Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije

NN 110/2021 (13.10.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije

Međimurske vode d.o.o.

1938

Na temelju čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/2019) i čl. 52. – 58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) te čl. 43. Društvenog ugovora za Međimurske vode d.o.o., Skupština društva MEĐIMURSKE VODE na svojoj sjednici održanoj 4. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na području Međimurske županije, od 28. prosinca 2020. br. POP-685/2020. koja je objavljena u »Narodnim novinama« br. 3/2021. i na web-stranicama Međimurskih voda http://medjimurske-vode.hr u točki II. Visina naknade za razvoj, članak 3. stavak 5. mijenjaju se visine posebnog dijela naknade za razvoj u tablici pod rednim brojem 3. i 18. te sada glase:

Red. br.Za područje jedinice lokalne samouprave

Domaćinstva, ustanove, udruge

Iznos u kunama po m3 isporučene vodne usluge

Gospodarstvo
(trgovačka društva, obrti)

Iznos u kunama po m3 isporučene vodne usluge

3.GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 108359085151,50 kn/m31,50 kn/m3
18.OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 7, OIB 908707597371,00 kn/m31,00 kn/m3

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenoga 2021. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je ovu Odluku dostaviti u roku od 5 dana od njenog stupanja na snagu Vijeću za vodne usluge.

Broj: POP-320/2021
Čakovec, 4. listopada 2021.

Predsjednica
Skupštine Međimurskih voda d.o.o.
Ljerka Cividini, v. r.