. točki 2. iza riječi: »strane« dodaju se riječi: »te interno uređena ograničenja rizika«.

U točki 4. podtočki b) iza riječi: »taj« dodaje se skraćenica: »UCITS«.

Članak 8.

U članku 80. stavku 3. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »(razdoblje procjene)«.

Članak 9.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugovorom o ulaganju društvo za upravljanje obvezuje se izdati ulagatelju udjel, izvršiti odnosno omogućiti njegov upis u registar udjela, otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati UCITS fondom za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje UCITS fondom u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda. Kod ETF-a, društvo za upravljanje u obvezi je otkupiti udjel izravno od ulagatelja samo u slučajevima koji su predviđeni prospektom ili pravilima ETF-a na način kako je uređeno prospektom ili pravilima ETF-a.«.

Članak 10.

U članku 100. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na ETF-ove.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 11.

U članku 110. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Društvo za upravljanje dužno je pravilima UCITS fonda predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete, u slučaju pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i u slučaju povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 259. stavka 4. ovoga Zakona, zatim u slučaju štete koja je nanesena imovini UCITS fonda kao posljedica propusta društva za upravljanje u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i u slučaju štete koja nastane imateljima udjela zbog izdavanja ili otkupa udjela te zbog propusta otkupa udjela UCITS fonda na način predviđen člankom 184. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 114. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja vodi registar udjela UCITS fonda dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama. Kada je to dopušteno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka, navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati:«.

Članak 13.

U članku 119. stavku 4. riječi: »sedam dana« zamjenjuju se riječima: »pet radnih dana«.

Članak 14.

U članku 122. stavak 3. briše se.

Članak 15.

U članku 124. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji i nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacije iz članka 123. ovoga Zakona, najmanje 30 dana prije provođenja promjena, a kako bi Agencija mogla donijeti odluku o predloženoj promjeni, odnosno kako bi se nadležno tijelo države članice domaćina moglo pripremiti za nadzor u dijelu poštivanja pravila države članice domaćina društva za upravljanje. U slučaju promjene u opsegu djelatnosti ili ograničenjima u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, Agencija će o toj promjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. i stavak 8. koji glase:

»(7) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da društvo za upravljanje ne bi više bilo usklađeno s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od zaprimanja svih dokumenata iz članka 123. ovoga Zakona zabraniti provođenje namjeravane promjene i o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

(8) Ako je protivno stavcima 6. i 7. ovoga članka namjeravana promjena provedena odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje društvo za upravljanje više nije usklađeno s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona i o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 16.

U članku 134. stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 137. stavku 2. iza riječi: »fondom« dodaju se riječi: »iz druge države članice«.

Članak 18.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona mora za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici osigurati u Republici Hrvatskoj sustave za obavljanje sljedećih zadataka:

a) izvršavanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela i osiguranja drugih plaćanja povezanih s udjelima UCITS fonda imateljima udjela UCITS fonda, na način kako je uređeno prospektom UCITS fonda

b) pružanje informacija ulagateljima o mogućim načinima podnošenja zahtjeva za izdavanjem ili otkupom udjela, kao i načinima isplate na temelju zahtjeva za otkupom udjela

c) olakšavanje obrade informacija i pristupa postupcima i mjerama vezanima uz rješavanje pritužbi ulagatelja i ostvarivanja prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u UCITS fond, u skladu s člancima 63. i 64. ovoga Zakona

d) stavljanje informacija i dokumenata iz članka 139. stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Zakona na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika, na način kako je propisano člankom 139. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona dužno je informacije iz stavka 1. ovoga članka na njihov zahtjev dostaviti ulagateljima na trajnom mediju.

(3) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona dužno je djelovati kao kontakt-točka za komunikaciju s Agencijom.

(4) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona nije dužno imati fizičkog predstavnika ili imenovati treću osobu u Republici Hrvatskoj za obavljanje zadataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Sustavi za obavljanje zadataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a koji mogu biti i elektronički, u Republici Hrvatskoj moraju biti osigurani:

a) na hrvatskom ili engleskom jeziku

b) samostalno i/ili putem treće osobe koja u državi članci podliježe posebnim propisima koji uređuju obavljanje navedenih zadataka ili nadzoru nad obavljanjem navedenih zadataka.

(6) Kada društvo za upravljanje imenuje treću osobu za obavljanje zadataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, dužno je s tom trećom osobom sklopiti pisani ugovor u kojem će biti navedeno koje zadatke obavlja treća osoba, kao i da je društvo za upravljanje dužno trećoj osobi dostavljati sve informacije i dokumente koji su joj potrebni za izvršavanje zadataka definiranih ugovorom.«.

Članak 19.

U članku 139. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka koju je Agencija zaprimila od nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda sadržava podatke o dogovorenim uvjetima za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj, podatke potrebne za izdavanje računa ili obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili drugim pristojbama Agencije, uključujući i adresu društva za upravljanje, podatke o sustavima za obavljanje zadataka iz članka 138. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i podatke iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 584/2010 te za svaki UCITS fond osnovan u drugoj državi članici čijim se udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj sljedeće priloge:

1. važeći prospekt

2. pravila UCITS fonda odnosno drugi odgovarajući dokument

3. posljednje revidirane godišnje izvještaje i naknadne polugodišnje izvještaje UCITS fonda, ako oni postoje

4. ključne podatke za ulagatelje i

5. potvrdu nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda iz Priloga II. Uredbe Komisije (EU) br. 584/2010.«.

Članak 20.

U članku 140. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona namjerava promijeniti podatke iz obavijesti iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona odnosno dokumente iz članka 139. stavka 2. ovoga Zakona ili podatke o klasama udjela UCITS fondova osnovanih u drugoj državi članici kojima se trguje, najmanje mjesec dana prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.«.

Članak 21.

U članku 141. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 22.

Iza članka 143. dodaje se naslov iznad članka i članak 143.a koji glase:

»Povlačenje obavijesti o trgovanju udjelima UCITS fonda u Republici Hrvatskoj osnovanog u drugoj državi članici

Članak 143.a

(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona može povući obavijest iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona u odnosu na sve ili dio UCITS fondova ili klasa udjela UCITS fondova kojima trguje u Republici Hrvatskoj.

(2) Informacije koje odgovaraju onima iz članka 154.a stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga Zakona društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona dužno je pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Od dana povlačenja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je u Republici Hrvatskoj prestati s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela UCITS fonda u odnosu na koji je povučena obavijest.

(4) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona koje povuče obavijest iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona dužno je ulagateljima u Republici Hrvatskoj koji ostanu imatelji udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog UCITS fonda u matičnoj državi članici UCITS fonda, što uključuje prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda, na jeziku kako je propisano člankom 142. ovoga Zakona.

(5) Društvo za upravljanje može informacije iz stavka 4. ovoga članka ulagateljima u Republici Hrvatskoj osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije, uz uvjet da su informacije i komunikacijska sredstva ulagateljima dostupna na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(6) U odnosu na društvo za upravljanje koje povuče obavijest iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona, a u Republici Hrvatskoj ostanu imatelji udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena, Agencija će imati ista prava i obveze kao što ima u skladu s člankom 381. stavkom 2., člankom 346. stavkom 5. točkom 6. i člankom 391. ovoga Zakona.

(7) Agencija neće od društva za upravljanje koje je u Republici Hrvatskoj povuklo obavijesti iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona tražiti usklađenost sa zahtjevima o oglašavanju UCITS fonda iz glave II. ovoga dijela, a koji su objavljeni na mrežnim stranicama Agencije u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/1156.«.

Članak 23.

U članku 147. stavku 1. iza riječi: »institucije« zarez i riječi: »odnosno štedne banke« brišu se.

Članak 24.

U članku 151. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Društvo za upravljanje dužno je u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka navesti i sve podatke, uključujući adresu, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama. Obavijest mora sadržavati i informacije o sustavima za obavljanje zadataka iz članka 151.a ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 25.

Iza članka 151. dodaje se članak 151.a koji glasi:

»Članak 151.a

(1) Društvo za upravljanje iz članka 150. stavka 1. ovoga Zakona dužno je u svakoj državi članici domaćinu u kojoj namjerava trgovati udjelima UCITS fonda omogućiti pristup sustavima za obavljanje sljedećih zadataka:

a) izvršavanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela i osiguranja drugih plaćanja povezanih s udjelima u UCITS fondu imateljima udjela UCITS fonda, na način kako je uređeno prospektom UCITS fonda

b) pružanje informacija ulagateljima o mogućim načinima podnošenja zahtjeva za izdavanjem ili otkupom udjela, kao i načinima isplate na temelju zahtjeva za otkupom udjela

c) olakšavanje obrade informacija i pristupa postupcima i mjerama vezanima uz rješavanje pritužbi ulagatelja i ostvarivanja prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u UCITS fond, u državi članici u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda, u skladu s člancima 63. i 64. ovoga Zakona

d) stavljanje informacija i dokumenata iz članka 151. stavka 2. ovoga Zakona na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika, na način kako je propisano propisima države članice domaćina UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je informacije iz stavka 1. ovoga članka na njihov zahtjev dostaviti ulagateljima na trajnom mediju.

(3) Društvo za upravljanje dužno je djelovati kao kontaktna točka za komunikaciju s Agencijom i nadležnim tijelom države članice domaćina UCITS fonda.

(4) Sustavi za obavljanje zadataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a koji mogu biti i elektronički, u državi članici domaćinu UCITS fonda moraju biti osigurani:

a) na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda ili na jeziku koji odobri nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda

b) samostalno i/ili putem treće osobe koja u državi članici podliježe posebnim propisima koji uređuju obavljanje navedenih zadataka ili nadzoru nad obavljanjem navedenih zadataka.

(5) Kada društvo za upravljanje imenuje treću osobu za obavljanje zadataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, dužno je s tom trećom osobom sklopiti pisani ugovor u kojem će biti navedeno koje zadatke obavlja treća osoba, kao i da je društvo za upravljanje dužno trećoj osobi dostavljati sve informacije i dokumente koji su joj potrebni za izvršavanje zadataka definiranih ugovorom.«.

Članak 26.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje koje trguje udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda dužno je nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda omogućiti elektronski pristup prijevodima važeće dokumentacije UCITS fonda iz članka 151. stavka 2. ovoga Zakona i obavještavati nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda o svim promjenama te dokumentacije.

(2) Ako društvo za upravljanje namjerava promijeniti podatke u obavijesti iz članka 151. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona odnosno podatke o klasama udjela UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi članici domaćinu UCITS fonda, minimalno 30 dana prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju i nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.

(3) Ako bi namjeravana promjena iz stavka 2. ovoga članka dovela do toga da društvo za upravljanje ne bi više bilo usklađeno s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od zaprimanja svih informacija iz stavka 2. ovoga članka zabraniti provođenje namjeravane promjene i o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.

(4) Ako je protivno stavku 3. ovoga članka namjeravana promjena provedena i zbog nje društvo za upravljanje više nije usklađeno s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući i zabranu trgovanja udjelima UCITS fonda i o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.«.

Članak 27.

Iza članka 154. dodaje se naslov iznad članka i članak 154.a koji glase:

»Povlačenje obavijesti o trgovanju udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda

Članak 154.a

(1) Društvo za upravljanje može povući obavijest iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona u odnosu na sve ili dio UCITS fondova ili klasa udjela UCITS fondova te u odnosu na sve ili pojedinu državu članicu domaćina UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje koje želi povući obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona mora dostaviti obavijest Agenciji i uz obavijest priložiti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

a) da je društvo za upravljanje dalo opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela UCITS fonda na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena, bez naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) da je ponuda iz točke a) ovoga stavka javno dostupna barem 30 radnih dana te da je društvo za upravljanje istu izravno ili preko financijskih posrednika pojedinačno uputilo svim ulagateljima u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena, a čiji mu je identitet poznat

c) da je društvo za upravljanje na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje UCITS fondova i prikladan za tipičnog ulagatelja u UCITS fond, što uključuje i elektronička sredstva, objavilo namjeru povlačenja obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona i navelo UCITS fond i državu članicu domaćina UCITS fonda u odnosu na koje se obavijest povlači

d) da je društvo za upravljanje izmijenilo ili raskinulo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo daljnje distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Društvo za upravljanje dužno je u informacijama iz stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga članka jasno navesti posljedice za ulagatelje ako ne prihvate ponudu za otkupom ili isplatom udjela UCITS fonda navedenog u stavku 2. točki c) ovoga članka.

(4) Društvo za upravljanje dužno je informacije iz stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga članka objaviti i dostaviti Agenciji na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena ili na jeziku koji odobri nadležno tijelo te države članice.

(5) Od dana povlačenja obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona društvo za upravljanje dužno je prestati s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela UCITS fonda u odnosu na koji je povučena obavijest u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je povučena obavijest.

(6) Agencija će provjeriti je li obavijest iz stavka 2. ovoga članka potpuna te će je najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja potpune obavijesti iz stavka 2. ovoga članka proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda navedene u stavku 2. točki c) ovoga članka i ESMA-i.

(7) Agencija će o prosljeđivanju obavijesti u skladu sa stavkom 6. ovoga članka bez odgode obavijestiti društvo za upravljanje.

(8) Društvo za upravljanje dužno je osigurati ulagateljima koji ostanu imatelji udjela UCITS fonda iz stavka 2. točke c) ovoga članka i Agenciji svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog UCITS fonda u Republici Hrvatskoj, što uključuje prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda, na jeziku kako je propisano člankom 153. ovoga Zakona.

(9) Društvo za upravljanje može informacije iz stavka 8. ovoga članka osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije, uz uvjet da su informacije i komunikacijska sredstva ulagateljima dostupna na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda u kojoj se nalaze ulagatelji UCITS fonda ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice.

(10) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda navedenoj u stavku 2. točki c) ovoga članka proslijediti informacije o svim izmjenama dokumenata iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

Članak 157. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da je promidžbeni sadržaj UCITS fonda koji izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju usklađen sa zahtjevima iz članka 4. Uredbe (EU) 2019/1156.

(2) Promidžbeni sadržaj za potrebe oglašavanja UCITS fondova u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

(3) Društvo za upravljanje odgovorno je za potpunost i točnost informacija koje izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju, a koje su objavljene u svrhu promidžbe UCITS fonda.

(4) Promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima koji se izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje.

(5) Društvo za upravljanje mora kao dio poslovne dokumentacije sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

(6) Ako promidžbeni sadržaj UCITS fonda ne izrađuje društvo za upravljanje, već njega izrađuje distributer, društvo za upravljanje dužno ga je odobriti za daljnju distribuciju.«.

Članak 29.

Članci 158. do 163. brišu se.

Članak 30.

Članak 191. mijenja se i glasi:

»(1) Prospekt UCITS fonda mora sadržavati sve informacije koje su ulagatelju potrebne za donošenje informirane odluke o ulaganju koje mu je ponuđeno, a posebno o rizicima povezanim s takvim ulaganjem.

(2) Prospekt UCITS fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podatke o UCITS fondu:

1. naziv fonda, naznaku vrste fonda

2. datum osnivanja UCITS fonda te vrijeme trajanja UCITS fonda ako je osnovan na određeno vrijeme

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak prospekta i pravila UCITS fonda ili dodatne informacije o UCITS fondu te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje

4. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na UCITS fond i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje UCITS fond plaća ulagateljima

5. datum računovodstvenih obračuna i raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda

6. podatke o revizoru i drugim pružateljima usluga UCITS fondu

7. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti prilikom osnivanja UCITS fonda te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

8. pojedinosti o glavnim značajkama udjela UCITS fonda, a posebno:

– priroda prava iz udjela (stvarnopravna, obveznopravna, osobna)

– naznake mogućih klasa udjela i valute u kojoj je fond denominiran i

– prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela UCITS fonda odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase UCITS fonda

9. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji UCITS fonda te postupak likvidacije UCITS fonda

10. naznaku uređenog tržišta ili drugog mjesta trgovanja na kojem su udjeli uvršteni ili primljeni u trgovanje, kada je to primjenjivo

11. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u UCITS fond, način upisa odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti nuđenja udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa

12. informacije o načinu i učestalosti raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela

13. vrste imovine u koju je UCITS fondu u skladu sa strategijom ulaganja dopušteno ulaganje

14. opis sljedećih elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda:

– ulagateljskih ciljeva UCITS fonda, uključujući njegove financijske ciljeve, primjerice ostvarivanje kapitalne dobiti ili prihoda, te načina ostvarenja ciljeva UCITS fonda

– strategije ulaganja, primjerice specijalizacija po geografskim ili industrijskim sektorima

– bilo kakvih ograničenja na strategiju ulaganja

– naznake svih tehnika, instrumenata ili ovlasti za uzimanje ili odobravanje zajma ili drugih pravnih poslova koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, koje se mogu koristiti pri upravljanju UCITS fondom

15. neovisno o instrumentima u koje UCITS fond ulaže, jasno i lako razumljivo objašnjenje profila rizičnosti UCITS fonda te sažeto, jasno i lako razumljivo objašnjenje rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom UCITS fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika

16. izjavu iz koje je vidljivo da je UCITS fond dobio odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. ovoga Zakona te u vezi s time jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca se namjerava ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda

17. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, uz izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja ulagateljskih ciljeva te utjecaj takvih transakcija na profil rizičnosti UCITS fonda i toleranciju na rizike

18. kada UCITS fond pretežito ulaže u bilo koju vrstu imovine iz članka 252. ovoga Zakona, osim u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca, izjavu kojom se upozorava na takve investicijske ciljeve

19. naznaku da je ulagateljski cilj UCITS fonda repliciranje indeksa, ako UCITS fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira

20. ako će cijena udjela u UCITS fondu imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja UCITS fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom UCITS fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine UCITS fonda

21. način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda te osnovica na temelju koje se utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda

22. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela

23. naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti UCITS fond i ulagatelje te opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, kao i činjenicu može li društvo za upravljanje, u potpunosti ili djelomično, osloboditi ulagatelje plaćanja ulazne ili izlazne naknade ili im odobriti djelomični povrat naknade za upravljanje

24. slučajeve u kojima društvo za upravljanje može odbiti uplate ulagatelja

25. kada je to primjenjivo, informacije o povijesnom prinosu UCITS fonda u zadnjih deset godina, uz opis načina na koji je izračunat te napomenu da rezultati poslovanja UCITS fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda

26. ciljano tržište ulagatelja kojima je UCITS fond namijenjen, uzimajući u obzir investicijski horizont, investicijski cilj ulagatelja, njegovo poznavanje tržišta kapitala te toleranciju rizika vezanih za ulaganje u UCITS fond

27. trajanje poslovne godine i

28. datum izdavanja prospekta

b) podatke o društvu za upravljanje:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i adresa uprave, ako ona nije ista kao sjedište, broj odobrenja za rad koji je izdala Agencija, datum osnivanja i naznaku trajanja, ako je osnovano na određeno vrijeme, datum upisa u sudski registar, uključujući i naznaku je li društvo za upravljanje osnovano u državi članici koja nije matična država članica UCITS fonda

2. ako društvo za upravljanje upravlja i drugim UCITS fondovima, popis tih drugih UCITS fondova

3. osobna imena i položaj članova uprave i nadzornog odbora odnosno upravnog odbora, njihovi kratki životopisi, uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan društva za upravljanje, ako su bitne za društvo za upravljanje

4. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te osobna imena ili naziv članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu

5. tvrtku, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik UCITS fonda te osobno ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava

6. bitne odredbe ugovora sklopljenog s depozitarom koje mogu biti važne za imatelje udjela, osim onih koje se odnose na plaćanje naknada

7. druge važne djelatnosti

8. popis delegiranih poslova iz članka 70. točke k) ovoga Zakona te osoba na koje su poslovi delegirani

9. pojedinosti o aktualnoj politici primitaka, uključujući, no ne ograničavajući se na, opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke, ako takav odbor postoji ili sažetak politike primitaka i izjavu da su pojedinosti aktualne politike primitaka, uključujući, no ne ograničavajući se na, opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke, ako takav odbor postoji, dostupne na mrežnoj stranici društva za upravljanje (uključujući upućivanje na tu mrežnu stranicu), kao i informaciju da će se na zahtjev ulagatelja primjerak politika primitaka u papirnatom obliku njemu besplatno dostaviti i

10. opis rizika kojima je izloženo društvo za upravljanje

c) podatke o depozitaru:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, opis poslova koje depozitar obavlja za UCITS fond i potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu nastati

2. opis svih poslova iz članka 221. ovoga Zakona koje je depozitar delegirao na treće osobe, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 221. ovoga Zakona, kao i popis svih osoba s kojima treća osoba ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati i

3. izjava depozitara da će ažurirane informacije iz podtočaka 1. i 2. ove točke ulagateljima biti dostupne na zahtjev.«.

Članak 31.

U članku 192. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za bitne promjene prospekta UCITS fonda potrebno je ishoditi odobrenje Agencije. Bitnim promjenama prospekta UCITS fonda smatraju se izmjene i dopune prospekta UCITS fonda koje se predlažu s namjenom:

1. promjene ulaznih ili izlaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje te naknada vezanih za prinos, koje mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje

2. promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda navedenih u članku 191. stavku 2. točki a) podtočki 14. ovoga Zakona

3. promjene profila rizičnosti UCITS fonda

4. promjene politike isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela i/ili

5. produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda, kada je on osnovan na određeno vrijeme.«.

Članak 32.

U članku 197. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje je za promjenu obveznog sadržaja pravila iz članka 198. ovoga Zakona, osim za promjenu organizacijske strukture društva za upravljanje s linijama odgovornosti, dužno ishoditi odobrenje Agencije.«.

Članak 33.

U članku 198. točka g) mijenja se i glasi:

»g) postupke naknade štete ulagateljima i/ili UCITS fondu, u skladu s odredbama članka 110. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 34.

U članku 205. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Stavak 7. briše se.

Članak 35.

U članku 237. stavku 1. točki 2. riječ: »otvaranjem« zamjenjuje se riječju: »pokretanjem«.

Članak 36.

U članku 247. stavku 3. riječi: »iz stavka 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 249. stavka 2. ovoga Zakona«.

Stavak 6. briše se.

Članak 37.

U članku 248. stavku 2. točki 9. riječi: »stavka 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 249. stavka 2. ovoga Zakona«.

Stavak 5. briše se.

Članak 38.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»(1) Naknade i troškovi iz članaka 247. i 248. ovoga Zakona ne smiju se plaćati iz imovine UCITS fonda ako nisu naznačeni u prospektu UCITS fonda.

(2) Agencija propisuje pravilnikom naknade te troškove koji se mogu plaćati izravno iz imovine UCITS fonda, kao i uvjete za njihovu naplatu, visinu i način izračuna.«.

Članak 39.

U članku 250. stavku 1. iza riječi: »na teret UCITS fonda« dodaju se riječi: »osim naknade vezane uz prinos fonda«.

Članak 40.

U članku 252. stavku 1. točki 4. riječi: »te koji« zamjenjuju se riječima: »ili daju pravo opoziva i«.

Članak 41.

U članku 254. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. iznimno od ograničenja iz točke 1. ovoga stavka, najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije:

a) ako se na obveznice primjenjuje definicija pokrivenih obveznica iz zakona kojim se uređuje izdavanje i javni nadzor pokrivenih obveznica ili

b) ako su obveznice izdane prije 8. srpnja 2022. i ako su u trenutku njihova izdavanja bili ispunjeni zahtjevi:

– da te obveznice izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice i

– da sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, ponajprije iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica.

c) ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda.«.

Članak 42.

U članku 259. stavku 2. iza riječi: »prodaje« dodaju se riječi: »i/ili kupnje«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u razdoblju od šest mjeseci koji prethode datumu prestanka UCITS fonda koji je osnovan na određeno vrijeme, kada su ona rezultat prodaje imovine fonda u svrhu unovčavanja radi ispunjavanja obveze iz članka 342. stavka 3. ovoga Zakona, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.«.

Članak 43.

U naslovu iznad članka 305. riječ: »depozitaru« briše se.

Članak 44.

U članku 342. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»(6) Ako društvo za ulaganje ne ispuni obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, UCITS fond osnovan na određeno vrijeme će se nakon datuma prestanka smatrati UCITS fondom u likvidaciji.

(7) Ako društvo za upravljanje utvrdi da neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, dužno je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 45.

U članku 346. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»U postupcima iz stavka 1. ovoga članka koje vodi Agencija odlučuje u pravilu bez usmene rasprave.«.

Članak 46.

U članku 355. stavku 1. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 47.

U članku 357. stavku 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 48.

U članku 359. stavcima 1. i 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 49.

U članku 363. stavku 1. točki 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 50.

U članku 364. stavku 1. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U stavku 5. riječi: »nezakonitosti ili nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 365. mijenja se i glasi: »Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U članku 365. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa, drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju njih, uredbi Europske unije kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora, smjernica europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona ili povredu vlastitih poslovnih politika i usvojenih pravila te standarda i pravila struke ili njihovu nedosljednu primjenu, rješenjem će društvu za upravljanje naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i/ili nepravilnosti ili prestanak postupanja i zabranu svakog daljnjeg postupanja koje predstavlja povredu navedenih propisa.«.

U stavku 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 52.

U članku 366. iza riječi: »druge bitnije nezakonitosti« dodaju se riječi: »i/ili nepravilnosti«.

Članak 53.

Naslov iznad članka 367. mijenja se i glasi: »Izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U članku 367. stavku 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U stavku 3. riječi: »nezakonitosti otklonjene« zamjenjuju se riječima: »utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene«.

U stavku 4. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 54.

U naslovu iznad članka 371. riječ: »Oduzimanje« zamjenjuje se riječju: »Ukidanje«.

U članku 371. stavku 2. točkama 2., 3. i 4. riječ: »oduzima« zamjenjuje se riječju: »ukida«.

Članak 55.

U članku 376. stavku 1. točki 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 56.

U članku 377. stavku 4. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 57.

U članku 397. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. regulatorni kapital društva za upravljanje nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 21. stavka 1. ili 3. ovoga Zakona ili stavke općih troškova iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona nisu u skladu s odredbama članka 13. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

U točki 56. iza riječi: »institucije« zarez i riječi: »odnosno štedne banke« brišu se.

Iza točke 107. briše se točka i dodaju se točke 108. do 114. koje glase:

»108. suprotno članku 342. stavku 2. ovoga Zakona ne izračuna cijenu udjela dan prije prestanka postojanja UCITS fonda

109. suprotno članku 342. stavku 3. ovoga Zakona isplatu sredstava koja su izračunata na temelju odredbe stavka 2. istoga članka na račune ulagatelja ne provede u roku od sedam dana nakon prestanka UCITS fonda

110. suprotno članku 342. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom ne obavijesti ulagatelje i Agenciju o toj odluci

111. suprotno članku 342. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom ulagateljima naplati izlaznu naknadu

112. suprotno članku 343. stavku 1. ovoga Zakona donese odluku o produljenju trajanja UCITS fonda, a ta mogućnost nije predviđena prospektom UCITS fonda

113. suprotno članku 343. stavku 2. ovoga Zakona o odluci o produljenju UCITS fonda ne obavijesti Agenciju i ulagatelje

114. suprotno članku 343. stavku 3. ovoga Zakona odbije otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka UCIS fonda ulagateljima koji žele istupiti iz UCITS fonda zbog produljenja njegova trajanja.«.

Članak 58.

U članku 398. stavku 1. iza točke 33. dodaju se nove točke 34. do 37. koje glase:

»34. kao društvo za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj nije osiguralo sustave za obavljanje zadataka iz članka 138. stavka 1. ovoga Zakona

35. kao društvo za upravljanje iz druge države članice sukladno odredbi članka 138. stavka 2. ovoga Zakona učestalo ne dostavlja ulagateljima na njihov zahtjev na trajnom mediju informacije iz stavka 1. istoga članka

36. kao društvo za upravljanje iz druge države članice nije osiguralo da sustavi za obavljanje zadataka iz članka 138. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ispunjavaju uvjete iz točaka a) i b) stavka 5. istoga članka

37. kao društvo za upravljanje iz druge države članice ne postupi na način i u rokovima propisanim odredbom članka 140. stavka 2. ovoga Zakona«.

Iza dosadašnje točke 34., koja postaje točka 38., dodaju se nove točke 39. i 40. koje glase:

»39. kao društvo za upravljanje iz druge države članice koje je povuklo obavijest iz članka 139. ovoga Zakona ulagateljima u Republici Hrvatskoj koji ostanu imatelji udjela u UCITS fondu u odnosu na koji je obavijest povučena ne osigura svu dokumentaciju i informacije koje je dužno osigurati, u skladu s odredbom članka 143.a stavka 4. ovoga Zakona

40. kao društvo za upravljanje iz druge države članice u pogledu osiguranja informacija upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije iz članka 143.a stavka 4. ovoga Zakona ne postupi sukladno odredbi članka 143.a stavka 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 35. postaje točka 41.

Iza dosadašnje točke 36., koja postaje točka 42., dodaju se nove točke 43. do 48. koje glase:

»43. ne postupi u skladu s odredbom članka 154.a stavka 2. ovoga Zakona na način da o povlačenju obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona ne obavijesti Agenciju

44. u informacijama iz članka 154.a stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga Zakona ne navede jasno posljedice za ulagatelje ako ne prihvate ponudu za otkupom ili isplatom udjela UCITS fonda, suprotno odredbi članka 154.a stavka 3. ovoga Zakona

45. ne ispunjava dužnosti propisane odredbom članka 154.a stavka 4. ovoga Zakona na način da informacije iz članka 154.a stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga Zakona ne objavi na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda u odnosu na koju je obavijest povučena ili na jeziku koji odobri nadležno tijelo te države članice

46. ne prestane s distribucijom udjela UCITS fonda u odnosu na koji je povučena obavijest u državi članici domaćinu UCITS fonda u odnosu na koju je povučena obavijest suprotno odredbi članka 154.a stavka 5. ovoga Zakona

47. ne osigura ulagateljima koji ostanu imatelji udjela UCITS fonda iz članka 154.a stavka 2. točke c) ovoga Zakona i Agenciji svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog UCITS fonda u Republici Hrvatskoj kako je propisano stavkom 8. istoga članka

48. ako u pogledu osiguranja informacija upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije iz članka 154.a stavka 8. ovoga Zakona ne postupi sukladno odredbi članka 154.a stavka 9. ovoga Zakona na način da osigura da su informacije i komunikacijska sredstva ulagateljima dostupna na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda u kojoj se nalaze ulagatelji UCITS fonda ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice«.

Dosadašnje točke 37. i 38. postaju točke 49. i 50.

Dosadašnje točke 39. i 40., koje postaju točke 51. i 52., mijenjaju se i glase:

»51. ne osigura da je sav promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima koji izrađuje ili odobrava za distribuciju u skladu s odredbama članka 4. Uredbe (EU) 2019/1156, protivno članku 157. stavku 1. ovoga Zakona

52. ne osigura da su promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima koji izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju odobrile osobe ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje, protivno članku 157. stavku 4. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 41. do 50. postaju točke 53. do 62.

Dosadašnja točka 51. briše se.

Dosadašnje točke 52. do 71. postaju točke 63. do 82.

Dosadašnje točke 72. i 73. brišu se.

Članak 59.

U članku 402. stavku 1. točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11.

Članak 60.

U članku 405. stavku 1. riječi: »prekršajnih sudova« zamjenjuju se riječima: »općinskih sudova«, a riječi: »prekršajnog suda« zamjenjuju se riječima: »općinskog suda«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti pravilnike iz članka 22. stavka 2., članka 66., članka 110. stavka 7. i članka 193. stavka 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 5. i 38. ovoga Zakona.

(3) Društvo za upravljanje dužno je uskladiti se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 62.

Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.).

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 157. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Zakona i odredbe članka 398. stavka 1. točaka 51. i 52. koji je izmijenjen člankom 58. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/21-01/47

Zagreb, 1. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.