Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 112/2021 (15.10.2021.), Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

1949

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2021. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:

– motorne benzine

– dizelsko gorivo.

(2) Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom Uredbom ili drugim posebnim propisima.

(4) Kvaliteta i označavanje naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (»Narodne novine«, broj 57/17.).

Članak 3.

Maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER BS 95 u iznosu od 11,10 kn/l

– motorni benzin – EUROSUPER BS 98 u iznosu od 11,10 kn/l

– motorni benzin – EUROSUPER BS 100 u iznosu od 11,10 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS u iznosu od 11,00 kn/l.

Članak 4.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/46
Urbroj: 50301-05/16-21-1
Zagreb, 14. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.