Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 110/2021 (13.10.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1935

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18, 62/18, 87/18 i 27/21) u članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimka iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na plovila na koja je izdano Odobrenje u skladu s člankom 13.b ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. riječi: »stavkom 3.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »bez« dodaje se riječ: »važećeg«.

Članak 4.

Iza članka 13.a dodaje se članak 13.b koji glasi:

»Članak 13.b

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje izdano temeljem članka 13.a ovoga Pravilnika na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2024. godine.«.

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Dozvoljava se obavljanje ribolova malim plivaricama plovilima na koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2021. godine nakon isteka važenja u slučaju kada je vlasnik plovila podnio zahtjev za izdavanjem novog Odobrenja do dana 20. listopada 2021. godine.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije se obavljati isključivo primjenjujući odredbu iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, do donošenja rješenja po podnesenom zahtjevu vlasnika plovila.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/23

Urbroj: 525-13/0797-21-14

Zagreb, 4. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.