Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

NN 110/2021 (13.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKI SABOR

1928

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/61

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 6. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.) u članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 1. 7. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1160 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2011/61/EU)«.

Iza točke 2. briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.).«.

U stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:«.

Iza točke 6. briše se točka i dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

»7. Uredba (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1156)

8. Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/2033).«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.«.

Članak 2.

U članku 4. točki 5. podtočki a) iza riječi: »odgovornošću« dodaju se riječi: »ili komanditnog društva«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije odnosno investicijsko društvo ili podružnica investicijskog društva iz članka 186. stavka 3. ovoga Zakona kojoj su povjereni poslovi iz članka 189. ovoga Zakona«.

Točka 58. briše se.

Točke 59. do 64. postaju točke 58. do 63.

Dosadašnja točka 65., koja postaje točka 64., mijenja se i glasi:

»64. subjekt financijskog sektora je subjekt kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 27. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013«.

Dosadašnje točke 66. do 71. postaju točke 65. do 70.

Iza dosadašnje točke 72., koja postaje točka 71., briše se točka i dodaje se nova točka 72. i točke 73. i 74. koje glase:

»72. predmarketinške aktivnosti su izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane UAIF-a ili u njegovo ime, potencijalnim profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama, kako bi se ispitalo njihovo zanimanje za AIF ili podfond krovnog AIF-a koji još nije osnovan ili koji je osnovan, ali za koji još nije poslana obavijest o trgovanju u skladu s člankom 118. stavkom 3., člankom 119. stavkom 3. i člankom 142. stavkom 1. ovoga Zakona, a koje ni u jednom od tih slučajeva nema značajne ponude ili distribucije potencijalnom ulagatelju za ulaganjem u udjele tog AIF-a ili podfonda

73. bez odgode ili odmah znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan

74. kreditna institucija je kreditna institucija kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Udjeli AIF-ova mogu se u Republici Hrvatskoj distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udjeli AIF-ova iz članka 151. ovoga Zakona mogu se u Republici Hrvatskoj distribuirati i malim ulagateljima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i uvjeta iznosa minimalne uplate i minimalne vrijednosti netoimovine iz članka 4. točke 11. ovoga Zakona, u AIF s privatnom ponudom može uložiti i član uprave i zaposlenik UAIF-a koji upravlja tim AIF-om, ako je zaposlenik izravno uključen u investicijske aktivnosti tog AIF-a s privatnom ponudom ili ako se radi o zaposleniku na višoj funkciji u UAIF-u s iskustvom u pružanju usluga upravljanja imovinom. U tom slučaju zaposlenik mora pisanom izjavom potvrditi da koristi ovaj izuzetak te da je svjestan da se inače taj AIF s privatnom ponudom nudi isključivo profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima. O namjeri korištenja izuzeća iz ovoga stavka UAIF mora obavijestiti Agenciju.

(4) UAIF u Republici Hrvatskoj može osnovati sve vrste AIF-ova s privatnom ponudom koji imaju strategiju ulaganja iz Dodatka IV. Delegirane uredbe 231/2013, uključujući i AIF-ove za davanje zajmova.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje obilježja AIF-ova koji se mogu osnovati temeljem ovoga Zakona, klase imovine u koje mogu ulagati, ograničenja ulaganja i kriterije za procjenu ispunjavanja uvjeta za kvalificirane ulagatelje iz članka 4. točke 11. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 7. točki b) iza riječi: »UAIF« dodaju se riječi: »ili kada je to predviđeno društvenim ugovorom komanditnog društva«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Društvu koje« zamjenjuju se riječima: »UAIF-u koji«.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Malim UAIF-om smatra se UAIF koji:

1. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi prag od 350 milijuna kuna, uključujući imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi prag od jednu milijardu i 400 milijuna kuna, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i ne predviđaju mogućnost ostvarivanja prava isplate tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) Mali UAIF smije udjele AIF-ova kojima upravlja distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(3) Mali UAIF dužan je od Agencije ishoditi odobrenje za rad malog UAIF-a, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a.

(4) Mali UAIF obavještava Agenciju:

1. o glavnim instrumentima s kojima trguje, glavnim izloženostima te najvažnijim koncentracijama AIF-ova kojima upravlja, kako bi Agencija mogla učinkovito pratiti sistemske rizike

2. bez odgode, ako više ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i

3. na zahtjev Agencije, o svim drugim okolnostima i činjenicama potrebnima za izvršavanje njezinih obveza i dužnosti.

(5) Na mali UAIF ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovoga Zakona:

1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Mali UAIF ne smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kao pomoćne djelatnosti UAIF-a

2. članak 13. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF smije obavljati i druge djelatnosti osim onih navedenih u članku 11. ovoga Zakona te za njihovo obavljanje ne treba dobiti odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona, osim ako je takvo odobrenje propisano posebnim zakonom

3. članak 24. ovoga Zakona. Mali UAIF ne mora osigurati dodatni iznos kapitala

4. članak 40. stavak 1. točka b) te članci 49., 50. i 51. ovoga Zakona. Mali UAIF osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću ne mora imati nadzorni odbor

5. članak 41. stavci 1., 2. i 4. ovoga Zakona. Mali UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF

6. članak 42. stavak 1. točka 9. i stavak 5. ovoga Zakona. Član uprave malog UAIF-a smije biti član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim društava iz članka 43. ovoga Zakona. Član uprave malog UIAF-a ne mora znati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju

7. članak 53. stavak 2., članak 56. stavak 3., članak 57. te članak 58. stavci 6. i 9. ovoga Zakona. Mali UAIF ne mora ustrojiti kontrolne funkcije

8. članak 59. stavci 2. i 4. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan redovito provoditi testiranja otpornosti na stres, u uobičajenim i iznimnim uvjetima likvidnosti

9. članci 61., 62. i 63. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan uspostaviti i provoditi politike primitaka

10. članak 79. stavak 2. ovoga Zakona. Mali UAIF može prenijeti poslove upravljanja AIF-om na drugi UAIF bez odobrenja Agencije, ali uz obavještavanje Agencije

11. članci 118., 119. i 120. i članci 124., 125. i 126. ovoga Zakona. Mali UAIF ne može prekogranično trgovati udjelima AIF-a ili upravljati AIF-om u drugoj državi članici niti u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici trgovati udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja

12. članak 164. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan za AIF kojim upravlja usvojiti i objaviti polugodišnje izvještaje prema odredbama poglavlja III. ovoga dijela Zakona

13. članak 171. stavak 3. ovoga Zakona. Mali UAIF nije dužan izraditi polugodišnji izvještaj AIF-a

14. članak 176. ovoga Zakona. Na mali UIAF ne primjenjuju se zahtjevi za drugim objavama i obavijestima ulagatelja

15. članak 177. stavci 4. do 7. ovoga Zakona. Mali UAIF ima manji opseg obveznog redovitog izvještavanja Agencije

16. članci 178. do 183. ovoga Zakona. Na mali UAIF ne primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na korištenje financijske poluge i stjecanje kontrole nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima.

(6) Na mali UAIF primjenjuje se Delegirana uredba 231/2013, osim sljedećih odredbi: članaka 12. do 15., članaka 39. do 56., članka 60. stavka 2. točaka d), e), g) i h) i stavka 4., članaka 61. i 62., članaka 107., 108. i 109., članka 110. stavaka 2. do 7., članka 111. te članaka 112. do 116. Delegirane uredbe 231/2013.

(7) Mali UAIF dužan je u svome poslovanju i u svim materijalima namijenjenim ulagateljima jasno i nedvosmisleno naznačiti da nije dužan primjenjivati sve odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te upozoriti na rizike koji iz toga proizlaze za ulagatelje.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sustave unutarnjih kontrola za mali UAIF namijenjene osiguravanju učinkovitog obavljanja njihove djelatnosti.«.

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Srednjim UAIF-om smatra se UAIF koji:

1. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija je ukupna imovina veća od 350 milijuna kuna, ali ne prelazi prag od 750 milijuna kuna, uključujući i imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili

2. izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija je ukupna imovina veća od jedne milijarde i 400 milijuna kuna, ali ne prelazi prag od tri milijarde i 750 milijuna kuna, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i ne predviđaju mogućnost ostvarivanja prava isplate tijekom razdoblja od pet godina nakon datuma početnog ulaganja u svaki AIF.

(2) Srednji UAIF smije udjele AIF-ova kojima upravlja distribuirati isključivo profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima.

(3) Na srednji UAIF ne primjenjuju se sljedeće odredbe ovoga Zakona:

1. članak 11. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kao pomoćne djelatnosti UAIF-a. Srednji UAIF smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ako za njih ishodi odobrenje Agencije sukladno odredbama zakona kojim je uređeno tržište kapitala

2. članak 24. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne mora osigurati dodatni iznos kapitala

3. članak 40. stavak 1. točka b) ovoga Zakona te članci 49., 50. i 51. ovoga Zakona. Srednji UAIF osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću ne mora imati nadzorni odbor

4. članak 41. stavci 1., 2. i 4. ovoga Zakona. Srednji UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF

5. članak 42. stavak 1. točka 9. ovoga Zakona. Član uprave srednjeg UAIF-a smije biti član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim društava iz članka 43. ovoga Zakona

6. članci 61., 62. i 63. ovoga Zakona. Srednji UAIF nije dužan uspostaviti i provoditi politike primitaka

7. članci 118., 119. i 120. te članci 124., 125. i 126. ovoga Zakona. Srednji UAIF ne može prekogranično trgovati udjelima AIF-a, upravljati AIF-om ili obavljati pomoćne djelatnosti iz ovoga Zakona u drugoj državi članici niti u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici trgovati udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja

8. članci 178. do 183. ovoga Zakona. Na srednji UAIF ne primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na korištenje financijske poluge i stjecanje kontrole nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima.

(4) Na srednji UAIF primjenjuje se Delegirana uredba 231/2013, osim odredbe članaka 12. do 15., članaka 50. do 56., članka 110. stavaka 3. i 5. te članaka 112. do 116. Delegirane uredbe 231/2013.

(5) Na srednji UAIF na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2., 6. i 7. ovoga Zakona.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. točki 2. riječi: »3750 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »tri milijarde i 750 milijuna kuna«.

Članak 9.

U članku 21. riječi: »članka 16. stavka 1. točke 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 16. stavka 2.«, a riječi: »članka 17. stavka 1. točke 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 17. stavka 2.«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 4. točki 2. broj: »500.000,00« zamjenjuje se brojem: »400.000,00«.

Članak 11.

U članku 24. stavak 7. briše se.

Članak 12.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»UAIF mora uložiti barem minimalni iznos regulatornog kapitala UAIF-a iz članka 26. ovoga Zakona, uključujući dodatni kapital iz članka 24. stavka 4. točke a) ovoga Zakona, u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u novac u kratkom roku i on ne smije biti namijenjen špekulativnom trgovanju.«.

Članak 13.

U članku 26. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. jedne četvrtine fiksnih općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine, kako je propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/2033«.

Članak 14.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja zadovoljava uvjete primjerenosti kako je propisano zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.«.

U stavku 3. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 13.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad UAIF-u ocijeniti primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela na temelju uvjeta propisnih zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.«.

Članak 15.

U članku 34. stavku 3. riječi: »članka 212.« zamjenjuju se riječima: »članka 192. stavka 1.«.

Članak 16.

U članku 37. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je dano odobrenje za rad UAIF-a ako je UAIF-u blokiran račun duže od 30 dana te je dovedena u pitanje njegova likvidnost ili solventnost ili ako UAIF uzastopno tijekom šest mjeseci ne obavlja aktivnosti vezane uz djelatnost iz članka 11. ovoga Zakona, istekom navedenoga roka.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) O prestanku važenja odnosno ukidanju odobrenja za rad Agencija obavještava depozitara i nadležni trgovački sud, nadležna tijela drugih država članica u kojima UAIF prekogranično obavlja djelatnost, kada je primjenjivo, a prema potrebi i Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja i/ili druge institucije.«.

Članak 17.

U članku 42. stavku 1. točki 9. riječi: »ako Agencija ne propiše drugačije« zamjenjuju se riječima: »društva koje će zajedno s AIF-om s privatnom ponudom biti suulagatelj u imovinu u koju AIF ulaže, pod uvjetom da se ne radi o drugom reguliranom subjektu iz članka 43. ovoga Zakona«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Jedan član uprave UAIF-a mora voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s UAIF-om.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. i stavak 9. koji glase:

»(8) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za člana uprave malog UAIF-a podrazumijeva se najmanje tri godine rada u subjektu financijskog sektora, tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija ili u tijelu državne uprave na usporedivim poslovima odnosno iskustvo rada na financijskim poslovima u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike ili srednje poduzetnike ako su djelatnosti takvog srednjeg poduzetnika usko povezane s vrstom ulaganja AIF-a odnosno drugo odgovarajuće iskustvo u skladu s pravilnikom iz stavka 10. ovoga članka.

(9) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, član uprave malog i srednjeg UAIF-a ne mora biti u radnom odnosu s UAIF-om niti voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu ako može dokazati da posvećuje dovoljno vremena obavljanju funkcije člana uprave malog UAIF-a.«.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi UAIF-a, uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu UAIF-a i AIF-a kojim UAIF upravlja ili namjerava upravljati, pojam dovoljnog vremena koje član uprave posvećuje obavljanju funkcije te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Članak 18.

U članku 45. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Agencija može predmetno odobrenje izdati i za mandat kraći od zahtijevanog, ako smatra da za to postoji opravdani razlog.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 5. ovoga članka, postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program, kao i opravdane razloge radi kojih Agencija može izdati suglasnost na mandat na kraći rok od zahtijevanog.«.

Članak 19.

U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) UAIF je dužan u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti AIF-ova kojima upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog AIF-a i utvrditi prihvatljiv stupanj rizika za svaki pojedini rizik kojima je ili bi mogao biti izložen pojedini AIF.«.

Članak 20.

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »pritužbe ulagatelja u AIF-ove« dodaju se riječi: »s javnom ponudom«.

U stavku 2. iza riječi: »udjelima AIF-a« dodaju se riječi: »s javnom ponudom«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U odnosu na AIF-ove s privatnom ponudom kojima upravlja, UAIF je dužan voditi evidencije o ugovornim sporovima.«.

Članak 21.

U članku 67. stavku 1. točki 10. riječi: »sa stupnjem utjecaja svakog rizika na UAIF i AIF« brišu se.

U stavku 5. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mora«, a riječi: »sadržava podatke« zamjenjuju se riječima: »minimalno sadržava osnovne podatke«.

U stavku 6. iza riječi: »stranica UAIF-a« dodaju se riječi: »koji upravlja AIF-om s javnom ponudom«.

Članak 22.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka osoba koje namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je u toj namjeri pisanim putem prethodno obavijestiti UAIF.

(2) Mali i srednji UAIF dužan je bez odgode obavijestiti Agenciju o primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka te Agenciji dostaviti dokumentaciju propisanu pravilnikom Agencije iz stavka 13. ovoga članka.

(3) Po primitku obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Agencija će postupiti u skladu s člankom 33. ovoga Zakona.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka do isteka rokova iz članka 33. ovoga Zakona ne smiju steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja.

(5) UAIF obavještava osobe iz stavka 1. ovoga članka o isteku rokova iz članka 33. ovoga Zakona.

(6) Agencija je ovlaštena provjeriti je li namjeravani stjecatelj ili suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u osuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Agencija je ovlaštena pribaviti podatke o pravomoćnoj osuđivanosti stjecatelja ili suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u za kaznena djela u Republici Hrvatskoj od ministarstva nadležnog za pravosuđe ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(7) Mali i srednji UAIF dužan je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis imena/naziva svih dioničara, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(8) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili posredno otpustiti kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, dužna je o tome prethodno izvijestiti UAIF pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(9) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava svoj udjel u malom i srednjem UAIF-u smanjiti na način da se udio u kapitalu ili glasačkim pravima te osobe smanji ispod granice od 20%, 30% ili 50% ili da UAIF prestaje biti društvo kći te osobe, dužna je o tome prethodno izvijestiti UAIF pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(10) UAIF obavijesti iz stavaka 8. i 9. ovoga članka bez odgode dostavlja Agenciji.

(11) Na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

(12) Na pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u malom, srednjem ili velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o pravnim posljedicama nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(13) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu uvjeta za imatelje kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u, kriterije za procjenu namjeravanog stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zajedničko djelovanje, kao i dokumentaciju koju je UAIF dužan dostaviti uz obavijesti iz stavka 2. odnosno stavka 10. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 80. točki 4. iza riječi: »nadzorni odbor« dodaju se riječi: »odnosno članovi«, a iza riječi: »nadzornog odbora« dodaju se riječi: »odnosno članova«.

Članak 24.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Udjeli u AIF-u su nematerijalizirani financijski instrumenti u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.«.

Članak 25.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata

2. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba

3. kupovati imovinu sredstvima AIF-a ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine AIF-ova kojima upravlja

5. nenaplatno otuđivati imovinu AIF-a

6. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-ova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine

7. neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva AIF-a kojima upravlja isti UAIF ili između AIF-a i UCITS fonda ili individualnog portfelja ako UAIF njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan AIF ili UCITS ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi

8. izdavati druge financijske instrumente otvorenih AIF-ova odnosno zatvorenih AIF-ova bez pravne osobnosti, osim njihovih udjela

9. ulagati imovinu AIF-a u financijske instrumente kojih je UAIF izdavatelj

10. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve i

11. postupati protivno odredbama pravila AIF-a kojim upravlja odnosno prospekta kada je to primjenjivo, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, UAIF smije stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun povezanih osoba po dospijeću fonda, uz sljedeće uvjete:

a) prodaja se ne smije obaviti po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine, a ako se radi o stjecanju za račun povezane osobe UAIF-a, potrebna je procjena neovisnog procjenitelja

b) UAIF ne smije u povoljniji položaj staviti povezanu osobu i

c) za stjecanje mora dobiti odobrenje odbora koji čine predstavnici ulagatelja, kada je to primjenjivo.«.

Članak 26.

U članku 94. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Ništetna je odredba pravila AIF-a odnosno prospekta kada je primjenjivo, kojom se otklanja pravo ulagatelja na kamatu za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) UAIF je dužan pravilima AIF-a predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 217. stavka 6. ovoga Zakona, zatim za slučaj štete koja je nanesena imovini AIF-a kao posljedica propusta UAIF-a u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i za slučaj štete koja ulagateljima nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela AIF-a ili zbog propuštanja otkupa udjela AIF-a, na način predviđen člankom 165. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

U članku 97. stavku 1. iza riječi: »dioničko društvo« umjesto veznika: »ili« stavlja se zarez, a iza riječi: »odgovornošću« dodaju se riječi: »ili komanditno društvo«.

U stavku 3. iza riječi: »zatvoreni AIF« dodaju se riječi: »s pravnom osobnošću«.

Članak 28.

U članku 98. stavku 1. iza riječi: »pravila« zarez i riječi: »a ako se distribuira javnom ponudom ima i prospekt« brišu se.

Članak 29.

Iza članka 99. dodaju se naslov iznad članka i članak 99.a koji glase:

»AIF osnovan u obliku komanditnog društva

Članak 99.a

(1) AIF osnovan u obliku komanditnog društva ima društveni ugovor i pravila.

(2) Društveni ugovor AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva sadržava odredbe propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom poslovnih udjela i ulaganja tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i društvenim ugovorom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na unos temeljnih uloga u AIF osnovan u obliku komanditnog društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(5) Temeljni ulozi AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćeni prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.«.

Članak 30.

U članku 100. stavku 1. iza riječi: »Zatvoreni AIF« dodaju se riječi: »s pravnom osobnošću«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva kojim upravlja vanjski UAIF može imati samo jednog komplementara koji mora biti pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću.

(4) Komplementar AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva kojim upravlja vanjski UAIF nema upravu kao zaseban organ društva, jer obveze i ovlasti koje prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava obnaša uprava dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću, a kod komplementara AIF-ova osnovanih u obliku komanditnog društva obnaša uprava vanjskog UAIF-a koji upravlja tim AIF-om.«.

Članak 31.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Uprava odnosno komplementar zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem vodi poslove zatvorenog AIF-a i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor ili drugi organ odnosno članovi zatvorenog AIF-a u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Na upravu odnosno komplementara zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 41. do 48. ovoga Zakona.«.

Članak 32.

U članku 105. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »pravnom osobnošću« dodaju se riječi: »osnovanog u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću«.

Članak 33.

U članku 106. stavku 2. točki a) zarez i riječ: »ili« brišu se.

Članak 34.

Iza članka 106. dodaju se naslov iznad članka i članak 106.a koji glase:

»Društveni ugovor AIF-a osnovanog u obliku komanditnog društva

Članak 106.a

(1) AIF osnovan u obliku komanditnog društva mora društvenim ugovorom posebno urediti način donošenja odluka u skladu s odredbama članka 105. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Vanjski UAIF ili osoba koja je s njime usko povezana ne mogu ostvarivati pravo glasa kao komanditori u AIF-u s pravnom osobnošću kojim upravlja taj UAIF kada je riječ o pitanjima koja su od interesa za UAIF ili s njim usko povezanu osobu.

(3) AIF osnovan u obliku komanditnog društva mora društvenim ugovorom posebno urediti način sklapanja ugovora o upravljanju AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF, uključujući i način zastupanja prilikom sklapanja ugovora o upravljanju AIF-om, u skladu s odredbama članka 106. ovoga Zakona.«.

Članak 35.

U članku 107. stavcima 1. i 3. iza riječi: »zatvorenog AIF-a« dodaju se riječi: »s pravnom osobnošću«.

Članak 36.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću u obliku dioničkog društva, ili društva s ograničenom odgovornošću ili komanditnog društva potrebno je ishoditi odobrenje Agencije. Zatvoreni AIF u obliku dioničkog društva može se osnovati samo sukcesivnim osnivanjem.«.

U stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Na osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 209., 209.a, 210. i 210.a ovoga Zakona, ovisno o tome nudi li se javnom ili privatnom ponudom, pri čemu zahtjev za osnivanje zatvorenog AIF-a, osim dokumentacije i podataka propisanih člankom 209. stavkom 2. odnosno člankom 209.a stavkom 2. ovoga Zakona, sadržava i:«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija periodički, na temelju uzorka, obavlja nadzor usklađenosti AIF-a s pravnom osobnošću s privatnom ponudom s obvezujućim odredbama ovoga Zakona koje se odnose na takav AIF.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 37.

U članku 109. stavcima 1. i 2. iza riječi: »zatvorenim AIF-om« dodaju se riječi: »s pravnom osobnošću«.

Članak 38.

Iznad članka 110. dodaje se naslov koji glasi: »Vođenje evidencija ulagatelja u zatvoreni AIF s pravnom osobnošću«.

Članak 39.

U članku 112. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. kada se radi o AIF-u s privatnom ponudom osnovanom u obliku komanditnog društva, drugim ulagateljima tog AIF-a, ako je takva mogućnost propisana pravilima AIF-a«.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 40.

U članku 119. stavku 4. iza točke g) briše se točka i dodaju se točke h) i i) koje glase:

»h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Stavci 16., 17. i 18. mijenjaju se i glase:

»(16) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 15. ovoga članka zabraniti provođenje namjeravane promjene. Agencija će o zabrani provođenja namjeravane promjene obavijestiti nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.

(17) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 15. i 16. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, uključujući, kada je potrebno, i zabranu trgovanja udjelima AIF-a, o čemu će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.

(18) Ako su predmetne promjene prihvatljive jer ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a ili usklađenost samog UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od mjesec dana o njima obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.«.

Članak 41.

Iza članka 119. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 119.a i 119.b koji glase:

»Uvjeti za predmarketinške aktivnosti

Članak 119.a

(1) UAIF iz Republike Hrvatske i UAIF iz druge države članice mogu u Republici Hrvatskoj provoditi predmarketinške aktivnosti, osim kada informacije koje se iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima:

a) su dovoljne da bi se ulagatelji mogli obvezati na stjecanje udjela određenog AIF-a

b) imaju značajke obrazaca za upis udjela ili sličnih dokumenata, bilo da je riječ o nacrtu bilo konačnom obliku ili

c) imaju značajke prospekta, pravila, osnivačkog akata AIF-a ili dokumenata ponude AIF-a koji još nije osnovan, u konačnom obliku.

(2) Kada se potencijalnim profesionalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje nacrt prospekta ili dokumenta ponude, navedeni dokumenti ne smiju sadržavati informacije koje potencijalnom profesionalnom ulagatelju omogućavaju donošenje odluke o ulaganju te u njima mora biti jasno navedeno da:

a) ne predstavljaju ponudu ili poziv na upis udjela AIF-a

b) se informacije koje su u njima navedene ne mogu smatrati pouzdanima jer nisu potpune i podložne su promjenama.

(3) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni obavijestiti Agenciju o sadržaju predmarketinških aktivnosti ili osobama kojima su bile upućene ili ispunjavati ikakve druge uvjete ili zahtjeve osim onih navedenih u ovome članku prije njihova provođenja.

(4) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka dužni su osigurati da ulagatelji ne stječu udjele AIF-a kroz predmarketinške aktivnosti.

(5) UAIF-ovi iz stavka 1. ovoga članka dužni su osigurati da ulagatelji s kojima su komunicirali u sklopu predmarketinških aktivnosti udjele AIF-a na koji se odnosila predmarketinška komunikacija mogu steći samo u skladu s uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a iz članaka 118. i 119. i članka 142. ovoga Zakona.

(6) Svi udjeli postojećeg AIF-a u odnosu na koji je UAIF iz stavka 1. ovoga članka provodio predmarketinške aktivnosti ili AIF-a koji se osnovao kao rezultat predmarketinških aktivnosti, a koje su profesionalni ulagatelji upisali ili stekli u roku od 18 mjeseci nakon što je UAIF započeo s predmarketinškim aktivnostima, smatraju se rezultatom trgovanja i na njih se primjenjuje obavještavanje Agencije o namjeri trgovanja iz članka 118. stavka 3., članka 119. stavka 3. i članka 142. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) UAIF iz Republike Hrvatske dužan je u roku od 14 dana nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima Agenciji dostaviti neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim sredstvima u kojem je potrebno navesti:

a) države članice u kojima se provode ili su se provodile predmarketinške aktivnosti

b) razdoblja tijekom kojih se predmarketinške aktivnosti provode ili su se provodile

c) kratak opis predmarketinških aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskih strategijama

d) popis AIF-ova ili podfondova krovnog AIF-a koji jesu ili su bili predmet predmarketinških aktivnosti, kada je to primjenjivo.

(8) Agencija će bez odgode o informacijama iz stavka 7. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj UAIF provodi ili je provodio predmarketinške aktivnosti.

(9) Kada UAIF iz druge države članice provodi predmarketinške aktivnosti u Republici Hrvatskoj, Agencija može od nadležnog tijela matične države tog UAIF-a zatražiti dodatne informacije o predmarketinškim aktivnostima koje se provode ili su se provodile u Republici Hrvatskoj.

(10) Osim UAIF-a, predmarketinške aktivnosti u njegovo ime, u skladu s uvjetima iz ovoga članka, u Republici Hrvatskoj može provoditi isključivo:

a) investicijsko društvo kako je definirano zakonom koji uređuje tržište kapitala

b) kreditna institucija kako je definirana zakonom koji uređuje tržište kapitala

c) društvo za upravljanje UCITS fondovima kako je definirano zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

d) drugi UAIF iz Republike Hrvatske ili iz druge države članice

e) vezani zastupnik kako je definiran zakonom koji uređuje tržište kapitala.

(11) UAIF je dužan primjereno dokumentirati sve aktivnosti, informacije i dokumente povezane s provedenim predmarketinškim aktivnostima.

Povlačenje obavijesti o trgovanju

Članak 119.b

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može povući obavijest o trgovanju udjelima iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona u odnosu na sve ili dio AIF-ova te u odnosu na sve ili pojedinu državu članicu domaćina UAIF-a.

(2) UAIF koji želi povući obavijest iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona mora dostaviti obavijest Agenciji i uz obavijest priložiti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

a) da je UAIF, osim za zatvorene AIF-ove i Europske fondove za dugoročna ulaganja kako su definirani Uredbom (EU) br. 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 19. 5. 2015.), dao opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela AIF-a na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je obavijest povučena, bez naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) da je ponuda iz točke a) ovoga stavka javno dostupna najmanje 30 radnih dana te da ju je UAIF, izravno ili preko financijskih posrednika, pojedinačno uputio svim ulagateljima u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je obavijest povučena, a čiji mu je identitet poznat

c) da je UAIF na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje AIF-ova i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF, što uključuje i elektronička sredstva, objavio namjeru povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona i naveo AIF i državu članicu domaćina UAIF-a u odnosu na koje se obavijest povlači

d) da je UAIF izmijenio ili raskinuo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo daljnje distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona UAIF je dužan prestati s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je povučena obavijest u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je povučena obavijest.

(4) Agencija će provjeriti je li obavijest iz stavka 2. ovoga članka potpuna te će je najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja potpune obavijesti iz stavka 2. ovoga članka proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a navedene u stavku 2. točki c) ovoga članka i ESMA-i.

(5) Agencija će o prosljeđivanju obavijesti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka bez odgode obavijestiti UAIF.

(6) U razdoblju od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona UAIF-u je zabranjeno provoditi predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a koji je naveden u stavku 2. točki c) ovoga članka ili u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju, u državi članici domaćinu UAIF-a navedenoj u stavku 2. točki c) ovoga članka.

(7) UAIF je dužan osigurati ulagateljima koji ostanu imatelji udjela AIF-a navedenog u stavku 2. točki c) ovoga članka i Agenciji pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a.

(8) UAIF može informacije iz stavka 7. ovoga članka osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije.

(9) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a navedenoj u stavku 2. točki c) ovoga članka proslijediti informacije o svim izmjenama dokumenata iz članka 119. stavka 4. točaka c) do f) ovoga Zakona.«.

Članak 42.

U članku 120. stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) Ako bi namjeravana promjena dovela do toga da upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF ne bi više bio usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka zabraniti provođenje namjeravane promjene.

(11) Ako je namjeravana promjena provedena protivno stavcima 9. i 10. ovoga članka odnosno ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ili sam UAIF više nije usklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom četrnaestim ovoga Zakona, o čemu će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UAIF-a.«.

Članak 43.

U članku 125. stavku 2. iza točke g) briše se točka i dodaju se točke h) i i) koje glase:

»h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Članak 44.

U članku 139. stavku 2. iza točke g) briše se točka i dodaju se točke h) i i) koje glase:

»h) sve potrebne podatke, uključujući adresu UAIF-a, koji su nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a potrebni vezano za izdavanje računa ili za obavještavanje o primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama

i) informacije o sustavima koji moraju biti osigurani vezano za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

Naziv Dijela osmog mijenja se i glasi: »TRGOVANJE UDJELIMA AIF-ova, PROMIDŽBA AIF-ova I DISTRIBUCIJA UDJELA AIF-ova«.

Članak 46.

U članku 142. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) UAIF iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj započeti s trgovanjem udjelima AIF-a iz druge države članice kojim upravlja na način da ih u Republici Hrvatskoj distribuira profesionalnim ulagateljima, nakon što od nadležnog tijela matične države članice zaprimi obavijest da je Agenciji proslijedilo obavijest o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj s informacijama i dokumentacijom koja odgovara onoj iz članka 119. stavka 4. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2., u točki 3. na kraju rečenice umjesto veznika: »i« stavlja se točka.

Točka 4. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 47.

Iza članka 142. dodaje se naslov iznad članka i članak 142.a koji glase:

»Povlačenje obavijesti o trgovanju udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici

Članak 142.a

(1) UAIF iz druge države članice može povući obavijest o namjeri trgovanja udjelima AIF-a u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve ili dio AIF-ova kojima trguje u Republici Hrvatskoj.

(2) U razdoblju od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj UAIF-u je zabranjeno provoditi predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a za koji je obavijest povučena, kao i u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj koji ostanu imatelji udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava ulagateljima tog AIF-a u matičnoj državi članici UAIF-a, što uključuje pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a.

(4) UAIF može dokumente iz stavka 3. ovoga članka ulagateljima u Republici Hrvatskoj osigurati upotrebom elektroničkih ili drugih sredstava komunikacije na daljinu.

(5) Kada su u Republici Hrvatskoj ostali imatelji udjela AIF-a u odnosu na koji je UAIF povukao obavijest o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj, Agencija će nad tim UAIF-om imati ista prava i obveze kao što ima nad UAIF-im iz druge države članice kojemu je država članica domaćin u skladu s člankom 265. stavkom 1. i člankom 267. ovoga Zakona.

(6) Agencija neće od UAIF-a koji je povukao obavijesti o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj tražiti usklađenost s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi o trgovanju AIF-ovima, a koji su objavljeni na internetskim stranicama Agencije u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/1156.«.

Članak 48.

Naslov iznad članka i članak 143. brišu se.

Članak 49.

Iznad članka 144. dodaje se naslov koji glasi: »Oglašavanje AIF-a«.

Članak 144. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan osigurati da je sav promidžbeni sadržaj namijenjen ulagateljima u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/1156.

(2) Promidžbeni sadržaj za potrebe oglašavanja AIF-ova iz članka 151. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

(3) UAIF je odgovoran za potpunost i točnost informacija koje izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju, a koje su objavljene u svrhu promidžbe AIF-a.

(4) Promidžbeni sadržaj AIF-ovima koji se izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje UAIF-a.

(5) UAIF mora kao dio poslovne dokumentacije sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

(6) Ako promidžbeni sadržaj AIF-a ne izrađuje UAIF, već isti izrađuje distributer, društvo za upravljanje dužno ga je odobriti za daljnju distribuciju.«.

Članak 50.

Članak 145. briše se.

Članak 51.

Članak 146. briše se.

Članak 52.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj distribuirati udjele AIF-ova kojima upravlja mora dobiti prethodno odobrenje Agencije.

(2) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi može li se pojedini AIF smatrati vrstom AIF-a čije je udjele, u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona, dopušteno distribuirati malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

(3) UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava distribuirati udjele AIF-a kojima upravlja, malim ulagateljima mora u Republici Hrvatskoj osigurati sustave za obavljanje sljedećih zadataka:

a) izvršavanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela i osiguranja drugih plaćanja povezanih s udjelima AIF-a ulagateljima AIF-a, na način kako je uređeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, kada je to primjenjivo

b) pružanje informacija ulagateljima o mogućim načinima podnošenja zahtjeva za izdavanjem ili otkupom udjela, kao i načinima isplate na temelju zahtjeva za otkupom udjela

c) olakšavanje obrade informacija koje proizlaze iz njihova ulaganja u AIF, u skladu s člancima 63. i 64. ovoga Zakona

d) stavljanje godišnjeg izvještaja AIF-a, pravila AIF-a ili prospekta, kada je to primjenjivo, i podataka o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika.

(4) UAIF je dužan informacije iz stavka 3. ovoga članka na njihov zahtjev dostaviti ulagateljima na trajnom mediju kako je definiran zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF je dužan djelovati kao kontakt-točka za komunikaciju s Agencijom.

(6) UAIF iz stavka 3. ovoga članka nije dužan imati fizičkog predstavnika ili imenovati treću osobu u Republici Hrvatskoj za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Sustavi za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, a koji mogu biti i elektronički, u Republici Hrvatskoj moraju biti osigurani:

a) na hrvatskom ili engleskom jeziku

b) samostalno i/ili putem treće osobe koja u državi članici podliježe posebnim propisima koji se odnose na obavljanje tih zadataka ili nadzoru nad obavljanjem navedenih zadataka.

(8) Kada UAIF imenuje treću osobu za obavljanje zadataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, dužan je s tom trećom osobom sklopiti pisani ugovor u kojem će biti navedeno koje zadatke obavlja treća osoba, kao i da je UAIF dužan trećoj osobi dostavljati sve informacije i dokumente koji su joj potrebni za izvršavanje zadataka definiranih ugovorom.

(9) UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima distribuirati udjele AIF-a osnovanog u trećoj državi mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete iz stavka 3. ovoga članka, a može distribuirati udjele samo onog AIF-a iz treće države čiji ulagatelji imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u AIF-ove s javnom ponudom iz Republike Hrvatske.

(10) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kriterije koje AIF-ovi moraju ispunjavati kako bi se mogli smatrati vrstom AIF-a čije je udjele dopušteno distribuirati malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj te kriterije koji se uzimaju u obzir prilikom procjene razine zaštite iz stavka 9. ovoga članka.«.

Članak 53.

U članku 156. stavku 2. iza riječi: »ograničenom odgovornošću« dodaju se riječi: »odnosno komanditnog društva«.

Članak 54.

U članku 158. stavku 2. riječi: »prodajnog zastupnika« zamjenjuju se riječima: »distributera«.

Članak 55.

U članku 162. stavku 5. riječi: »kada je to primjenjivo,« brišu se.

Članak 56.

U članku 163. stavku 3. iza riječi: »UAIF-a« zarez i riječi: »kada je to primjenjivo« brišu se.

Članak 57.

U članku 164. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za AIF bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude javnom ponudom usvojiti i objaviti prospekt, pravila i ključne podatke za ulagatelje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom«.

U stavku 2. riječi: »otvorenog AIF-a« zamjenjuju se riječima: »AIF-a bez pravne osobnosti«, a riječi: »i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom« brišu se.

U stavku 3. riječi: »skupština AIF-a usvaja« zamjenjuju se riječima: »članovi AIF-a usvajaju«.

U stavku 6. riječi: »Kada je to primjenjivo, najnovije« zamjenjuje se riječju: »Najnovije«.

Članak 58.

Članak 167. mijenja se i glasi:

»(1) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209. ovoga Zakona, Agencija će odobriti pravila AIF-a.

(2) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209.a ovoga Zakona, Agencija ne odobrava pravila AIF-a.«.

Članak 59.

U članku 168. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osim podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pravila AIF-a moraju sadržavati i sljedeće:

1. osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema ulagateljima i AIF-u, ulagatelja prema UAIF-u i AIF-u te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite

2. osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema depozitaru, depozitara prema UAIF-u i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru

3. osnovne podatke o uvjetima poslovanja UAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjem

4. poslovne ciljeve i strategiju UAIF-a

5. uvjete zaduživanja AIF-a

6. postupke naknade štete ulagateljima i/ili AIF-u u skladu s odredbama članka 94. stavka 5. ovoga Zakona

7. podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa između AIF-a odnosno ulagatelja u AIF i osnivača odnosno imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u i/ili povezanih osoba UAIF-a, sukob interesa između AIF-ova međusobno te sukob interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz članka 11. ovoga Zakona, ako ih UAIF obavlja, i

8. opis postupka rješavanja sporova između UAIF-a i ulagatelja.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) UAIF je dužan u pravilima AIF-a s privatnom ponudom jasno i transparentno navesti izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj.«.

Članak 60.

U članku 169. stavku 2. riječi: »u skladu s člankom 167. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »za osnivanje i upravljanje AIF-om«.

Članak 61.

U članku 171. stavci 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 7.

Članak 62.

U članku 177. stavku 5. riječi: »stavaka 1. i 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. ovoga članka«.

Članak 63.

U članku 186. stavku 3. točki 2. iza riječi: »kreditne institucije iz« dodaje se riječ: »druge«.

Iza točke 3. briše se točka i dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje ima minimalni inicijalni kapital od 750.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i podliježe zahtjevima u vezi s adekvatnosti kapitala u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala, te u skladu s Uredbom (EU) 2019/2033, te koje ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova skrbništva i s tim povezanih usluga, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili

5. podružnica investicijskog društva iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih društava, koja ima minimalni inicijalni kapital od 750.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i podliježe zahtjevima u vezi s adekvatnosti kapitala u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala, te u skladu s Uredbom (EU) 2019/2033, te koje ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova skrbništva i s tim povezanih usluga, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Upravitelji depozitara AIF-a moraju imati odgovarajuće iskustvo. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije ili investicijskog društva odnosno podružnice kreditne institucije ili investicijskog društva ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku kreditne institucije ili investicijskog društva odnosno podružnice kreditne institucije ili investicijskog društva, u dijelu obavljanja poslova depozitara.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Na ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen između depozitara i UAIF-a primjenjuje se pravo matične države članice AIF-a.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 64.

U članku 187. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Depozitar AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj isključivo može biti depozitar iz članka 186. stavka 3. ovoga Zakona, s tim da depozitar iz članka 186. stavka 3. točaka 2., 4. i 5. ovoga Zakona ne može biti depozitar AIF-ovima iz članka 151. ovoga Zakona čiji se udjeli nude malim ulagateljima.«.

Članak 65.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»(1) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209. ovoga Zakona, Agencija će odobriti depozitara za AIF.

(2) Za promjenu depozitara AIF-a s javnom ponudom potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(3) U okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom, u skladu s člankom 108. odnosno člankom 209.a ovoga Zakona, Agencija ne odobrava izbor depozitara za AIF.

(4) Za svaki AIF s privatnom ponudom kojim upravlja, UAIF je dužan obavijestiti Agenciju o promjeni depozitara, u skladu s odredbama članka 203. ovoga Zakona.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka te dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.«.

Članak 66.

U članku 203. stavku 2. iza riječi: »za promjenu depozitara« dodaju se riječi: »odnosno obavijestiti Agenciju o promjeni depozitara, ovisno o tome radi li se o AIF-u s javnom ili privatnom ponudom.«.

U stavku 3. iza riječi: »promjenu depozitara« dodaju se riječi: »kada je to primjenjivo«.

U stavku 4. iza riječi: »odobrenje Agencije« dodaju se riječi: »kada je to primjenjivo«.

Članak 67.

U članku 204. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF može promijeniti depozitara, o čemu je dužan obavijestiti Agenciju odnosno za što je dužan ishoditi odobrenje Agencije u skladu s člankom 188. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 68.

U članku 205. iza riječi: »odobrenje Agencije« dodaju se riječi: »kada je to primjenjivo«.

Članak 69.

Članak 206. briše se.

Članak 70.

Iznad članka 207. dodaje se naslov koji glasi: »Obveza promjene depozitara AIF-a s privatnom ponudom«.

Članak 207. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan u roku od 30 dana zaključiti ugovor s drugim depozitarom i o tome obavijestiti Agenciju od dana:

1. otvaranja stečajnog postupka nad depozitarom

2. pokretanja postupka likvidacije depozitara

3. donošenja rješenja kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo kada je depozitar kreditna institucija ili

4. donošenja rješenja Agencije kojim se ukida odobrenje za rad tog investicijskog društva ili ukida odobrenje za pružanje usluge za pružanje pomoćne usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala kada je depozitar investicijsko društvo.

(2) Agencija će rješenjem naložiti UAIF-u promjenu depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako trenutni depozitar prestane ispunjavati uvjete potrebne za obavljanje poslova depozitara

2. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

3. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a odnosno, kada je primjenjivo, prospekta AIF-a ili

5. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF.

(3) Ako UAIF ne postupi u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovoga članka, AIF-ovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(4) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 71.

Iza članka 207. dodaje se naslov iznad članka i članak 207.a koji glase:

»Obveza promjene depozitara AIF-a s javnom ponudom

Članak 207.a

(1) Izdano odobrenje na izbor depozitara AIF-a s javnom ponudom prestaje važiti:

1. otvaranjem stečajnog postupka nad depozitarom

2. pokretanjem postupka likvidacije depozitara ili

3. donošenjem rješenja kojim se ukida odobrenje za rad kreditnoj instituciji od strane nadležnog tijela koje je to odobrenje izdalo.

(2) Ako nastupi koji od razloga iz stavka 1. ovoga članka, Agencija donosi rješenje kojim se ukida odobrenje na izbor depozitara od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija rješenjem ukida izdano odobrenje na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano

3. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona

5. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili prospekta i pravila AIF-a s javnom ponudom ili

6. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF s javnom ponudom.

(4) U slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, UAIF je dužan u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) Agencija će o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, AIF-ovi s javnom ponudom za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.«.

Članak 72.

U članku 209. stavku 1. iza riječi: »bez pravne osobnosti« dodaju se riječi: »s javnom ponudom«.

U stavku 3. riječi: »te za distribuciju udjela AIF-a malim ulagateljima« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »bez pravne osobnosti« dodaju se riječi: »s javnom ponudom«.

Članak 73.

Iza članka 209. dodaje se članak 209.a koji glasi:

»Članak 209.a

(1) Za osnivanje AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom, UAIF je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za odobrenje osnivanja AIF-a koji mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv AIF-a i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona

2. opis njegove investicijske strategije

3. profil rizičnosti i podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava upravljati

4. podatke o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF

5. opis na koji je način UAIF osigurao da su dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona

6. potrebna jamstva i izjave UAIF-a da je sadržaj zahtjeva, kao i sadržaj dokumenata AIF-a usklađen s odredbama Zakona.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i:

1. ugovor o obavljanju poslova depozitara za AIF

2. pravila AIF-a, pri čemu je UAIF u pravilima AIF-a dužan navesti izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj

3. ako je primjenjivo, ugovor kojim je UAIF povjerio upravljanje AIF-om drugoj pravnoj osobi.

(3) Smatrat će se da je zahtjev iz stavka 1. uredan ako, u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka te odredbama pravilnika iz stavka 6. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(4) Agencija će u roku od deset radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva donijeti rješenje o izdavanju odobrenja za osnivanje AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom.

(5) Agencija periodički, na temelju uzorka, obavlja nadzor usklađenosti AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom s obvezujućim odredbama ovoga Zakona koje se odnose na takav AIF.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj i format zahtjeva za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom, što uključuje i propisivanje kako UAIF mora prikazati odnosno opisati na koji su način dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona te na koji način i u kojem sadržaju se daju potrebna jamstva i izjave UAIF-a da je sadržaj zahtjeva, kao i sadržaj dokumenata AIF-a usklađen s odredbama Zakona.«.

Članak 74.

Naslov iznad članka 210. mijenja se i glasi: »Značajne promjene podataka i dokumenata dostavljenih uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom«.

U članku 210. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan u roku od 30 dana prije primjene značajnih promjena izvijestiti Agenciju o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s javnom ponudom.«.

Članak 75.

Iza članka 210. dodaje se naslov iznad članka i članak 210.a koji glase:

»Značajne promjene podataka i dokumenta dostavljenih uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom

Članak 210.a

(1) UAIF je dužan izvijestiti Agenciju o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom, i to u roku od deset dana prije primjene takvih značajnih promjena.

(2) Agencija će u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, kada je to potrebno na temelju zaprimljenih informacija, provesti potrebne izmjene u registrima koje vodi u skladu s člankom 8. ovoga Zakona te obavijestiti UAIF o eventualnim ograničenjima pri registraciji navedenih promjena ili će predložene promjene odbiti registrirati, ako bi takve promjene dovele do neispunjavanja uvjeta iz članka 209.a ovoga Zakona pod kojima je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom. Ako je to potrebno s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, Agencija može navedeni rok produljiti za dodatna tri dana, o čemu će obavijestiti UAIF.

(3) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka Agencija ne obavijesti UAIF o eventualnim ograničenjima pri registraciji navedenih promjena, daljnjim obvezama UAIF-a u odnosu na predložene promjene ili te promjene ne odbije registrirati, smatra se da je predložene promjene prihvatila te da AIF i dalje udovoljava uvjetima pod kojima je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom.«.

Članak 76.

U članku 211. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će UAIF-u odbiti zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om ako:

1. UAIF nije sklopio ugovor o obavljanju poslova depozitara ili je ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopio s pravnom osobom koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom

2. UAIF je poslove upravljanja imovinom AIF-a povjerio osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom

3. pravila AIF-a odnosno prospekt AIF-a s javnom ponudom nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

4. UAIF nije unutar zahtjeva za odobravanje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom naveo odgovarajuća jamstva i izjave, a koje su propisane pravilnikom Agencije iz članka 209.a stavka 6. ovoga Zakona

5. u pravilima AIF-a s privatnom ponudom UAIF nije naveo izjavu da Agencija nije odobrila pravila AIF-a s privatnom ponudom niti je odgovorna za njihov sadržaj, kao i druge izjave koje su propisane pravilnikom Agencije iz članka 209.a stavka 6. ovoga Zakona

6. zahtjev za odobravanje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje po njemu odnosno ako je nerazumljiv ili nepotpun, a UAIF takav nedostatak ne ukloni u roku koji je Agencija ostavila za uklanjanje

7. UAIF ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje tom vrstom AIF-a, određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili

8. UAIF nema adekvatnu organizacijsku strukturu za upravljanje tom vrstom AIF-a.«.

Članak 77.

Naslov iznad članka 215. briše se.

Članak 215. mijenja se i glasi:

»(1) Naknade iz članka 214. stavka 2. ovoga Zakona AIF-u s javnom ponudom mogu se naplaćivati samo ako su u pitanju troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka i pravilnikom Agencije iz stavka 6. ovoga članka, i to pod uvjetom da su ujedno navedeni u pravilima i prospektu AIF-a s javnom ponudom.

(2) Iz imovine AIF-a s javnom ponudom mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknade i troškovi plativi depozitaru

2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane za stjecanje, držanje ili prodaju imovine

3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno

4. troškovi isplate prihoda ili dobiti

5. troškovi godišnje revizije AIF-a

6. sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja AIF-u

7. porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit

8. troškovi objave izmjena pravila i/ili prospekta i drugih propisanih objava

9. troškovi naknade članovima nadzornog odbora zatvorenog AIF-s pravnom osobnošću za njihov rad

10. odvjetnički, sudski, arbitražni i drugi slični troškovi u neposrednoj vezi sa zaštitom imovine AIF-a i

11. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

(3) Kada je novčani račun AIF-a otvoren kod depozitara, depozitar može jedino uz odobrenje UAIF-a s predmetnog računa isplatiti naknade i troškove za obavljene poslove depozitara AIF-a propisanih ovim Zakonom.

(4) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a, kada je to primjenjivo, naplaćuju AIF-u mogu se podmiriti isključivo iz imovine AIF-a, bez mogućnosti da se za njih tereti ulagatelje.

(5) Troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s privatnom ponudom UAIF je dužan urediti pravilima AIF-a, a kako je to propisano člankom 168. stavkom 1. točkom 24. ovoga Zakona.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s javnom ponudom te pobliže određuje pojedine kategorije troškova i naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 78.

U članku 217. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ograničenja ulaganja navedena u pravilniku iz članka 6. stavka 5. ovoga Zakona mogu biti prekoračena u razdoblju od šest mjeseci koji prethode datumu prestanka AIF-a koji je osnovan na određeno vrijeme, kada su ona rezultat prodaje imovine fonda u svrhu unovčavanja radi ispunjavanja obveze iz članka 228. stavka 3. ovoga Zakona, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.«.

Članak 79.

U članku 222. stavku 1. točki 2. riječi: »stavkom 2.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 4.«, a riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 80.

U članku 224. stavku 2. riječ: »otvorenom« briše se.

Članak 81.

U članku 228. stavku 4. riječi: »skupština zatvorenog AIF-a« zamjenjuje se riječima: »članovi zatvorenog AIF-a«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Ako UAIF ne ispuni obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, AIF osnovan na određeno vrijeme će se nakon datuma prestanka smatrati AIF-om u likvidaciji.

(8) Ako UAIF utvrdi da neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u predviđenim rokovima, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.«.

Članak 82.

U članku 229. stavku 1. riječi: »skupština zatvorenog AIF-a« zamjenjuju se riječima: »članovi zatvorenog AIF-a«, a riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mogu«.

Članak 83.

U članku 232. stavku 4. iza riječi: »odlučuje« dodaju se riječi: »u pravilu«.

Članak 84.

U članku 241. stavku 1. prvoj rečenici riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 85.

U članku 243. stavku 2. prvoj rečenici riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 86.

U članku 245. stavcima 1. i 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 87.

U članku 249. stavku 1. točki 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 88.

U članku 250. stavcima 1. do 4. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U stavku 5. riječi: »nezakonitosti ili nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 89.

U naslovu iznad članka 251. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti » zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U članku 251. stavku 1. riječi: »nezakonitosti ili nepravilnosti« i riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U stavku 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 90.

U naslovu iznad članka 252. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 252. mijenja se i glasi:

»Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je UAIF dužan voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju njih odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti i/ili nepravilnosti, može naložiti UAIF-u da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i/ili nepravilnosti, kojemu je dužan priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.«.

Članak 91.

U naslovu iznad članka 253. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U članku 253. stavcima 1. i 2. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

U stavku 3. iza riječi: »nezakonitosti« dodaju se riječi: »i/ili nepravilnosti«.

U stavku 4. riječi: »nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »nezakonitosti i/ili nepravilnosti«.

Članak 92.

Naslov iznad članka 254. mijenja se i glasi: »Rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene«.

Članak 254. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 253. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad UAIF-om u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.«.

Članak 93.

U članku 255. stavku 4. riječi: »članaka 253. i 254.« zamjenjuju se riječima: »članka 252. i članka 253. stavaka 1., 2. i 3.«.

Članak 94.

U članku 262. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija depozitaru, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. naložiti otklanjanje nezakonitosti i/ili nepravilnosti

3. ukinuti izdano odobrenje na izbor depozitara i

4. naložiti promjenu poddepozitara, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara ili ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost poddepozitara za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 95.

U članku 283. stavku 1. točki 1. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U točki 16. riječi: »članka 212.« zamjenjuju se riječima: »članka 192.«.

U točki 61. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Točka 70. mijenja se i glasi:

»70. protivno odredbi članka 188. stavka 2. ovoga Zakona, promijeni depozitara AIF-a s javnom ponudom bez odobrenja Agencije«.

U točki 71. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Točka 82. mijenja se i glasi:

»82. suprotno članku 228. stavku 2. ovoga Zakona ne izračuna cijenu udjela dan prije prestanka postojanja AIF-a«.

Iza točke 82. dodaju se točke 82.a do 82.f koje glase:

»82.a suprotno članku 228. stavku 3. ovoga Zakona isplatu sredstava na račune ulagatelja ne provede u roku od sedam dana nakon prestanka AIF-a, osim ako pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo, nije utvrđeno drugačije

82.b suprotno članku 228. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom, kada je to primjenjivo, ne obavijesti ulagatelje i Agenciju o toj odluci

82.c suprotno članku 228. stavku 5. ovoga Zakona u slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom, kada je to primjenjivo, ulagateljima naplati izlaznu naknadu

82.d suprotno članku 229. stavku 1. ovoga Zakona donese odluku o produljenju trajanja AIF-a, a ta mogućnost nije predviđena pravilima AIF-a i prospektom, kada je to primjenjivo

82.e suprotno članku 229. stavku 2. ovoga Zakona o odluci o produljenju AIF-a ne obavijesti ulagatelje

82.f suprotno članku 229. stavku 3. ovoga Zakona odbije otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka AIF-a ulagateljima koji žele istupiti iz AIF-a zbog produljenja njegova trajanja«.

Članak 96.

U članku 284. stavku 1. iza točke 17. dodaju se nove točke 18. do 30. koje glase:

»18. u pogledu informacija koje se u sklopu provođenja predmarketinških aktivnosti iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima postupi protivno odredbama članka 119.a stavka 1. ovoga Zakona

19. u pogledu nacrta prospekta ili dokumenta ponude koji se u sklopu provođenja predmarketinških aktivnosti potencijalnim profesionalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje postupi protivno odredbama članka 119.a stavka 2. ovoga Zakona

20. nije osigurao da ulagatelji ne stječu udjele AIF-a kroz predmarketinške aktivnosti suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.a stavka 4. ovoga Zakona

21. nije osigurao da ulagatelji s kojima je komunicirao u sklopu predmarketinških aktivnosti udjele AIF-a na koji se odnosila predmarketinška komunikacija mogu steći samo u skladu s uvjetima za trgovanje udjelima AIF-a iz članaka 118., 119. i 142. ovoga Zakona, suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.a stavka 5. ovoga Zakona

22. nije u roku od 14 dana nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima Agenciji dostavio neformalno pismo u obliku i sadržaju kako je propisano člankom 119.a stavkom 7. ovoga Zakona

23. u ime UAIF-a u Republici Hrvatskoj predmarketinške aktivnosti obavlja pravna ili fizička osoba koja nije sam UAIF ili osoba iz članka 119.a stavka 10. točaka a) do e) ovoga Zakona

24. ne dokumentira sve aktivnosti, informacije i dokumente povezane s provedenim predmarketinškim aktivnostima sukladno obvezi iz članka 119.a stavka 11. ovoga Zakona

25. nije prestao s izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je u skladu s člankom 119. stavkom 3. ovoga Zakona povučena obavijest u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je povučena obavijest suprotno obvezi propisanoj odredbom članka 119.b stavka 3. ovoga Zakona

26. protivno zabrani propisanoj odredbom članka 119.b stavka 6. ovoga Zakona u roku od 36 mjeseci od dana povlačenja obavijesti iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona provede predmarketinške aktivnosti u odnosu na udjele AIF-a koji je naveden u članku 119.b stavku 2. točki c) ili u odnosu na usporedivu investicijsku strategiju ili ideju, u državi članici domaćinu UAIF-a navedenoj u članku 119.b stavku 2. točki c)

27. nije u skladu s odredbom članka 119.b stavka 7. ovoga Zakona osigurao ulagateljima koji ostanu imatelji udjela AIF-a navedenog u stavku 2. točki c) istoga članka i Agenciji pravila AIF-a i prospekt, kada je to primjenjivo, godišnji izvještaj AIF-a te podatak o zadnjoj utvrđenoj netovrijednosti imovine AIF-a, cijeni udjela AIF-a ili tržišnoj cijeni udjela AIF-a

28. u Republici Hrvatskoj namjerava distribuirati udjele AIF-a kojima upravlja malim ulagateljima, a koji u Republici Hrvatskoj nije osigurao sustave za obavljanje zadataka iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona

29. učestalo ne dostavlja informacije iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev ulagateljima na trajnom mediju, suprotno obvezi iz članka 151. stavka 4. ovoga Zakona

30. nije osigurao da sustavi za obavljanje zadataka iz članka 151. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona ispunjavaju uvjete propisane stavkom 7. istoga članka.«.

Dosadašnje točke 18. do 29. postaju točke 31. do 42.

Dosadašnja točka 30., koja postaje točka 43., mijenja se i glasi:

»43. pri oglašavanju AIF-a protivno članku 144. ovoga Zakona nije osigurao da je sav promidžbeni sadržaj namijenjen ulagateljima usklađen s odredbom članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/1156«.

Točke 31. i 32. brišu se.

Dosadašnje točke 33. do 38. postaju točke 44. do 49.

Točka 38.a briše se.

Dosadašnje točke 39. do 47. postaju točke 50. do 58.

Točke 48. i 49. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti pravilnike iz članka 6. stavka 6., članka 16. stavaka 7. i 8., članka 17. stavka 5., članka 94. stavka 7. i članka 108. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 7., 17., 18., 22., 52., 65., 70., 71., 73. i 76. ovoga Zakona.

Članak 98.

Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.).

Stupanje na snagu

Članak 99.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/48

Zagreb, 1. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.